Документ z0673-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.11.2016, підстава - z1424-16

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2008  № 303


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2008 р.
за № 673/15364

Про затвердження Правил взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
№ 306 від 16.04.2014
№ 656 від 17.10.2016}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про електроенергетику" та Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 № 1540, з метою вдосконалення взаємодії Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктів (об'єктів) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.) у порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством, подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Ці Правила набувають чинності через 90 днів від дати державної реєстрації наказу.

3. Державному науково-дослідному, проектно-вишукувальному технологічному інституту з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива" (Головатюк П.М.) після державної реєстрації внести Правила до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго в установленому порядку.

4. Державному підприємству "Національна енергетична компанія "Укренерго" (Ущаповський К.В.) забезпечити видання необхідної кількості примірників Правил та їх надходження енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до замовлень.

5. Наказ Мінпаливенерго від 21.03.2008 № 155 "Про затвердження та надання чинності нормативному документу "Взаємовідносини між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики України в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України. Правила" визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В.А.

Міністр

Ю. Продан

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра юстиції України

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва

Заступник Міністра промислової політики України

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Голова (член) Національної комісії
регулювання електроенергетики УкраїниЄ. Корнійчук


К.О. Ващенко

В.В. Севернюк

Ю.Г. Кравченко


С. Дунайло
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
02.06.2008  № 303


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2008 р.
за № 673/15364

ПРАВИЛА
взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України

{Правила набувають чинності через 90 днів від дати державної реєстрації наказу}

{У тексті Правил та додатках до них абревіатуру «ЕЕС» замінено абревіатурою «ЕС»; слово «Мінпаливенерго» замінено словом «Міненерговугілля»; слова «суб’єкти підприємницької діяльності» в усіх відмінках та числах замінено словами «суб’єкти господарювання» у відповідних відмінках та числах; слова «оперативне керування» в усіх відмінках та числах замінено словами «оперативне управління» у відповідних відмінках та числах; цифри та слово «154 кВ» замінено цифрами та словом «150 кВ»; слова «передавання електричної енергії» в усіх відмінках та числах замінено словами «передача електричної енергії» у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання України незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єкти електроенергетики яких здійснюють паралельну роботу в складі Об’єднаної енергетичної системи України чи її відокремленої частини, а також орган, що здійснює функції управління, регулювання та державного нагляду (контролю) в електроенергетиці. Ці Правила регулюють оперативно-технологічні відносини, що виникають між ДП «НЕК «Укренерго» і його відокремленими підрозділами (електроенергетичними системами) та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України.

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

I. Терміни та визначення понять

У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

абсолютне обмеження потужності - обмеження активної потужності до наперед заданого ліміту потужності;

альтернативна енергетика - сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;

альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів;

відокремлена частина Об’єднаної енергетичної системи України - сукупність електростанцій чи окремих генераторів електростанцій та електричні мережі, які розміщуються на території України і працюють окремо від основної мережі Об’єднаної енергетичної системи України у зв’язку з технологічною необхідністю або технічною неможливістю паралельної роботи;

дельта-обмеження - обмеження доступної активної потужності на задану у відносних одиницях величину (дельту);

договір про паралельну роботу - договір, який встановлює правила взаємодії та врегульовує оперативно-технологічні взаємовідносини між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктом електроенергетики України в умовах паралельної роботи його об’єктів у складі Об’єднаної енергетичної системи України;

електроенергетична система - відокремлений підрозділ ДП «НЕК «Укренерго», який діє на підставі Положення, затвердженого керівником ДП «НЕК «Укренерго», і виконує експлуатацію магістральних, міждержавних (на території України) електричних мереж та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління режимами виробництва, передачі та розподілу електричної енергії на території регіонів (областей) України, підпорядкованих йому в частині централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

енергосистема - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії та територіально розміщені в регіоні України, підпорядкованому в частині централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимом роботи одній електроенергетичній системі ДП «НЕК «Укренерго»;

