Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів
Мінсоцзахист, Мінпраці України (до1997р.), Мінфін України [...]; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 18.09.199656/75/196/82
Документ z0664-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.08.2014, підстава - z0856-14

                                                          
ФОНД УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 56/75/196/82 від 18.09.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 листопада 1996 р.
за N 664/1689
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 451/746/118-од ( z0856-14 ) від 10.07.2014 }
Про затвердження Інструкції про порядок
надходження, обліку і витрачання коштів Фонду
України соціального захисту інвалідів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці
та соцполітики
N 130/171/398 ( z0592-99 ) від 02.08.99 )

На виконання постанов Верховної Ради України від 14 жовтня
1994 року "Про введення в дію Закону України "Про внесення змін до
Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Українській РСР" ( 205/94-ВР ), Кабінету Міністрів
України від 4 вересня 1993 року N 705 ( 705-93-п ) "Про внесення
змін і доповнень до Положення про Фонд Української РСР соціального
захисту інвалідів" і від 21 червня 1995 року N 441 ( 441-95-п )
"Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 липня 1991 року N 92" та вимог Закону "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) Н А К А З У Є М О:
1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці та
соцполітики N 130/171/398 ( z0592-99 ) від 02.08.99 ) Затвердити
Інструкцію про порядок надходження обліку і витрачання коштів
Фонду України соціального захисту інвалідів, що додається. 2. Інструкцію про порядок надходження обліку і витрачання
коштів Фонду України соціального захисту інвалідів в редакції від
27 грудня 1991 року N 53-1 вважати такою, що втратила чинність.
Заступник Міністра соціального
захисту населення,
Голова правління Фонду України
соціального захисту інвалідів С.А.Вегера
Заступник Міністра праці України А.П.Сорокін
Заступник Міністра фінансів України В.М.Матвійчук
Заступник Голови Правління
Національного Банку України О.І.Кірєєв
Затверджено
наказом Фонду України соціального
захисту інвалідів, Міністерства
праці України, Міністерства
фінансів України, Національного
банку України від 18 вересня 1996
року N 56/75/196/82

( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Мінпраці
та соцполітики
N 130/171/398 ( z0592-99 ) від 02.08.99 )
Інструкція
про порядок надходження, обліку і витрачання коштів
Фонду України соціального захисту інвалідів
Загальні положення
Дана Інструкція визначає порядок надходження, обліку і
витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів і
розроблена на виконання Постанови Верховної Ради України від 21
березня 1991 р. "Про введення в дію Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 876-12 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 18 липня 1991 р. N 92 ( 92-91-п )
"Про створення Фонду України соціального захисту інвалідів", зі
змінами та доповненнями, затвердженими постановами Кабінету
Міністрів України від 04 вересня 1993 р. N 705 ( 705-93-п ) та 21
червня 1995 р. N 441 ( 441-95-п ).
1. Джерела формування бюджету Фонду України
соціального захисту інвалідів
1.1. Згідно з Законом України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) бюджет Фонду
формується за рахунок: - коштів Державного бюджету, розмір яких визначається
відповідно до державних програм соціального захисту інвалідів; - цільових коштів на створення робочих місць, призначених для
працевлаштування інвалідів і на здійснення заходів щодо їх
соціально-трудової та професійної реабілітації; - благодійних внесків організацій, трудових колективів і
громадян, в тому числі іноземних; - інших надходжень, в тому числі від здійснення заходів по
розширеному відтворенню позабюджетних коштів Фонду.
