Документ z0673-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.11.2016, підстава - z1424-16

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}
Додаток 8
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління режимом роботи магістральних і міждержавних електричних мереж Об'єднаної енергетичної системи України

{Зміни до Додатку 8 див. в Наказі Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}


Додаток 9
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії електростанціями енергогенеруючих компаній в Об’єднаній енергетичній системі України

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}


Додаток 10
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії відокремленими теплоелектроцентралями в Об'єднаній енергетичній системі України


Додаток 11
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

СТРУКТУРА
централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління режимом роботи електричних мереж енергопостачальних компаній

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}Додаток 12
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ДОГОВОРУ
між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктом електроенергетики України про паралельну роботу в складі ОЕС України

Примірний договір
між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктом електроенергетики України про паралельну роботу в складі ОЕС України

м. __________

"___"__________ 200__ р.

ДП НЕК "Укренерго" в особі керівника _______________________, який діє на підставі __________________, з одного боку, та суб'єкт електроенергетики України (далі - Суб'єкт) в особі керівника ____________________, який діє на підставі ____________, з другого боку, що спільно іменуються Сторонами, уклали цей договір про таке:

I. Предмет договору

Цим договором Сторони встановлюють правила взаємодії та врегульовують між собою організаційно-технічні питання у взаємовідносинах в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

II. Загальні положення договору

2.1. Підставою для укладання цього договору є вимоги, зазначені в підпункті 13.1.12 ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила".

2.2. Цей договір має технічний характер і не розглядає фінансово-економічних відносин, які виникають між Сторонами під час паралельної роботи в складі ОЕС України.

2.3. Під час виконання умов цього договору Сторони беруть до уваги наявність і враховують дію положень таких документів:

2.3.1. Договір між ДП "Енергоринок" і ДП НЕК "Укренерго" про централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України та передача електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами від "___"__________ 200__ № _______.

2.3.2. Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від "___"____________ 200__ № _______ на право здійснення підприємницької діяльності з передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, що видана ДП НЕК "Укренерго".

2.3.3. Договір між ДП "Енергоринок" і Суб'єктом на продаж-купівлю електричної енергії від "___"_________ 200__ № ___.

2.3.4. Ліцензія НКРЕ від «___» ____________ 20___ № _______ на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання, видана Суб’єкту.

III. Обов'язки Сторін

3.1. Під час виконання умов цього договору необхідно керуватися "Правилами взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" і суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України".

3.2. Розробити, узгодити в установленому порядку та забезпечити виконання Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" і Суб'єктом під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

Керівники ДП «НЕК «Укренерго» та Суб’єкта, які підписують цей договір, можуть додатково доручити об’єктам Суб’єкта підписати з відповідними відокремленими підрозділами ДП «НЕК «Укренерго» положення про оперативно-технологічні відносини.

3.3. Забезпечувати виконання вимог нормативно-технічних документів, нормативно-правових актів та інструкцій Міненерговугілля України та ДП НЕК "Укренерго" стосовно питань ОДУ.

3.4. У разі припинення дії цього договору для забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачам Суб'єкт зобов'язаний виконувати функції, передбачені Положеннями про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) та об'єктами електроенергетики Суб'єкта під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які є додатками до договору, до укладання нового договору із Суб'єктом чи вирішення питання його заміни у складі ОЕС України.

IV. Права Сторін

4.1. Сторони мають право ініціювати припинення дії цього договору за взаємним узгодженням чи в однобічному порядку, якщо одна із Сторін надішле іншій Стороні рекомендованим або цінним листом повідомлення про намір розірвати цей договір. У разі прийняття рішення щодо припинення дії договору Сторони повинні керуватися вимогами пункту 3.5 цього договору.

4.2. У разі порушення умов цього договору ДП НЕК «Укренерго» має право ініціювати перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, питання щодо зупинення або анулювання дії ліцензії, виданої Суб’єкту, на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання електричної енергії.

V. Форс-мажорні обставини

5.1. Випадками форс-мажорних обставин є випадки непереборної сили, що спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов'язань за цим договором.

5.2. За наявності форс-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання зобов'язань за цим договором на термін дії форс-мажорних обставин до усунення їх наслідків.

5.3. Потерпіла Сторона негайно повинна повідомити іншу Сторону про подію, що оголошується форс-мажорною, та про вжиті заходи щодо усунення наслідків цієї події.

VI. Вирішення суперечок і розбіжностей

6.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання договірних зобов'язань, вирішуватимуться переговорами.

6.2. Суперечки, не вирішені переговорами, підлягатимуть вирішенню в судовому порядку.

VII. Інші умови

7.1. Сторони погоджуються з тим, що в цей договір та його додатки в разі необхідності можна вносити зміни та доповнення за взаємною домовленістю.

7.2. У разі змін чинного законодавства України Сторони вносять до цього договору відповідні зміни, необхідні для усунення суперечностей.

