Документ z0668-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.11.2005, підстава - za243-05


 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
 
 N 1195 від 13.09.99         Зареєстровано в Міністерстві 
м.Київ юстиції України
4 жовтня 1999 р.
vd990913 vn1195 за N 668/3961
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 856 ( za243-05 ) від 30.09.2005 )
 
Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності (ліцензійних умов) з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 38 ( z0033-00 ) від 18.01.2000 )

 
     Відповідно до пункту 3 Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95 (в редакції Указу Президента України 21.04.98 N 335/98), із змінами, внесеними Указом Президента України від 01.02.99 N 108/99, та постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 ( 753-99-п ) "Про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності" Національна комісія регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з транспортування природного газу магістральними трубопроводами (додаються).
 
 Голова Комісії                     О.Светелік 
Затверджено
Постанова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України 13.09.99 N 1195
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 1999 р.
за N 668/3961
 
Умови та Правила
здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з транспортування
природного газу магістральними
трубопроводами
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з транспортування природного газу магістральними трубопроводами (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до Закону України "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ), Указу Президента України від 17.11.98 N 1257 ( 1257/98 ) "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій", постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 ( 753-99-п ) "Про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності".
     1.2. Умови та Правила є невід'ємною частиною ліцензії та поширюються на суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на здійснення підприємницької діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.
     1.3. Передача ліцензії іншим юридичним і фізичним особам забороняється.
     1.4. У цих Умовах та Правилах вживаються такі терміни:
 
 Власник ліцензії   Суб'єкт підприємницької діяльності, який в 
(далі - ліцензіат) установленому законодавством порядку
отримав ліцензію на здійснення
підприємницької діяльності з
транспортування природного газу
магістральними трубопроводами.
Газопостачальні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації здійснюють постачання газу безпосередньо
споживачу на підставі укладених договорів
та отримали відповідну ліцензію НКРЕ.
Газопровід Трубопровід, призначений для
транспортування газу.
Газорозподільні Газопроводи (високого, середнього та
мережі (розподільні низького тиску), які забезпечують
газопроводи) транспортування газу від газорозподільних
станцій, джерел газопостачання до
газорозподільних пунктів, промислових
підприємств, котелень та інших споживачів.
Газорозподільні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації забезпечують транспортування
газорозподільними мережами переданого
газотранспортними організаціями природного
газу і його розподіл між окремими
споживачами та отримали відповідну ліцензію
НКРЕ.
Газотранспортна Система газопроводів, що включає в
система себе магістральні газопроводи,
газопроводи-відгалуження та газорозподільні
станції.
Газотранспортні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації забезпечують транспортування газу
магістральними газопроводами до
газорозподільних мереж або безпосередньо до
споживачів та отримали відповідну ліцензію
НКРЕ.
Ліцензія Документ, виданий НКРЕ, згідно з яким
ліцензіат має право займатися
транспортуванням природного газу
магістральними трубопроводами.
Ліцензована Діяльність з транспортування природного
діяльність газу магістральними трубопроводами, на
здійснення якої ліцензіат отримав ліцензію
від НКРЕ.
Магістральний Технологічний комплекс, що функціонує як
трубопровід єдина система і до якого входить окремий
трубопровід з усіма об'єктами і спорудами,
зв'язаними з ним єдиним технологічним
процесом, за допомогою яких здійснюються
транзитні, міждержавні, міжрегіональні
поставки продуктів транспортування
споживачам, які запроектовані та збудовані
згідно з державними будівельними нормами
щодо магістральних трубопроводів.
Нормативні Міжнародні, державні, галузеві, міжгалузеві
документи нормативи та стандарти.
Перехресні субсидії Переміщення коштів або розподіл витрат у
межах однієї компанії або між спорідненими
підприємствами для фінансової підтримки
одного підприємства або виду діяльності за
рахунок іншого.
Підземне сховище Технологічний комплекс - штучно створене в
газу (ПСГ) природній або в штучній ємності надр
накопичення газу і технологічно поєднані з
ним споруди, призначені для періодичного
наповнення, зберігання і відбирання газу
для постачання споживачам.
Споріднене 1. Будь-яке підприємство, яке прямо або
підприємство опосередковано, повністю або частково (не
менше ніж 25%):
володіє частками (акціями, паями) в
статутному фонді ліцензіата;
управляє частками (акціями, паями)
статутного фонду ліцензіата;
користується на правах оренди активами
(майном) ліцензіата.
2. Будь-яке підприємство:
частки (акції, паї) статутного фонду або
активи (майно) якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не
менше ніж 25%) перебувають у власності
ліцензіата;
частки (акції, паї) статутного фонду
якого прямо або опосередковано, повністю
або частково (не менше ніж 25%)
перебувають в управлінні ліцензіата;
активи (майно) якого прямо або
опосередковано, повністю або частково (не
менше ніж 25%) перебувають у користуванні
на правах оренди у ліцензіата.
3. Будь-яке підприємство, пов'язане хоча б
з одним ліцензіатом або з одним з
підприємств, зазначених у частинах 1, 2
цього пункту, відносинами контролю
відповідно до статті 1 Закону України "Про
обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ).
Тариф на Вартість послуг з транспортування 1000
транспортування кубічних метрів природного газу
природного газу магістральними трубопроводами, яка
магістральними забезпечує покриття виправданих витрат,
трубопроводами отримання обгрунтованого прибутку, сплату
податків, обов'язкових платежів та
відрахувань ліцензіата.
2. Умови здійснення ліцензованої діяльності
 
