Документ z0673-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.11.2016, підстава - z1424-16

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) протоколів про обсяги обміну телекомунікаційними мережами інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура централізованого ОДУ режимом роботи ВЕС в складі ОЕС України.

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою ВЕС в складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надає ВЕС.

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання ВЕС, які ВЕС надає ЦДС ЕС.

Підписи керівників служб або підрозділів кожної зі Сторін, визначених керівниками Сторін:

_________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(підпис)

{Правила доповнено  новим додатком 14 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 306 від 16.04.2014}
Додаток 15
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
«Національна енергетична компанія
«Укренерго» та суб’єктами (об’єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи у складі Об’єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та сонячною електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ДП «НЕК «Укренерго»
______________________ /П.І.Б./
«___» _________________ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник сонячної електростанції
_______________________ /П.І.Б./
_____________________________
(найменування сонячної електростанції)

«___» _________________ 20__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго» та сонячною електростанцією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

Представник ДП «НЕК «Укренерго»,
відповідальний
за оперативно-технологічні питання
_________________ /П.І.Б./
«___» ____________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Відповідальний
за оперативно-технологічні
питання СЕС
_________________ /П.І.Б./
«___» ____________ 20__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП «НЕК «Укренерго» та сонячною електростанцією про паралельну роботу в складі ОЕС України від «___» __________ 20__ року № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП «НЕК «Укренерго» та СЕС у частині централізованого ОДУ режимами роботи СЕС, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку та контролю якості електроенергії.

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662, ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, статутів ДП «НЕК «Укренерго» і СЕС.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи СЕС

2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури ОДУ, визначеної ДП «НЕК «Укренерго».

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України:

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанції в реальному часі здійснює зміна ЧД ДС ДП «НЕК «Укренерго» через ЧД ЦДС ЕС;

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні СЕС в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕС, у регіоні керування якого розташована СЕС (згідно зі структурою централізованого ОДУ ОЕС України).

2.2.3. Диспетчер ДП «НЕК «Укренерго» видає розпорядження оперативному персоналу СЕС через диспетчера ЦДС ЕС. Диспетчер ЦДС ЕС видає розпорядження керівникові оперативного персоналу у зміні СЕС. Розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» оперативний персонал ЦДС ЕС і СЕС повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання СЕС, керівник оперативного персоналу у зміні СЕС повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС, а останній - диспетчера ДП «НЕК «Укренерго».

Оперативний персонал СЕС несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчери ДП «НЕК «Укренерго» і ЦДС ЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

2.2.4. Якщо керівнику оперативного персоналу у зміні СЕС розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, він зобов’язаний зробити обґрунтоване заперечення, але в разі повторного підтвердження диспетчером розпорядження - виконати його.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб СЕС, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал СЕС зобов’язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру СЕС (технічному директорові) і зробити відповідний запис в оперативному журналі.

2.2.6. СЕС встановленою потужністю 5 МВт або більше чи група СЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 5 МВт або більше, здійснює генерацію активної потужності відповідно до заявленого прогнозного добового графіка, який підлягає уточненню через кожні три години. Допустима похибка уточненого прогнозного графіка не повинна перевищувати 30% від реальної потужності, яка видається кожну годину в мережу.

Оперативний персонал СЕС повинен повідомляти про очікувані зміни графіка поточної розрахункової доби диспетчера ЦДС ЕС не пізніше ніж за одну годину до кінця поточного тригодинного періоду.

У випадку виникнення на СЕС ситуації, котра вимагає розвантаження або повного відключення генерації СЕС, керівник оперативного персоналу зміни СЕС повинен негайно повідомити про це диспетчера ЦДС ЕС та діяти згідно з вимогами чинних інструкцій з експлуатації обладнання СЕС.

Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини і орієнтовного терміну ремонту.

2.2.7. Розпорядження керівників СЕС її персоналу з питань експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку та контролю якості електроенергії, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ЕС або ДП «НЕК «Укренерго» (відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання).

2.2.8. Керівник оперативного персоналу у зміні СЕС зобов’язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчер ЦДС ЕС - диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання СЕС, які призвели чи можуть призвести до зниження її навантаження більше ніж на 30% від реальної потужності СЕС чи повної втрати генерації СЕС або порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕС повинен негайно повідомити начальника зміни СЕС про виникнення в ОЕС України (ЕС) режиму (в тому числі аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної електричної мережі ОЕС України), внаслідок якого персонал СЕС повинен за командою диспетчера або самостійно знизити (або повністю припинити) генеруючу потужність СЕС згідно з вимогами чинних інструкцій.