2. Порядок визначення розміру коштів та терміни і
порядок надходження їх до Фонду
2.1. Розмір асигнувань з Державного бюджету України
визначається щорічно згідно з Законом України "Про Державний
бюджет". Фінансування з Державного бюджету України здійснюється через
Міністерство соціального захисту населення України в міру
надходження коштів до Державного бюджету України. 2.2. Підприємства (об'єднання), установи і організації
незалежно від форм власності і господарювання (далі -
підприємства), яким місцеві державні адміністрації визначають
нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування
інвалідів, згідно зі статтею 19, 20 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" (в редакції від
14.10.1994 р. ( 204/94-ВР ) і на яких працює інвалідів менше, ніж
встановлено нормативом, здійснюють щороку обов'язкові
відраховування до відділень Фонду в Автономній Республиці Крим,
областях, м.Києві та м.Севастополі (далі - відділень) цільових
коштів. Розмір відрахувань визначається середньою річною заробітною
платою на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не
зайняте інвалідом. Середня річна заробітна плата працівників у цілому по
підприємству, установі, організації обчислюється діленням сум,
нарахованих із фонду оплати працівників як в грошовій, так і в
натуральній формах, на середньоспискову чисельність працівників,
що приймається для розрахунку середньої заробітної плати та інших
середніх показників (середньоспискову чисельність всього персоналу
в еквіваленті повної зайнятості) за відповідний період.
(Інструкція зі статистики заробітної плати Міністерства статистики
України від 21.12.95. N 465/1001 ( z0465-95 ). 2.3. Підприємства, яким місцевими державними адміністраціями
визначені нормативи робочих місць, призначених для
працевлаштування інвалідів, зобов'язані зареєструватись у
відділенні Фонду за місцем свого знаходження, подавши до нього
довідку про юридичну особу (додаток N 1), не пізніше 15 січня
року, який настає за звітним. Окремій реєстрації як платники внесків підлягають структурні
підрозділи підприємств, що мають окремий баланс і рахунки у
відділеннях банків. 2.4. Платникам цільових коштів відділенням Фонду присвоюється
реєстраційний номер і видається посвідчення платника (додаток
N 2). 2.5. Кошти, передбачені пунктом 2.2 цієї Інструкції,
нараховуються і вносяться на рахунки відділень Фонду
підприємствами самостійно не пізніше 15 лютого року, що настає за
звітним, з одночасним поданням відділенню Фонду даних згідно з
додатком N 3. Сума відрахувань визначається як добуток середньої річної
заробітної плати на відповідному підприємстві на середню річну
кількість робочих місць, не зайнятих інвалідами. 2.6. Сплату цільових коштів до відділень Фонду підприємтва
проводять за рахунок прибутку, який залишається у їх розорядженні. Перерахування коштів до Фонду здійснюється платниками
платіжними дорученнями.
3. Порядок зарахування і обліку коштів до Фонду
України соціального захисту інвалідів
3.1. Для обліку коштів Фонду (крім бюджетних) в установах
банків, що знаходяться в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, відкриваються поточні рахунки на
балансовому рахунку N 701 "Інші поточні рахунки". Кошти Державного бюджету обліковуються на бюджетних рахунках. Рахунки відкриваються в порядку, встановленому діючою
Інструкцією Національного банку України "Про відкриття банками
рахунків у національній та іноземній валюті" ( v0121500-96 ), що
діє на момент відкриття рахунків. 3.2. Перерахування підприємствами коштів на рахунки відділень
Фонду здійснюється згідно з нормативними актами Національного
банку України. 3.3. Відділення Фонду не пізніше 25 числа останнього місяця
кварталу перераховують частину коштів, що надійшли від
підприємств, і частину відтворених коштів до Фонду України
соціального захисту інвалідів. Розмір відрахувань встановлюється
постановою Правління Фонду, яка погоджується з Міністерством
фінансів України.