Об’єднана енергетична система України (далі - ОЕС України) - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом у межах України;

об’єкт альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об’єкті джерел енергії;

об’єкт диспетчеризації - устаткування електричних станцій та підстанцій, ліній електропередачі, пристрої релейного захисту, протиаварійної автоматики, збудження, системи автоматичного регулювання частоти і перетоків потужності, засоби автоматизованого обліку електроенергії, засоби автоматизованих систем диспетчерського управління, що перебувають в оперативному підпорядкуванні диспетчерського персоналу, відповідно до багаторівневої структури централізованого ОДУ ОЕС України;

обмеження градієнта потужності - обмеження максимальної швидкості, з якою активну потужність ВЕС (СЕС) може бути змінено у разі зміни швидкості вітру (інтенсивності сонячної радіації) або зміни уставки абсолютного обмеження потужності;

оперативна команда - усна вказівка, яку віддає диспетчер вищого рівня організаційної структури централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України каналами телефонного зв’язку диспетчеру або оперативному персоналу нижчого рівня управління щодо виконання конкретних дій з управління режимами роботи ОЕС України та експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації. Вказівка вважається виконаною, якщо диспетчер одержав в усній формі каналами телефонного зв’язку повідомлення про її виконання від особи, яка вказівку отримала. Віддача команд та одержання повідомлень про їх виконання повинні фіксуватися пристроями автоматичного звукового (магнітного) запису;

оперативне відання об’єктом диспетчеризації - категорія оперативного підпорядкування об’єкта диспетчеризації, що передбачає організацію контролю за його станом чи режимом роботи оперативним персоналом, в оперативному віданні якого перебуває зазначений об’єкт диспетчеризації, шляхом надання відповідних дозволів або заборон на проведення технологічних операцій щодо зміни його стану або режиму роботи оперативному персоналу, в оперативному управлінні якого перебуває об’єкт диспетчеризації;

оперативне підпорядкування - оперативне управління чи оперативне відання;

оперативне розпорядження - письмове розпорядження керівників усіх рівнів організаційної структури централізованої диспетчерської системи оперативно-технологічного управління ОЕС України щодо зміни режимів роботи ОЕС України та експлуатаційного стану об’єктів диспетчеризації або внесення змін до затверджених чинних інструкцій, передане факсимільними або електронними засобами зв’язку;

оперативне управління об’єктом диспетчеризації - категорія оперативного підпорядкування об’єкта диспетчеризації, коли технологічні операції щодо зміни його стану чи режиму роботи вимагають координації підлеглого оперативного персоналу та здійснюються або безпосередньо оперативним персоналом, в оперативному управлінні якого перебуває об’єкт диспетчеризації, або за його командою. Оперативне управління здійснюється після одержання дозволу від оперативного персоналу, у віданні якого перебуває вищезазначений об’єкт управління;

паралельна робота об’єктів електроенергетики - спільна синхронна робота об’єктів електроенергетики (електричних станцій та електричних мереж) для забезпечення електричною енергією споживачів при централізованому диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні режимом їх роботи;

положення про оперативно-технологічні відносини - документ, що є невід’ємним додатком до договору про паралельну роботу, який регулює оперативно-технологічні відносини між ДП «НЕК «Укренерго», ЕС, ЕПК, ЕГК і об’єктами електроенергетики (приєднаними до мережі) у частині забезпечення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління під час підготовки і ведення нормального та ремонтного режимів, виведення обладнання з роботи чи резерву та введення його в роботу, вибору уставок спрацювання для пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, спільної експлуатації пристроїв телемеханіки, зв’язку, засобів диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, ведення єдиної технічної політики у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України, перспективи розвитку;

точка загального приєднання - точка електричної мережі загального призначення, до якої приєднують лінію видавання потужності електростанції і до якої приєднані або можуть бути приєднані інші електростанції або споживачі.

