Документ z0655-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.04.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.06.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.04.2017  № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2017 р.
за № 655/30523

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287

Відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою підвищення якісного рівня проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів молодих вчених НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287 "Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145, такі зміни:

у заголовку та тексті наказу слово "учених" замінити словом "вчених".

2. Затвердити Зміни до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 1287, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145, що додаються.

3. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.

Міністр

Л.М. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
26.04.2017 № 655


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2017 р.
за № 655/30523

ЗМІНИ
до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними

1. У заголовку, тексті та додатках до Положення слово "учених" замінити словом "вчених".

2. У розділі І:

1) у пункті 3:

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"наявність необхідного кадрового забезпечення і матеріально-технічної бази для якісного виконання мети і завдань проекту;".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) в абзаці другому пункту 4 цифру "2" замінити цифрою "3";

3) у пункті 6:

в абзаці першому слова ", вік яких на момент подання проекту не перевищує" замінити словами "віком до";

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У міждисциплінарних наукових проектах з метою якісного забезпечення керівництва науковим напрямом дозволяється залучати співкерівником проекту докторанта або доктора наук віком до 40 років.".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

3. У розділі ІІ:

1) абзаци третій - п’ятий підпункту 2 пункту 5 після слова "проектів," доповнити словом "проміжних,";

2) у пункті 11:

в абзаці першому слово "чотирма" замінити словом "п’ятьма";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Загальна кількість балів проекту вираховується як середнє арифметичне значення оцінок, виставлених трьома експертами, у діапазоні між найнижчою та найвищою. Межові оцінки не враховуються.";

3) абзац другий пункту 13 виключити.

4. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3:

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова "Конкурсна комісія" замінити словом "Підрозділ";

2) в абзаці другому пункту 6 слова "Конкурсна комісія" замінити словом "Підрозділ".

5. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

після рядка "Дата народження:__________" позиції "Керівник проекту" розділу "АВТОРИ ПРОЕКТУ" доповнити новою позицією та рядками такого змісту:


"Співкерівник проекту (у міждисциплінарних наукових проектах)

_________________________________________________________________________
(П.І.Б.)

Науковий ступінь ___________________________ вчене звання _____________________

___________________________________________________________________________

Місце основної роботи (навчання) _____________________________________________

___________________________________________________________________________
(як основне місце роботи (навчання) співкерівника проекту вказується організація, від якої подається проект)

Посада _____________________________________________________________________

Тел.:______________________ E-mail:___________________________________________

Дата народження: __________________________________________________________";

у рядку "Пропоновані строки виконання проекту" цифру "2" замінити цифрою "3";

рядок "Обсяг фінансування:" після слів та цифри "на 2-й рік ___ тис. гривень." доповнити словами та цифрою "на 3-й рік ____ тис. гривень.";

пункт 7.3 глави 7 викласти в такій редакції:

"7.3. За наявності навести результати проведених маркетингових досліджень щодо просування науково-прикладних результатів на світовий/внутрішній ринки та/або запропонувати шляхи подальших маркетингових досліджень, визначити потенційних замовників, навести перелік майбутніх користувачів, з якими вже встановлено договірні відносини (з підтвердженням листами підтримки від представників наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки).";

у главі 9:

пункти 9.1, 9.2 після слова "Scopus" доповнити словами "(або для гуманітарного та соціоекономічного напрямів згідно з пошуковою платформою Google Scholar)";

абзац перший пункту 9.7 викласти в такій редакції:

"9.7. Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту у закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 6 цієї Форми.";

після пункту 9.7 доповнити новими пунктом 9.8 та таблицею 7 такого змісту:

"9.8. Монографії та/або розділи монографій, що не увійшли до пунктів 9.6, 9.7, вказуються у таблиці 7 цієї Форми.

Таблиця 7

№ з/п

Повні дані про монографії (розділи) зі списку виконавців (підкреслити прізвища авторів)

Кількість друкованих аркушів
Анотації монографій англійською мовою навести у таблиці 19 цієї Форми.".

У зв’язку з цим пункти 9.8 - 9.12 вважати відповідно пунктами 9.9 - 9.13, а таблиці 7 - 17 вважати відповідно таблицями 8 - 18;

у главі 10:

у таблиці 13:

позиції 3 - 5 викласти у такій редакції:

"

3

Монографії та/або розділи монографій, що будуть опубліковані за темою проекту українськими видавництвами державною мовою, мовою країни, яка входить до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР (вказується кількість друкованих аркушів)


4

Будуть отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності: патент на корисну модель, патент на винахід, авторське свідоцтво України чи інших країн


5

Буде впроваджено та/або апробовано наукові або науково-практичні результати шляхом укладання договорів, продажу ліцензій, грантових угод


";

главу 13 доповнити новими абзацом та таблицею 19 такого змісту:

"Анотації монографій англійською мовою, наведених у таблиці 7 цієї Форми.

Таблиця 19

№ з/п

Назви монографій та їх анотації";

2) у додатку 2:

у розділі ІІ:

у графі "Назви показників доробку":

рядки 1, 2 після слова "Scopus" доповнити словами "(або для гуманітарного та соціоекономічного напрямів згідно з пошуковою платформою Google Scholar з понижуючим коефіцієнтом 1/5)";

абзац перший рядка 5 викласти в такій редакції:

"Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту українськими видавництвами державною мовою (вказується кількість друкованих аркушів).";

абзац перший рядка 6 викласти в такій редакції:

"Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР (вказується кількість друкованих аркушів).";

у графі "Взяти кількість із запиту":

у рядках 1, 2 виключити цифру "0-";

у рядку 4 цифри "0-1" замінити цифрами "3-4", цифри "2-3" замінити цифрами "5-10", цифру та слова "4 і більше" замінити цифрою та словами "11 і більше";

у рядку 7 цифру "0" замінити цифрою "1", цифри "1-4" замінити цифрами "2-4";

у розділі ІІІ:

у графі "Назви показників очікуваних результатів":

рядки 3 - 5 викласти в такій редакції:

"

3.

Будуть опубліковані за темою проекту монографії та/або розділи монографій українськими видавництвами державною мовою (вказується кількість друкованих аркушів)


4.

Будуть опубліковані за темою проекту монографії та/або розділи монографій у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР (вказується кількість друкованих аркушів)


5.

Буде впроваджено та/або апробовано наукові або науково-практичні результати шляхом укладання договорів, продажу ліцензій, грантових угод поза межами організації-виконавця


";

3) у додатку 3:

у главі 5:

абзац перший пункту 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані українськими видавництвами за темою проекту державною мовою, наводяться у таблиці 4 цієї Форми.";

абзац перший пункту 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 5 цього Звіту.".

Директор департаменту 
науково-технічного розвитку


Д.В. Чеберкусвгору