7.3. У разі внесення змін до цього договору вони мають бути оформленими у вигляді додаткової угоди за підписами уповноважених осіб Сторін і скріпленими їх печатками.

У разі зміни поштових чи банківських реквізитів однієї зі Сторін остання зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти днів з дня такої зміни. Таке повідомлення, підписане уповноваженою особою і головним бухгалтером, стає частиною цього договору лише за умови безпосереднього його отримання іншою Стороною.

7.4. Цей договір має бути підписано у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

7.5. Права та обов'язки однієї зі Сторін за цим договором не дозволено передавати третій Стороні.

VIII. Термін дії договору

Цей договір набуває чинності з "___"________ 200__ року та діє до "___"_________ 200__ року.

IX. Додатки

Після затвердження невід'ємною частиною договору є такі додатки:

9.1. Положення про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та Суб'єктом під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України.

9.2. Положення про оперативно-технологічні відносини між об’єктами електроенергетики Суб’єкта та відокремленими підрозділами ДП «НЕК «Укренерго» під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи у складі ОЕС України.

X. Місцезнаходження та реквізити Сторін

ДП НЕК "Укренерго":

Суб'єкт:

Місцезнаходження _____________
ЄДРПОУ _____________________
Телефон: ______________________
Факс: _________________________
Керівник ________ __________
                          (підпис)            (П.І.Б.)

Погоджено: ________ ________
                                 (підпис)       (П.І.Б.)

Місцезнаходження _____________
ЄДРПОУ _____________________
Телефон: ______________________
Факс: _________________________
Керівник ________ __________
                          (підпис)            (П.І.Б.)

Погоджено: ________ ________
                                (підпис)         (П.І.Б.)

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}
Додаток 13
до Правил взаємовідносин
між Державним підприємством
"Національна енергетична компанія
"Укренерго" та суб'єктами (об'єктами)
електроенергетики в умовах паралельної
роботи в складі Об'єднаної енергетичної
системи України

ФОРМА ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергогенеруючою компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Керівник
енергогенеруючої компанії
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

Примірне положення
про оперативно-технологічні відносини між ДП НЕК "Укренерго" та енергогенеруючою компанією під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Представник
ДП НЕК "Укренерго", відповідальний
за оперативно-технологічні питання
______________ (П.І.Б.)
"___"__________ 200_ р.

Представник
енергогенеруючої компанії, відповідальний
за оперативно-технологічні питання
________________ (П.І.Б.)
"___"___________ 200__ р.

I. Загальні положення

1.1. Це Положення є невід'ємною частиною договору між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК про паралельну роботу в складі ОЕС України від "___"________ 200__ р. № _______.

1.2. Це Положення встановлює порядок оперативно-технологічних відносин між ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК у частині централізованого ОДУ режимами роботи електростанцій ЕГК, експлуатації обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку та контролю якості електроенергії та обчислювальної техніки.

1.3. Це Положення складене на підставі Закону України "Про електроенергетику", ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.96 № 3 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.04.96 за № 174/1199, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11.10.96 № 152 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.10.96 за № 637/1662, Правил взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.06.2008 № 303, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 23.07.2008 за № 673/15364 (зі змінами), статутів ДП НЕК "Укренерго" і ЕГК.

1.4. Після підписання цього Положення керівниками ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК його направляють у відповідні ЕС ДП НЕК "Укренерго" та на електростанції ЕГК згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

1.5. На підставі цього Положення ЕС ДП НЕК "Укренерго" і електростанції ЕГК розробляють і підписують відповідні Положення про двосторонні оперативно-технологічні відносини під час їх взаємодії в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України, які не повинні суперечити цьому Положенню.

II. Організація централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій

2.1. Організацію централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) здійснюють згідно зі структурою ОДУ.

Організаційну структуру централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) визначає ДП «НЕК «Укренерго».

2.2. Основні принципи функціонування централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України)

2.2.1. Централізоване ОДУ режимом роботи електростанцій у реальному часі здійснює зміна ЧД ДП НЕК "Укренерго" через ЧД ЦДС ЕС або через ЧД (начальника зміни) ЕГК (для ПАТ «Укргідроенерго»).

2.2.2. Керівний оперативний персонал у зміні електростанції - начальник зміни станції в оперативному відношенні підпорядкований ЧД ЦДС ЕС, у регіоні управління якого розміщується електростанція (згідно із структурою ОДУ ОЕС України). За відсутності на головному щиті управління електростанцією начальника зміни станції оперативні переговори з ЧД ЦДС ЕС веде начальник зміни електроцеху.

2.2.3. Диспетчер ДП НЕК "Укренерго" видає розпорядження оперативному персоналу електростанції через диспетчера ЦДС ЕС. Диспетчер ЦДС ЕС видає розпорядження начальнику зміни електростанції, а за його відсутності - начальнику зміни електроцеху. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" оперативний персонал ЦДС ЕС і електростанції повинен виконувати негайно.

