Документ z0673-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.11.2016, підстава - z1424-16

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) протоколів обміну, обсягів обміну інформацією з телекомунікаційних мереж, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура ОДУ електричними мережами ЕПК у складі ОЕС України (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ЕПК у складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надсилає ЕПК (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електромереж та електростанцій, які входять до складу ЕПК, які ЕПК надає ЦДС ЕС (в Примірному положенні не наведений).

Підписи керівників служб або підрозділів кожної із Сторін, визначені керівниками Сторін:

_____________________
(П.І.Б.)

______________________
(підпис)

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}
Додаток 17
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та відокремленою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Керівник
електростанції
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та відокремленою електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Представник
ДП НЕК "Укренерго", відповідальний
за оперативно-технологічні питання
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Представник
електростанції, відповідальний
за оперативно-технологічні питання
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП НЕК "Укренерго" та електростанцією про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___"________ 200__ р. № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та електростанцією, яка не входить до складу ЕГК чи ЕПК України, у частині централізованого ОДУ режимами роботи електростанції, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку електроенергії.

1.3. Це Положення складене на підставі Закону України "Про електроенергетику", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662, ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, статутів ДП НЕК "Укренерго" і електростанції.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи електростанції

2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури ОДУ, визначеною ДП НЕК "Укренерго".

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанції в реальному часі здійснює зміна ЧД ДС ДП НЕК "Укренерго" через ЧД ЦДС ЕС.

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні електростанції - начальник зміни станції, в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕС, у регіоні керування якого знаходиться електростанція (згідно із структурою ОДУ ОЕС України). За відсутності на головному щиті управління електростанцією начальника зміни станції оперативні переговори з ЧД ЦДС ЕС веде начальник зміни електроцеху.

2.2.3. Диспетчер ДП НЕК "Укренерго" видає розпорядження оперативному персоналу електростанції через диспетчера ЦДС ЕС. Диспетчер ЦДС ЕС видає розпорядження начальнику зміни електростанції, а за його відсутності - начальнику зміни електроцеху. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" оперативний персонал ЦДС ЕС і електростанції повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання електростанції, начальник зміни повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС, а останній - диспетчера ДП НЕК "Укренерго".

Оперативний персонал електростанції несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчери ДП НЕК "Укренерго" і ЦДС ЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо начальнику зміни електростанції чи начальнику зміни електроцеху електростанції розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, то він зобов'язаний зробити обґрунтоване заперечення, але в разі повторного підтвердження розпорядження диспетчером - виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб чи повної зупинки електростанції, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал електростанції зобов'язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру електростанції (технічному директорові) і зробити відповідний запис у оперативному журналі.

2.2.6. У разі виникнення на електростанції ситуації, яка вимагає розвантаження чи зупинки її енергоблоків, начальник зміни електростанції повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕС і діяти відповідно до вимог чинних інструкцій з експлуатації обладнання електростанції.

Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини та орієнтовного терміну проведення ремонту.

2.2.7. Розпорядження керівників електростанції її персоналові з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку електроенергії, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ЕС або ДП НЕК "Укренерго" (відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання).

2.2.8. Начальник зміни електростанції зобов'язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчер ЦДС ЕС - диспетчера ДП НЕК "Укренерго" про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання електростанції, які призвели чи можуть призвести до зниження її навантаження або порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕС повинен негайно повідомити начальника зміни електростанції про аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної електричної мережі ОЕС України, внаслідок якого персонал електростанції повинен за командою диспетчера або самостійно знизити генеруючу потужність електростанції згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. ЧД ДП НЕК "Укренерго", ЦДС ЕС і керівний оперативний персонал електростанції згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП НЕК "Укренерго" та ЕС і направленими на електростанцію, виконують такі функції:

- управління режимом роботи електростанції у складі ОЕС України;

- управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕС і встановлені на електростанції;

- попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі обладнання електростанцій, яке знаходиться в оперативному управлінні ЧД ДП НЕК "Укренерго" або ЧД ЦДС ЕС;

- проведення оперативних перемикань в електричних установках ЕС, на обладнанні, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕС.

2.3. Порядок розроблення та надання чинності документації щодо централізованого ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України

2.3.1. ДП НЕК "Укренерго" розробляє і передає у відповідну ЕС затверджений головним диспетчером ДП НЕК "Укренерго" перелік обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, установлених на електростанції, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕС направляють на електростанції. З урахуванням переліку, одержаного від ЕС, на електростанції складається і затверджується її технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання електростанції відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи електростанції в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕС надсилає на електростанцію комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік цих інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. Електростанція щорічно надсилає в ЕС на погодження нормальні схеми з'єднань обладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС.

