Документ z0674-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.06.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.05.2017  № 286


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2017 р.
за № 674/30542

Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою удосконалення регулювання питань провадження депозитарної діяльності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до Змін не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
11.05.2017  № 286


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2017 р.
за № 674/30542

ЗМІНИ
до Положення про провадження депозитарної діяльності

1. У розділі І:

у пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

«3. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток). Порядок подання клієнтами Центральному депозитарію документів (їх копій) визначається Правилами Центрального депозитарію. Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки підтверджується відповідною інформацією в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком.»;

в абзаці другому слова «відсутності у юридичної особи - резидента» замінити словами «невикористання юридичною особою - резидентом».

2. Абзац другий пункту 12 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«У разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових регістрів оперативного обліку або їх пошкодження, що призвело до неможливості використання, керівник Центрального депозитарію, депозитарної установи письмово не пізніше трьох робочих днів з дати виявлення повідомляє про це Комісію (у випадку виникнення зазначеної ситуації у депозитарній установі додатково повідомляється Центральний депозитарій) та своїм наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх (пошкоджених) документів та розслідування причин їх пошкодження, втрати або несанкціонованого знищення. Для участі в роботі комісії можуть залучатися працівники правоохоронних та інших органів державної влади.».

3. У розділі V:

1) у главі 1:

у пункті 3:

в абзаці другому слова «документи виконавчого провадження» замінити словами «виконавчі документи»;

в абзаці третьому слова «(за наявності)» виключити;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

«Юридичні особи - резиденти, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (через який здійснюється доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), замість копії установчого документа, подання якої передбачено цим Положенням, можуть надавати Центральному депозитарію, депозитарній установі інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, який надає доступ до копіювання опублікованого установчого документа. Уповноважений працівник Центрального депозитарію, депозитарної установи, що володіє посиленим сертифікатом відкритого ключа, завантажує електронну копію установчого документа, розміщеного на порталі електронних сервісів, та накладає на неї свій електронний цифровий підпис. Така електронна копія установчого документа залишається в Центральному депозитарії або депозитарній установі.

Центральний депозитарій, депозитарна установа при відкритті рахунку в цінних паперах може створювати електронні копії документів, що подаються. У такому випадку для створення електронної копії мають бути пред'явлені оригінали або нотаріально засвідчені копії відповідних документів. Уповноважений працівник Центрального депозитарію, депозитарної установи, який приймає документи і володіє посиленим сертифікатом відкритого ключа, накладає свій електронний цифровий підпис при створенні електронного документа. Створена таким чином електронна копія документа залишається в Центральному депозитарії або депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально засвідчена копія повертається заявнику.»;

у пункті 5:

доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:

«5. Вхідні документи, для яких внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи, затвердженими уповноваженим органом Центрального депозитарію, депозитарної установи, відповідно до законодавства встановлено зразки, оформлюються згідно з цими зразками та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до Центрального депозитарію або депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.».

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

в абзаці другому цифру «5.» виключити;

доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

«Усі документи, що створюються та/або отримуються Центральним депозитарієм, депозитарною установою у формі електронних документів, мають зберігатися ними відповідно до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за № 124/24901.»;

абзац другий пункту 9 після слів «для відкриття рахунку в цінних паперах,» доповнити словами «а також для проведення операції щодо переведення прав на цінні папери з його рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі»;

пункт 12 після абзацу першого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

«Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, має бути вчинена в письмовій формі та посвідчена нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії, крім випадків, встановлених абзацами третім, четвертим цього пункту.

У випадку складання та підписання фізичною особою або уповноваженою особою юридичної особи, що діє без печатки, довіреності на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або на відкриття рахунку в цінних паперах у присутності уповноваженого працівника депозитарної установи, в якій особа планує призначити керуючого/розпорядника своїм рахунком у цінних паперах та/або відкрити рахунок у цінних паперах, така довіреність не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії.

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, не потребує посвідчення нотаріусом або іншою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення відповідної нотаріальної дії, якщо вона підписана особою, зразок підпису якої міститься у раніше поданій картці із зразками підписів розпорядників відповідного рахунку в цінних паперах.