     Здійснення підприємницької діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами можливе за виконання таких умов:
     2.1. Ліцензіат повинен мати лише одну ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.
     2.2. Ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність з транспортування природного газу лише магістральними трубопроводами згідно з Переліком магістральних трубопроводів, які надані в користування ліцензіату (додаток 1).
     2.3. Ліцензіат не повинен займатися діяльністю з постачання природного газу, за винятком постачання газу в обсягах видобутку з родовищ, що перебувають у його користуванні, про що зазначається у графі ліцензії на постачання "Особливі умови та правила здійснення даного виду підприємницької діяльності". ( Пункт 2.3 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 38 ( z0033-00 ) від 18.01.2000 )
 
     2.4. Ліцензіат не має права надавати перехресні субсидії за рахунок ліцензованої діяльності.
     2.5. Ліцензіат ніяким чином і ні в якій формі не повинен взаємодіяти з іншими ліцензіатами при підготовці та обговоренні з НКРЕ питань, пов'язаних з визначенням тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.
     2.6. Ліцензіат не повинен протидіяти іншим суб'єктам підприємництва, що здійснюють операції з природним газом.
     2.7. Ліцензіат з метою досягнення найнижчої вартості природного газу для споживачів повинен здійснювати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та надійності експлуатації системи магістральних трубопроводів.
     2.8. Ліцензіат в жодній формі не має права протидіяти розвитку конкуренції або зловживати своїм монопольним становищем, як це визначено в Законі України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) та інших актах законодавства, зокрема, рішеннях Антимонопольного комітету та НКРЕ.
     2.9. Ліцензіат повинен забезпечувати рівні права щодо доступу до системи магістральних трубопроводів для всіх газопостачальних організацій, а у разі недостатності газотранспортних потужностей - дотримуватись установленого механізму їх розподілу.
 
3. Правила здійснення ліцензованої діяльності
 
     При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких правил.
 
     3.1. Щодо звітності
     3.1.1. Ліцензіат повинен надавати звітність з ліцензованої діяльності, визначену постановою НКРЕ, та на вимогу НКРЕ - бухгалтерську звітність, затверджену Мінфіном за погодженням з Держкомстатом.
     3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і готувати фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат повинен надсилати до НКРЕ, за її запитом, пояснення щодо розподілу витрат, супроводжуючи їх потрібною документацією.
 
     3.2. Щодо надання та використання інформації
     3.2.1. Ліцензіат повинен в установленому НКРЕ порядку своєчасно, в указаній формі та обсягах надавати інформацію про ліцензовану діяльність.
     3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про:
     зміну відомостей, зазначених у ліцензії;
     зміни та доповнення до установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації), та зміни відомостей, зазначених у свідоцтві про державну реєстрацію;
     втрату ліцензії.
     НКРЕ в 10-денний термін з дня надходження документів, що підтверджують зазначені зміни, приймає відповідне рішення про переоформлення, видачу дубліката ліцензії або інформує ліцензіата про потребу подання повторної заяви на отримання ліцензії відповідно до вимог актів законодавства та/або вносить нові відомості до справи ліцензіата.
     3.2.3. Усі повідомлення стосовно Умов та Правил повинні здійснюватись у письмовій формі.
     3.2.4. Ліцензіат не повинен розголошувати будь-кому конфіденційну інформацію, яку він отримує в результаті здійснення своєї ліцензованої діяльності (за винятком осіб, що здійснюють ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї інформації), і використовувати для проведення ліцензіатом іншої, крім ліцензованої, діяльності, за винятком випадків:
     коли отримано попередню згоду в письмовій формі тих осіб чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо стосується ця інформація;
     якщо інформація вже відома громадськості через не залежні від ліцензіата джерела;
     якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити інформацію для того, щоб виконати Умови та Правила, за вказівкою НКРЕ або згідно із законодавством України;
     якщо інформацію слід розголосити у процесі здійснення дозволеної діяльності, пов'язаної з ліцензованою діяльністю.
     3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне споріднене підприємство не використовує наявну в ліцензіата інформацію для отримання необгрунтованої конкурентної переваги, а також повинен гарантувати нерозголошення цієї інформації будь-кому (у тому числі тим, хто працює в спорідненому підприємстві), хто може використовувати цю інформацію для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.
 