2.2.10. ЧД ДП «НЕК «Укренерго», ЦДС ЕС і керівний оперативний персонал СЕС згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС і направленими на СЕС, виконують такі функції:

управління режимом роботи СЕС в складі ОЕС України;

управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК «Укренерго» та ЦДС ЕС і встановлені на СЕС;

попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі обладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні ЧД ДП «НЕК «Укренерго» або ЧД ЦДС ЕС;

проведення оперативних перемикань в електричних установках ЕС, на обладнанні, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП «НЕК «Укренерго» та ЦДС ЕС.

2.3. Порядок розроблення та надання чинності документації щодо централізованого ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України:

2.3.1. ДП «НЕК «Укренерго» розробляє і передає у відповідну ЕС затверджений головним диспетчером ДП «НЕК «Укренерго» перелік обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, установлених на СЕС, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго». ЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕС направляють на СЕС. З урахуванням переліку, одержаного від ЕС, на СЕС складається і затверджується її технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання СЕС відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи СЕС в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕС надсилає на СЕС комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою СЕС у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік зазначених інструкцій і положень є невід’ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. СЕС щороку надсилає в ЕС на погодження нормальні схеми з’єднань обладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС.

2.3.4. СЕС надає ЦДС ЕС комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання СЕС і забезпечує їх своєчасний перегляд і коригування.

Перелік зазначених інструкцій і регламентів є невід’ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія СЕС та ЕС ДП «НЕК «Укренерго» з підготовки керівного оперативного персоналу СЕС та диспетчерів ЦДС ЕС:

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлений керівник оперативного персоналу СЕС повинен проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним за довільною формою, у якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду керівника оперативного персоналу у зміні СЕС до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» можуть проходити ознайомлення з особливостями роботи СЕС відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕС чи ДС ДП «НЕК «Укренерго» на підставі листа, надісланого технічному керівникові СЕС. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для проведення ознайомлення (оформляє допуск на СЕС за наявності у диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС) необхідних документів і виділяє для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП «НЕК «Укренерго» та СЕС щодо забезпечення надійної паралельної роботи СЕС у складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення надійного режиму роботи СЕС:

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи СЕС ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) виконує такі функції:

проводить планування та ведення надійного режиму роботи СЕС з урахуванням необхідності виконання вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації генеруючого обладнання електростанції, наданого СЕС;

проводить розрахунки величин абсолютного обмеження потужності, дельта-обмеження та обмеження градієнта потужності СЕС за умови збереження стійкості для кожного розрахункового періоду;

приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу основного і допоміжного устаткування з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ, АСУЕ;

для СЕС встановленою потужністю 5 МВт або більше чи групи СЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 5 МВт або більше, ДП «НЕК «Укренерго» разом з ДП «Енергоринок» затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 прогнозні добові погодинні графіки активного навантаження;

погоджує схеми електричних з’єднань обладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС, для нормальних і ремонтних режимів роботи;

розробляє і надає СЕС інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП «НЕК «Укренерго» для виконання ЕС робіт з планування та ведення режиму роботи СЕС ОЕС України, визначає відповідна ЕС.

3.1.3. У частині планування та ведення надійного режиму роботи СЕС виконує такі функції:

забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи СЕС в складі ОЕС України;

СЕС встановленою потужністю 10 МВт або більше чи група СЕС, що приєднані до спільної ТЗП та мають сумарну встановлену потужність в означеній ТЗП 10 МВт або більше, подає обов’язково до ЕС ДП «НЕК «Укренерго» для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення прогнозованої активної потужності;

у разі якщо СЕС здійснює видачу потужності по одній ПЛ, надає безумовну та безперешкодну згоду на виведення цієї ПЛ в ремонт.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ СЕС, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС):

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання СЕС, ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ та устаткування ПС системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що значною мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довгострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання СЕС, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСОЕ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» або ЧД ЦДС ЕС.

3.2.3. Короткострокове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів з метою проведення поточного коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об’єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. СЕС також складає і подає у визначені строки на затвердження в ЕС річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП «НЕК «Укренерго». У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ проводять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування СЕС. ЕС розглядає подані СЕС плани ремонту обладнання СЕС, вносить необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подає на затвердження до ДП «НЕК «Укренерго» плани ремонту обладнання, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго». ДП «НЕК «Укренерго» розглядає подані СЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.5. ЕС на підставі затверджених ДП «НЕК «Укренерго» планів ремонту складає плани ремонту підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕС направляє їх на СЕС.