Довіреність на виконання повноважень керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах та/або відкриття рахунку в цінних паперах від фізичної особи або юридичної особи, що діє без печатки, може бути оформлена у порядку, визначеному абзацами третім, четвертим цього пункту, якщо це передбачено внутрішніми документами депозитарної установи.».

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;

у пункті 13:

абзац другий викласти в такій редакції:

«анкета керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

в абзаці восьмому слова «шостому та восьмому» замінити словами «сьомому, дев’ятому»;

у пункті 18:

підпункт 1 після слів «держави щодо цих цінних паперів» доповнити словами «(у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи)»;

в абзаці восьмому слова «Оформлена новим суб'єктом управління анкета рахунку в цінних паперах держави» замінити словами «Анкета рахунку в цінних паперах держави, оформлена щодо нового суб'єкта управління,»;

у пункті 20:

абзаци третій, четвертий підпункту 1 викласти в такій редакції:

«анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

абзаци третій, четвертий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

абзаци третій, четвертий підпункту 3 викласти в такій редакції:

«анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

у пункті 21:

абзаци сьомий, восьмий викласти в такій редакції:

«анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

у пункті 22:

абзац третій викласти в такій редакції:

«анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

перше речення абзацу четвертого викласти в такій редакції: «копія зареєстрованого установчого документа або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави.»;

абзац п’ятий після слів «змін до нього (у разі їх внесення)» доповнити словами «або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави»;

у другому реченні абзацу дев’ятого слова «такої особи;» замінити словами «такої особи.» та доповнити абзац новими реченнями такого змісту: «У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У разі заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи;»;

у пункті 23:

абзац третій викласти в такій редакції:

«анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

у другому реченні абзацу четвертого слова «не вимагається;» замінити словами «не вимагається.» та доповнити абзац новим реченням такого змісту: «У такому випадку фізична особа - резидент обов’язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону;»;

у пункті 24:

абзац третій викласти в такій редакції:

«анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

в абзаці восьмому слова «(у разі її наявності)» виключити;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її використання), засвідчена нотаріально;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Внутрішніми документами депозитарної установи може бути передбачено подання депозитарній установі замість документів, передбачених абзацами п’ятим, сьомим, дев’ятим цього пункту, оформленого юридичною особою - нерезидентом документа, що визначає перелік осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи, а також їх повноваження та зразки підписів відповідно. Оформлення таких документів має відповідати вимогам, встановленим абзацом другим пункту 4 цієї глави.»;

у пункті 25:

абзац третій викласти в такій редакції:

«анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

в абзаці четвертому слова «, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа)» виключити;

у пункті 26:

абзац третій викласти в такій редакції:

«анкета рахунку в цінних паперах, що містить інформацію щодо всіх співвласників (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

в абзаці дев’ятому слова «у якої відсутня(і) печатка(и)» замінити словами «яка не використовує печатку(и)»;

у пункті 30:

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

«анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;»;

у пункті 33:

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

«анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«копію зареєстрованого статуту пенсійного фонду або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;»;

у пункті 40:

абзаци третій - п’ятий викласти в такій редакції:

«анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

копії зареєстрованих установчих документів інвестиційного фонду та інвестиційного керуючого або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;»;

у пункті 41:

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

«анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

копію зареєстрованих установчих документів інвестиційної компанії або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;»;

у пункті 46:

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

«анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

анкету керуючого рахунком (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«копії зареєстрованих установчих документів корпоративного інвестиційного фонду та керуючого рахунком або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;»;

у пункті 47:

абзац третій викласти в такій редакції:

«анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«копію зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;»;

у пункті 50:

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

«анкету рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);

копію зареєстрованих установчих документів уповноваженого банку або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 3 цієї глави;»;

абзац четвертий пункту 51 викласти в такій редакції:

«анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

абзац п’ятий пункту 52 викласти в такій редакції:

«анкета рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

абзац третій пункту 55 викласти в такій редакції:

«анкету(и) рахунку в цінних паперах (у разі якщо подання відповідної анкети у формі паперового документа передбачено внутрішніми документами депозитарної установи);»;

пункт 57 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«належать власникам, які обслуговувались депозитарною установою, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, або зберігачем цінних паперів, що провадив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, щодо яких емітентом відповідно до вимог законодавства не укладено договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

пункт 61 викласти в такій редакції:

«61. Внутрішніми документами Центрального депозитарію/депозитарної установи може бути передбачено подання анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі паперового документа або формування їх у формі електронного документа.