     3.3. Щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами
     3.3.1. Ліцензіат здійснює транспортування природного газу магістральними трубопроводами на договірній основі. Типові договори, а також будь-які зміни їх умов погоджуються з НКРЕ.
     3.3.2. Ліцензіат повинен передбачити в договорах на транспортування природного газу можливість зчитування та перевірки показань приладів обліку газу газорозподільними (газопостачальними) організаціями.
     3.3.3. Ліцензіат повинен підтримувати обладнання та устаткування відповідно до технічних характеристик та вимог чинних технічних норм та умов, екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних та інших нормативних документів.
     3.3.4. Ліцензіат повинен розробляти заходи щодо підвищення технічного рівня обладнання магістральних газопроводів за принципом оптимізації витрат на їх утримання.
     3.3.5. Ліцензіат повинен здійснювати контроль фізико-хімічних властивостей природного газу відповідно до нормативних документів і видавати газорозподільним (газопостачальним) організаціям сертифікати якості газу, в яких указуються результати проведених аналізів.
     3.3.6. Ліцензіат має право здійснювати закупівлю природного газу лише з метою заповнення газотранспортної системи.
 
     3.4. Щодо централізованого диспетчерського управління
     3.4.1. Ліцензіат повинен здійснювати централізоване диспетчерське управління, виконуючи вимоги нормативних документів, забезпечити надійність і стабільність роботи газотранспортної системи і запобігати виникненню аварій та позаштатних ситуацій.
     3.4.2. Ліцензіат у шестимісячний термін від дати видачі ліцензії розробляє і погоджує з Міненерго та НКРЕ правила розподілу газотранспортних потужностей, якими встановлюється механізм їх розподілу. Ліцензіат повинен надавати послуги з використання газотранспортної системи газопостачальним організаціям на недискримінаційній основі.
     3.4.3. Ліцензіат повинен розробляти щодобові оперативні баланси споживання природного газу, виходячи з потреб споживачів, і здійснювати контроль за їх виконанням.
     3.4.4. Ліцензіат повинен здійснювати облік газу, що передається до газотранспортної системи і надходить у газорозподільні мережі. Засоби обліку повинні бути повіреними відповідними органами.
     3.4.5. Ліцензіат повинен забезпечити контроль за режимами роботи газотранспортної системи.
 
     3.5. Щодо планування розвитку магістральних трубопроводів
     3.5.1. Протягом 2 років від дати видачі ліцензії ліцензіат повинен розробити план перспективного розвитку газотранспортної системи на наступні 5 років і погодити його в Міненерго та НКРЕ.
     3.5.2. План перспективного розвитку газотранспортної системи має переглядатися та уточнюватися кожні 3 роки.
     3.5.3. На письмовий обгрунтований запит суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють видобування і постачання природного газу, ліцензіат надає протягом місяця план перспективного розвитку газотранспортної системи.
 
     3.6. Щодо підключення до магістрального трубопроводу
     3.6.1. Підключення до магістрального трубопроводу здійснюється на недискримінаційній основі.
     3.6.2. Ліцензіат протягом року від дати видачі ліцензії розробляє правила підключення до магістрального трубопроводу і погоджує їх з Міненерго та НКРЕ.
     3.6.3. Ліцензіат протягом року після отримання ліцензії повинен розробити і погодити з НКРЕ методику розрахунку плати за підключення до магістрального трубопроводу. В подальшому ліцензіат повинен подавати на погодження до НКРЕ будь-які зміни цієї методики.
     3.6.4. Ліцензіат видає суб'єктам підприємницької діяльності, які мають намір підключитися до магістрального трубопроводу (заявникам), технічні умови на підключення згідно з правилами підключення до магістрального трубопроводу.
     3.6.5. Ліцензіат не має права відмовити в підключенні до магістрального трубопроводу у разі виконання заявником технічних умов.
     3.6.6. У випадку виникнення розбіжностей між ліцензіатом та користувачем його послугами питання, не вирішені шляхом переговорів, можуть передаватись на розгляд НКРЕ відповідно до її компетенції. НКРЕ розглядає такі питання згідно з установленим нею порядком. Рішення НКРЕ є обов'язковим для виконання ліцензіатом.
     3.6.7. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ в суді, арбітражному суді чи Антимонопольному комітеті з питань, що належать до їхньої компетенції.
 