3.2.6. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних станцій і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування проводять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани.

3.2.7. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначають для СЕС ЕС.

3.2.8. Виведення в ремонт устаткування СЕС, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС або ДП «НЕК «Укренерго», навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них проводять згідно з вимогами, викладеними ДП «НЕК «Укренерго» в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання СЕС, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженій ДП «НЕК «Укренерго». На підставі зазначеної Інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють її на СЕС.

3.2.9. Ремонти основного обладнання СЕС, які призводять до зменшення потужності генерації, враховують у прогнозному добовому погодинному графіку активної потужності.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на СЕС:

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має повністю відповідати вимогам ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», «Правил устройства электроустановок», інших чинних нормативних документів.

3.3.2. Персонал СЕС у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв’язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних виробничих служб ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань щодо експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та СЕС визначають відповідно до положень про ці служби.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ установлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) здійснює контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) на підставі матеріалів, отриманих від СЕС, виконує такі функції:

проводить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

стежить за оснащуванням електрообладнання СЕС, яке перебуває в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), засобами РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, надає пропозиції з удосконалення цих пристроїв;

відповідно до розподілу обов’язків виконує необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).

Вказівки щодо принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, які установлено на СЕС та які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», надаються СЕС факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», надісланим через ЕС;

затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕС і в яких зазначає необхідність узгодження їх із ДП «НЕК «Укренерго»;

відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов’язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА на підставі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи СЕС, струмів короткого замикання і до введення в роботу генеруючого обладнання СЕС, яке вводиться вперше, чи мережевих об’єктів визначає і видає СЕС у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв’язків СЕС з ЕС, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв СЕС оперативно передають в ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видає СЕС вказівки про допустиме навантаження СЕС у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і їх виконавчі схеми.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, диспетчерського та технологічного управління СЕС виконує такі функції:

подає до ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), щоквартальні й річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їх функціонування в разі порушення режимів роботи обладнання;

розробляє та узгоджує з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), з проектною організацією у частині схемних рішень і оформляє це поданням заявок у встановленому порядку;

у процесі розроблення проектної документації подає на узгодження в ДП «НЕК «Укренерго» проектні рішення головної схеми електричних з’єднань електростанції;

складає графіки ремонтів і технічного обслуговування обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають збігатися з відключенням відповідного силового обладнання (генеруючі установки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності СЕС. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв’язку зі зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП «НЕК «Укренерго» на запит СЕС через ЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки. У третьому кварталі року, який передує планованому, СЕС підготовляє і погоджує з ДП «НЕК «Укренерго» (через ЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП «НЕК «Укренерго» програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях СЕС, які перебувають в оперативному управлінні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), розробляє ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС). Зазначені програми передаються ЕС на СЕС для використання під час складання місцевих програм.

СЕС на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань;

щодо всіх пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», готує три примірники виконавчих (принципових) схем, а щодо пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС, узгоджує керівник СРЗА СЕС, затверджує (відповідно до переліку) та узгоджує з СРЗА ЕС головний інженер СЕС.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», СРЗА ЕС погоджує із СРЗА ДП «НЕК «Укренерго»;

забезпечує нормальну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для надійного ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) звітних даних про режим роботи СЕС в складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині СЕС надає на запит ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо запобігання їм. Інформація про аварійні ситуації на СЕС надається у ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж ОЕС України напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до СЕС, персонал СЕС надає персоналу ЕС (ДП «НЕК «Укренерго») дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу роботи пристроїв РЗ і ПА та розрахунку місця пошкодження на ПЛ, які відходять від СЕС.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС (ДП «НЕК «Укренерго»), регламентують чинні нормативні документи, експлуатаційні інструкції виробника на відповідне обладнання.

3.3.7. Фінансування робіт з реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на СЕС і ПС, які належать ДП «НЕК «Укренерго» і які перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи ЕС (з урахуванням робіт з виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення й узгодження принципових схем), здійснюють на підставі спільного рішення про частки фінансування з боку СЕС і ДП «НЕК «Укренерго».

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на СЕС, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовку і проведення випробувань на СЕС фінансує електростанція.

Проектування на СЕС ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування СЕС.

