Документ z0661-16, перша редакція — Прийняття від 13.04.2016
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2016  № 80/352


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2016 р.
за № 661/28791

Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 88 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я;

2) форму медичного висновку про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій:

1) взяти до керівництва та виконання в роботі цей наказ;

2) довести цей наказ до відома керівників закладів охорони здоров’я та забезпечити його виконання.

3. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на:

заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків;

заступника Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу обов’язків.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства охорони здоров’я України від 21 червня 2012 року № 130/457 «Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1195/21507.

6. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Національного
агентства України з питань
державної службиК.О. Ващенко

Міністр
охорони здоров'я України


О.М. КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного агентства України
з питань державної служби,
Міністерства охорони
здоров’я України
13.04.2016  № 80/352


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2016 р.
за № 661/28791

ПОРЯДОК
надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі закладами охорони здоров’я медичного висновку про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я (далі - медичний висновок).

2. Медичний огляд державного службовця з метою встановлення фізичної і психофізіологічної придатності таких осіб до виконання їх службових обов’язків здійснюється в лікувально-профілактичних закладах, які щороку проводять профілактичний медичний огляд державних службовців.

3. Порядок проведення медичного огляду державних службовців, формування медичної комісії, яка оцінює стан здоров’я державного службовця, здійснюються відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Головного управління державної служби України, Державного управління справами від 18 лютого 2003 року № 75/24/1 «Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2003 року за № 184/7505 (із змінами).

4. Особам, які перебувають на посадах державної служби і визнані інвалідами, протипоказання до умов праці та трудові рекомендації встановлюють медико-соціальні експертні комісії в установленому законодавством порядку.

5. Видачу медичного висновку здійснює медична комісія відповідного закладу охорони здоров’я.

6. Якщо в результаті медичного огляду у державного службовця, який займає посаду, пов’язану з допуском до державної таємниці, будуть виявлені захворювання (розлади) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Служби безпеки України від 13 травня 2002 року № 174/136 «Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за № 458/6746, складається Медичний висновок із зазначенням рекомендацій медичної комісії.

7. Медичний висновок заповнює голова медичної комісії на підставі записів медичної картки амбулаторного хворого.

8. Облік медичних висновків здійснюється у журналі реєстрації виданих медичних висновків про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я.

9. Медичний висновок надсилається лікувально-профілактичним закладом до державного органу, у якому працює державний службовець, не пізніше ніж на третій день з дня його реєстрації.

10. Результати медичного обстеження можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
нормативно-правової
роботи та юридичного
забезпечення
А.В. Заболотний

Начальник Управління
кадрової політики та освіти


С.В. ГригоровськаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного агентства України
з питань державної служби,
Міністерства охорони здоров’я
України
13.04.2016  № 80/352


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2016 р.
за № 661/28791

МЕДИЧНИЙ ВИСНОВОК № ________
про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

1. Прізвище, ім’я та по батькові _________________________________________________

2. Дата та місце народження ___________________________________________________

3. Серія та номер паспорта ____________________________________________________

4. Місце реєстрації ___________________________________________________________

5. Місце роботи (найменування органу) та посада ________________________________

6. Рекомендації медичної комісії _______________________________________________

Голова медичної комісії

__________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Керівник
закладу охорони здоров’я


___________
(підпис)


__________________
(ініціали та прізвище)

М.П. закладу охорони здоров’я


____ _________ 20__ року

Директор Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпеченняА.В. Заболотний

Начальник Управління
кадрової політики та освіти


С.В. Григоровськавгору