Документ z0681-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.09.2015, підстава - z1039-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.07.2010 N 514
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2010 р.
за N 681/17976
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 310 ( z1039-15 ) від 13.08.2015 }
Про затвердження Положення про ліцензійну картку,
що додається до ліцензії на надання послуг
з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,
багажу автомобільним транспортом
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про ліцензійну картку, що додається
до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних
вантажів, багажу автомобільним транспортом, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }
2. Установити, що ліцензійні картки, видані до набрання
чинності цим наказом, є чинними до закінчення вказаного у них
строку дії.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту та зв'язку України від 24.11.2005 N 803 ( z1487-05 )
"Про затвердження Положення про ліцензійну картку, яка додається
до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом загального користування (крім надання
послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та до
ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на
таксі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2005
за N 1487/11767 (зі змінами).
4. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті
(Майборода Ю.М.) забезпечити:
4.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4.2. Публікацію цього наказу у засобах масової інформації.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Баранова О.Г.
Міністр К.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
22.07.2010 N 514
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2010 р.
за N 681/17976

ПОЛОЖЕННЯ
про ліцензійну картку, що додається до ліцензії
на надання послуг з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }
{ У тексті Положення слово "Головавтотрансінспекція" в усіх
відмінках замінено словами "Укртрансінспекція України" у
відповідних відмінках, слова "територіальні управління" в
усіх відмінках та числах замінено словами "територіальні
органи" у відповідних відмінках та числах; у тексті
Положення та додатках до нього слова "і вантажів"
замінено словами ", небезпечних вантажів, багажу" згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 219 ( z0683-13 )
від 15.04.2013 }
I. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), Указу
Президента України від 6 квітня 2011 року N 387 ( 387/2011 ) "Про
Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному
транспорті" та постанови Кабінету Міністрів України від 14
листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування", установлює процедуру оформлення та
видачі ліцензійних карток, що додаються до ліцензії на надання
послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу
автомобільним транспортом (далі - ліцензійна картка). { Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }
1.2. Ліцензійні картки видаються органом ліцензування -
Укртрансінспекцією України (далі - орган ліцензування) та її
територіальними органами в областях, Автономній Республіці Крим,
містах Києві та Севастополі (далі - територіальний орган)
безкоштовно.
1.3. Ліцензійна картка - документ, який додається до ліцензії
на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,
багажу автомобільним транспортом (далі - ліцензія). Ліцензійні картки додаються до ліцензії на кожен
автомобільний транспортний засіб (далі - автотранспортний засіб).
1.4. На кожен автотранспортний засіб видається одна
ліцензійна картка. До ліцензійної картки заносяться реєстраційні дані ліцензії
та автотранспортного засобу. { Пункт 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }
1.5. Ліцензійні картки оформлюються на власні автотранспортні
засоби або автотранспортні засоби, що використовуються на інших
законних підставах та якими будуть надаватися послуги з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу.
1.6. Ліцензійна картка видається на автотранспортний засіб,
тип якого відповідає виду здійснюваних робіт згідно з ліцензією.
1.7. Технічні вимоги до автотранспортного засобу, який
використовується для провадження господарської діяльності,
установлено Ліцензійними умовами ( z0562-10 ).
1.8. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної
картки в разі встановлення: недостовірності даних у документах, поданих заявником для
отримання ліцензійної картки; невідповідності власного автотранспортного засобу або
автотранспортного засобу, що використовується на інших законних
підставах, технічним вимогам, установленим Ліцензійними умовами
( z0562-10 ); наявності дійсної ліцензійної картки на заявлений
транспортний засіб. { Пункт 1.8 розділу I доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 219 ( z0683-13 )
від 15.04.2013 }
1.9. Ліцензійна картка повинна бути в автотранспортному
засобі під час його використання для надання послуг з перевезення
пасажирів, небезпечних вантажів, багажу.
1.10. Строк дії ліцензійної картки відповідає строку дії
ліцензії, до якої вона додається.
II. Порядок заповнення ліцензійної картки
2.1. Бланк ліцензійної картки (додаток 1) ( za681-10 )
заповнюється зі зворотного боку.
2.2. Текст на бланку ліцензійної картки друкується за формою,
наведеною у додатку 2, шляхом комп'ютерного набору.
2.2.1. У рядку "до ліцензії серії ___ N _____, строк дії
ліцензії:" зазначаються серія, номер та строк дії ліцензії, до
якої видається ліцензійна картка. 2.2.2. У рядку "Ліцензіат:" зазначається найменування
юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
підприємця, на якого оформлена відповідна ліцензія. 2.2.3. У рядку "Місцезнаходження:" зазначається
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи - підприємця. 2.2.4. У рядку "реєстраційний номер:" зазначається
реєстраційний номер автотранспортного засобу згідно з
реєстраційними документами. 2.2.5. У рядку "дата реєстрації:" зазначається дата
реєстрації автотранспортного засобу у відповідному підрозділі УДАІ
МВС України. 2.2.6. У рядку "марка, модель:" зазначаються марка та модель
автотранспортного засобу. 2.2.7. У рядку "тип:" зазначається тип автотранспортного
засобу. 2.2.8. У рядку "рік випуску:" зазначається рік випуску
автотранспортного засобу. 2.2.9. У рядку "Дозволений вид робіт згідно з ліцензією:"