Якщо розпорядження суперечать вимогам технологічного регламенту експлуатації обладнання електростанції, начальник зміни повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС, а останній - диспетчера ДП НЕК "Укренерго".

Оперативний персонал електростанції несе повну відповідальність за виконання розпоряджень диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчери ДП НЕК "Укренерго" і ЦДС ЕС - за обґрунтованість своїх розпоряджень.

При цьому оперативний персонал суворо дотримується вимог технічного регламенту з режиму роботи реакторної установки (для АЕС), включаючи можливе розвантаження та повну зупинку енергоблока без будь-яких попередніх узгоджень з диспетчером ЦДС ЕС.

2.2.4. Якщо начальнику зміни електростанції чи начальнику зміни електроцеху електростанції (начальнику зміни ЕГК) розпорядження диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи диспетчера ЦДС ЕС здається помилковим, він зобов’язаний зробити обґрунтоване заперечення, проте у випадку повторного підтвердження диспетчером розпорядження повинен виконати його, але в будь-якому випадку начальник зміни АЕС (головний інженер АЕС) має право і зобов’язаний прийняти рішення з режиму роботи АЕС та окремого обладнання, виходячи із ситуації і безумовного виконання вимог норм і правил з ядерної і радіаційної безпеки, технологічного регламенту, інструкцій, правил технічної експлуатації та інших нормативно-технічних документів.

2.2.5. Розпорядження диспетчера ДП НЕК "Укренерго" чи диспетчера ЦДС ЕС, що являють загрозу для життя людей, а також розпорядження, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати живлення власних потреб чи повної зупинки електростанції, виконувати заборонено. Про свою відмову виконати таке розпорядження оперативний персонал електростанції зобов'язаний негайно повідомити диспетчера, який віддав це розпорядження, а також доповісти головному інженеру електростанції (технічному директорові) і зробити відповідний запис в оперативному журналі.

2.2.6. У разі виникнення на електростанції ситуації, яка вимагає розвантаження або відключення обладнання (загроза життю людей, пошкодження обладнання, відмова, аварія), воно повинно бути розвантажене або відключене оперативним персоналом згідно з вимогами інструкцій з попереднім, якщо це можливо, і з обов’язковим наступним повідомленням про це оперативно-диспетчерського персоналу вищого рівня. Після відключення і зупинки обладнання оформляється аварійна заявка із зазначенням причини й орієнтовного терміну ремонту чи зупинки енергоблоків електростанції, а начальник зміни електростанції негайно повідомляє про це диспетчера ЦДС ЕС і діє відповідно до вимог чинних інструкцій з експлуатації обладнання електростанції.

2.2.7. Розпорядження керівників ЕГК персоналу електростанції з питань, що стосуються експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, засобів обліку та контролю якості електроенергії, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), потрібно попередньо узгоджувати з керівним персоналом ДП НЕК "Укренерго" або ЕС згідно з переліком обладнання електростанції щодо способу диспетчерського управління, складеним відповідно до пункту 2.3.1 цього Положення.

2.2.8. Начальник зміни електростанції зобов'язаний негайно повідомляти диспетчера ЦДС ЕС, а диспетчер ЦДС ЕС - диспетчера ДП НЕК "Укренерго" про вимкнення ПЛ та обладнання, спрацювання РЗ, лінійної автоматики та ПА, параметри аварійного режиму для визначення місць пошкодження на ПЛ, порушення нормальної роботи обладнання та пристроїв, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС), а також про порушення режиму роботи основного і допоміжного генеруючого обладнання електростанції, які призвели чи можуть призвести до зниження її навантаження або порушення вимог безпечної експлуатації обладнання.

Надалі подання уточнювальної інформації про всі порушення в роботі устаткування здійснюється згідно з регламентом оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України.

2.2.9. Диспетчер ЦДС ЕС повинен негайно повідомляти начальника зміни електростанції про аварійне вимкнення ПЛ та обладнання ПС основної мережі ОЕС України, внаслідок якого, за умовами забезпечення стійкості, персонал електростанції повинен за командою диспетчера або самостійно знизити генеруючу потужність електростанції згідно з вимогами чинних інструкцій.

У випадку аварійних вимкнень за межами даної регіональної ЕС, які обмежують видачу потужності електростанції, термінову інформацію диспетчеру ЦДС ЕС надає диспетчер ДП НЕК "Укренерго".

2.2.10. До основних функцій ЧД ДП НЕК "Укренерго", ЦДС ЕС і керівного оперативного персоналу електростанцій ЕГК належать:

- управління режимом роботи електростанцій у складі ОЕС України;

- управління устаткуванням, обладнанням, пристроями РЗ і ПА, ЗДТУ, установленими на електростанціях;

- попередження та ліквідація технологічних порушень у роботі електростанцій та ОЕС України;

- проведення оперативних перемикань в електричних установках електростанцій, на обладнанні, що знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчерів ДП НЕК "Укренерго" та ЦДС ЕС згідно з інструкціями та положеннями, розробленими ДП НЕК "Укренерго" та ЕС і направленими на електростанції, виконання вимог яких обов'язкове для керівного оперативного персоналу електростанцій.

