Положення про Комісію з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання
МОН України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 08.04.2016381
Документ z0679-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.02.2018, підстава - z0023-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
08.04.2016 № 381


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 травня 2016 р.
за № 679/28809

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 1576 від 11.12.2017}

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання

{У тексті Положення і додатках до нього слова «вищі духовні навчальні заклади» та «вищі навчальні заклади» у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами «заклади вищої духовної освіти», «заклади вищої освіти» у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання (далі - Комісія), що є дорадчим органом МОН та утворюється з метою виконання покладених на МОН повноважень щодо державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством порядку, а також виданих іноземними закладами вищої духовної освіти.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Основним завданням Комісії є прийняття рішень щодо державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає документи атестаційних справ, дисертації (монографії), копії опублікованих наукових статей та інші матеріали, подані для державного визнання документів про наукові ступені або вчені звання;

встановлює відповідність наукового ступеня, присудженого закладом вищої духовної освіти, освітньо-науковому або науковому рівню системи освіти України та відповідність присвоєння вченого звання встановленим вимогам;

приймає рішення про державне визнання (відмову у державному визнанні) документа про науковий ступінь або вчене звання.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від осіб, атестаційні справи яких розглядаються, додаткові документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

запрошувати на засідання та  заслуховувати осіб, атестаційні справи яких розглядаються, представників закладів вищої духовної освіти, якими видано відповідні документи про наукові ступені та/або вчені звання (за згодою) (у разі потреби).

6. Комісія утворюється наказом МОН у складі 16 осіб.

До складу Комісії входять представники МОН, Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН України, закладів вищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності (проводять наукові дослідження) у галузі знань «Богослов’я».

Члени Комісії повинні мати дипломи про наукові ступені встановленого (державного) зразка.

До складу Комісії входять голова Комісії, його заступник, вчений секретар  та члени комісії. Відомості про осіб, які пропонуються до складу Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, подаються за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

Представники вказаної Громадської ради та зазначених закладів вищої освіти повинні складати не менше як дві третини кількісного складу Комісії.

Персональний склад Комісії та зміни до складу затверджуються наказом МОН.

Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Строк повноважень Комісії становить три роки.

7. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до строків розгляду.

Засідання Комісії проводить її голова, а за його відсутності - заступник голови. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини затвердженого складу.

8. Комісія розглядає:

документи атестаційних справ;

дисертації (монографії);

копії опублікованих наукових статей. При розгляді документів про державне визнання документів про вчені звання до опублікованих наукових статей прирівнюються науково-методичні праці (посібники, підручники тощо);

інші матеріали.

9. Розподіл атестаційних справ між членами Комісії для розгляду здійснюється Комісією за пропозицією голови Комісії.

Члени Комісії, які мають ступінь доктора наук, можуть розглядати атестаційні справи, подані для державного визнання диплома доктора наук, кандидата наук (доктора філософії), а члени Комісії, які мають ступінь кандидата наук (доктора філософії), можуть розглядати атестаційні справи, подані для державного визнання диплома кандидата наук (доктора філософії).

10. Розглядати атестаційні справи не може член Комісії, який є:

співавтором наукових праць особи;

працівником установи, в якій працює особа;

особою, що подала атестаційну справу;

близькою особою у значенні статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» до особи, що подала атестаційну справу;

членом спеціалізованої вченої ради, в якій  проводився захист дисертації особи;

фахівцем, що брав участь у присвоєнні особі вченого звання;

науковим консультантом (керівником), офіційним опонентом щодо дисертації особи.

11. Член Комісії:

1) розглядає атестаційну справу. Обкладинка до атестаційної справи, клопотання особи, релігійного центру (управління) та опис документів атестаційної справи оформляються згідно з додатками 2 - 7 до цього Положення;

{Підпункт 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}

2) аналізує:

наукову якість дисертації (монографії) та її відповідність  вимогам до кваліфікаційної наукової праці рівня доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з урахуванням особливостей підготовки дисертацій у духовних закладах вищої освіти до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту»;

доробок особи, яка претендує на визнання її документа про вчене звання.

{Абзац третій підпункту 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}

За результатами розгляду атестаційної справи член Комісії готує і подає на засідання Комісії висновок.

12. Комісія за результатами розгляду поданих документів приймає рішення:

1) про державне визнання документа про науковий ступінь або вчене звання;

2) про відмову у державному визнанні документа про науковий ступінь або вчене звання, про що особа інформується із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

У разі виявлення недостовірної інформації, у тому числі стосовно діяльності закладу вищої духовної освіти, Комісія надає МОН рекомендації щодо відмови у видачі свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь/свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання або скасування рішення про його видачу.

{Абзац другий підпункту 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}

13. Рішення про відмову у державному визнанні документа про науковий ступінь або вчене звання повинно бути обґрунтованим і може прийматися:

1) у разі встановлення недотримання вимог щодо дисертації як кваліфікаційної наукової праці відповідного рівня;

2) у разі встановлення недотримання вимог щодо провадження на момент визнання викладацької діяльності протягом п’яти років, у тому числі у закладах вищої духовної освіти.

14. Рішення Комісії приймається відкритим або таємним (на вимогу третини її членів) голосуванням і вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті її членів, які брали участь у засіданні.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та вченим секретарем.