     3.7. Щодо тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами
     3.7.1. Ліцензіат має право одержувати плату за послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами від користувачів цих послуг за встановленим Тарифом на транспортування природного газу магістральними трубопроводами (додаток 2).
     3.7.2. Тариф на транспортування природного газу, який розраховується ліцензіатом на наступний (плановий) рік відповідно до методики розрахунку тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджується НКРЕ.
     3.7.3. Тариф на транспортування природного газу встановлюється таким чином, щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обгрунтованих витрат та отримання прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності.
     3.7.4. Ліцензіат має право в будь-який час звернутись до НКРЕ щодо перегляду тарифу на транспортування природного газу в разі, якщо ліцензіат може обгрунтовано довести потребу такого перегляду.
     3.7.5. Ліцензіат на вимогу НКРЕ повинен обгрунтувати відповідність структури тарифу на транспортування природного газу фактичній структурі його витрат та прибутку.
     3.7.6. Ліцензіат може отримувати додатковий прибуток шляхом виконання додаткових робіт, що пов'язані з ліцензованою діяльністю, але не враховані в тарифі. Плата за підключення до магістрального трубопроводу та за виконання інших додаткових робіт встановлюється ліцензіатом таким чином, щоб забезпечити відшкодування виправданих його витрат та отримання обгрунтованого прибутку при здійсненні цих робіт.
     3.7.7. Ліцензіат повинен опублікувати у засобах масової інформації:
     тариф на транспортування природного газу магістральним трубопроводом - за п'ять днів до введення його в дію;
     правила підключення до магістральних трубопроводів, методику розрахунку плати за підключення до магістрального трубопроводу та зміни до правил і методики - за п'ять днів до введення їх у дію;
     розмір плати за виконання додаткових робіт, що пов'язані з ліцензованою діяльністю - за п'ять днів введення в дію.
     Публікація повинна містити таку інформацію, що забезпечує можливість будь-якій особі мати чітке уявлення про розмір платежів, які вона повинна здійснювати, та про структуру тарифу та інших платежів.
     3.7.8. Ліцензіат має право вимагати від користувачів його послугами виправдані фінансові гарантії (попередня оплата, виставлення безвідкличного підтвердженого акредитиву тощо).
 
     3.8. Щодо дотримання вимог актів законодавства та нормативних документів
     3.8.1. Ліцензіат повинен діяти згідно з актами законодавства та нормативними документами.
     3.8.2. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог нормативних документів щодо надійності транспортування природного газу та якості наданих послуг.
 
     3.9. Щодо поточної плати за ліцензію
     Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються згідно з актами законодавства.
 
4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності
 
     Контроль за дотриманням ліцензіатом Умов і Правил здійснюється НКРЕ та Ліцензійною палатою.
     4.1. НКРЕ контролює дотримання цих Умов та Правил шляхом аналізу наданої ліцензіатом звітності та інформації, перевіряє ведення ліцензованої діяльності та бухгалтерського обліку і має право вимагати від ліцензіата проведення передбаченої актами законодавства аудиторської перевірки. НКРЕ може розпочати перевірку ліцензованої діяльності ліцензіата з власної ініціативи чи за скаргою будь-якої третьої сторони при наявності обгрунтованих підстав.
     4.2. Уповноважені представники НКРЕ мають право доступу на територію та до документації ліцензіата для перевірки та контролю його ліцензованої діяльності. Ліцензіат повинен надавати потрібну допомогу в перевірці.
     4.3. У випадку виявлення порушень Умов та Правил, які фіксуються документально, НКРЕ надсилає ліцензіату письмове попередження щодо усунення в зазначений термін виявлених порушень або приймає рішення (постанову) щодо усунення в зазначений термін порушень Умов та Правил, виявлених у ліцензіата.
     4.4. Ліцензіат зобов'язаний усунути виявлене порушення цих Умов та Правил у зазначений термін.
     4.5. Якщо ліцензіат не усунув порушення Умов та Правил у зазначений термін, то НКРЕ має право вжити заходів згідно з наступним розділом цих Умов та Правил.
     4.6. Ліцензіат повинен протягом одного тижня повідомити НКРЕ про будь-які відхилення від вимог Умов та Правил після того, як ліцензіату стало відомо про такі відхилення.
     4.7. НКРЕ може переглядати тариф ліцензіата та/чи застосовувати будь-які інші заходи в межах її повноважень, які вона буде вважати потрібними для захисту інтересів споживачів, якщо в результаті перевірки НКРЕ зробить висновок, що ліцензіат не виконує вимоги п.2.7 чи п.3.7.5.
 