2.3.4. Електростанція надає ЦДС ЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанції і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік цих інструкцій і регламентів є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія електростанції та ЕС ДП НЕК "Укренерго" з підготовки керівного оперативного персоналу електростанції та диспетчерів ЦДС ЕС

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлені начальник зміни станції і начальник зміни електроцеху повинні проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним за довільною формою, в якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду начальника зміни станції (начальника зміни електроцеху) до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП НЕК "Укренерго" можуть проходити ознайомлення з особливостями роботи електростанції відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕС чи ДС ДП НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові електростанції. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для проведення ознайомлення (оформляє допуск на електростанцію за наявності в диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС) необхідних документів і виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП НЕК "Укренерго" та електростанції щодо забезпечення надійної паралельної роботи електростанції в складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення надійного режиму роботи електростанції

3.1.1. Видача завдань та обробка даних контрольних вимірювань у визначених обсягах.

3.1.2. Погодження технічних завдань на розробку передпроектної та проектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції, а також погодження виконаних проектів.

3.1.3. У частині планування та ведення режиму роботи електростанції ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) виконує такі функції:

- провадить планування та ведення надійного режиму роботи електростанції з урахуванням необхідності виконання вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергоблоків, наданих електростанцією;

- складає щодобово для електростанції перелік енергоблоків, які повинні обов'язково знаходитись у роботі з метою забезпечення надійного режиму роботи основної електричної мережі ОЕС України;

- провадить розрахунки максимально допустимої потужності електростанції за умовами збереження стійкості;

- погоджує прогнозовані річні, квартальні, місячні обсяги виробництва електроенергії на електростанції та значення потужності на годину максимуму навантаження;

- погоджує технічні рішення щодо впровадження автоматики частотного виділення енергоблоків на збалансоване навантаження з метою забезпечення живлення власних потреб електростанції;

- приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу основного і допоміжного устаткування з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ, АСОЕ;

- разом з ДП "Енергоринок" затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 добові погодинні графіки активного навантаження та резерву потужності на електростанції;

- погоджує схеми з'єднань обладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС, для нормальних і ремонтних режимів роботи.

3.1.4. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП НЕК "Укренерго" для виконання ЕС робіт з планування та ведення режиму роботи електростанції ОЕС України, визначає відповідна ЕС.

3.1.5. У частині планування та ведення надійного режиму роботи електростанція виконує такі функції:

- забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи електростанції у складі ОЕС України;

- подає обов'язково до ЕС ДП НЕК "Укренерго" для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення максимальної та мінімальної робочих потужностей на всі енергоблоки, які знаходяться в роботі і резерві;

- організовує забезпечення електростанцій паливом у кількості, необхідній для виробництва електроенергії в прогнозованих ДП НЕК "Укренерго" та затверджених Міненерговугілля України обсягах: на місяць, квартал, рік, а також створення незнижувального запасу твердого (рідкого) палива на ТЕС для запобігання розморожуванню в зимовий період;

- надає матеріали контрольного виміру в установлені ЕС терміни;

- надає на погодження технічні завдання на розробку передпроектної та проектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції, а також погоджує виконані проекти.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ електростанції, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС)

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що значною мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довготермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання електростанції, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСОЕ.

3.2.3. Короткотермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. Планування ремонтів основного обладнання електростанції, ПЛ, устаткування ПС і пристроїв РЗ і ПА провадять з урахуванням планів ремонту блоків електростанції (для основного обладнання ГЕС - з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ).

3.2.5. Попередні річні плани ремонтів енергоблоків розробляє електростанція і направляє в ЕС.

3.2.6. ЕС розглядає надані попередні річні плани ремонтів енергоблоків електростанції та передає їх із своїми зауваженнями та пропозиціями на узгодження в ДП НЕК "Укренерго".

3.2.7. ДП НЕК "Укренерго", одержавши попередні річні плани ремонтів енергоблоків електростанції, перевіряє можливість забезпечення надійного режиму роботи ОЕС України з передбачуваною базовою потужністю на електростанції з огляду на прогноз максимально допустимого навантаження енергоблоків на окремі періоди року, залежно від прогнозного річного потижневого балансу потужності та з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ (для ГЕС), і розробляє пропозиції з оптимізації ремонтної площадки основного устаткування електростанції, що впливає на зменшення їх потужності. Після внесення відповідних змін узгоджує попередні річні плани ремонту енергоблоків електростанції і передає їх в ЕС. ЕС направляє їх на електростанцію для подальшого подання на затвердження в Міненерговугілля України.

