Документ z0670-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
23.03.2009 N 124/936/139/199/250
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2009 р.
за N 670/16686

Про затвердження Інструкції про порядок
організації обміну інформацією
між структурними підрозділами МВС,
Служби безпеки України, Державної
податкової адміністрації України,
Державної прикордонної служби України,
Держмитслужби в діяльності з виявлення
та припинення корупційних діянь
в правоохоронних органах

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
20 грудня 2006 року N 1767 ( 1767-2006-п ) "Про затвердження
Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки"
та з метою підвищення ефективності роботи відповідних підрозділів,
до компетенції яких віднесено вжиття передбачених законом заходів
щодо запобігання, виявлення, припинення ознак корупційних проявів
серед посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної
податкової адміністрації України та Державної митної служби
України, а також їх процесуального фіксування, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок організації обміну
інформацією між структурними підрозділами Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України, Державної податкової
адміністрації України, Державної прикордонної служби України,
Державної митної служби України в діяльності з виявлення та
припинення корупційних діянь в правоохоронних органах (додається).
2. Керівникам підрозділів внутрішньої або власної безпеки та
оперативних підрозділів правоохоронних органів (далі -
уповноважені підрозділи):
2.1. Забезпечити вивчення та неухильне виконання вимог
Законів України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ),
"Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 )
та цього наказу.
2.2. Уживати дієвих заходів щодо якісного підбору кандидатів
на службу та навчання, виховання патріотичних почуттів, моральних,
професійних якостей майбутніх працівників правоохоронних органів.
3. Службі внутрішньої безпеки Головного управління по
боротьбі з організованою злочинністю МВС (Слободяник В.Д.)
забезпечити подання в установленому порядку цього наказу до
Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
4. Наказ довести до відома керівного та особового складу МВС,
Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації
України, Державної прикордонної служби України, Держмитслужби в
частині, що їх стосується.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників керівників МВС, Служби безпеки України, Державної
податкової адміністрації України, Державної прикордонної служби
України та Держмитслужби відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.
6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування.
Міністр внутрішніх справ України Ю.В.Луценко
Т.в.о. Голови Служби
безпеки України В.О.Наливайченко
Голова Державної податкової
адміністрації України С.В.Буряк
Голова Державної
прикордонної служби України М.М.Литвин
Голова Державної
митної служби України А.В.Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Служби безпеки України,
Державної податкової
адміністрації України,
Адміністрації Державної
прикордонної служби України,
Державної митної служби
України
23.03.2009
N 124/936/139/199/250
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2009 р.
за N 670/16686

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації обміну інформацією
між структурними підрозділами Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Державної податкової адміністрації України,
Державної прикордонної служби України,
Державної митної служби України в діяльності
з виявлення та припинення корупційних діянь
в правоохоронних органах