2.3. Порядок розроблення та введення в дію оперативної документації з централізованого ОДУ режимом роботи електростанцій ЕГК у складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України)

2.3.1. Для кожної електростанції ЕГК ДП НЕК "Укренерго" розробляє і передає відповідній ЕС затверджений головним диспетчером ДП НЕК "Укренерго" перелік електротехнічного обладнання, турбогенераторів, котлів, реакторів АЕС, основного та допоміжного обладнання енергоблоків (включно з системами управління та регулювання), зупинка (вимкнення) якого знижує наявну або підвищує мінімальну потужність електростанції, перелік енергоблоків (генераторів), підключених до режимної автоматики регулювання перетоків активної потужності, автоматики виділення блоків на власні потреби, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, АСДУ, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ЕС доповнюють вищезазначений перелік обладнанням, яке знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС, і після затвердження його головним диспетчером ЕС направляють на електростанцію. З урахуванням переліку, одержаного від ЕС, на електростанції складають і затверджують технічним керівником свій перелік обладнання, який є єдиним документом, що встановлює оперативну підпорядкованість обладнання електростанції відповідно до рівня централізованого ОДУ для роботи електростанції в складі ОЕС України.

2.3.2. ЦДС ЕС надсилає на електростанції ЕГК комплект необхідних інструкцій і положень щодо ОДУ роботою електростанції у складі ОЕС України (ЕС) і забезпечує їх своєчасний перегляд та коригування.

Перелік цих інструкцій і положень є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.3.3. Електростанції ЕГК щорічно надсилають в ЕС на погодження нормальні схеми з'єднань обладнання електростанції, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС.

2.3.4. Електростанції ЕГК надають ЦДС ЕС:

- комплект інструкцій і регламентів роботи основного обладнання електростанцій і забезпечують їх своєчасний перегляд та коригування;

- паспортні дані, технічні характеристики СРТ і ПТК СРТ, АРЗ і систем збудження генераторів, безпосередньо генераторів, необхідні для розрахунків струмів короткого замикання і стійкості;

- експериментально зняті часові характеристики зміни потужності турбін у режимах "ІР" та "ІР+ОП" у разі подачі команд ПА на ПТК СРТ на розвантаження енергоблоків.

Перелік цих інструкцій і регламентів роботи є невід'ємним додатком до цього Положення.

2.4. Взаємодія електростанцій ЕГК та ЕС ДП НЕК "Укренерго" з підготовки керівного оперативного персоналу електростанцій та диспетчерів ЦДС ЕС

2.4.1. Перед допуском до дублювання на робочому місці вперше підготовлені начальник зміни станції і начальник зміни електроцеху повинні проходити в ЦДС ЕС ознайомлення з режимом роботи ЕС і співбесіду з керівниками ЦДС ЕС з питань оперативного управління обладнанням електростанції, що знаходиться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ЦДС ЕС. Результати співбесіди оформлюють протоколом, складеним у довільній формі, в якому відзначають професійну готовність (неготовність) кандидата на посаду начальника зміни станції або електроцеху до співпраці з диспетчером ЦДС ЕС.

2.4.2. Диспетчери ЦДС ЕС і ДП НЕК "Укренерго" можуть ознайомитись з особливостями роботи електростанцій ЕГК відповідно до програми, складеної керівниками ЦДС ЕС чи диспетчерської служби ДП НЕК "Укренерго" на підставі листа, надісланого технічному керівникові електростанції. Персонал електростанції забезпечує необхідні умови для ознайомлення (оформлення допуску на електростанцію за наявності в диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС) необхідних документів, виділення для консультацій кваліфікованих фахівців).

III. Функції ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК щодо забезпечення надійної паралельної роботи електростанцій у складі ОЕС України

3.1. Планування та ведення режиму роботи електростанцій ЕГК

3.1.1. У частині планування та ведення режиму роботи електростанцій ДП НЕК "Укренерго" виконує такі функції:

- планує та веде режим роботи електростанцій з виконанням вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації енергоблоків, наданих електростанціями;

- щодобово встановлює для електростанцій перелік енергоблоків, які повинні обов'язково знаходитись у роботі для забезпечення надійного режиму роботи основної мережі ОЕС України;

- розраховує максимально допустиму активну та реактивну потужність і задає уставки ПА розвантаження електростанцій АРС за умовами збереження стійкості;

- визначає прогнозовані річні, квартальні, місячні обсяги виробництва електроенергії на електростанціях і потужності на годину максимального навантаження;

- погоджує технічні рішення щодо впровадження автоматики частотного виділення енергоблоків на збалансоване навантаження для забезпечення живлення власних потреб електростанції;