У прийнятті рішення не можуть брати участь члени Комісії, чиї атестаційні справи розглядаються.

Якщо до МОН до затвердження рішення Комісії надійшли пропозиції, заяви щодо додаткової оцінки документів, то такі документи повертаються для повторного розгляду Комісією.

15. Рішення Комісії про державне визнання документа про науковий ступінь або вчене звання затверджується наказом МОН.

Рішення МОН щодо державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання може бути оскаржено у судовому порядку.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}

16. На підставі рішення Комісії про державне визнання документа про науковий ступінь або вчене звання МОН видає свідоцтво про державне визнання документа про науковий ступінь/свідоцтво про державне визнання документа про вчене звання, що оформлюються за формою згідно з додатками 8, 9 до цього Положення.

Інформація про видачу відповідного свідоцтва вноситься до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Копія відповідного свідоцтва, виданого особі, зберігається в МОН.

У свідоцтві про державне визнання документа про науковий ступінь/свідоцтві про державне визнання документа про вчене звання вказується дата присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання закладом вищої духовної освіти.

{Пункт 16 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}

17. Після видачі МОН свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь/свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання:

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}

атестаційна справа передається до архіву МОН;

примірник дисертації (монографії) передається для зберігання до Національної бібліотеки України імені  В.І. Вернадського Національної академії наук України.

18. У разі втрати, знищення або пошкодження свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь/свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання видається його дублікат з новим реєстраційним номером.

Для розгляду питання про видачу дубліката свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь/свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання до МОН подаються:

особиста заява особи;

копія першої сторінки документа, що посвідчує особу;

копія втраченого, знищеного або пошкодженого свідоцтва про державне визнання документа про науковий ступінь/свідоцтва про державне визнання документа про вчене звання (за наявності).

{Положення доповнено новим пунктом 18 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}

Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікаціїС.Д. КриштофДодаток 1
до Положення про Комісію
з державного визнання документів
про наукові ступені та вчені звання
(пункт 6)

ВІДОМОСТІ
про осіб, які пропонуються до складу Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання

№ з/п

П.І.Б., рік народження

Основне місце роботи, посада

Науковий ступінь, назва спеціальності, рік присудження, найменування закладу вищої духовної освіти, наукової установи

Вчене звання, назва кафедри (спеціальність), рік присвоєння, найменування закладу вищої духовної освіти, наукової установи

Монографії, статті з напряму «Богослов’я» (2-3 назви за наявності)

Інформація про участь у підготовці та/або атестації наукових кадрів (за наявності)

1

2

3

4

5

6

7
Керівник

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

____ _______________ 20___  року


Примітка.


Додатково зазначається назва спеціальності, в яку вона трансформована  (у разі потреби).Додаток 2
до Положення про Комісію
з державного визнання документів
про наукові ступені та вчені звання
(підпункт 1 пункту 11)

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА
щодо державного визнання документа про науковий ступінь

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}


Додаток 3
до Положення про Комісію
з державного визнання документів
про наукові ступені та вчені звання
(підпункт 1 пункту 11)

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА
щодо державного визнання документа про вчене звання

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}


Додаток 4
до Положення про Комісію
з державного визнання документів
про наукові ступені та вчені звання
(підпункт 1 пункту 11)

КЛОПОТАННЯ

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}


Додаток 5
до Положення про Комісію
з державного визнання документів
про наукові ступені та вчені звання
(підпункт 1 пункту 11)

КЛОПОТАННЯ
релігійного центру (управління)

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}


Додаток 6
до Положення про Комісію
з державного визнання документів
про наукові ступені та вчені звання
(підпункт 1 пункту 11)

КЛОПОТАННЯ
релігійного центру (управління)

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}Додаток 7
до Положення про Комісію
з державного визнання документів
про наукові ступені та вчені звання
(підпункт 1 пункту 11)

ОПИС
документів атестаційної справи

____________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

№ з/п

Назва документа

Кількість аркушів

Порядкові номери аркушів документів атестаційної справи
(з ___ по ____)

1

2

3

4

До опису внесено ______ документів на ________ аркушах з метою державного визнання документа про науковий ступінь або вчене звання з використанням таких категорій персональних даних: прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, освіта, професія, спеціальність, кваліфікація, трудовий стаж.

Власник документів

_____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(число, місяць, рік)
Примітки:


1. Чисті аркуші справи не нумерують й до опису не вносять.


2. Нумерація аркушів атестаційної справи повинна бути наскрізною.


3. У разі подання клопотання релігійним центром (управлінням) опис підписується уповноваженою особою закладу вищої духовної освіти та скріпляється печаткою закладу (за наявності).


4. Усі виправлення в описі мають бути зазначені, засвідчені підписом власника документа або уповноваженою особою закладу вищої духовної освіти та скріплені печаткою закладу (за наявності).Додаток 8
до Положення про Комісію
з державного визнання документів
про наукові ступені та вчені звання
(пункт 16)

СВІДОЦТВО
про державне визнання документа про науковий ступінь

{Положення доповнено новим Додатком 8 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}


Додаток 9
до Положення про Комісію
з державного визнання документів
про наукові ступені та вчені звання
(пункт 16)

СВІДОЦТВО
про державне визнання документа про вчене звання

{Положення доповнено новим Додатком 9 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1576 від 11.12.2017}вгору