{Розділ I в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

II. Скорочення

У цих Правилах застосовано такі скорочення:

АЕС - атомна електрична станція;

АВВП - автоматика виділення власних потреб;

АЛАР - автоматика ліквідації асинхронного режиму;

АРС - автоматика розвантаження станції;

АРЗ - автоматичне регулювання збудження;

АСДУ - автоматизована система диспетчерського управління;

АСОЕ - автоматична система обліку електричної енергії;

АЧР - автоматичне частотне розвантаження;

ВЕС - вітрова електрична станція;

ВРУ - відкрита розподільча установка;

ГАЕС - гідроакумулююча електрична станція;

ГЕС - гідравлічна електрична станція;

ДС - диспетчерська служба;

ДУ - диспетчерське управління;

{Розділ II доповнено скороченням згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

ДЧОРЕ - Договір між членами оптового ринку електричної енергії;

ЕГК - енергогенеруюча компанія;

ЕС - електроенергетична система;

ЕПК - енергопостачальна компанія;

{Абзац дев'ятнадцятий розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

ЗДТУ - засоби диспетчерсько-технологічного управління;

ІР - імпульсне розвантаження;

МЕМ - магістральні електричні мережі;

ОВ - обхідний вимикач;

ОДУ - диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;

{Абзац двадцять третій розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

ОДС - оперативно-диспетчерська служба;

ОЕС - об'єднана енергетична система;

ОІК - обчислювально-інформаційний комплекс;

ОП - обмеження потужності;

ОРЕ - оптовий ринок електричної енергії;

ОТ - обчислювальна техніка;

{Розділ II доповнено скороченням згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

ПА - протиаварійна автоматика;

ПЛ - повітряна лінія електропередачі;

бзац тридцятий розділу II в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

ПС - підстанція;

ПТК - програмно-технічний комплекс;

РЗ - релейний захист;

САВН - спеціальна автоматика вимкнення навантаження;

САРЧП - система автоматичного регулювання частоти і потужності;

СЕС - сонячна електрична станція;

{Розділ II доповнено скороченням згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

СМПР - система моніторингу перехідних режимів;

СРЗА - служба релейного захисту та автоматики;

СРТ - система регулювання турбін;

ТЕС - теплова електрична станція;

ТЕЦ - теплова електроцентраль;

ТЗП - точка загального приєднання;

{Розділ II доповнено скороченням згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

ТН - трансформатор напруги;

ТС - трансформатор струму;

УТДУ - утилізаційна турбодетандерна установка;

{Розділ II доповнено скороченням згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

ЦДС - центральна диспетчерська служба;

ЧАПВ - частотне автоматичне повторне вмикання;

ЧД - черговий диспетчер;

ШЗВ - шиноз'єднувальний вимикач.

III. Паралельна робота об'єктів електроенергетики в складі Об'єднаної енергетичної системи України

3.1. Загальні положення

3.1.1. В електроенергетиці України діє єдина централізована диспетчерська система ОДУ виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії з урахуванням режимів централізованого теплопостачання. Централізована диспетчерська система об'єднує роботу всіх рівнів ОДУ, що діють в ОЕС України.

Централізоване диспетчерське управління поширюється на всі суб'єкти господарювання електроенергетики, об'єкти яких підключені до ОЕС України.

Усі суб’єкти (об’єкти) електроенергетики незалежно від їх підпорядкування та форми власності повинні виконувати вимоги нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів Міненерговугілля України, відповідних положень та інструкцій ДП «НЕК «Укренерго» для забезпечення централізованого ОДУ та надійної і сталої роботи ОЕС України.