- приймає рішення за заявками на узгоджене виведення в ремонт (резерв) або введення в роботу основного і допоміжного устаткування з урахуванням заходів щодо ведення режиму, зміни параметрів настроювання пристроїв РЗ і ПА, АСДУ, ЗДТУ, АСОЕ;

- разом з ДП "Енергоринок" затверджує складені останнім відповідно до Правил оптового ринку електричної енергії України (додаток 2 до ДЧОРЕ) від 15.11.96 добові погодинні графіки активного навантаження та резерву потужності на електростанціях;

- погоджує схеми з'єднань обладнання електростанцій ЕГК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС, для нормальних і ремонтних режимів;

- розробляє і подає до електростанцій інструкції з ОДУ режимом роботи ОЕС України;

- взаємодіє з ЕГК у разі модернізації, заміни і введення нового обладнання, управління, моніторингу пристроїв РЗ та ПА і ЗДТУ, АСОЕ, що передаються в управління чи ведення регіональної ЕС;

видає завдання та обробляє дані контрольних вимірювань у визначених обсягах;

погоджує технічні завдання на розробку передпроектної документації щодо зміни потужності, реконструкції схеми видачі потужності електростанції.

3.1.2. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних ДП НЕК "Укренерго" для виконання ЕС робіт з планування та ведення режиму роботи електростанцій у складі ОЕС України, визначаються для електростанцій ЕГК відповідною ЕС.

3.1.3. У частині планування та ведення режиму роботи електростанцій ЕГК виконує такі функції:

- забезпечує виконання заходів, необхідних для надійної паралельної роботи своїх електричних станцій у складі ОЕС України;

- подає в обов'язковому порядку до ЕС ДП НЕК "Укренерго" для кожного розрахункового періоду наступної доби (період тривалістю 60 хв., який починається в момент початку кожної відлікової години доби і закінчується в момент початку наступної години, не включаючи її) значення максимальної та мінімальної робочих потужностей на всі енергоблоки, які знаходяться в роботі і резерві;

- організовує забезпечення електростанцій паливом у кількості, необхідній для виробництва електроенергії в прогнозованих ДП НЕК "Укренерго" та затверджених Міненерговугілля України обсягах: на місяць, квартал, рік, а також створення незнижувального запасу твердого (рідкого) палива на ТЕС для запобігання розморожуванню в зимовий період;

- забезпечує передачу технічної документації на обладнання імпортного виробництва (з перекладом українською мовою), що встановлюється на об’єктах ЕГК, і своєчасне її передавання відповідним підрозділам ЕС і проектним організаціям;

- включає під час комплектації груп для навчання на фірмах-постачальниках обладнання та апаратури до їх складу спеціалістів ЕС, які будуть забезпечувати вибір уставок та узгодження принципових схем в СРЗА, узгодження інструкцій з експлуатації цього обладнання та апаратури;

- залучає представників ЕС на технічні наради з представниками фірм-постачальників обладнання;

- забезпечує одержання для СРЗА від постачальників чи розробляє методичні вказівки з вибору уставок пристроїв РЗ і ПА імпортного виробництва, погоджує їх зі СРЗА першого рівня і надає ЕС;

- розробляє програми випробувань (перевірок) та експлуатаційну документацію, погоджує їх з ЕС;

- приймає в експлуатацію нове обладнання та апаратуру за участю представників ЕС;

- здійснює технічне обслуговування нового обладнання та апаратури в терміни, погоджені з ЕС;

- надає матеріали контрольного вимірювання в установлені ЕС терміни.

3.2. Планування ремонтів основного обладнання, устаткування, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ електростанцій ЕГК, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЦДС ЕС)

3.2.1. Надійність, економічність і стійкість роботи ОЕС України забезпечують якісним проведенням ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, устаткування ПС і технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ системотвірної електричної мережі напругою від 220 кВ до 750 кВ, що великою мірою залежить від правильного їх планування.

3.2.2. Довготермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання річних і місячних планів ремонту основного обладнання, обладнання електростанцій, технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ.

3.2.3. Короткотермінове планування режиму роботи ОЕС України передбачає складання тижневих планів ремонтів, щоб провадити поточне коригування місячних планів залежно від реального режиму роботи ОЕС України, який може змінюватись через різні непередбачені обставини, а також залежно від об'єктивних причин необхідності зміни технології проведення ремонтів.

3.2.4. Планування ремонтів основного обладнання електростанцій, ПЛ, обладнання ПС і технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА провадять з урахуванням планів ремонту блоків електростанцій (для основного обладнання ГЕС - з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ).

3.2.5. Попередні річні плани ремонтів енергоблоків розробляють електростанції і подають до ЕГК та відповідних ЕС.

3.2.6. ЕС та енергокомпанія розглядають надані попередні річні плани ремонтів енергоблоків та передають їх зі своїми зауваженнями та пропозиціями на узгодження в ДП НЕК "Укренерго".