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ), "Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю" ( 3341-12 ), "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), Кримінального кодексу України
( 2341-14 ), Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ) та Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Указів Президента України
від 12 лютого 2000 року N 229 ( 229/2000 ) "Про вдосконалення
координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю", від 6 лютого 2003 року
N 84 ( 84/2003 ) "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення
боротьби з організованою злочинністю і корупцією", від 9 лютого
2004 року N 175 ( 175/2004 ) "Про систему заходів щодо усунення
причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції", від
11 вересня 2006 року N 742 ( 742/2006 ) "Про Концепцію подолання
корупції в Україні "На шляху до доброчесності", постанови Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1767 ( 1767-2006-п )
"Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень
на 2007-2009 роки".
1.2. Ця Інструкція встановлює порядок організації обміну
інформацією про корупційні діяння між Службою внутрішньої безпеки
Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх справ України, Головним управлінням по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та Управлінням
внутрішньої безпеки Служби безпеки України, Управлінням по
боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби
Державної податкової адміністрації України, Управлінням
внутрішньої безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби
України, Управлінням внутрішньої безпеки Державної митної служби
України під час здійснення заходів щодо виявлення та припинення
проявів корупції в правоохоронних органах.
II. Форми обміну інформацією
Обмін інформацією реалізується шляхом: проведення спільних засідань та оперативних нарад
уповноважених підрозділів; створення спільних робочих груп у складі представників
уповноважених підрозділів для вивчення окремих проблем боротьби з
корупцією та розроблення пропозицій щодо їх вирішення; взаємного інформування уповноваженими підрозділами один
одного про виявлення ними в процесі здійснення своїх функцій таких
причин і умов, що сприяють корупційним правопорушенням; інформування уповноваженими підрозділами один одного про
відомі їм факти підготовки чи вчинення посадовими особами
корупційного діяння та інших правопорушень, пов'язаних з
корупцією, узгодженість дій під час їх документування; відрядження до іншого правоохоронного органу працівника
уповноваженого підрозділу з метою проведення оперативно-розшукових
та профілактичних заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією,
проведення наукових досліджень.
III. Рівні здійснення обміну інформацією
3.1. На рівні міністерств та інших органів виконавчої влади
обмін інформацією здійснюється між центральними апаратами
(адміністраціями) уповноважених підрозділів.
3.2. На регіональному рівні обмін інформацією здійснюється
між відповідними уповноваженими підрозділами в регіонах та на
залізничному транспорті (крім підрозділів внутрішньої безпеки
митних органів). Обмін інформацією на регіональному рівні з
підрозділами внутрішньої безпеки митних органів здійснюється через
Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України.
IV. Дії уповноважених підрозділів
правоохоронних органів
щодо виявлення корупційних діянь
4.1. Правоохоронні органи виявляють корупційні діяння під
час: проведення службових розслідувань і службових перевірок; здійснення перевірок за матеріалами органів дізнання,
правоохоронних органів; виконання письмових доручень і постанов органів досудового
слідства; виконання документів прокурорського реагування, ухвал суду,
що перебувають у його провадженні; здійснення перевірок за запитами оперативних підрозділів
міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав; здійснення перевірок за запитами повноважних державних
органів, установ, організацій.
4.2. Інформація про корупційні діяння може міститися в: заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських
організацій, засобів масової інформації; дорученнях і постановах слідчого; документах прокурорського реагування; ухвалах суду в кримінальних справах, що перебувають у його
провадженні; матеріалах органів дізнання, правоохоронних органів; запитах оперативних підрозділів правоохоронних органів та
організацій інших держав; запитах повноважних державних органів, установ та
організацій.
4.3. Отримана інформація не підлягає розголошенню та
використовується для здійснення заходів щодо попередження,
виявлення, припинення та документування корупційних діянь з боку
посадових осіб.
V. Порядок обміну інформацією
5.1. Уповноважений підрозділ у разі отримання інформації,
крім інформації, яка надійшла в процесі оперативно-розшукової
діяльності, про корупційні діяння, що готуються або вчинені
посадовою особою іншого правоохоронного органу: передає її тому уповноваженому підрозділу, до компетенції
якого належить проведення відповідної перевірки та вжиття заходів
щодо документування таких протиправних дій, або надає допомогу в
перевірці такої інформації. Інформує вказаний підрозділ про
прийняте рішення; з метою організації та проведення спільних
оперативно-профілактичних заходів інформує уповноважений підрозділ
правоохоронного органу щодо перевірки і документування корупційних
діянь.
5.2. У процесі взаємодії уповноважених підрозділів обмін
інформацією здійснюється з питань: проведення на основі аналізу оперативної обстановки спільних
оперативно-профілактичних заходів щодо протидії корупції в
правоохоронних органах за напрямами службової діяльності; узагальнення результатів спільних заходів, а також
розроблення нових форм взаємодії та обміну інформацією у сфері
боротьби з корупцією в правоохоронних органах.
Т.в.о. начальника СВБ ГУБОЗ
МВС України
полковник міліції В.Д.Слободяник
Перший заступник начальника
головного управління
по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю СБУ
генерал-майор О.М.Полковниченко
Перший заступник
начальника Управління
внутрішньої безпеки СБУ
полковник О.Б.Дроботенко
Начальник УВБ Адміністрації
Держприкордонслужби України
генерал-майор Ю.І.Облаухов
Начальник Управління
внутрішньої безпеки
Держмитслужби України І.В.Походзіло
Перший заступник начальника
Управління по боротьбі
з корупцією в ОДПС
Державної податкової
адміністрації України
полковник податкової міліції А.С.Бутвгору