3.2.8. Після остаточного погодження річних планів ремонтів Міненерговугілля України видає наказ про затвердження річних графіків та обсягів ремонтів основного обладнання електростанцій (ремонтний наказ).

3.2.9. Електростанція розробляє місячні плани ремонтів основного обладнання на підставі ремонтного наказу Міненерговугілля України та подає їх до відповідної ЕС.

3.2.10. ЕС направляє (із своїми зауваженнями) на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" зведені по ЕС дані щодо ремонтів основного обладнання електростанцій, що впливає на їх наявну потужність і знаходиться в оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". Після розгляду та погодження місячні графіки ремонтів ДП НЕК "Укренерго" направляє в ЕС, а звідти їх передають на електростанцію.

3.2.11. Електростанція також складає і подає у визначені терміни на затвердження в ЕС річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ провадять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування електростанції. ЕС розглядає подані електростанцією плани ремонту, вносить необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подає на затвердження до ДП НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ДП НЕК "Укренерго" розглядає подані електростанцією плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.12. ЕС на підставі затверджених ДП НЕК "Укренерго" планів ремонту складає плани ремонту основного обладнання електростанції, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕС направляє на електростанцію.

3.2.13. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних станцій і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування провадять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.14. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідні для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначають для електростанції ЕС.

3.2.15. Виведення в ремонт устаткування електростанції, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них провадять згідно з вимогами, викладеними ДП НЕК "Укренерго" в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання електростанцій, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженою ДП НЕК "Укренерго" 24.01.2005. На підставі цієї Інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють на електростанцію.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на електростанції

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має цілком відповідати вимогам ГКД 34.20.507, "Правил устройства электроустановок" (6-е изд. перер. и доп., 1986), інших чинних нормативних документів, а також вимогам експлуатаційних і протиаварійних циркулярів.

3.3.2. Персонал електростанції у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв'язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідним виробничим службам ДП НЕК "Укренерго" та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань щодо експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) та електростанції визначають відповідно до положень про ці служби.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ установлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) провадить контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) на підставі матеріалів, отриманих від електростанції, виконує такі функції:

- провадить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

- стежить за оснащуванням електрообладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), засобами РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, дає пропозиції з удосконалення цих пристроїв;

- відповідно до розподілу обов'язків виконує необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА (у тому числі АЛАР), які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС).

Вказівки щодо принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, які установлено на електростанції та які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", задається електростанції факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП НЕК "Укренерго", надісланим через ЕС;

- затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕС і в яких зазначають необхідність узгодження їх із ДП НЕК "Укренерго";

- відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов'язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА на підставі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи електростанції, струмів короткого замикання, асинхронних режимів і до введення в роботу генеруючого обладнання електростанції, яке вводиться вперше, чи мережевих об'єктів визначають і видають електростанції у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв'язків електростанції з ЕС, настроювання пристроїв АЛАР, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв електростанції оперативно передають в ЕС і ДП НЕК "Укренерго" для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

- відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видають електростанції вказівки про припустиме навантаження електростанції у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і їх виконавчі схеми.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, диспетчерського та технологічного управління електростанція виконує такі функції:

- подає до ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера НЕК "Укренерго" (ЕС), щоквартальні й річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їхнє функціонування в разі порушення режимів роботи обладнання;

- розробляє та узгоджує з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), і з проектною організацією - у частині схемних рішень, і оформляє це поданням заявок у встановленому порядку;

- у процесі розроблення проектної документації, але не пізніше ніж за два роки до введення генеруючого обладнання, представляє на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" проектні рішення головної схеми електричних з'єднань електростанції;

- складає графіки ремонтів і технічного обслуговування обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають збігатися з відключенням відповідного силового обладнання (енергоблоки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності електростанції. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв'язку зі зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП НЕК "Укренерго" на запит електростанції через ЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки. У третьому кварталі року, який передує планованому, електростанція підготовляє і погоджує з ДП НЕК "Укренерго" (через ЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП НЕК "Укренерго" програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях, які знаходяться в оперативному управлінні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), розробляє ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), і вони передаються ЕС на електростанцію для використання під час складання місцевих програм.