3.2.7. ДП НЕК "Укренерго", одержавши попередні річні плани ремонтів енергоблоків, перевіряє можливість забезпечення надійного режиму роботи ОЕС України з передбачуваною базовою потужністю на електростанції з огляду на прогноз максимально допустимого навантаження енергоблоків на окремі періоди року залежно від прогнозного річного потижневого балансу потужності та з урахуванням сезонності режиму наповнення та спрацювання водосховищ (для ГЕС) і розробляє пропозиції з оптимізації ремонтної площадки основного обладнання електростанцій, що впливає на зменшення їх потужності. Після внесення відповідних змін узгоджує попередні річні плани ремонту енергоблоків електростанцій і передає їх в ЕГК для подальшого подання на затвердження в Міненерговугілля України.

3.2.8. Після остаточного погодження річних планів ремонтів Міненерговугілля України видає наказ про затвердження річних графіків та обсягів ремонтів основного обладнання електростанцій (ремонтний наказ).

3.2.9. ЕГК разом з електростанціями розробляють місячні плани ремонтів основного обладнання електростанції на підставі ремонтного наказу Міненерговугілля України та подають їх у відповідні ЕС.

3.2.10. ЕС направляють (зі своїми зауваженнями) на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" зведені по ЕС дані щодо ремонтів основного обладнання електростанцій, що впливає на їх наявну потужність і знаходиться в оперативному віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". Після розгляду та погодження місячні графіки ремонтів ДП НЕК "Укренерго" направляє в ЕС та ЕГК.

3.2.11. Електростанції також складають і подають у визначені терміни на затвердження в ЕС ДП НЕК "Укренерго" річні, місячні та тижневі плани ремонту автотрансформаторів і шунтувальних реакторів електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, а також річні та місячні плани ремонту пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС та ДП НЕК "Укренерго". У цьому разі планування ремонтів пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ провадять з максимальним урахуванням планів ремонтів ПЛ та устаткування електростанцій. ЕС розглядають подані електростанціями плани ремонту, вносять необхідні зміни з огляду на забезпечення надійного режиму роботи ЕС і подають на затвердження в ДП НЕК "Укренерго" плани ремонту обладнання, що знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго". ДП НЕК "Укренерго" розглядає подані ЕС плани ремонтів з огляду на забезпечення надійності режиму роботи ОЕС України і після внесення необхідних змін затверджує їх.

3.2.12. ЕС на підставі затверджених ДП НЕК "Укренерго" планів ремонту складають плани ремонту основного устаткування електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА та ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні ЧД ЕС, і після затвердження головним диспетчером ЕС направляють на електростанції.

3.2.13. Після затвердження плани ремонтів може коригувати тільки посадова особа, яка затвердила їх, за наявності достатнього обґрунтування (зміна обсягів фінансування, аварійні ремонти обладнання електричних станцій і мереж, незапланована зміна балансу потужності ОЕС України). Коригування провадять у централізованому порядку внесенням змін: для річного плану - у місячні плани, а для місячного - у тижневі плани з обов’язковим зазначенням наступного запланованого терміну ремонту цього обладнання або визначенням іншого обладнання, яке можливо вивести в ремонт у цей період за режимом роботи ОЕС України, передбаченим річним графіком.

3.2.14. Терміни, форми подання та обсяг даних, необхідних для складання ЕС річних, місячних і тижневих планів ремонту, визначає для електростанції ЕГК відповідна ЕС.

3.2.15. Виведення в ремонт устаткування електростанцій, підстанційного обладнання приєднань ПЛ, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЕС або ДП НЕК "Укренерго", навіть за затвердженими планами потрібно оформлювати письмовими заявками або через електронну систему передачі заявок. Порядок подання заявок на виконання ремонтів обладнання та прийняття рішень щодо них провадять згідно з вимогами, викладеними ДП НЕК "Укренерго" в Інструкції про порядок виведення в ремонт ліній електропередачі, обладнання електростанцій, мереж, пристроїв РЗ, ПА, САРЧП, засобів АСДТУ та АСОЕ ОЕС України, затвердженою ДП НЕК "Укренерго" 24.01.2005. На підставі цієї інструкції в ЕС розробляють відповідну інструкцію і направляють на електростанції.

3.3. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, установлених на електростанціях ЕГК

3.3.1. Експлуатація пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ має цілком відповідати вимогам ГКД 34.20.507, "Правил устройства электроустановок (6-е изд. перер. и доп., 1986)", інших чинних нормативних документів, а також експлуатаційних і протиаварійних циркулярів.

3.3.2. Персонал електростанції ЕГК у частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, каналів телемеханіки і зв'язку перебуває в оперативно-технологічному підпорядкуванні відповідних виробничих служб ДП НЕК "Укренерго" та ЕС і взаємодіє з ними під час вирішення питань експлуатації відповідного обладнання. Розподіл функцій між виробничими службами ДП НЕК "Укренерго" та електростанціями ЕГК визначається згідно з відповідними положеннями про їх взаємовідносини.