3.3.9. До введення в роботу нових генеруючих установок чи нових об’єктів електричних мереж, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції їх систем керування і (або) регулювання СЕС надає ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» інформацію про допустимі впливи ПА на розвантаження СЕС і обмеження градієнта потужності, а також генеруюче обладнання, параметри електротехнічного обладнання, яке вводять у роботу вперше та яке впливає на режим роботи ЕС. Термін надання інформації узгоджується з ЕС і ДП «НЕК «Укренерго» залежно від потужності СЕС.

3.4. Облік та контроль якості електричної енергії:

3.4.1. Положення цього пункту поширюються тільки на СЕС, яка є членом ОРЕ України.

ДП «НЕК «Укренерго» або відповідна ЕС та СЕС у частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені такими нормативно-правовими актами та нормативними документами:

Закон України «Про електроенергетику»;

Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 № 612 (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 № 634 (додаток 3 до ДЧОРЕ);

Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 № 03-39-18/3477;

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (зі змінами);

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

ДСТУ EN 50160:2010 «Характеристики напруги електроживлення, постачальної розподільчими мережами загальної призначеності»;

інші чинні нормативні документи щодо функціонування та експлуатації автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії.

3.4.2. ЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на ПС напругою 220 кВ і вище, які належать ДП «НЕК «Укренерго», а також лічильники електричної енергії, встановлені на СЕС, на міждержавних ПЛ усіх класів напруги та на ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

3.4.3. СЕС експлуатує та має на власному балансі вимірювальні комплекси (ТС і ТН, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів), встановлені в точках комерційного та технічного обліку електричної енергії на СЕС, за винятком лічильників електроенергії, встановлених на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ, через які можуть включатися міждержавні ПЛ.

СЕС відповідає за збереження лічильників електроенергії, встановлених ЕС на міждержавних ПЛ та ОВ і ШЗВ СЕС.

Обслуговування, ремонт, модернізацію та повірку елементів вимірювальних комплексів виконує сторона, яка є власником цього обладнання.

СЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників електроенергії, встановлених на СЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго».

3.4.4. СЕС щороку надає до ЕС річні графіки планової заміни і відомчої перевірки розрахункових лічильників СЕС, встановлені на СЕС, за показами яких визначається надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго».

3.4.5. ЕС щороку надає до СЕС списки персоналу, який має право виконувати зняття показів з лічильників електроенергії в точках комерційного обліку, складати відповідні акти щодо надходження електроенергії до мереж ДП «НЕК «Укренерго», а також брати участь у проведенні робіт із заміни та перевірки лічильників.

ЕС погоджує відповідні додатки (перелік точок комерційного обліку, актів балансової належності обладнання та однолінійні схеми) до договору між ДП «Енергоринок» та СЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на перетині між ЕС та СЕС.

3.4.6. СЕС надає до ЕС на погодження відповідні додатки до договору між ДП «Енергоринок» та СЕС у частині, що стосується обліку електричної енергії на зв’язках між СЕС та ЕС.

СЕС своєчасно повідомляє ЕС про виявлені порушення в роботі вимірювальних комплексів, встановлених на розрахункових точках, а також переведення ПЛ на роботу через ОВ і ШЗВ.

СЕС подає до ЕС у встановлені терміни такі документи:

акт виробітку електроенергії за звітний період, підписаний керівництвом СЕС та завірений печаткою;

акт звірки відпуску електроенергії до мереж ЕПК за звітний період та щодекади.

СЕС подає до ЕС у встановлені терміни форми відомчої та статистичної звітності, звітні дані, акти та іншу інформацію, надання якої передбачено:

Інструкцією про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ);

Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ);

розпорядчими документами Міненерговугілля України та інших державних органів влади.

3.5. Експлуатація та використання засобів обчислювальної техніки, встановленої на СЕС, ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС:

3.5.1. У взаємовідносинах із СЕС з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу СЕС погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП «Енергоринок» тощо), необхідної для управління виробництвом, а також надання додаткових програмно-технічних засобів для вирішення типових для галузі завдань з навчання персоналу;

організація оперативної взаємодії з персоналом СЕС, відповідальним за експлуатацію обчислювальної техніки, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів СЕС для забезпечення обміну інформацією з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

розгляд заявок на виведення в ремонт програмно-технічних засобів ОІК АСДУ, комп’ютерних мереж та інших засобів, що забезпечують видачу інформації;

узгодження графіків планових ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, що забезпечують обмін інформацією між ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) та СЕС;

проведення єдиної технічної політики Міненерговугіллям України та ДП «НЕК «Укренерго» у частині використання і розвитку програмно-технічних засобів в оперативно-диспетчерському управлінні.