4. Порядок використання коштів Фонду України
соціального захисту інвалідів
4.1. Проекти бюджетів державної і місцевих частин Фонду на
наступний рік розробляються на підставі державної і територіальних
програм соціальної захищеності інвалідів і подаються на
затвердження Правлінню Фонду. 4.2. Фонд в межах затверджених кошторисів використовує кошти
Державного бюджету України на оплату транспортних засобів,
протезування інвалідів, пільгове встановлення квартирних телефонів
інвалідам І і ІІ груп, надання матеріальної, соціально-побутової і
медичної допомоги, санаторно-курортне лікування та компенсацію
витрат на бензин і транспортне обслуговування інвалідів, на
утримання апарату Фонду, згідно з чинним законодавством України. 4.3. Кошти, передбачені пунктом 2.2. цієї Інструкції,
використовуються для надання цільової фінансової допомоги у
вигляді позики на створення робочих місць, призначених для
працевлаштування інвалідів, і на здійснення заходів щодо їх
соціально-трудової та професійної реабілітації. Ці кошти надаються підприємствам при зверненні їх до Фонду на
договірних умовах, в межах позабюджетних коштів Фонду. Рішення про надання фінансової допомоги приймається
відділенням Фонду або виконавчою дирекцією Фонду з наступним
затвердженням його Правлінням Фонду. Фінансова допомога надається згідно з договором сторін
(додаток N 4), шляхом перерахування коштів на розрахунковий
рахунок їх одержувача при наявності гарантійного листа (додаток
N 5) або договору застави, що гарантують погашення позики в разі
неспроможності одержувача повернути її, та кошторису витрат на
створення обумовленої в договорі кількості робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів. Використання одержаних коштів не за призначенням є підставою
для стягнення їх згідно з умовами договору. Про використані кошти підприємство звітує перед відділенням
Фонду, вказуючи кількість і вартість створених робочих місць для
інвалідів. Фінансова допомога у разі порушення терміну її повернення
стягується з підприємств у відповідності з чинним законодавством. Фонд фінансує також витрати на професійне навчання
непрацюючих інвалідів I та II груп, у тому числі за направленнями
державної служби зайнятості. 4.4. Благодійні внески підприємств, трудових колективів і
громадян, у тому числі іноземних, інші надходження, в тому числі
від здійснення заходів по розширеному відтворенню позабюджетних
коштів, використовуються на заходи щодо соціального захисту
інвалідів.
5. Відповідальність платників за правильне нарахування
і своєчасне внесення коштів до Фонду
5.1. Відповідальність за правильність нарахування і
своєчасність внесення коштів до Фонду покладається на платників. 5.2. Підприємства, на яких працює інвалідів менше, ніж
встановлено нормативом, зобов'язані щорічно відраховувати до
відділень Фонду цільові кошти та суми нарахованої пені в разі
несплати цільових коштів у встановлений термін. 5.3. Несвоєчасно внесена підприємствами сума коштів до Фонду
вважається заборгованістю і стягується з нарахуванням пені. До несвоєчасно внесених сум відноситься також сума
заборгованості, що виявлена під час ревізії платника коштів. Пеня нараховується з суми заборгованості за кожний день
прострочки, включаючи день сплати, у розмірі, встановленому чинним
законодавством України. 5.4. Підприємства самі зобов'язані нараховувати пеню на всю
суму заборгованості за весь період прострочки і відображати її у
розрахунковій відомості по відрахуваннях до відділень Фонду. Якщо
пеня не нарахована платником відрахувань, то при перевірці
розрахункової відомості платника відрахувань пеню нараховують
відділення Фонду, про що письмово повідомляють платника
відрахувань. 5.5. За несвоєчасне зарахування платежів з вини установи
банку вона сплачує Фонду пеню за кожний день прострочки в розмірі,
визначеному чинним законодавством. З платників за ці дні пеня не
стягується. 5.6. У випадку неперерахування підприємствами коштів в
установлений строк відділення Фонду мають право пред'явити
платникові претензію про заборгованість разом з нарахованою пенею. 5.7. У разі ухилення підприємств від виконання вимог цієї
Інструкції відділення Фонду направляють матеріали, що
підтверджують факти порушення, у залежності від обставин, до
органів арбітражного суду, використовуючи для розрахунку
відповідні дані державної статистики про конкретне підприємство.
6. Контроль за надходженням коштів
6.1. Контроль за своєчасним і повним надходженням коштів від
підприємств здійснюють відділення Фонду. Контроль здійснюється шляхом перевірки штатного розпису,
списків працюючих осіб, статистичної звітності, бухгалтерських
документів про нарахування заробітної плати, а також платіжних
доручень про перерахування сум коштів на рахунок відділення Фонду. Перевірці підлягають документи за поточний і минулий роки.
