Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.99 N 452
Мінкультури України; Наказ, Інструкція, Форма [...] від 12.05.201134
Документ z0655-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.05.2011 N 34
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 червня 2011 р.
за N 655/19393

Про внесення змін до наказу
Міністерства культури і мистецтв України
від 07.07.99 N 452

Відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про
Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента
України від 06.04.2011 N 388 ( 388/2011 ), та з метою
удосконалення роботи щодо ведення квиткового господарства у сфері
культури Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства культури і мистецтв України
від 07.07.99 N 452 ( z0483-99 ) "Про затвердження Інструкції з
ведення квиткового господарства в театрально-видовищних
підприємствах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.07.99 за N 483/3776, такі зміни:
1.1. У заголовку після слова "підприємствах" доповнити
словами "та культурно-освітніх закладах".
1.2. Преамбулу викласти в такій редакції: "Відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про
Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента
України від 06.04.2011 N 388 ( 388/2011 )".
1.3. У пункті 1 після слова "підприємствах" доповнити словами
"та культурно-освітніх закладах".
1.4. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції: "3. Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки
Крим, управлінням культури і туризму обласних, Головному
управлінню культури і мистецтв Київської, управлінню культури і
туризму Севастопольської міських державних адміністрацій,
театрально-видовищним підприємствам та культурно-освітнім закладам
дотримуватися вимог, що викладені в Інструкції з ведення
квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та
культурно-освітніх закладах, а також керуватися типовими формами
первинного обліку бланків суворої звітності, затвердженими наказом
Міністерства статистики України від 11.03.96 N 67 ( v0067202-96 )
"Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої
звітності":".
2. Унести зміни до Інструкції з ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних підприємствах, затвердженої
наказом Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.99
N 452 ( z0483-99 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
20.07.99 за N 483/3776, виклавши її в новій редакції, що
додається.
3. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Скасувати наказ Міністерства культури і туризму України
від 21.03.2011 N 21 "Про внесення змін до наказу Міністерства
культури і мистецтв України від 07.07.99 N 452".
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр М.А.Кулиняк
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.І.Свищева
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і мистецтв України
07.07.99 N 452
( z0483-99 )
(у редакції наказу
Міністерства культури
України
від 12.05.2011 N 34)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 червня 2011 р.
за N 655/19393

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення квиткового господарства
в театрально-видовищних підприємствах
та культурно-освітніх закладах

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок ведення квиткового
господарства в театрально-видовищних підприємствах та
культурно-освітніх закладах та поширюється на всі
театрально-видовищні підприємства (театри, цирки, філармонії,
концертні організації, професійні творчі колективи, музичні
колективи і ансамблі тощо) та культурно-освітні заклади (культурні
центри, музеї, художні галереї (виставки), виставкові зали,
історико-культурні заповідники, парки культури та відпочинку,
клуби, палаци і будинки культури, заклади освіти сфери культури,
культурно-інформаційні та культурно-просвітницькі центри тощо)
незалежно від підпорядкування, форм власності та
організаційно-правових форм (далі - підприємства, організації,
установи культури). Цю Інструкцію можуть застосовувати суб'єкти господарювання,
які проводять аналогічні заходи відповідно до своїх установчих
документів, або фізичні особи - підприємці, які здійснюють свою
діяльність у сфері культури та проводять аналогічні заходи. Інструкція не розповсюджується на підприємства, організації,
установи культури, що застосовують реєстратори розрахункових
операцій при наданні послуг. Застосування реєстраторів
розрахункових операцій здійснюється відповідно до Закону України
"Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ).
