Документ z0669-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.01.2003, підстава - z0009-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 430 від 05.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2000 р.
за N 669/4890
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 732 ( z0009-03 ) від 20.12.2002 )

Про затвердження Тимчасового
положення про індивідуальне
навчання в системі загальної
середньої освіти

Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), з метою створення умов для
здобуття громадянами повної загальної середньої освіти або певного
освітнього рівня у формі індивідуального навчання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасове положення про індивідуальне навчання
в системі загальної середньої освіти (додається).
2. Визнати таким, що втратили чинність, підпункт 1.1 пункту 1
наказу Міністерства освіти України від 01.07.93 N 230 ( z0098-93 )
"Про затвердження Положення про індивідуальне навчання в системі
загальної освіти, Положення про державну атестацію (екстернат) для
одержання документів про середню освіту, Положення про
психологічну службу в системі освіти України" та Положення про
індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.07.93 N 99
( z0099-93 ).
3. Міністрові освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій довести Тимчасове положення про
індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти до
відома керівників навчальних закладів і забезпечити виконання
вимог цього Тимчасового положення.
4. Даний наказ та Тимчасове положення опублікувати в
Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г.Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
5 вересня 2000 р. N 430
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2000 р.
за N 669/4890
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про індивідуальне навчання
в системі загальної середньої освіти
1. Загальні положення
1.1. Тимчасове положення про індивідуальне навчання в системі
загальної середньої освіти розроблено відповідно до Законів
України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня
2000 року N 964 ( 964-2000-п ) "Про затвердження Положення про
загальноосвітній навчальний заклад", постанови Кабінету Міністрів
України від 20 січня 1997 року N 38 ( 38-97-п ) "Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися державними
навчальними закладами". 1.2. Індивідуальне навчання в системі загальної середньої
освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і
впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття повної
загальної середньої освіти. 1.3. Мета індивідуального навчання - створення оптимальних
умов для здобуття громадянами певного освітнього рівня, що
забезпечується навчальним закладом системи загальної середньої
освіти (далі - навчальний заклад), або повної загальної середньої
освіти відповідно до особистісних потреб, індивідуальних
здібностей, можливостей, стану здоров'я, розвитку нахилів,
талантів. 1.4. Індивідуальне навчання організовується за бажанням
учнів, їх батьків або осіб, які їх замінюють. 1.5. Право на індивідуальну форму навчання мають такі учні: які проживають у селах, селищах, розташованих на
важкодоступних територіях, де відсутні загальноосвітні навчальні
заклади (далі - навчальні заклади); не спроможні засвоїти навчальний матеріал в умовах групової
форми організації навчально-виховного процесу у визначені державою
терміни; не можуть відвідувати навчальні заняття за станом здоров'я; потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні
на законних підставах. 1.6. Особи, які не були в складі учнів навчального закладу, а
прибувають до нього й обирають індивідуальну форму навчання,
зараховуються до контингенту цього закладу згідно з установленим
порядком. Ця умова поширюється й на учнів, які вперше ідуть до
школи та обирають індивідуальну форму навчання у першому класі. Учень має право перейти на індивідуальну форму навчання в
будь-якому класі та в будь-який час протягом навчального року. 1.7. Індивідуальне навчання здійснюється педагогічними
працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. 1.8. Учні мають право індивідуально вивчати один, декілька
або всі предмети навчального плану і відвідувати відповідні
заняття в навчальному закладі, на базі якого здійснюється їх
індивідуальне навчання, за власним вибором. 1.9. Обмеження або відмова з боку керівників навчальних
закладів, а також відповідних органів управління освітою в
індивідуальному навчанні учнів не допускаються. 1.10. Учні, які навчаються індивідуально, мають право на: користування навчально-виробничою, науковою,
матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою
базою навчального закладу, де здійснюється їх індивідуальне
навчання; участь у науковій, експериментальній та інших видах
науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах,
виставках, конкурсах на загальних засадах; медичне обслуговування у навчальному закладі, що здійснюється
медичними працівниками, які входять до штату цих закладів або
відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому
чинним законодавством; одержання матеріальної допомоги коштом центральних органів
виконавчої влади та місцевих бюджетів, коштом юридичних і фізичних
осіб. 1.11. Учні, які навчаються індивідуально, зобов'язані: оволодівати знаннями, практичними навичками відповідно до
індивідуального навчального плану, підвищувати свій
загальнокультурний рівень; дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку
навчального закладу; дотримуватись правил особистої гігієни; дбайливо ставитися до майна навчального закладу. Відносини між навчальним закладом і батьками або особами, які
їх замінюють, з усіх питань організації індивідуального навчання
регулюються цим Тимчасовим положенням.