5. Зупинення дії та анулювання ліцензії
 
     5.1. Дія ліцензії може бути зупинена, якщо:
     ліцензіат не усунув порушення Умов та Правил у встановлений НКРЕ термін;
     ліцензіат звернувся до НКРЕ із заявою про зупинення дії ліцензії. Термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата не може перевищувати один рік.
     5.2. НКРЕ, приймаючи рішення щодо зупинення дії ліцензії, згідно з абзацом другим пункту 5.1 Умов та Правил, має дотримуватися такого порядку:
     НКРЕ повинна письмово повідомити ліцензіата про те, яке саме порушення Умов та Правил не усунуто у встановлений НКРЕ термін;
     відповідно до пункту 4.3 протягом терміну, визначеного НКРЕ, ліцензіат повинен надіслати НКРЕ письмову відповідь з поясненням причин неусунення порушення або повідомлення про усунення порушення Умов та Правил;
     якщо ліцензіат не надіслав повідомлення, зазначені в абзаці третьому пункту 5.2, то НКРЕ має право прийняти рішення про зупинення дії ліцензії на визначений термін та в разі потреби призначає перевірку діяльності ліцензіата;
     НКРЕ може відкласти термін усунення порушення або виконання вимог Умов та Правил на більш пізній строк, якщо ліцензіат не зміг своєчасно усунути порушення Умов та Правил, на що були обгрунтовані підстави, про які ліцензіат своєчасно письмово повідомив НКРЕ;
     якщо дія ліцензії зупинена, то НКРЕ визначає вимоги, які ліцензіат повинен виконати для відновлення дії ліцензії.
     5.3. Ліцензіат має право висловити незгоду з висунутими до нього вимогами на відкритих засіданнях НКРЕ.
     5.4. НКРЕ приймає рішення про анулювання ліцензії у випадках:
     звернення до НКРЕ ліцензіата із заявою про намір щодо припинення ліцензованої діяльності;
     виявлення недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються до неї;
     передачі ліцензіатом ліцензії іншій особі;
     повторного або грубого порушення ліцензіатом Умов та Правил.
     Повторним вважається порушення Умов і Правил, яке раніше допускав ліцензіат і вчинив його знову, незалежно від того, чи притягався він до відповідальності за попереднє порушення.
     Грубим вважається порушення Умов і Правил ліцензіатом, яке потягло наслідки у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам;
     термін зупинення дії ліцензії внаслідок виявлених порушень закінчився, і ліцензіат не усунув порушення вимог Умов та Правил;
     ліцензована діяльність здійснюється з порушенням актів законодавства.
     Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.
     5.5. Повідомлення про рішення НКРЕ щодо зупинення дії або анулювання ліцензії оголошується НКРЕ в засобах масової інформації та доводиться до відома відповідних органів податкової адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата.
     5.6. У разі зупинення дії або анулювання ліцензії внаслідок неусунення порушень Умов і Правил НКРЕ має право розслідувати будь-яку іншу діяльність ліцензіата, на яку останній отримав ліцензію НКРЕ.
     5.7. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ в суді, арбітражному суді чи Антимонопольному комітеті з питань, що належать до їхньої компетенції.
 
6. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил
 
     6.1. НКРЕ може переглядати в установленому порядку Умови та Правила і вносити до них відповідні зміни.
     6.2. Ці зміни публікуються у всеукраїнській газеті коштом НКРЕ.
     6.3. НКРЕ вносить зміни та доповнення до Умов та Правил при внесенні змін і доповнень до актів законодавства.
     Такі зміни повинні відповідати положенням, викладеним в актах законодавства.

 
Додаток 1
до пункту 2.2 Умов та Правил
здійснення підприємницької
діяльності (ліцензійних умов) з
транспортування природного газу
магістральними трубопроводами
 
__________________________________________________________________ 
назва ліцензіата
Перелік магістральних трубопроводів, які надані в користування
ліцензіату __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток 2
до пункту 3.7.1 Умов та Правил
здійснення підприємницької
діяльності (ліцензійних умов) з
транспортування природного газу
магістральними трубопроводами
 
__________________________________________________________________ 
назва ліцензіата
Тариф
на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами
------------------------------------------------------------------ |Тариф на транспортування | | |природного газу |____________ за тис. кубічних метрів| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору