Документ z0663-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.10.2003, підстава - z0972-03

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 559 від 14.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 вересня 2000 р.
vd20000914 vn559 за N 663/4884
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету
України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 169 ( z0972-03 ) від 24.10.2003 )
Про затвердження Положення про обласні, Головне Київське та Севастопольське міські управління у справах захисту
прав споживачів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомстандартизації
N 257 ( z0535-01 ) від 05.06.2001
N 170 ( z0305-02 ) від 20.03.2002 )

Відповідно до Указу Президента України від 26 липня 2000 року
N 926/2000 ( 926/2000 ) "Про Державний комітет стандартизації,
метрології та сертифікації України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про обласні, Головне Київське та
Севастопольське міські управління у справах захисту прав
споживачів, що додається. 2. Начальнику відділу правового забезпечення Куделі Н.В.
забезпечити подання на реєстрацію до Міністерства юстиції України
наказу "Про затвердження Положення про обласні, Головне Київське
та Севастопольське міські управління у справах захисту прав
споживачів". 3. Начальнику управління справами Сьомкіну В.В. у 5-денний
термін після державної реєстрації наказу "Про затвердження
Положення про обласні, Головне Київське та Севастопольське міські
управління у справах захисту прав споживачів" забезпечити його
тиражування та надсилання Республіканському комітету з питань
торгівлі та захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим,
обласним, Головному Київському та Севастопольському міським
управлінням у справах захисту прав споживачів. 4. Керівникам територіальних управлінь у справах захисту прав
споживачів: 4.1. Прийняти зазначене Положення до керівництва в роботі і
неухильного виконання. 4.2. Привести у відповідність до цього Положення положення
про структурні підрозділи управління та посадові інструкції
працівників. 5. У зв'язку з затвердженням Положення про обласні, Головне
Київське та Севастопольське міське управління у справах захисту
прав споживачів, визнати такими, що втратили чинність: наказ Держспоживзахисту України від 9 червня 1997 року N 33
( z0423-97 ) "Про затвердження положення про обласне, Київське та
Севастопольське міське управління у справах захисту прав
споживачів". наказ Держспоживзахисту України від 27 січня 1998 року N 3
( z0159-98 ) "Про внесення змін до наказу Держспоживзахисту від 9
червня 1997 року N 33"; наказ Держспоживзахисту України від 18 червня 1999 року N 17
( z0469-99 ) "Про внесення доповнень до Положення про обласне,
Київське та Севастопольське міське управління у справах захисту
прав споживачів". 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Буряка Л.В.
Голова Комітету П.С. Кабан
Затверджено
Наказ Державного комітету
стандартизації, метрології та
сертифікації України
14.09.2000 N 559
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 2000 р.
за N 663/4884
Положення
про обласні, Головне Київське та Севастопольське міські
управління у справах захисту прав споживачів
1. Обласне, Головне Київське або Севастопольське міське
управління у справах захисту прав споживачів (далі - управління) є
територіальним органом Держстандарту України. Управління забезпечує реалізацію державної політики у сфері
захисту прав споживачів на території відповідного регіону. Управління утворюється Держстандартом України, входить до
системи його органів і в межах своїх повноважень здійснює
державний захист прав споживачів. З питань, що віднесені законодавством до компетенції місцевих
державних адміністрацій, керівники управлінь підзвітні та
підконтрольні головам обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, спеціальним директивним наказом Міністра економіки
України, цим Положенням, а також нормативно-правовими актами
Держстандарту України. Управління під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з центрами стандартизації, метрології та сертифікації
Держстандарту України, органами і установами державного
санітарного нагляду області (міста), з місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
правоохоронними органами та громадськими організаціями.