{Абзац третій пункту 3.1.1 глави 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

Забезпечення надійного функціонування ОЕС України, стабільної паралельної роботи енергетичних об’єктів України, запобігання порушенням нормального режиму роботи ОЕС України і аваріям системного значення, дотримання вимог щодо енергетичної безпеки України здійснюються шляхом дотримання критеріїв та меж надійної і безпечної експлуатації устаткування, умов стійкості ОЕС України та її елементів згідно з чинними нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами та безумовного виконання визначених Міненерговугіллям України, ДП «НЕК «Укренерго» протиаварійних заходів.

{Пункт 3.1.1 глави 3.1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

Особливості регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з продажем електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України на тимчасово окуповану територію, а також відносин, пов’язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електричної енергії на тимчасово окупованій території, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 3.1.1 глави 3.1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

3.1.2. В умовах паралельної роботи в складі ОЕС України суб'єкти (об'єкти) електроенергетики повинні керуватися Законом України "Про електроенергетику", ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296, розпорядчими актами з цього питання Кабінету Міністрів України та інших державних органів влади, актами з організаційних і технічних питань функціонування ОЕС України, нормативними документами Міненерговугілля України, ДЧОРЕ, статутами, а також відповідними положеннями та інструкціями ДП НЕК "Укренерго" та ЕС з питань ОДУ ОЕС України.

3.1.3. Більшість об’єктів електроенергетики (електричні мережі, електричні станції та теплоелектроцентралі), розміщених на території України, незалежно від підпорядкування та форми власності суб’єктів господарювання, до складу яких вони входять, працюють паралельно в складі ОЕС України, за винятком тих об’єктів, які за технологічною необхідністю або через технічні причини працюють окремо від основної мережі ОЕС України.

{Пункт 3.1.3 глави 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

3.1.4. Надійна паралельна робота об’єктів електроенергетики у складі ОЕС України порівняно з їх роздільною роботою дає можливість:

підвищити надійність та економічність енергопостачання споживачів;

знизити потужність сумарної величини аварійного резерву, яка необхідна для сталої роботи ОЕС;

підвищити можливості маневрування енергоресурсами;

підвищити енергетичну безпеку України.

{Пункт 3.1.4 глави 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

3.1.5. Надійна та економічна робота ОЕС України забезпечується за рахунок:

дотримання встановлених критеріїв і меж надійності, безпечності та економічності експлуатації устаткування та функціонування ОЕС України в цілому;

паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних держав;

розвитку енергетичних систем, електричних мереж та засобів регулювання перетоками електричної енергії в ОЕС України для забезпечення довгострокового і середньострокового попиту на електричну енергію;

регулювання перетоків лініями електропередачі міждержавних зв’язків;

первинного, вторинного та третинного регулювання частоти та потужності енергоблоків.

{Главу 3.1 розділу III доповнено новим пунктом 3.1.5 згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 306 від 16.04.2014}

3.1.6. Основний принцип організації паралельної роботи об'єктів електроенергетики в складі ОЕС України - це підпорядкування їх режиму роботи централізованому ОДУ.

3.1.7. ДП «НЕК «Укренерго» та його відокремлені підрозділи - ЕС разом із суб’єктами (об’єктами) електроенергетики проводять єдину технічну політику, регламентовану чинними нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами Міненерговугілля України.

Єдина технічна політика у частині питань науково-технічного забезпечення надійного та сталого функціонування ОЕС України поширюється на всіх суб’єктів (усі об’єкти) електроенергетики, що працюють у паралельному режимі в складі ОЕС України. Суб’єкти (об’єкти) електроенергетики погоджують виконання робіт з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, ремонту, реконструкції та виведення з експлуатації основного обладнання електричних станцій та мереж, засобів та систем їх автоматичного регулювання і керування, а також комплексів РЗ і ПА та засобів АСДУ і ЗДТУ з ЕС ДП «НЕК «Укренерго» та генеральним проектувальником, якщо це обладнання перебуває в оперативному віданні чи оперативному управлінні.