Перевірка документів за більш ранні періоди проводиться лише при
виявленні зловживань, що допускались з метою ухилення від сплати
чи заниження сум коштів. Відділення Фонду здійснюють облік підприємств, яким місцевими
державними адміністраціями встановлені нормативи робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів. 6.2. Адміністрація підприємства зобов'язана безперешкодно
подавати виконавчій дирекції та відповідним відділенням Фонду, що
проводять перевірку, необхідні документи і відомості, а також
виділяти представника для участі в перевірці. 6.3. Після закінчення перевірки складається акт у двох
примірниках, один з яких передається адміністрації, а другий
надсилається відділенню. В акті зазначається: за який період проведено перевірку і які порушення виявлені в
нарахуванні та сплаті коштів і пені; сума додатково нарахованих коштів і пені; термін, протягом якого платник внесків зобов'язаний
перерахувати на рахунок відділення Фонду суму виявлених додаткових
платежів. Акт підписується особами, що проводили перевірку, і
представником адміністрації підприємства. Зауваження з боку
адміністрації по суті проведеної перевірки вносяться до акта. 6.4. Суми додатково нарахованих по акту платежів у разі
несплати їх у призначений термін стягуються з підприємств у
встановленому порядку. 6.5. При ліквідації підприємства платник внесків зобов'язаний
повідомити відділення Фонду про зняття його з обліку і провести
необхідні взаєморозрахунки згідно з чинним законодавством.
7. Порядок розгляду скарг платників
7.1. Всі спірні питання між платниками і відділеннями Фонду
щодо відрахування коштів вирішуються органами арбітражного суду.
7.2. Роз'яснення з питань застосування цієї Інструкції
надаються Фондом України соціального захисту інвалідів.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок
надходження, обліку і витрачання
коштів Фонду України соціального
захисту інвалідів
Довідка про юридичну особу
1. _______________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації) 2. Скорочене найменування підприємства, установи, організації
3. Район __________________ Адреса _______________________________ ________________________ Телефакс ________________________ 4. Розрахунковий (поточний) рахунок ______________________________ _______________________________________________________________
(найменування банку, МФО та код організації) 5. В чиєму підпорядкуванні знаходиться підприємство, установа,
організація (міністерство, відомство) _________________________ __________________________________________________________________
Керівник підприємства,
установи, організації Підпис (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер Підпис (прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток N 2
до Інструкції про порядок
надходження, обліку і витрачання
коштів Фонду України соціального
захисту інвалідів
Посвідчення платника
1. Керівнику підприємства (установи, організації) ________________
(платнику коштів) _______________________________________________________________
2. Адреса ________________________________________________________ _______________________________________________________________
3. ___________________________________ відділення Фонду України
соціального захисту інвалідів повідомляє, що згідно з поданими
даними Вашому підприємству (установі, організації) _______ ___________________________ (назва) ___________________________ _______________________________________________________________
присвоєно N ____________, який необхідно вказувати у всіх
документах, стосовно фінансових розрахунків, що будуть
надсилатись до відділення Фонду. 4. Цільові кошти до відділення Фонду перераховувати не пізніше
15 лютого року, що настає за звітним, _________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
(назва відділення банку, рахунок)
відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" (в редакції від 14.10.94) в розмірі
середньої річної заробітної плати за кожне робоче місце, не
зайняте інвалідом.
Керуючий відділенням Фонду Підпис (прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток N 3
до Інструкції про порядок
надходження, обліку і витрачання
коштів Фонду України соціального
захисту інвалідів
Подається підприємством до відділення
Фонду один раз на рік не пізніше 15 січня
року, що настає за звітним
Довідка
про створення робочих місць для
працевлаштування інвалідів за 199 ___ рік
________________________________________________
(найменування підприємства) —————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найменування показників |Одиниця | Кількість | |виміру | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів,
визначених місцевими державними адміністраціями згідно з чинним законодавством ________________________________________
2. Кількість робочих місць, не зайнятих інвалідами ______________________________________________________________
3. Середня річна заробітна плата на підприємстві**) ______________________________________________________________
4. Кошти, які підлягають перерахуванню до відділення Фонду ______________________________________________________________
Керівник підприємства Підпис (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер Підпис (прізвище, ім'я, по батькові)
"___"___________ 199_ р.