Анкета рахунку в цінних паперах, анкета керуючого рахунком, анкета розпорядника рахунку в цінних паперах формуються Центральним депозитарієм/депозитарною установою самостійно у формі електронного документа на підставі документів, отриманих від клієнта/депонента/керуючого рахунком (представника клієнта/депонента/керуючого рахунком). У такому разі внутрішніми документами Центрального депозитарію/депозитарної установи має бути передбачений порядок ознайомлення клієнта/депонента/керуючого рахунком (представника клієнта/депонента/керуючого рахунком) з даними відповідної анкети, сформованої у формі електронного документа.

У разі якщо внутрішніми документами Центрального депозитарію/депозитарної установи передбачено подання анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі паперового документа, вони оформлюються згідно зі зразками, встановленими внутрішніми документами Центрального депозитарію/депозитарної установи, та зберігаються разом з іншими документами, що подаються до Центрального депозитарію/депозитарної установи для відкриття рахунку в цінних паперах.»;

у пункті 62:

абзац перший викласти в такій редакції:

«62. У разі призначення депонентом депозитарної установи керуючого(их) рахунком анкета(и) рахунку в цінних паперах має (мають) містити інформацію про керуючого(их) рахунком. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) містити інформацію про обсяг повноважень цього (цих) керуючого(их) рахунком та термін їх дії. Анкета(и) цього (цих) керуючого(их) рахунком має (мають) бути надана(і) до депозитарної установи у разі, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її (їх) подання у формі паперового документа. Вимога щодо унесення до анкети керуючого рахунком інформації про обсяг його повноважень та термін їх дії не поширюється на анкету керуючого рахунком держави. У разі складання анкети рахунку в цінних паперах у формі паперового документа анкети керуючих рахунком у формі паперових документів повинні зберігатися разом з такою анкетою.»;

в абзаці п’ятому слова «а також інформацію щодо наявності або відсутності в депонента - юридичної особи печатки» замінити словами «адресу електронної пошти та/або номер контактного мобільного телефону депонента для забезпечення у встановленому законодавством порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, а також інформацію щодо використання/невикористання депонентом - юридичною особою печатки»;

абзац п’ятий пункту 64 викласти в такій редакції:

«переоформленої анкети рахунку в цінних паперах/анкети керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку в цінних паперах. Відповідна анкета подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено її подання у формі паперового документа (попередня анкета у порядку, встановленому внутрішніми документами депозитарної установи, переміщується на зберігання до архіву депозитарної установи);»;

2) друге речення абзацу восьмого пункту 14 глави 2 після слів «або їх загальним представником» доповнити словами «(подається, якщо внутрішніми документами депозитарної установи передбачено подання відповідної анкети у формі паперового документа)»;

3) у главі 3:

у другому реченні підпункту 3 пункту 9 слова «відсутності у юридичної особи - заставодержателя» замінити словами «невикористання юридичною особою - заставодержателем»;

у пункті 12:

абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:

«щодо виконання операцій, пов'язаних з викупом цінних паперів емітентом та продажем емітентом викуплених цінних паперів, відчуженням акцій, якщо вони входять до складу майна банкрута, продаж якого здійснюється ліквідатором такого банкрута, - у разі, якщо блокування цінних паперів, прав на цінні папери встановлене згідно з рішенням Комісії про зупинення обігу цінних паперів/розпорядженням про зупинення обігу акцій та за відсутності інших обмежень.»;

в абзаці двадцять восьмому слова «блокування/розблокування» виключити;

в абзаці двадцять дев’ятому слово «безумовних» виключити;

4) у пункті 9 глави 5:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею або на фондовій біржі з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», здійснюється:»;

в абзаці сьомому слова «, фондової біржі» виключити.

4. Абзац сьомий пункту 4 розділу VІ після слова «надається» доповнити словами «Центральним депозитарієм або відповідною депозитарною установою».

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та клірингової діяльностіІ. Курочкінавгору