{Главу 3.1 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 306 від 16.04.2014}

3.2. Учасники паралельної роботи в складі Об'єднаної енергетичної системи України

3.2.1. Учасниками паралельної роботи в складі ОЕС України є електричні станції: АЕС, ТЕС, ГЕС, ГАЕС, ВЕС, СЕС, УТДУ, ТЕЦ, кваліфіковані когенераційні установки, МЕМ і місцеві (локальні) електричні мережі.

Переліки учасників паралельної роботи складають і коригують ДП «НЕК «Укренерго» та відокремлені підрозділи з функціями централізованого ОДУ електроенергетичними системами ДП «НЕК «Укренерго». Зразки форм переліків об’єктів і суб’єктів електроенергетики України, які здійснюють роботу в складі ОЕС України в умовах паралельної роботи, наведені в додатках 1-7.

Крім суб’єктів (об’єктів) електроенергетики, наведених у додатках 1–7, паралельну роботу в складі ОЕС України здійснюють також окремі самостійні суб’єкти електроенергетики України з виробництва електричної енергії або об’єкти електроенергетики в складі суб’єктів господарської діяльності України.

Паралельну роботу в складі ОЕС України також можуть здійснювати окремі електричні станції (турбогенератори чи блоки цих станцій) та електричні мережі відокремлених частин ОЕС України.

{Пункт 3.2.1 глави 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 656 від 17.10.2016}

3.2.2. Суб'єкти електроенергетики, які мають об'єкти, що здійснюють паралельну роботу в складі ОЕС України, в передбачених законодавством випадках повинні:

{Абзац перший пункту 3.2.2 глави 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

мати відповідну ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, постачання електричної енергії;

{Абзац другий пункту 3.2.2 глави 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- підписати ДЧОРЕ;

{Абзац третій пункту 3.2.2 глави 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- підписати договір з ДП "Енергоринок" на купівлю-продаж електричної енергії (для виробників і постачальників електричної енергії) або на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління та передача електричної енергії МЕМ і міждержавними електромережами (для ДП НЕК "Укренерго");

- підписати договір про паралельну роботу та положення про оперативно-технологічні відносини з ДП НЕК "Укренерго" як з компанією, яка здійснює централізоване ОДУ ОЕС України.

{Абзац п'ятий пункту 3.2.2 глави 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

Крім того, об'єкти електроенергетики суб'єктів, що здійснюють паралельну роботу в складі ОЕС України, повинні підписати положення про оперативно-технологічні відносини з відповідною ЕС ДП НЕК "Укренерго" згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

3.3. Організація паралельної роботи

3.3.1. Паралельна робота об'єктів електроенергетики України в складі ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України) забезпечується шляхом централізованого ОДУ виробництвом, передачею і розподілом електричної енергії з урахуванням умов роботи ОРЕ України (для членів ОРЕ України).

3.3.2. Централізоване ОДУ ОЕС України організоване за ієрархічною структурою, що передбачає розподіл функцій оперативного управління між окремими рівнями, а також обов'язкову підпорядкованість нижчих рівнів оперативного управління вищим і поширюється на всі суб'єкти господарювання електроенергетики України, які мають об'єкти електроенергетики, підключені до ОЕС України (відокремленої частини ОЕС України).

{Пункт 3.3.2 глави 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

3.3.3. Централізоване ОДУ ОЕС України призначене для цілодобового постійного виконання таких завдань:

{Абзац перший пункту 3.3.3 глави 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- планування та оперативне управління потужностями електростанцій України з урахуванням режимів централізованого теплопостачання та умов роботи ОРЕ України (для членів ОРЕ України);

- планування та контроль за додержанням нормального режиму роботи ОЕС України;

- запобігання аварійним ситуаціям і ліквідація їх наслідків у ОЕС України підтримкою необхідного балансу потужності та енергії, забезпечення надійного і сталого функціонування ОЕС України та її паралельної роботи з ЕС інших держав;

- розроблення і контроль за впровадженням нових систем РЗ і ПА, АСОЕ, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

{Абзац п'ятий пункту 3.3.3 глави 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- нагляд за експлуатацією систем РЗ і ПА, АСОЕ, АСДТУ і ЗДТУ.