**) Середня річна заробітна плата працівників у цілому по
підприємству, установі, організації обчислюється діленням сум, нарахованих із фонду оплати працівників як в грошовій, так і в натуральній формах, на середньоспискову чисельність працівників, що приймається для розрахунку середньої заробітної плати та інших середніх показників (середньоспискову чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості) за відповідний період (Інструкція зі статистики заробітної плати Міністерства статистики України від 21.12.1995 р. N 465/1001).
Додаток N 4
до Інструкції про порядок
надходження, обліку і витрачання
коштів Фонду України соціального
захисту інвалідів
Договір
про надання позики на створення робочих
місць для працевлаштування інвалідів
м.Київ "___"____________ 19__ р.
Фонд України соціального захисту інвалідів, що діє відповідно
до Положення про Фонд (далі - "Позикодавець") в особі _____________________________________________________, з одного
боку, і Підприємство (далі - "Позичальник") ______________________ __________________________________________________________________
(повна назва) __________________________________________________________________
в особі Керівника підприємства ___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
з другого боку, виходячи із завдань соціального захисту інвалідів
та з метою створення робочих місць для працевлаштування інвалідів
склали цей договір про таке:
1. "Позикодавець" зобов'язується: 1.1. Надати, а "Позичальник" прийняти позику в сумі _________ __________________________________________________________________
терміном на ___________________________________________________ до ________________________________________________________, за умови
використання її на створення робочих місць для працевлаштування
інвалідів шляхом створення нового або розширення діючого
виробництва. 1.2. Кошти, які надаються "Позичальнику", мають бути
використані тільки на створення нових (реконструкцію діючих)
робочих місць для працевлаштування інвалідів згідно з
техніко-економічним обгрунтуванням. 1.3. "Позикодавець" має право здійснювати перевірки цільового
використання коштів.
2. "Позичальник" зобов'язується: 2.1. Забезпечити повернення позики в сумі ___________________ _______________________________ не пізніше ______________ 199__ р.
2.2. Щокварталу звітувати перед "Позикодавцем" про цільове
використання коштів (позики). 2.3. За вимогою "Позикодавця" надавати необхідні фінансові
документи для перевірки цільового використання коштів.
3. Відповідальність: 3.1. У разі несвоєчасного повернення позики "Позичальник"
сплачує "Позикодавцю" пеню у розмірі ______________________ за
кожний день прострочки. 3.2. При встановленні фактів нецільового використання коштів
"Позичальник" сплачує "Позикодавцю" штраф у розмірі ____________
відсотків річних за весь період користування коштами. 3.3. Позику, не сплачену своєчасно, "Позикодавець" стягує з
"Позичальника" в порядку, встановленому чинним законодавством.
4. Інші умови: 4.1. Договір вступає в дію з моменту підписання __________ до ___________________.
Сторони можуть продовжити дію цього договору допоміжною
угодою обох сторін. 4.2. Гарантом цього договору є ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4.3. У договір можуть вноситись зміни та доповнення за
згодою обох сторін. 4.4. Спори за цим договором розглядаються арбітражним судом
згідно з чинним законодавством.
Реквізити сторін:
"Позикодавець" "Позичальник" _________________________ ___________________________ _________________________ ___________________________ _________________________ ___________________________
М.П. М.П.
Додаток N 5
до Інструкції про порядок
надходження, обліку і витрачання
коштів Фонду України соціального
захисту інвалідів
Гарантійний лист ____________________
Найменування організації-гаранта ________________________________
Найменування організації-позичальника ___________________________
Гарантуємо погашення позики, виданої на період до ________________ __________________ відділенням Фонду України
(дата) (найменування) соціального захисту інвалідів названому позичальнику на створення
робочих місць для працевлаштування інвалідів в сумі ______________ _________________________________________________________________.
При несплаті позичальником позики надаємо право _____________ _____________________ відділенню Фонду, без попереднього
повідомлення, провести погашення її з нашого рахунка _____________ _______________ в _______________________________________________
(реквізити) (найменування банку) банку або накласти стягнення на матеріальні цінності, які нам
належать, в порядку встановленому чинним законодавством.
Гарантія перестає діяти після погашення позики.
Термін гарантії до "___" _______________ 199__ р.
Реквізити сторін:
Організація-гарант Організація-позичальник _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ М.П. М.П.вгору