3. Основними завданнями управління є: здійснення в межах своєї компетенції контролю за додержанням
законодавства у сфері регулювання виробництва і торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами; ( Пункт 3 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 170 ( z0305-02 ) від 20.03.2002 ) здійснення державного контролю за додержанням законодавства
України про захист прав споживачів місцевими органами виконавчої
влади та господарюючими суб'єктами - підприємствами
(об'єднаннями), установами, організаціями незалежно від форм
власності, громадянами-підприємцями та іноземними юридичними
особами, що здійснюють підприємницьку діяльність на території
області (міста); здійснення у межах своєї компетенції контролю за додержанням
рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами вимог
законодавства України про рекламу у сфері захисту прав споживачів; захист прав громадян як споживачів у разі придбання,
замовлення або використання ними товарів (робіт, послуг) для
власних побутових потреб; захист споживачів від порушень рекламодавцями, виробниками та
розповсюджувачами реклами законодавства України про рекламу; вжиття до господарюючих суб'єктів, які порушують права
споживачів, а також до рекламодавців, виробників та
розповсюджувачів реклами, які порушують законодавство про рекламу,
передбачених законодавством заходів впливу; висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи з
контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів,
інформування населення про порядок реалізації прав споживачів та
законодавства про рекламу.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) перевіряє: якість товарів (робіт, послуг), додержання вимог щодо їхньої
безпеки згідно з технічними регламентами з підтвердження
відповідності, технічними регламентами та нормативними
документами, а в разі потреби - якість сировини, матеріалів,
напівфабрикатів і комплектуючих виробів та додержання цих вимог
щодо їх безпеки, а також додержання правил торгівлі, виконання
робіт і надання послуг на підприємствах (в об'єднаннях), в
установах, організаціях незалежно від форм власності; ( Абзац
пункту 4 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 170
( z0305-02 ) від 20.03.2002 ) дотримання рекламодавцями, виробниками і розповсюджувачами
реклами норм законодавства про рекламу; 2) проводить радіологічний, хіміко-токсикологічний і
фізико-хімічний контроль продуктів харчування, що виробляються та
реалізуються підприємствами торгівлі та громадського харчування
незалежно від форми власності та громадянами-підприємцями; 3) уживає заходів: до припинення відвантаження і реалізації товарів, що не
відповідають вимогам нормативних документів, до усунення
господарюючими суб'єктами виявлених недоліків; до відкликання від споживачів небезпечних товарів (робіт,
послуг); публічного спростування, коригування, припинення
недобросовісної реклами; 4) бере в установленому порядку участь у роботі технічних
комітетів, художньо-технічних координаційних рад, атестаційних,
дегустаційних комісій та в інших заходах, пов'язаних з визначенням
якості товарів народного споживання, послуг та діяльністю у галузі
реклами; 5) веде облік виявлених випадків виробництва, поставки і
продажу товарів неналежної якості; порушень правил торгівлі,
виконання робіт, надання послуг; законодавства про рекламу, а
також облік проведених заходів державного контролю за дотриманням
законодавства про захист прав споживачів, про рекламу та одержаних
результатів; 6) аналізує причини порушень прав споживачів, узагальнює
результати перевірок і доповідає про них Держстандарту України,
обласній, Київській та Севастопольській міській державній
адміністрації, повідомляє заінтересованим установам та
організаціям про стан дотримання господарюючими суб'єктами
законодавства про захист прав споживачів, дотримання
рекламодавцями, виробниками і розповсюджувачами реклами норм
законодавства про рекламу, вносить їм пропозиції щодо усунення
виявлених недоліків; 7) передає відповідним органам матеріали перевірок за фактами
виявлених порушень та зловживань; 8) вивчає практику застосування законодавства про захист прав
споживачів та про рекламу, вносить до Держстандарту України
пропозиції про його вдосконалення; 9) розробляє і здійснює разом з зацікавленими місцевими
органами виконавчої влади заходи, спрямовані на захист прав
споживачів; 10) розглядає скарги, заяви і пропозиції громадян з питань,
що належать до компетенції управління, консультує споживачів з
питань законодавства про захист прав споживачів та про рекламу; 11) веде через засоби масової інформації роз'яснювальну
роботу, спрямовану на поглиблення правових знань споживачів,
інформує населення про результати здійснюваного контролю за
дотриманням законодавства про захист прав споживачів, про рекламу
та про роботу управління;
( Підпункт 12 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Дежкомстандартизації N 257 ( z0535-01 ) від 05.06.2001 )
( Підпункт 13 пункту 4 виключено на підставі Наказу
Дежкомстандартизації N 257 ( z0535-01 ) від 05.06.2001 )
12) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
управлінні та лабораторії; 13) визначає потребу у фахівцях відповідної кваліфікації,
вносить пропозиції Держстандарту України щодо їхньої підготовки та
підвищення кваліфікаційного рівня; 14) здійснює інші функції, що випливають із покладених на
нього законодавством України та нормативними документами завдань.
5. Управління має право: 1) давати господарюючим суб'єктам обов'язкові для виконання
приписи про припинення порушень прав споживачів; у разі потреби
повідомляти відповідні центри стандартизації, метрології та
сертифікації Держстандарту України про порушення вимог нормативних
документів при виробництві товарів народного споживання для
перевірки і вжиття заходів; 2) безперешкодно входити до будь-яких виробничих, складських,
торговельних та інших приміщень господарюючих суб'єктів сфери
торгівлі, громадського харчування і послуг для перевірки якості
товарів (робіт, послуг), дотримання обов'язкових вимог щодо їх
безпеки, а також дотримання правил торгівлі та надання послуг;
вимагати та одержувати від господарюючих суб'єктів, що
перевіряються, необхідні нормативні документи, які характеризують
якість товарів (робіт, послуг), сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що використовуються для
виробництва, виконання робіт, надання послуг, інші документи та
відомості, необхідні для здійснення повноважень, а також пояснення
щодо виявлених порушень; 3) відбирати в установленому порядку у господарюючих
суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразки
товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих
виробів для перевірки їхньої якості на місці або проведення
незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших
установах з оплатою вартості зразків і проведених досліджень
(експертиз) за рахунок господарюючих суб'єктів, що перевіряються;
проводити в установленому порядку контрольні перевірки
правильності розрахунків із споживачами за реалізовані товари та
надані послуги; 4) перевіряти дотримання рекламодавцями, виробниками та
розповсюджувачами реклами вимог законодавства про рекламу у сфері
захисту прав споживачів; безперешкодно ознайомлюватися з усіма
необхідними документами, матеріалами, відео- та звукозаписами,
вимагати усні чи письмові пояснення, а також будь-яку іншу
інформацію, потрібну для здійснення повноважень, передбачених
законодавством про рекламу; 5) одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, а також господарюючих
суб'єктів нормативні документи та інші відомості, необхідні для
виконання своїх повноважень; 6) забороняти господарюючим суб'єктам реалізацію споживачам
товарів, виконання робіт, надання послуг: на які немає документів, що засвідчують їх відповідність
вимогам нормативних документів; на які актами законодавства або нормативними документами
встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя,
здоров'я, майна споживачів і охорони навколишнього природного
середовища, якщо ці товари (роботи, послуги) не мають сертифіката
відповідності; завезених на територію України без документів, які
підтверджують їх належну якість; 7) забороняти рекламу, яка порушує вимоги законодавства про
рекламу, та вимагати її публічного спростування; 8) вимагати від рекламодавців публікації відомостей, що
коригують (уточнюють, доповнюють) рекламу; 9) приймати рішення: про припинення у сфері торгівлі, громадського харчування і
послуг виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг,
продажу товарів, що не відповідають вимогам нормативних
документів, - до усунення виявлених недоліків; про тимчасове припинення діяльності підприємств торгівлі
(секцій, відділів), громадського харчування, сфери послуг, складів
підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно
від форм власності, що систематично виробляють, реалізують
недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання
послуг, умови зберігання та транспортування товарів, - до усунення
виявлених недоліків; у справах про порушення законодавства про рекламу в межах
його компетенції; 10) опломбовувати в порядку, передбаченому законодавством, у
сфері торгівлі, громадського харчування і послуг виробничі,
складські, торговельні та інші приміщення, а також неправильні,
несправні й такі, що не мають відповідного клейма чи з порушеними
термінами повірки, вимірювальні прилади, за допомогою яких
здійснюється обслуговування споживачів, з наступним повідомленням
територіальних органів державної метрологічної служби для
проведення робіт з повірки і розпломбування; 11) вилучати в установленому порядку неякісні товари,
документи та інші предмети, що свідчать про порушення прав
споживачів; 12) залучати за домовленістю спеціалістів інших місцевих
органів виконавчої влади, наукових, проектних установ і
організацій до перевірок дотримання законодавства про захист прав
споживачів та про рекламу; 13) проводити в установленому порядку за участю зацікавлених
місцевих органів виконавчої влади та господарюючих суб'єктів,
громадських організацій порівняльні огляди, виставки, дегустації
якості товарів; 14) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів та
позови, у тому числі від невизначеного кола споживачів, з приводу
протиправних дій рекламодавців, виробників та розповсюджувачів
реклами; 15) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять
ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства; 16) накладати на винних осіб у випадках, передбачених
законодавством, адміністративні стягнення; 17) накладати стягнення: на господарюючих суб'єктів - за порушення законодавства про
захист прав споживачів відповідно до статті 23 Закону України "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ) та статті 17 Закону України
"Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами" ( 481/95-ВР ); на рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами - за
порушення законодавства про рекламу відповідно до статті 27 Закону
України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ); 18) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать, до його компетенції; 19) одержувати безплатно від місцевих органів державної
статистики відповідні статистичні матеріали.
6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
й звільняється з посади Держстандартом України за погодженням з
головою обласної, Київської або Севастопольської міської державної
адміністрації. Начальник має заступників, яких він призначає і звільняє з
посади за погодженням з головою обласної, Київської або
Севастопольської міської державної адміністрації.
7. Начальник управління: здійснює керівництво управлінням, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх
відповідальності, а також ступінь відповідальності керівників
підрозділів та працівників управління; видає в межах своєї компетенції нормативні акти, організовує
і контролює їх виконання; затверджує положення про структурні підрозділи, посадові
інструкції працівників управління; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
витрат на утримання управління; призначає на посаду і звільняє з посади працівників
управління; у разі потреби видає разом з керівниками управлінь і відділів
обласної, Київської або Севастопольської місцевої державної
адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими
органами місцевого самоврядування спільні акти.
8. Рішення управління з питань державного захисту прав
споживачів, видані у межах його повноважень, є обов'язковими для
виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, а також господарюючими суб'єктами. Рішення управління у справах про порушення законодавства про
рекламу є обов'язковими для виконання рекламодавцями, виробниками
та розповсюджувачами реклами.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у
складі начальника управління (голова колегії) та заступників
начальника управління за посадою, а також інших працівників
управління. До складу колегії можуть входити керівники управлінь
та відділів, інших підрозділів обласної, Київської або
Севастопольської міської державної адміністрації, представники
відповідних громадських організацій. Склад колегії затверджується Держстандартом України за
поданням начальника управління.
10. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету та за погодженням органів місцевого самоврядування - за
рахунок місцевого бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників,
структуру та штатний розпис управління затверджує Держстандарт
України.
11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного герба
України і своїм найменуванням.
Начальник відділу правового
забезпечення Н.В.Куделявгору