1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні: абонемент - документ, що підтверджує право особи на
відвідування кількох заходів підприємства, організації, установи
культури із зазначенням періоду дії; бланк квитка (абонемента) - друкована стандартна форма
документа із зазначенням реквізитів, що містять постійну
інформацію; замовник - підприємство, організація, установа культури,
статутними завданнями якого передбачено проведення
театрально-видовищних та культурно-освітніх заходів, що замовляє
виготовлення бланків квитків (абонементів) на спеціалізованому
підприємстві; заходи - спектаклі, концерти, вистави, лекції, екскурсії,
виставки, експозиції, інші видовищні чи культурно-просвітницькі
заходи, що проводяться підприємствами, організаціями, установами
культури; квиткова книжка - друкарським способом надрукована і зшита
(зброшурована) сукупність квитків (абонементів) або їх бланків; квиткове господарство - сукупність операцій і документів,
пов'язаних з рухом квитків (абонементів); квиток - документ, що підтверджує право особи на одноразове
відвідування заходу; комплект квитків - сукупність квитків або їх бланків на
кількість місць у глядацькій залі, що мають єдину серію, а також
єдиний номер комплекту, присвоєний йому при виготовленні; розповсюджувач квитків - працівник, який працює за трудовим
договором, або суб'єкт господарювання (фізичні та юридичні особи),
з яким укладено договір про розповсюдження і який реалізує квитки
на заходи; ціна квитка (абонемента) - вартість відвідування заходу
(кількох заходів), встановлена наказом керівника підприємства,
організації, установи культури для окремого заходу або на тривалий
час відповідно до схеми розподілу місць глядацької зали за
ціновими категоріями, що зазначається на квитку (абонементі)
друкарським способом або спеціальним штампом у гривнях; ціна придбання бланків-квитків (абонементів) - вартість
купівлі підприємствами, організаціями, установами культури бланків
квитків (абонементів) за їх замовленням на спеціалізованих
підприємствах.
1.3. Етапами веденням квиткового господарства є: виготовлення бланків квитків (абонементів); приймання замовником бланків квитків (абонементів); підготовка квитків (абонементів) до реалізації та їх
реалізація; порядок зберігання квитків (абонементів) та їх бланків; знищення нереалізованих квитків (абонементів); бухгалтерський облік квитків (абонементів), їх бланків та
звітність; інвентаризація квитків (абонементів) та їх бланків; контроль.
1.4. Квитки (абонементи) підприємств, організацій, установ
культури є бланками документів суворої звітності.
1.5. Бланки квитків (абонементів) для підприємств,
організацій, установ культури друкуються за формами N КГ-1 та
N КГ-2, наведеними у додатках 1 та 2 до цієї Інструкції (далі -
форми N КГ-1 та N КГ-2).
1.6. Обов'язковою вимогою для всіх квитків (абонементів) є
позначення друкарськими способами серії, номера як на центральній
частині квитка (абонемента), так і на корінці квитка (абонемента). Серія квитка (абонемента) позначається двома літерами,
наприклад АБ, АВ тощо. Серія та тираж визначаються підприємством,
організацією, установою культури. Номери квитків (абонементів) позначаються
п'яти-, шестизначними цифрами, починаючи кожну серію з N 00001 або
N 000001. Ціна квитка (абонемента) проставляється друкарським способом
великим шрифтом або спеціальним штампом на його корінці та на
центральній частині квитка. Перештампування ціни квитка
(абонемента) забороняється.
II. Виготовлення бланків
квитків (абонементів)
2.1. Бланки квитків (абонементів) виготовляються відповідно
до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів
суворого обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів
України від 25.11.93 N 98 ( z0008-94 ), Служби безпеки України
від 15.11.93 N 118 ( z0008-94 ), Міністерства внутрішніх справ
України від 24.11.93 N 740, зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 14.01.94 за N 8/217, на спеціалізованих підприємствах на
замовлення підприємств, організацій, установ культури за
встановленими зразками.
2.2. Бланки квитків (абонементів) можуть виготовлятися без
зазначення одного або кількох реквізитів - змінюваної інформації,
обов'язкової для квитків (абонементів) при реалізації, - ціни,
назви заходів, дати їх проведення. Бланк квитка (абонемента)
складається з корінця, центральної частини та контрольного купона.