{Абзац шостий пункту 3.3.3 глави 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

Учасники паралельної роботи в складі ОЕС України одночасно з виконанням вимог щодо централізованого ОДУ ОЕС України також виконують завдання з оперативного управління щодо забезпечення узгодженої роботи окремих об'єктів електроенергетики енергогенеруючих компаній, електропередавальних організацій та енергопостачальників (залежно від умов здійснення ліцензійної діяльності), а саме:

{Абзац сьомий пункту 3.3.3 глави 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- розроблення та ведення нормальних і ремонтних режимів роботи електростанцій, магістральних і розподільчих мереж, які забезпечують задані умови енергопостачання споживачів;

- виконання вимог щодо забезпечення якості електричної енергії і тепла;

- режимне забезпечення економічності роботи ОЕС України та ЕС, об'єктів електроенергетики за раціонального використання енергоресурсів, дотримання режимів споживання електричної енергії;

- запобігання і ліквідація технологічних порушень під час виробництва, передачі та розподілу електричної та теплової енергії;

{Абзац одинадцятий пункту 3.3.3 глави 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- здійснення оперативного обслуговування і контролю за роботою пристроїв РЗ і ПА, АСДУ і ЗДТУ.

Виконання вимог щодо централізованого ОДУ ОЕС України є пріоритетним для кожного з рівнів структури ОДУ.

3.3.4. Функції централізованого ОДУ ОЕС України виконує державне підприємство, що здійснює управління в електроенергетиці, - ДП НЕК "Укренерго" та його відокремлені структурні підрозділи - ЕС. Централізоване диспетчерське ОДУ поширюється на суб'єкти господарювання, об'єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України.

3.3.5. Функції централізованого ОДУ ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго» здійснює через багаторівневу організаційну структуру оперативно-диспетчерського управління ОЕС України від рівня ДП «НЕК «Укренерго» до рівня енергопостачальних компаній та електростанцій системного значення енергогенеруючих компаній (ТЕС з енергоблоками, АЕС, ГЕС Дніпровського та Дністровського каскадів), яка визначається ДП «НЕК «Укренерго» як органом вищого рівня ОДУ ОЕС України, уповноваженим Міненерговугілля України, і затверджується технічним керівником ДП «НЕК «Укренерго», відповідальним за централізоване ОДУ ОЕС України.

Структуру централізованого ОДУ на енергооб'єктах несистемного значення в енергогенеруючих та енергопостачальних компаніях або самостійних суб'єктах електроенергетики встановлює керівництво цих енергокомпаній (суб'єктів) з дотриманням вимог цих Правил і за узгодженням з відокремленими підрозділами з функціями централізованого ОДУ електроенергетичними системами ДП «НЕК «Укренерго».

Зразки форм чотирьох складових багаторівневої структури ОДУ ОЕС України наведені в додатках 8-11:

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління режимом роботи МЕМ і міждержавних електричних мереж ОЕС України (додаток 8);

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії електростанціями ЕГК в ОЕС України (додаток 9);

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом електричної енергії відокремленими ТЕЦ в ОЕС України (додаток 10);

централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління режимом роботи електричних мереж ЕПК (додаток 11).

{Пункт 3.3.5 глави 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 656 від 17.10.2016}

3.3.6. Багаторівнева структура централізованого ОДУ ОЕС України містить:

рівень ОЕС України - Оперативно-диспетчерське управління Оперативного департаменту ДП «НЕК «Укренерго»;

рівень енергосистем - центральні диспетчерські служби ЕС ДП «НЕК «Укренерго»;

рівень магістральних і міждержавних електричних мереж - ОДС або оперативно-диспетчерські групи МЕМ і оперативний персонал ПС напругою 220 кВ і вище;

рівень ЕГК - оперативний персонал енергогенеруючої компанії;

рівень електростанції - оперативний персонал електростанції;

рівень ЕПК - ДС енергопостачальної компанії.

{Пункт 3.3.6 глави 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

{Пункт 3.3.7 глави 3.3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

3.3.7. Взаємовідносини між різними рівнями структури ОДУ ОЕС України регламентуються відповідними інструкціями ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС).

{Пункт 3.3.7 глави 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

3.3.8. Основні принципи організації функціонування централізованого ОДУ ОЕС України:

- для обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ ОЕС України установлено дві категорії диспетчерського підпорядкування - оперативне управління та оперативне відання;

{Абзац другий пункту 3.3.8 глави 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- ДП НЕК «Укренерго» та ЕС складають перелік ПЛ, обладнання електростанцій, електричних мереж, пристроїв РЗ і ПА, САРЧП, засобів АСДУ та АСОЕ, які перебувають в оперативному управлінні або оперативному віданні їх оперативного персоналу, і направляють його підпорядкованому оперативному персоналу на об’єкти електроенергетики для керівництва і використання в роботі;

{Абзац третій пункту 3.3.8 глави 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- усі дії (вимкнення, увімкнення, зміна навантаження) з обладнанням, підпорядкованим централізованому ОДУ, провадять за розпорядженням (оперативне управління) або за дозволом (оперативне відання) диспетчера ДП НЕК "Укренерго" або диспетчера ЦДС ЕС;

- усі оперативні розпорядження (команди) ДП «НЕК «Укренерго» (ЕС) підлягають беззаперечному виконанню всіма суб’єктами господарювання, об’єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, якщо вони не становлять загрози для життя людей, обладнання та не можуть призвести до втрати живлення власних потреб електростанції. Інформацію про відмову виконувати розпорядження оперативного персоналу вищого рівня оперативний персонал енергооб’єкта повинен довести до відома свого керівництва і оперативного персоналу, що віддав розпорядження, з поясненням причин своєї відмови, але якщо після цього від оперативного персоналу вищого рівня отримано підтвердження своєї команди, оперативний персонал енергооб’єкта зобов’язаний її виконати, крім команд, які загрожують здоров’ю та/або життю людей, пошкодженню обладнання, зниженню рівня безпеки ядерної установки АЕС, втратою живлення власних потреб електростанції або ПС.

{Абзац п'ятий пункту 3.3.8 глави 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

3.3.9. Для виконання функцій централізованого ОДУ ОЕС України ЕС зобов’язані готувати для використання в роботі свого оперативного персоналу необхідну документацію, розпорядження та рекомендації стосовно:

{Абзац перший пункту 3.3.9 глави 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- підтримання збалансованого режиму роботи ОЕС України (ЕС);

- управління об’єктами диспетчеризації електростанцій і мереж, які перебувають в оперативному управлінні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС);

{Абзац третій пункту 3.3.9 глави 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- попередження та ліквідації технологічних порушень режиму роботи ОЕС України (ЕС);

- забезпечення відповідності нормальних і ремонтних схем електричних з’єднань об’єктів електроенергетики ОЕС України, що перебувають в оперативному підпорядкуванні диспетчера ДП «НЕК «Укренерго» (ЦДС ЕС), прийнятим режимам роботи ОЕС України;

{Абзац п'ятий пункту 3.3.9 глави 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- управління перемиканнями в електричних установках об'єктів електроенергетики ОЕС України на обладнанні та пристроях, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні диспетчера ДП НЕК "Укренерго" (ЕС);

{Абзац шостий пункту 3.3.9 глави 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

- організації функціонування комплексу технічних засобів із РЗ, ПА, ЗДТУ, АСДУ, АСОЕ, який забезпечує належне функціонування ОЕС України.

{Абзац сьомий пункту 3.3.9 глави 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

{Абзац восьмий пункту 3.3.9 глави 3.3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

{Абзац дев'ятий пункту 3.3.9 глави 3.3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

Виробничо-технологічні служби ДП «НЕК «Укренерго» та ЕС відповідно до своїх повноважень здійснюють згідно з нормативними документами, зазначеними в пункті 3.1.2 глави 3.1 цього розділу, керівництво і нагляд за експлуатацією режимних і протиаварійних систем регулювання, ПА, САРЧП та СМПР і РЗ на об’єктах ОЕС України.

{Абзац восьмий пункту 3.3.9 глави 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

{Абзац дев'ятий пункту 3.3.9 глави 3.3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306  від 16.04.2014}

3.3.10. Взаємовідносини між різними рівнями централізованої диспетчерської системи ОДУ ОЕС України базуються на відданні оперативних розпоряджень та виданні дозволів вищими рівнями управління нижчим.

3.3.11. Усі рівні структури централізованого ОДУ повинні бути обладнані диспетчерськими пунктами (щитами управління), оснащені ЗДТУ, АСДУ, не менше ніж двома взаєморезервованими автоматизованими робочими місцями (АРМ), системами контролю і запису оперативних переговорів, а також документацією, необхідною для оперативних дій.

{Пункт 3.3.11 глави 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

3.3.12. Вищі рівні структури централізованого ОДУ повинні надавати нижчим рівням розроблені інструкції з ОДУ, ведення оперативних переговорів і записів ведення режиму, проведення перемикань і ліквідації технологічних порушень, а також надавати програми перемикань на обладнанні, що знаходиться в їх оперативному управлінні. Вимоги цих інструкцій потрібно враховувати під час розроблення відповідних інструкцій для нижчого рівня структури ОДУ.

3.3.13. Усі оперативні переговори, оперативно-диспетчерську документацію на всіх рівнях структури ОДУ ОЕС України потрібно вести із застосуванням єдиної загальновживаної спеціальної технічної термінології, типових розпоряджень, повідомлень і записів.

3.3.14. Суб'єкти господарювання, об'єкти електроенергетики яких підключені до ОЕС України, зобов'язані подавати до ДП НЕК "Укренерго" звіти та інформацію, які потрібні для забезпечення централізованого ОДУ.

IV. Договір про паралельну роботу та Положення про оперативно-технологічні відносини

4.1. Відповідно до вимог ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила» паралельну роботу у складі ОЕС України суб’єкти (об’єкти) електроенергетики України всіх форм власності здійснюють на підставі договорів про паралельну роботу.

{Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.2. Договір про паралельну роботу регламентує правові та технічні питання у взаємовідносинах між ДП НЕК "Укренерго" та суб'єктами (об'єктами) електроенергетики України в умовах їх паралельної роботи у складі ОЕС України.

Договір регулює правила взаємодії у взаємовідносинах сторін в умовах паралельної роботи в складі ОЕС України згідно з діючою структурою централізованого ОДУ.

{Пункт 4.2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

Договір має технічний характер і не регулює фінансово-економічні відносини, які виникають між сторонами.

{Пункт 4.2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

Договори про паралельну роботу між ДП «НЕК «Укренерго» та суб’єктами електроенергетики розробляються на основі примірного договору, форму якого наведено в додатку 12 до цих Правил.

{Пункт 4.2 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 306 від 16.04.2014}

4.3. Якщо суб’єкти господарювання з виробництва електричної енергії є власниками або користувачами обладнання встановленої потужності меншої, ніж 5 МВт, а для об’єктів альтернативної енергетики - меншої, ніж 10 МВт, або відповідно до пункту 1.12 глави 1 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (зі змінами), реалізують електричну енергію постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом або безпосередньо іншим споживачам у встановленому законодавством порядку, то ці суб’єкти господарської діяльності договір про паралельну роботу з ДП «НЕК «Укренерго» не укладають.вгору