Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами
Головархів, Головархів України; Наказ, Порядок від 16.09.199959
Документ z0659-99, поточна редакція — Прийняття від 16.09.1999
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 29.09.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 59 від 16.09.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 вересня 1999 р.
vd990916 vn59 за N 659/3952

Про затвердження Порядку надання платних послуг
державними архівними установами

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
7 травня 1998 р. N 639 ( 639-98-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися державними архівними
установами" Н А К А З У Ю:
Затвердити Порядок надання платних послуг державними
архівними установами (додається).
Начальник Головного
архівного управління Р.Я.Пиріг
Затверджено
Наказ Головного архівного
управління України
16.09.99 N 59
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 1999 р.
за N 659/3952
Порядок
надання платних послуг державними архівними установами
1. Загальні положення
1.1. Порядок надання платних послуг державними архівними
установами (далі - Порядок) розроблено відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року N 639
( 639-98-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними архівними установами" (далі - Перелік) та
від 16 лютого 1998 року N 164 ( 164-98-п ) "Про Положення про
порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної
установи та організації", а також Державного класифікатора України
"Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого і
введеного в дію наказом Держстандарту України від 22 жовтня
1996 року N 441 ( v0441217-96 ). 1.2. Оплата вартості робіт та послуг здійснюється на
договірних засадах. 1.3. Платні послуги надаються фізичним та юридичним особам з
використанням наявних архівних документів та забезпеченням їх
схоронності в установах, на підприємствах, в організаціях.
2. Порядок визначення вартості платних послуг
2.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на
підставі її ціни. 2.2. Визначення ціни послуги є розрахунком валових витрат,
пов'язаних із наданням послуги. Розрахунок валових витрат здійснюється на підставі Закону
України від 18 листопада 1997 р. "Про внесення змін до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 639/97-ВР ). 2.3. Послуги з видачі архівних довідок, потрібних для
соціального захисту громадян, та в інших випадках, передбачених
законодавством, надаються безкоштовно. 2.4. При визначенні вартості конкретних видів послуг
державних архівних установ ураховуються особливості витрат
виробництва і ціноутворення, які встановлені для відповідних
галузей народного господарства та соціально-культурної сфери
законодавчими актами України.
3. Планування та використання доходів від надання
платних послуг
3.1. Планування та використання доходів державних архівних
установ, одержаних від надання платних послуг, здійснюється за
кожним видом послуг окремо відповідно до Положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 N 164
( 164-98-п ). 3.2. Доходи, одержані від надання платних послуг,
використовуються архівними установами відповідно до законодавства. 3.3. У державних архівних установах, які фінансуються з
бюджету, можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи за
погодженням з відповідною вищестоящою організацією. Керівники цих
установ затверджують відповідні положення про порядок їх
функціонування, призначають відповідальних за конкретну ділянку
роботи з надання послуг, установлюють їхні права і обов'язки. 3.4. Оплата праці залучених до виконання платних послуг
працівників, здійснюється за фактично виконаний обсяг робіт,
згідно з законодавством. 3.5. За рахунок коштів, одержаних від платних послуг, може
проводитися преміювання працівників, безпосередньо зайнятих їх
наданням, що передбачається відповідним положенням, затвердженим
керівником державної архівної установи і профспілковим комітетом
відповідно до законодавства. Кошти, одержані від надання платних
послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки
позабюджетних коштів органів Державного казначейства України з
дотриманням Порядку ведення касових операцій у народному
господарстві України, затвердженого постановою правління
Національного банку України від 13.10.97 N 334 ( z0530-97 ) і
зареєстрованою Міністерством юстиції України 04.11.97 за
N 530/2334, з подальшими змінами та доповненнями. Одержання
готівкових коштів за надані послуги оформлюється відповідно до
законодавства.
4. Прикінцеві положення
4.1. Порядок отримання, використання та контроль за
розподілом коштів, які надійшли від надання платних послуг,
здійснюється на підставі Інструкції про порядок використання і
обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про
них, затвердженої наказом Головного управління Державного
казначейства України від 11.08.98 N 63 ( z0561-98 ) і
зареєстрованої Міністерством юстиції України 11.09.98 за
N 561/3001. 4.2. Документальне оформлення операцій з надання платних
послуг здійснюється за кожним видом послуги окремо. 4.3. При наданні платних послуг державні архівні установи
зобов'язані забезпечувати скорочення витрат робочого часу для
виконання послуг, якісне й повне використання документів
Національного архівного фонду (НАФ), створювати сприятливі умови
для максимального залучення позабюджетних коштів і ефективне їх
використання. 4.4. Державні архівні установи, які надають платні послуги,
зобов'язані вести облік та складати звітність перед відповідними
органами згідно з законодавством. Оподаткування прибутку архівних
установ як неприбуткових організацій здійснюється відповідно до
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) і внесених до нього змін. 4.5. Керівники архівних установ та працівники, які
безпосередньо беруть участь у наданні платних послуг, несуть
відповідальність згідно з законодавством щодо дотримання порядку
надання платних послуг та визначення цін.вгору