3.5.2. У взаємовідносинах з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) з питань експлуатації і використання засобів обчислювальної техніки на СЕС покладаються такі функції:

надання до програмно-технічного комплексу ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), у тому числі до ОІК, погодженої інформації (оперативно-диспетчерської, ДП «Енергоринок» тощо), необхідної для управління виробництвом;

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) проектів створення, модернізації, технічного переоснащення ОІК, комп’ютерних мереж, а також узгодження зміни стану чи умов роботи діючих систем, що забезпечують видачу інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

оперативна взаємодія з персоналом ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС), відповідальним за обчислювальну техніку, з питань експлуатації, впровадження і розвитку програмно-технічних засобів ДП «НЕК «Укренерго», що забезпечують обмін інформацією з СЕС;

подання у встановлений термін ЦДС ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) у погоджених обсягах інформації, необхідної для формування звітних показників роботи ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) в умовах аварійних і планових ремонтів каналів зв’язку, засобів мережевої взаємодії інформацією чи в разі відсутності на об’єктах автоматичних пристроїв реєстрації та дистанційного одержання інформації;

представлення заявок у ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) на виведення в ремонт (профілактику) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу оперативної інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) і перебувають в оперативному віданні ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) графіків ремонтів (профілактики) програмно-технічних засобів, які забезпечують видачу необхідної інформації на рівень ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС);

узгодження з ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) протоколів про обсяги обміну телекомунікаційними мережами інформацією, забезпечення транзиту інформації.

Додатки:

Додаток 1. Структура централізованого ОДУ режимом роботи СЕС в складі ОЕС України.

Додаток 2. Перелік інструкцій і положень щодо ОДУ роботою СЕС в складі ОЕС України (ЕС), які ЦДС ЕС надає СЕС.

Додаток 3. Перелік інструкцій і регламентів роботи основного обладнання СЕС, які СЕС надає ЦДС ЕС.

Підписи керівників служб або підрозділів кожної зі Сторін, визначених керівниками Сторін:

_________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

_________________________
(підпис)

{Правила доповнено  новим додатком 15 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 306 від 16.04.2014}
Додаток 16
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергопостачальною компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Керівник
енергопостачальної компанії
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергопостачальною компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Представник
ДП НЕК "Укренерго", відповідальний
за оперативно-технологічні питання
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Представник
енергопостачальної компанії, відповідальний
за оперативно-технологічні питання
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є додатком до Договору між ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___"________ 200__ р. № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та ЕПК у частині централізованого ОДУ режимами роботи ЕПК, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ і засобів обліку та контролю якості електроенергії.

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про електроенергетику», Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199 (зі змінами), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.96 № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.07.96 за № 408/1433, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662 (зі змінами), ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, статутів Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» і електростанції.

II. Організація централізованого ОДУ електричними мережами ЕПК

2.1. Централізоване ОДУ електричними мережами ЕПК у складі ОЕС України здійснюють відповідно до структури ОДУ, визначеною ДП НЕК "Укренерго".

2.2. Функції ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) у частині ОДУ роботою ЕПК у складі ОЕС України

2.2.1. Цілодобове ОДУ електричною мережею напругою від 110 кВ до 750 кВ, яка знаходиться в оперативному управлінні (операції з увімкнення і вимкнення якої потребують координації дій оперативного персоналу різних ЕПК) або віданні (стан і режим роботи якої впливають на режим роботи ЕС у цілому, а також настроювання ПА) ЧД ЕС згідно з вимогами ГКД 34.20.507, чинних нормативних документів з ОДУ ОЕС.

Розпорядження ЧД ЕС мають виконуватись оперативним персоналом ЕПК негайно.

ЧД ЕС несе відповідальність за обґрунтованість оперативних розпоряджень, а оперативний персонал ЕПК - за невиконання або зволікання з виконанням розпоряджень ЧД ЕС.

Заборонено виконувати розпорядження, пов'язані із загрозою для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до виходу з ладу енергетичного обладнання, втрати живлення власних потреб електростанції, які входять до складу ЕПК, ПС.

Про відмову виконати одержане розпорядження за наявності обґрунтованих причин оперативний персонал повинен негайно повідомити диспетчера, що віддав розпорядження, та свого безпосереднього керівника з обґрунтуванням свого рішення.

За необхідності (за ініціативи ЕС або ЕПК) такі випадки повинна розслідувати комісія в складі представників ЕС, ЕПК і Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд), яка приймає рішення про подальший допуск до роботи оперативного персоналу, що порушив оперативну дисципліну.