2.3. Бланки квитків (абонементів) можуть виготовлятися як у
вигляді комплектів (відповідно до кількості наявних місць у
глядацькій залі), так і у вигляді квиткових книжок. При виготовленні комплектів квитків на їх обкладинках та на
кожному окремому квитку проставляється номер комплекту квитків. При виготовленні бланків квитків (абонементів) у вигляді
квиткових книжок за встановленими цінами в межах тиражу,
встановленого для даної серії, на кожному квитку - на його корінці
та на центральній частині - проставляються порядковий номер та
ціна.
2.4. Організатори гастрольних заходів використовують квитки
(абонементи), бланки яких виготовлені на замовлення підприємств,
організацій, установ культури, у приміщенні яких відбувається
захід, або на замовлення організатора гастрольних заходів за
формами N КГ-1 та N КГ-2.
III. Приймання замовником бланків
квитків (абонементів)
3.1. Приймання виготовлених на спеціалізованих підприємствах
бланків квитків (абонементів) проводиться замовником або
представником замовника за довіреністю відповідно до
Прибутково-видаткової накладної на бланки суворої звітності за
типовою формою N СЗ-1, затвердженою наказом Міністерства
статистики України від 11.03.96 N 67 ( v0067202-96 ) (далі - форма
N СЗ-1), та договору і рахунку-фактури спеціалізованого
підприємства.
3.2. При прийманні бланків квитків (абонементів)
перевіряються цілісність упаковки, відповідність кількості місць
та ваги вантажу зазначеним у супровідних (транспортних)
документах. За наявності пошкодженого пакунка або нестачі ваги
проводиться перевірка вкладення (пакунка). У разі нестачі бланків
квитків (абонементів) у присутності представника організації, що
забезпечила доставку, складається Акт перевірки наявності бланків
суворої звітності за типовою формою N СЗ-4, затвердженою наказом
Міністерства статистики України від 11.03.96 N 67 ( v0067202-96 )
(далі - форма N СЗ-4).
3.3. При прийманні бланків квитків (абонементів) у вигляді
комплектів квитків та квиткових книжок проводиться повна перевірка
наявності всіх комплектів та квиткових книжок, а також вибіркова
перевірка кількості бланків квитків у комплекті. У пакунках з
пошкодженою упаковкою перевірка проводиться шляхом повного
перерахунку бланків квитків (абонементів) та складається акт за
формою N СЗ-4 ( v0067202-96 ).
3.4. За наявності претензії до спеціалізованого підприємства,
що виготовляє бланки квитків (абонементів), замовник додає до
рекламації акт претензії до виробника бланків квитків
(абонементів) за формою N КГ-4 (додаток 3), друкарський ярлик і
талон із зазначенням номера та прізвища пакувальника, а за
потреби - і забраковані бланки квитків (абонементів). Акт претензії складається у двох примірниках комісією,
створеною наказом керівника замовника у складі не менше трьох
осіб, до числа яких входять працівники замовника та особа, якій
доручено отримання бланків квитків згідно з пунктом 3.1 цього
розділу. Один примірник акта передається спеціалізованому
підприємству, а другий зберігається у замовника.
3.5. Надходження бланків квитків (абонементів) на склад або
для зберігання під розписку особі, відповідальній за їх
зберігання, оформляється за формою N СЗ-1 ( v0067202-96 ). Облік бланків квитків (абонементів) здійснюється особою,
відповідальною за їх зберігання, та ведеться у
Прибутково-видатковій книзі з обліку бланків суворої звітності за
типовою формою N СЗ-2, затвердженою наказом Міністерства
статистики України від 11.03.96 N 67 ( v0067202-96 ). (далі -
форма N СЗ-2), яка повинна бути пронумерована, прошнурована,
скріплена печаткою та підписами керівника і головного бухгалтера
підприємства, організації, установи культури.
3.6. Документи про оприбуткування бланків квитків
(абонементів) не пізніше наступного дня передаються до
бухгалтерської служби.