зазначаються дозволені види робіт, які вказані в ліцензії,
відповідно до типу автотранспортного засобу. 2.2.10. У рядку "Реквізити відповідного документа про
реєстрацію та термін дії документа:" зазначаються серія та номер
відповідного реєстраційного документа або іншого засвідченого в
установленому порядку документа, що підтверджує право користування
чи розпорядження таким автотранспортним засобом. 2.2.11. У рядку "Строк дії ліцензійної картки:" цифрами
зазначаються дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє
ліцензійна картка (у разі необмеженого строку дії ліцензії -
пишеться слово "необмежений").
2.3. Ліцензійна картка підписується керівником органу
ліцензування або відповідного територіального органу, що видав
ліцензійну картку, скріплюється гербовою печаткою органу
ліцензування або відповідного територіального органу.
2.4. Виправлення в ліцензійній картці не допускаються.
III. Порядок оформлення ліцензійних карток
3.1. Ліцензійні картки оформлюються згідно з документами, що
додаються заявником до заяви про видачу ліцензії, та в терміни,
передбачені для видачі ліцензії. Ліцензійні картки видаються одночасно з ліцензією.
3.2. У разі змін у кількості або складі автотранспортних
засобів, що використовуються для провадження діяльності,
відповідно до статті 17 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ліцензіат протягом
десяти робочих днів подає до органу ліцензування або відповідного
територіального органу повідомлення в письмовій формі. У цьому разі нові ліцензійні картки оформлюються до чинної
ліцензії на підставі заяви (додаток 3), до якої додаються
відомості про власні автотранспортні засоби або автотранспортні
засоби, що використовуються на інших законних підставах, із
зазначенням типу, марки, моделі, реєстраційного номера, повної
маси (пасажиромісткості), року випуску, реквізитів свідоцтва про
реєстрацію автотранспортного засобу або реєстраційного чи іншого
засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує
право користування чи розпорядження таким автотранспортним
засобом, які будуть використовуватися для надання послуг з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним
транспортом, та відомості про спеціальне обладнання таксі (для
ліцензіатів, які надають послуги з перевезення пасажирів на таксі)
за формою, наведеною у додатку 2 до Ліцензійних умов ( z0562-10 ). Нові ліцензійні картки оформлюються протягом двох робочих
днів після одержання заяви. Документи, подані заявниками для отримання ліцензійних карток
або їх дублікатів, зберігаються у відповідних ліцензійних справах.
{ Пункт 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }
3.3. Ліцензійні картки є недійсними у разі: виключення автотранспортного засобу, на який видано
ліцензійну картку, із списку власних автотранспортних засобів або
автотранспортних засобів, що використовуються на інших законних
підставах; змін у реєстраційних документах власних автотранспортних
засобів або в інших засвідчених в установленому порядку
документах, що підтверджують право користування чи розпорядження
таким автотранспортним засобом, що використовується на інших
законних підставах; пошкодження або втрати ліцензійної картки; закінчення терміну дії ліцензійної картки; анулювання ліцензії, до якої додавались ліцензійні картки,
або визнання такої ліцензії недійсною.
3.4. Недійсна ліцензійна картка (крім втраченої ліцензійної
картки) підлягає обов'язковому поверненню до органу ліцензування
або відповідного територіального органу за місцем її отримання
для здійснення відмітки про недійсність такої ліцензійної картки.
3.5. Голова Укртрансінспекції України, або начальник
відповідного територіального органу, або особи, які їх заміщують,
на зворотному боці ліцензійної картки проставляють відмітку
"недійсна" та скріплюють її своїм підписом і гербовою печаткою
органу ліцензування або відповідного територіального органу. { Пункт 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }
3.6. У разі зміни даних у реєстраційних документах власних
автотранспортних засобів або інших засвідчених в установленому
порядку документах, що підтверджують право користування чи
розпорядження автотранспортним засобом, що використовується на
інших законних підставах, оформлюються нові ліцензійні картки.
3.7. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки
дублікат ліцензійної картки оформлюється на підставі документів,
що додавались до заяви про видачу ліцензії (відомостей про власні
автотранспортні засоби або автотранспортні засоби, що
використовуються на інших законних підставах, що додавались до
заяви про видачу ліцензійної картки), про що органом ліцензування
або відповідним територіальним органом робиться відповідний запис
у журналі обліку заяв та видачі ліцензійних карток, що додаються
до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних
вантажів, багажу автомобільним транспортом.
3.8. Якщо ліцензійна картка втрачена, заявник або його
уповноважена особа подає органу ліцензування або відповідному
територіальному органу: заяву про видачу дубліката ліцензійної картки; документальне підтвердження розміщення в друкованих засобах
масової інформації оголошення про втрату ліцензійної картки.
3.9. Орган ліцензування або відповідний територіальний орган
протягом двох робочих днів після одержання заяви про видачу
дубліката ліцензійної картки видає ліцензіату дублікат ліцензійної
картки замість втраченої або пошкодженої. { Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }
3.10. Кожна оформлена та видана ліцензійна картка
реєструється в журналі обліку заяв і виданих ліцензійних карток,
що додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення
пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом,
за формою згідно з додатком 4. Журнали обліку заяв і виданих ліцензійних карток, що
додаються до ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом, повинні
бути прошнуровані, аркуші - пронумеровані. На внутрішньому боці
останнього аркуша журналу робиться відмітка про загальну кількість
аркушів у журналі, яка засвідчується керівником Управління
ліцензування та адміністративних послуг Укртрансінспекції України
та скріплюється печаткою. { Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }
Начальник Головної державної
інспекції на автомобільному
транспорті Ю.М.Майборода