2.2.2. Виконання розпоряджень оперативного персоналу ЕПК про проведення перемикань на обладнанні ПС напругою 220 кВ і вище, що знаходиться в оперативному управлінні ЧД ЕПК.

У разі одночасного одержання розпоряджень від диспетчерів різних рівнів щодо обладнання різних класів напруги послідовність їх виконання визначає диспетчер вищого рівня ОДУ.

2.2.3. Контроль за виконанням визначених у встановленому порядку Міненерговугілля України режимів електроспоживання ЕПК та за вжиттям заходів для їх виконання, у тому числі щодо примусового зниження споживання електроенергії застосуванням графіків обмежень споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійних відключень споживачів електричної енергії, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання.

Введення графіків обмеження споживання електроенергії та потужності, графіків відключення і застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання виконувати відповідно до вимог Інструкції про складання та застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження енергоспоживання, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 23.11.2006 № 456, та ГКД 34.35.511-2002 "Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)" (зі змінами).

У разі відмови ЕПК виконати команду про введення графіків відключення ЕС самостійно, попередивши ЕПК, відключає задіяні в графіках відключення приєднання даної ЕПК, що знаходяться на ПС, які належать ЕС, і письмово ставить до відома про цей випадок ДП НЕК "Укренерго" та інспекцію Держенергонагляду у відповідному регіоні. У цьому разі персонал ЕС не несе відповідальності за наслідки цих відключень.

Негайне і безумовне виконання оперативним персоналом ЕС команд диспетчерів ЕПК про відключення з ПС напругою від 220 кВ до 750 кВ, що належать ЕС, приєднань, передбачених графіками відключення і які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕПК.

2.2.4. Контроль за виконанням затверджених графіків навантаження електростанціями, що входять до складу ЕПК.

2.2.5. Дотримання встановлених ДП НЕК "Укренерго" та ЕС рівнів напруги в контрольних точках електромережі напругою від 110 кВ до 750 кВ, яка знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

2.2.6. Контроль за підтриманням навантажень у електромережах напругою від 110 кВ до 150 кВ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, у технічно допустимих, у тому числі і в аварійно допустимих межах.

2.2.7. Приймання від ЕПК і розгляд оперативних заявок на відключення для ремонту обладнання, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕС.

2.2.8. Подання до ЕПК оперативних заявок на відключення для ремонту обладнання ЕС, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні оперативного персоналу ЕПК.

2.2.9. Управління діями безпосередньо підпорядкованого оперативного персоналу ЕПК під час виконання операцій на обладнанні ПС і пристроях РЗ і ПА, засобах телемеханіки, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні ЧД ЕС. Перемикання проводять згідно із взаємопогодженими між ЕС та ЕПК інструкціями, розробленими відповідно до вимог ГКД 34.5.507-96 «Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання» і ГКД 34.35.501-93 «Пристрої релейного захисту і електроавтоматики енергосистем. Інструкції з обслуговування для оперативного персоналу.

2.2.10. Видання дозволу безпосередньо підпорядкованому оперативному персоналу ЕПК на перемикання на обладнанні ПС і пристроях РЗ і ПА, засобах телемеханіки, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному віданні ЧД ЕС.

2.2.11. Контроль за станом основного обладнання і пристроїв, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС.

Своєчасне надання оперативному персоналу ЕПК інформації про стан і режими роботи обладнання електричних мереж напругою 220 кВ і вище, що впливає на надійність електропостачання споживачів ЕПК.

2.2.12. Складання програм оперативних перемикань на обладнанні ЕПК, яке знаходиться в оперативному управлінні ЧД ЕС.

2.2.13. Погодження програм уведення в дію нового обладнання ЕПК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, управління його пуском (увімкненням) відповідно до оперативного підпорядкування.

2.2.14. Управління роботою з ліквідації технологічних порушень режимів експлуатації обладнання ЕПК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС. Отримання інформації про перебіг ліквідації технологічних порушень на обладнанні, яке знаходиться в оперативному віданні ЧД ЕС. Організацію робіт з ліквідації технологічних порушень провадять з урахуванням вимог інструкцій ДП НЕК "Укренерго" та ЕС, складених на підставі СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004 "Ліквідація аварій та технологічних порушень режиму на енергопідприємствах і в енергооб'єднаннях. Запобігання технологічним порушенням у електричній частині енергопідприємств і енергооб'єднань і їх ліквідація. Інструкція".

2.2.15. Розроблення, перегляд і розсилання в ЕПК інструкцій для диспетчерів ЕС, положення яких необхідно знати диспетчерам ЕПК.вгору