3.3.3. Періодичність і обсяги профілактичних перевірок обладнання, пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ встановлюють відповідно до вимог чинних нормативних документів та інструкцій. ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) провадить контроль за виконанням річних планів-графіків технічного обслуговування пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС).

3.3.4. У частині пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ на підставі матеріалів, отриманих від ЕГК, ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) виконує такі функції:

- провадить систематичний облік і аналіз роботи пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), готує пропозиції з розроблення протиаварійних заходів, складає і розсилає інформаційні листи;

- стежить за оснащенням електрообладнання ЕГК, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), пристроями РЗ і ПА, вибірково бере участь у випробуваннях, дає пропозиції з доопрацювання цих пристроїв;

- відповідно до розподілу обов'язків робить необхідні розрахунки, визначає принципи виконання, уставки спрацьовування і характеристики настроювання пристроїв РЗ і ПА (у тому числі АЛАР), які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС).

Вказівки з принципів експлуатації, типів, схем, уставок, характеристик пристроїв РЗ і ПА, установлених на електростанціях ЕГК і які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", задаються ЕГК факсограмою чи листом за підписом головного диспетчера ДП НЕК "Укренерго", направленими через ЕС;

- затверджує переліки пристроїв РЗ і ПА, для яких структурні і принципові схеми, уставки і характеристики вибирає ЕС і в яких зазначають необхідність узгодження їх з ДП НЕК "Укренерго";

- відповідно до оперативної підпорядкованості і розподілу обов'язків на вибір уставок і узгодження схем пристроїв РЗ і ПА, на основі проектних рішень і наданих вихідних даних виконує розрахунки стійкості паралельної роботи електростанцій, струмів короткого замикання, асинхронних режимів і до введення в роботу генеруючого обладнання електростанцій, яке вводять уперше, чи обладнання електричних мереж визначають і видають електростанції у встановленому порядку уставки настроювання ПА для нормальної і ремонтної схем зв'язків електростанції з ЕС, настроювання пристроїв АЛАР, уставки пристроїв РЗ і лінійної автоматики.

Уточнені після натурних випробувань характеристики обладнання і пристроїв електростанцій ЕГК оперативно передають ЕС і ДП НЕК "Укренерго" для уточнення уставок настроювання пристроїв РЗ і ПА;

- відповідно до оперативної підпорядкованості обладнання видає електростанції вказівки про припустиме навантаження електростанції у нормальній і ремонтній (післяаварійній) схемах, уставки пристроїв РЗ і ПА, інструкції з експлуатації цих пристроїв, а також погоджує графіки технічного обслуговування обладнання, пристроїв РЗ і ПА і виконавчі схеми цих пристроїв.

3.3.5. У частині експлуатації пристроїв РЗ і ПА, ЗДТУ ЕГК виконує такі функції:

- надає ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) електричні характеристики основного електротехнічного обладнання, параметри настроювання, принципові виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, що знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), місячні та річні звіти про роботу зазначених пристроїв РЗ і ПА, а також оперативну інформацію про їхнє функціонування під час порушення режимів роботи обладнання;

- розробляє та узгоджує з ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) будь-які зміни схем, уставок і характеристик настроювання пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), і з проектною організацією - у частині схемних рішень, та оформляє заявками у встановленому порядку;

- під час розроблення проекту, але не пізніше ніж за два роки до введення генеруючого обладнання, подає на узгодження в ДП НЕК "Укренерго" проектні схемні рішення головних електричних з'єднань електростанції;

- складає графіки ремонтів, технічного обслуговування і заміни спрацьованого обладнання і пристроїв РЗ і ПА. У цьому разі терміни перевірок пристроїв РЗ і ПА мають збігатися з вимкненням відповідного силового обладнання (енергоблоки, автотрансформатори, ПЛ тощо) і режимами видачі потужності електростанції. Коригування термінів і обсягів перевірок (у зв'язку із зміною режимів роботи обладнання, незапланованою завантаженістю персоналу тощо) оформляє ДП НЕК "Укренерго" на запит електростанції через ЕС до 25 числа місяця, який передує місяцю запланованої перевірки.

У третьому кварталі року, який передує планованому, електростанція підготовляє і погоджує з ДП НЕК "Укренерго" (через ЕС) графіки заміни застарілого обладнання й апаратури, пристроїв РЗ і ПА, які складають з урахуванням затвердженої ДП НЕК "Укренерго" програми поетапної модернізації і реконструкції пристроїв РЗ і ПА.

Програми оперативних перемикань на обладнанні і пристроях, що знаходяться в оперативному управлінні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), розробляються ЕС і передаються на електростанцію для використання під час складання місцевих програм.

Електростанція на підставі отриманих програм складає місцеві робочі програми (бланки) оперативних перемикань.

На обладнанні й пристроях, що знаходяться в оперативному управлінні персоналу електростанції і віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС), програми (бланки) оперативних перемикань розробляє електростанція і надає ЕС на узгодження;

- по всіх пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", підготовляє три примірники виконавчих (принципових) схем, а по пристроях РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні персоналу електростанції і віданні диспетчера ЕС, - два примірники схем.