2. Організація індивідуального навчання
2.1. Індивідуальне навчання організовується навчальним
закладом, у якому учні навчаються (навчалися), або найближчим за
розташуванням до місця їх проживання чи лікування та іншим
навчальним закладом, визначеним місцевим органом управління
освітою. Індивідуальне навчання може проводитися в приміщенні
школи, в домашніх умовах, в лікувальному закладі тощо. 2.2. Підставою для організації індивідуального навчання є: заява батьків або осіб, які їх замінюють; рішення педагогічної ради навчального закладу; наказ директора навчального закладу. У разі здійснення індивідуального навчання наказ видається за
погодженням з відповідним органом управління освітою. Батьки або
особи, які їх замінюють, зобов'язані подати довідку
лікарсько-контрольної комісії, завірену печаткою лікувальної
установи (для тих, хто не може відвідувати заняття за станом
здоров'я), або висновок психолого-медико-педагогічної консультації
(для тих, хто не спроможний засвоїти навчальний матеріал в умовах
групової форми навчання, потребує корекції фізичного та (або)
розумового розвитку). Усі перераховані документи, а також
результати атестації зберігаються в особовій справі учня. 2.3. Наказом директора навчального закладу мають бути
визначені тривалість індивідуального навчання учня, особи,
відповідальні за проведення занять, і порядок атестації. 2.4. Тривалість індивідуального навчання може бути змінена за
клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, висновком
психолого-медико-педагогічної консультації, довідкою
лікарсько-контрольної комісії. Наказ про продовження або скорочення терміну індивідуального
навчання видається директором навчального закладу на підставі
рішення педагогічної ради навчального закладу. 2.5. Після припинення індивідуального навчання учень
продовжує навчання в цьому або іншому навчальному закладі на
загальних засадах. 2.6. Зміст індивідуального навчання має відповідати
Державному стандарту загальної середньої освіти. 2.7. Індивідуальне навчання здійснюється за індивідуальними
навчальними планами, що розробляються навчальним закладом з
урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та
потреб. На підставі індивідуальних навчальних планів розробляються
індивідуальні програми з кожного предмета, в яких визначається
зміст і обсяг матеріалу, що підлягає вивченню. Індивідуальні навчальні плани в обов'язковому порядку
затверджуються навчальним закладом. 2.8. Кількість і послідовність навчальних занять визначаються
розкладом, що складається з урахуванням індивідуальних
особливостей і можливостей учнів. Розклад складається особами, які
проводять індивідуальні заняття, погоджується з батьками учнів або
особами, які їх замінюють, затверджується директором навчального
закладу і доводиться до відома учнів. 2.9. Індивідуальне навчання може здійснюватись у
різноманітних формах за вибором особи, яка його проводить, у тому
числі у формі дистанційного навчання, а також з використанням
інформаційних технологій з обов'язковим урахуванням особливостей
розвитку та психофізичного стану учня. 2.10. Зміст проведеної роботи, успішність учня з предметів,
передбачених індивідуальним навчальним планом, обліковується в
окремих журналах, зошитах, щоденниках, залікових книжках. Журнал є державним документом, ведення якого є обов'язковим.
Директор навчального закладу та його заступник з
навчально-виховної роботи забезпечують зберігання журналів і
систематично здійснюють контроль за правильністю їх ведення.
Журнал розрахований на навчальний рік і зберігається відповідно до
Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх
навчальних закладах I - III ступенів ( v0240290-00 ). 2.11. У разі здійснення індивідуального навчання за
однотипними індивідуальними програмами учнів на окремих заняттях
можна об'єднувати в групи кількістю не більше 5 осіб.