Електростанція на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань.

На обладнання й пристрої, які знаходяться в оперативному управлінні оперативного персоналу електростанції і віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), програми (бланки) оперативних перемикань розробляє електростанція і подає до ЕС на узгодження;

- по всіх пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", підготовляє три примірники виконавчих (принципових) схем, а по пристроях РЗ і ПА, які знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, узгоджує керівник СРЗА електростанції, затверджує (відповідно до переліку) головний інженер електростанції та узгоджує з СРЗА ЕС.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА ЕС погоджує з СРЗА ДП НЕК "Укренерго";

- забезпечує нормальну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для надійного ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) звітних даних про режим роботи електростанції у складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

- у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині електростанції надає на запит ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо їх запобігання. Інформацію про аварійні ситуації на електростанції надають у ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

- у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж ОЕС України напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до електростанції, персонал електростанції надає персоналу ЕС (ДП НЕК "Укренерго") дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу роботи пристроїв РЗ і ПА та розрахунку місця пошкодження на ПЛ, які відходять від електростанції.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС (ДП НЕК "Укренерго"), регламентують чинні нормативні документи, експлуатаційні і заводські інструкції на відповідне обладнання.

3.3.7. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на електростанції і ПС, які належать ДП «НЕК «Укренерго» і які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи ЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюється на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку електростанції і ДП «НЕК «Укренерго».

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на електростанції, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовку і проведення випробувань на електростанції фінансує електростанція.

Проектування на електростанції ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування електростанції.

3.3.9. Головні схеми електричних з'єднань електростанції затверджує головний інженер електростанції і узгоджує, у частині стану обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), - головний диспетчер ДП НЕК "Укренерго" (ЕС).

3.3.10. За шість місяців до введення в роботу нових енергоблоків чи нових об'єктів електричних мереж, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції їх систем керування і (або) регулювання електростанція надає ЕС і ДП НЕК "Укренерго" інформацію про припустимі впливи ПА на розвантаження блоків електростанції і характеристики зниження активної потужності залежно від часу, а також параметри генераторів, систем збудження (АРЗ), форсування збудження, регуляторів швидкості турбін, параметри електротехнічного обладнання, яке вводять в роботу вперше та яке впливає на режим роботи ЕС.

3.4. Облік та контроль якості електричної енергії

3.4.1. Положення цього пункту поширюється тільки на електростанцію, яка є членом ОРЕ України.

ДП НЕК "Укренерго" або відповідна ЕС та електростанція в частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені такими нормативними документами:

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ), 3-я редакція, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 № 612;

- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ), затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 № 634;

- Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 № 03-39-18/3477;

- Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 № 910), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442;

- Закон України «Про електроенергетику»;

- ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

- інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

3.4.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС, ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП НЕК "Укренерго", а також лічильники електричної енергії, встановлені на міждержавних ПЛ усіх класів напруги. Лічильники електроенергії, встановлені на ОВ і ШЗВ, через які можуть вмикатися міждержавні ПЛ , також знаходяться на балансі ЕС.

Електростанція експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на електростанції, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

Електростанція відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ електростанції. Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує сторона, яка є власником цього обладнання.

3.4.3. Електростанція щорічно надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлені на електростанції, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП НЕК "Укренерго".

3.4.4. ЕС щорічно надає до електростанції списки персоналу, який має право виконувати зняття показів з лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП НЕК "Укренерго", а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП "Енергоринок" та електростанцією в частині, що стосується обліку електричної енергії по перетину між ЕС та електростанцією.

3.4.5. Електростанція надає до ЕС на погодження відповідні додатки до договору між ДП "Енергоринок" та електростанцією в частині, що стосується обліку електричної енергії на зв'язках між електростанцією та ЕС.

Електростанція своєчасно повідомляє ЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ і ШЗВ.

Електростанція подає до ЕС у встановлені терміни такі документи:

- акт виробітку електроенергії за звітний період, підписаний керівництвом електростанції та завірений печаткою;

- акт звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період та щодекадно.