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА електростанції узгоджує з ЕС. Після цього схеми направляються ЕС на погодження в ДП НЕК "Укренерго".

Виконавчі схеми пристроїв РЗ і ПА, які знаходяться в оперативному управлінні чи віданні диспетчера ДП НЕК "Укренерго", СРЗА ЕС погоджує зі СРЗА ДП НЕК "Укренерго";

- забезпечує надійну роботу пристроїв телевимірювань і телесигналізації, необхідних для нормального ведення режиму роботи ЕС, а також своєчасне передавання в ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) звітних даних про режим роботи електростанцій у складі ОЕС України згідно з вимогами відповідних розпорядчих документів;

- у разі виникнення аварій чи порушень нормальних режимів роботи в електричній частині електростанції надає на запит ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) відповідні інформаційні матеріали (у тому числі розшифровані осцилограми чи дані реєстраторів аварійних подій), необхідні для розслідування причин виникнення технологічних порушень і розроблення заходів щодо їх запобігання. Інформацію про аварійні ситуації на електростанції повідомляють у ДП НЕК "Укренерго" (ЕС) згідно з вимогами чинних інструкцій і нормативних документів;

- у разі виникнення порушень у роботі електричних мереж напругою від 110 кВ до 750 кВ, які прилягають до електростанцій, персонал електростанцій надає персоналу ДП НЕК "Укренерго" дані реєстраторів аварійних подій для проведення оперативного аналізу і розрахунку місця пошкодження на приєднаннях від 110 кВ до 750 кВ, які відходять від електростанцій.

3.3.6. Порядок, терміни виявлення й усунення пошкоджень на обладнанні й пристроях, які знаходяться в оперативному управлінні або віданні диспетчера ЦДС ЕС чи диспетчера ДП НЕК "Укренерго", визначають чинні нормативні документи, експлуатаційні і заводські інструкції для відповідного обладнання.

3.3.7. Закупівля обладнання, апаратури, виконання розрахунків, коригування алгоритмів, розроблення принципових схем та комплекс монтажно-налагоджувальних робіт пристроїв РЗ і ПА, установлених одночасно на електростанціях і ПС, що належать ДП «НЕК «Укренерго» (і які працюють у єдиному комплексі) та перебувають в оперативному управлінні або віданні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» чи ЕС, фінансується ЕГК і ДП «НЕК «Укренерго» згідно з їх балансовою належністю.

3.3.8. Придбання устаткування й апаратури, необхідних для виконання реконструкції пристроїв РЗ і ПА, установлених тільки на електростанціях, а також виконання проектних, монтажно-налагоджувальних робіт, підготовлення і проведення випробувань на електростанціях фінансує ЕГК.

Проектування на електростанціях ведуть спеціалізовані проектні організації відповідно до норм технологічного проектування електростанцій.

3.3.9. Експлуатація обладнання та апаратури, які встановлені на електростанціях ЕГК і знаходяться в оперативному управлінні чи віданні ДП НЕК "Укренерго", виконується персоналом ДП НЕК "Укренерго" або персоналом ЕГК (згідно з відповідним спільним договором між ДП НЕК "Укренерго" і ЕГК).

3.3.10. За шість місяців до введення в роботу нових енергоблоків чи об'єктів електричної мережі, а також у разі їх реконструкції чи реконструкції їхніх систем керування і (або) регулювання електростанцій ЕГК представляє ЕС і ДП НЕК "Укренерго" інформацію про допустимі дії ПА на розвантаження енергоблоків електростанцій (дією на вхід ПТК СРТ, закриттям стопорних клапанів турбін або вимкненням вимикачів енергоблоків від системи) і характеристики СРТ і ПТК СРТ зниження активної потужності енергоблоку залежно від години під час роботи ПТК, а також параметри генераторів, АРЗ і систем збудження та їхньої кратності форсування, параметри електротехнічного обладнання, що вводиться вперше і впливає на режим роботи ЄС.

3.4. Облік та якості електричної енергії

3.4.1. ДП НЕК "Укренерго" та ЕГК у частині, що стосується обліку електроенергії, виконують функції, передбачені в таких нормативних документах:

- Інструкція про порядок комерційного обліку електроенергії (додаток 10 до ДЧОРЕ), 3-я редакція, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26.06.2003 № 612;

- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України (додаток 3 до ДЧОРЕ), затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 23.06.2004 № 634;

- Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії оптового ринку електричної енергії України (додаток 7(4) до ДЧОРЕ), погоджені листом Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27.07.2004 № 03-39-18/3477;

- Інструкція про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України, затверджена спільним наказом Державної митної служби України, Міністерством палива та енергетики України та Міністерством транспорту та зв'язку України від 12.12.2006 № 1110/484/1146, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.01.2007 за № 7/13274;вгору