3. Атестація та оцінювання знань учнів
3.1. Педагогічні працівники, які здійснюють індивідуальне
навчання, самостійно обирають форми і методи навчання, а також
контролю за рівнем знань учнів. 3.2. Атестація знань учнів здійснюється не більше двох разів
протягом навчального року. У разі переходу учня протягом навчального року з
індивідуальної форми до групової форми навчання атестація не
здійснюється, якщо період від попередньої не перевищує двох
місяців. 3.3. За результатами атестації учням, які навчаються
індивідуально, видається табель успішності. 3.4. Свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат
про повну загальну середню освіту видається учням за умови
успішного проходження державної атестації згідно з порядком,
установленим Міністерством освіти і науки України. 3.5. Для учнів, які навчалися індивідуально з причин,
пов'язаних зі станом здоров'я, державна атестація може проводитись
у формі заліку, співбесіди, контрольної роботи, тестування тощо. 3.6. Атестація з музики, образотворчого мистецтва, фізичної
культури, трудового навчання, допризовної підготовки здійснюється
за бажанням учнів на підставі заяви батьків або осіб, які їх
замінюють. 3.7. З дозволу адміністрації навчального закладу під час
проведення атестації учня допускається присутність батьків або
осіб, які їх замінюють. 3.8. У разі незгоди учня, батьків або осіб, які їх замінюють,
з результатами атестації їм надається право в день оголошення
результату оскаржити його у відповідному органі управління
освітою. За розпорядженням органу управління освітою створюється
комісія, яка готує матеріали й проводить повторну атестацію
відповідно до Інструкції про екзамени, переведення та випуск учнів
загальноосвітніх навчально-виховних закладів України, затвердженої
наказом Міністерства освіти України 29.01.96 N 24 ( z0087-96 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21.02.96 за
N 87/1112. Висновки цієї комісії є остаточними. 3.9. Учні, які навчалися індивідуально й досягли відмінних
результатів у вивченні навчальних предметів, можуть
нагороджуватись Похвальним листом "За відмінні успіхи в навчанні"
та Похвальною грамотою "За особливі успіхи у вивченні окремих
предметів". Рішення про нагородження учнів приймається
педагогічною радою навчального закладу. 3.10. У разі зразкового ставлення до навчання і досягнення
виняткових результатів учні, які навчалися індивідуально, можуть
нагороджуватись золотою або срібною медаллю відповідно до
Положення про золоту медаль "За особливі успіхи у навчанні" та про
срібну медаль "За успіхи у навчанні", що затверджене наказом
Міністерства освіти України від 03.02.98 N 33 ( z0071-98 ),
зареєстрованим Міністерством юстиції України 04.02.98 за
N 71/2511. 3.11. Учні, які навчаються індивідуально і які прискорено
опанували програмовий матеріал відповідного класу, за їхнім
бажанням та за рішенням педагогічної ради можуть проходити
дострокову атестацію. Успішне проходження дострокової атестації є
підставою для переведення учня до наступного класу, отримання
свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про
повну загальну середню освіту.
4. Фінансування індивідуального навчання учнів
4.1. Фінансування індивідуального навчання учнів здійснюється
коштом бюджету. 4.2. У навчальному закладі може створюватись фонд
індивідуального навчання за рахунок власних надходжень навчального
закладу. 4.3. Кількість годин для організації індивідуального навчання
(окремо в кожному випадку) визначається дирекцією навчального
закладу з розрахунку, що вартість навчання одного учня не
перевищує відповідної вартості навчання в загальноосвітній школі
району (області), а для малокомплектної школи - вартості навчання
учня в цій школі, але не може перевищувати 12 годин на тиждень. 4.4. За бажанням учнів, батьків або осіб, які їх замінюють,
кількість годин індивідуального навчання понад установлену норму
годин може бути збільшена шляхом надання платних послуг навчальним
закладом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
20.01.97 N 38 ( 38-97-п ) "Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами". Оплата за індивідуальне навчання, що здійснюється понад
установлену норму годин, проводиться відповідно до спільного
наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки України від 27.10.97 N 383/239/131
( z0596-97 ) "Про затвердження Порядку надання платних послуг
державними навчальними закладами", зареєстрованого Міністерством
юстиції України 12.12.97 за N 596/2400. 4.5. Оплата праці педагогічних працівників навчального
закладу здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти
України від 11.01.97 N 7 ( z0015-97 ) "Про внесення змін та
доповнень до наказу Міністерства освіти України від 25.07.95 N 252
"Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників закладів освіти", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 29.01.97 за N 15/1819.
Начальник Головного управління
нормативного забезпечення
та взаємодії з регіонами Я.П. Корнієнковгору