Електростанція подає до ЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

- Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

- Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

- розпорядчими документами Міненерговугілля та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на електростанції, ДП НЕК "Укренерго" та ЕС

3.5.1. У взаємовідносинах з електростанцією з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу електростанції погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом, а також надання додаткових програмно-технічних засобів для рішення типових для галузі завдань з навчання персоналу, у тому числі на договірній основі;

- організація оперативної взаємодії з персоналом електростанції, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів електростанції для забезпечення обміну інформацією з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп'ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

- узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) та електростанцією;

- проведення технічної політики Міненерговугілля України та ДП НЕК "Укренерго" у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів у оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.2. У взаємовідносинах з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на електростанцію покладаються такі функції:

- надання до програмно-технічного комплексу ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП "Енергоринок" тощо), необхідної для управління виробництвом;

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переустаткування ОІК, комп'ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- оперативна взаємодія з персоналом ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП НЕК "Укренерго", що забезпечують обмін інформацією з електростанцією;

- надання у встановлений термін ЦДС ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) в погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв'язку, засобів міжмашинного обміну інформацією чи в разі відсутності на об'єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

- представлення заявок у ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

- узгодження з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) протоколів про обсяги обміну по телекомунікаційних мережах інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура ОДУ режимом роботи електростанції у складі ОЕС України (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надає електростанції (в Примірному положенні не наведений).

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанції, які електростанція надає ЦДС ЕС (в Примірному положенні не наведений).

Підписи керівників служб або підрозділів кожної із Сторін, визначені керівниками Сторін:

____________________
(П.І.Б.)

____________________
(підпис)

{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}
Додаток 18
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ОСОБЛИВОСТІ ПРИМІРНИХ ПОЛОЖЕНЬ
про оперативно-технологічні відносини між електроенергетичною системою ДП НЕК "Укренерго" та об'єктом у складі суб'єкта (відокремленим суб'єктом) електроенергетики України під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України для окремих груп суб'єктів (ТЕС, ТЕЦ, АЕС, ГЕС, ГАЕС, СЕС, ВЕС, УТДУ)

1. У цих Правилах наведено варіанти примірних положень про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та:

- ЕГК;

- ЕПК;

- відокремленою електростанцією, яка не входить до складу ЕГК або ЕПК.

- ВЕС;

- СЕС.

2. Ці Правила передбачають підписання положень про оперативно-технологічні відносини також між окремими ЕС ДП НЕК "Укренерго" та:

- АЕС (ГАЕС) у складі ДП НАЕК "Енергоатом";

- ГЕС (ГАЕС) у складі ПАТ "Укргідроенерго";

- ТЕС у складі ЕГК;

- ЕПК;

- відокремленими ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ВЕС, СЕС, УТДУ які не входять до складу цих ЕГК або ЕПК;

- суб'єктами господарювання України, які мають у своєму складі об'єкти електроенергетики (ТЕЦ, ВЕС, СЕС), за умови їх паралельної роботи у складі ОЕС України, та які отримали відповідну ліцензію НКРЕ на виробництво електричної енергії.

Вищезазначені положення розробляють на підставі положень, підписаних між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК, ЕПК, відокремленою електростанцією, яка не входить до складу ЕГК або ЕПК.

3. Положення про оперативно-технологічні відносини, зазначені в пункті 2, підписуються між ЕС та об'єктами в складі суб'єктів (відокремленими суб'єктами) електроенергетики України відповідно до діючої в галузі структури централізованої системи ОДУ ОЕС України.

4. Під час розроблення та підписання положень, зазначених у пункті 2, потрібно враховувати особливості завдань і функцій ОДУ, покладених на ЕС ДП НЕК "Укренерго" та об'єкти у складі суб'єктів (відокремлені суб'єкти) електроенергетики, склад основного обладнання, умов роботи останніх, визначених чинними галузевими нормативними документами, статутами компаній, положеннями та інструкціями ДП НЕК "Укренерго" щодо ОДУ.

5. Під час розроблення та підписання положення між ЕС та ЕПК, до складу якої входять енергогенеруючі об'єкти, потрібно враховувати відповідні розділи Примірного положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та відокремленою електростанцією.

6. Для врахування місцевих особливостей (наприклад, робота у відокремленій частині ОЕС України), обміну інформацією та оперативною документацією, які традиційно мали місце під час розроблення та підписання положень, сторони за взаємною угодою можуть вносити до їх тексту додаткові розділи чи окремі пункти до розділів, якщо це не суперечить основним вимогам відповідних положень, підписаних між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК, ЕПК, відокремленою електростанцією, яка не входить до складу ЕГК або ЕПК.

7. Положення про оперативно-технологічні відносини між ЕС та об'єктами у складі суб'єктів (відокремленими суб'єктами) електроенергетики України затверджують керівники Сторін.


{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}вгору