Додаток 1
до Положення про ліцензійну
картку, що додається
до ліцензії на надання
послуг з перевезення
пасажирів, небезпечних
вантажів, багажу
автомобільним транспортом

ЗРАЗОК
бланка ліцензійної картки
( za681-10 )
{ Зміни до Додатку 1 див. у Наказі Міністерства інфраструктури
N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }

Додаток 2
до Положення про ліцензійну
картку, що додається
до ліцензії на надання
послуг з перевезення
пасажирів, небезпечних
вантажів, багажу
автомобільним транспортом
Зміст ліцензійної картки

ЛІЦЕНЗІЙНА КАРТКА

до ліцензії серії ____ N ________, строк дії ліцензії: __________
Ліцензіат: ______________________________________________________
Місцезнаходження: _______________________________________________
Дані про автотранспортний засіб:
реєстраційний номер: ________________ дата реєстрації: __________
марка, модель: ______________________ тип: ______________________
рік випуску: ___________________________
Дозволений вид робіт згідно з ліцензією: ________________________ _________________________________________________________________
Реквізити відповідного документа про реєстрацію та термін дії
документа: _______________________________________________________
Строк дії ліцензійної картки: ___________________________________
Керівник органу ліцензування
(територіального
органу) __________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 3
до Положення про ліцензійну
картку, що додається
до ліцензії на надання
послуг з перевезення
пасажирів, небезпечних
вантажів, багажу
автомобільним транспортом

ЗАЯВА

про видачу ______________________________________________________
(ліцензійної картки/дубліката ліцензійної картки) у кількості ____ одиниць до ліцензії серії ___ N __________ на
провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт" на дозволений вид робіт згідно з
ліцензією ________________________________________________________
(назва дозволеного виду робіт) _________________________________________________________________
Заявник _________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище,
ініціали фізичної особи - підприємця)
Керівник ________________________________________________________
(прізвище, ініціали та посада керівника - для юридичної особи)
Організаційно-правова форма _____________________________________
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер згідно з ДРФО фізичної особи - підприємця _________________________________________________________________
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи - підприємця _______________________________________________
Тел./факс _______________________ E-mail ________________________
Відомості про власні автотранспортні засоби або автотранспортні
засоби, що використовуються на інших законних підставах, на ____
арк.
"____"_____________20__ року
_________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали особи, що подала заяву)
М.П.
"____"_____________20__ року
_________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали особи, яка прийняла заяву)

Додаток 4
до Положення про ліцензійну
картку, що додається
до ліцензії на надання
послуг з перевезення
пасажирів, небезпечних
вантажів, багажу
автомобільним транспортом

ЖУРНАЛ
обліку заяв і виданих ліцензійних карток,
що додаються до ліцензії на надання послуг
з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів,
багажу автомобільним транспортом

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Найменування| Серія, | Кількість | Серія та |Дата видачі| Дані | Прізвище, |Прізвище, |Примітки| |з/п|надходження| заявника | номер, | автотранспортних | номер |ліцензійної|автотранспортного| ініціали та | ініціали | | | | заяви та | юридичної |строк дії | засобів |ліцензійної| картки | засобу, на який | підпис |особи, яка| | | |документів | особи або |ліцензії, | | картки | |видано ліцензійну|посадової особи| отримала | | | | для | прізвище, | до якої |-----------------------| | | картку (марка, | органу |ліцензійну| | | |оформлення |ім'я та по |додається | заявлено | фактична | | |модель, тип, рік |ліцензування |картку | | | |ліцензійної|батькові |ліцензійна|для видачі | кількість | | |випуску, |або | | | | |картки |заявника - |картка |ліцензійних| виданих | | |реквізити |відповідного | | | | | |фізичної | | карток |ліцензійних| | |відповідного |територіального| | | | | |особи - | | | карток | | |документа про |органу, яка| | | | | |підприємця | | | | | |реєстрацію та |видала | | | | | | | | | | | |термін дії |ліцензійну | | | | | | | | | | | |документа) |картку | | | |---+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------------+---------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 219 ( z0683-13 ) від 15.04.2013 }вгору