IV. Підготовка квитків (абонементів)
до реалізації та їх реалізація
4.1. Отримання бланків квитків (абонементів) в особи,
відповідальної за їх зберігання, для підготовки до реалізації
проводиться особою, відповідальною за реалізацію квитків
(абонементів). Видача бланків квитків (абонементів) проводиться на
вимогу-доручення на видачу бланків квитків (абонементів) за формою
N КГ-5 (додаток 4) (далі - форма N КГ-5), підписану керівником та
головним бухгалтером підприємства, організації, установи культури. У формі N КГ-5 зазначаються: на який період (число, декада,
місяць) або на який конкретний захід їх видано; якщо бланки
квитків (абонементів) видаються комплектами або квитковими
книжками - кількість комплектів квитків та їх номери цифрами та
словами, кількість квиткових книжок та їх номери цифрами та
словами; кількість абонементів та їх номери цифрами та словами; їх
загальна ціна (за номіналом); ціна придбання бланків квитків
(абонементів). Вносити до форми N КГ-5 будь-які виправлення не
допускається. Форма N КГ-5 виписується у трьох примірниках, один з яких
передається до бухгалтерської служби, другий - залишається в
особи, відповідальної за зберігання бланків квитків (абонементів),
третій - у особи, яка їх отримала.
4.2. При підготовці до реалізації на певний захід квитків
(абонементів) з друкарським позначенням ціни, номера ряду та місця
на всіх квитках (абонементах), на центральній частині квитків
(абонементів) та на їх корінцях, проставляються спеціальним
штампом дата проведення заходу, його назва та початок заходу. При підготовці до реалізації квитків (абонементів) без
друкарського зазначення ціни особою, відповідальною за їх
реалізацію, на кожному квитку (абонементі), на центральній частині
квитків (абонементів) та на їх корінцях, проставляється
спеціальним штампом ціна на відповідний захід. При видачі квитків, квиткових книжок без друкарського
позначення номера ряду та місця для реалізації на стаціонарних
сценічних майданчиках розповсюджувачу квитків надається схема
місць глядацької зали із зазначеними на ній цінами відповідно до
розподілу місць. При реалізації кількома розповсюджувачами квитків
особа, відповідальна за їх реалізацію, розподіляє відповідно до
схеми, на якій позначена кількість місць у глядацькій залі,
квитки, які підлягають реалізації кожним з розповсюджувачів
квитків. Копія схеми глядацької зали з позначенням розподілу
квитків між розповсюджувачами квитків з указаними цінами на квитки
передається до бухгалтерської служби.
4.3. Підготовка до реалізації квитків на гастрольні заходи
проводиться організатором гастрольних заходів згідно з цією
Інструкцією.
4.4. Інформацію про підготовлені для реалізації квитки
(абонементи) бухгалтерська служба підприємства, організації,
установи культури вносить до журналу реєстрації комплектів квитків
(абонементів) та квиткових книжок за формою N КГ-6 (додаток 5)
(далі - форма N КГ-6) на підставі вимоги-доручення на видачу
бланків квитків (абонементів) за формою N КГ-5. Працівник бухгалтерської служби, який вносив до форми N КГ-6
інформацію про комплекти квитків (абонементів) та квиткові книжки,
на титульному аркуші кожного комплекту квитків (абонементів) та
квиткової книжки проставляє реєстраційний номер, дату, загальну
ціну (за номіналом) відповідно до інформації, внесеної у форму
N КГ-6, та ставить свій підпис.
4.5. Після чого зареєстровані квитки (абонементи) видаються
для реалізації розповсюджувачам квитків за накладною на видачу
квитків (абонементів) за формою N КГ-7 (додаток 6) (далі - форма
N КГ-7) та обліковуються в Картці-довідці по виданих і
використаних бланках суворої звітності за типовою формою N СЗ-5,
затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.03.96
N 67 ( v0067202-96 ). Накладна за формою N КГ-7 виписується у трьох примірниках -
один видається разом з квитками (абонементами) особі, яка їх
одержує, другий - передається до бухгалтерської служби
підприємства, організації, установи культури за реєстром, третій
залишається у особи, відповідальної за реалізацію квитків
(абонементів).
4.6. Категорично забороняється розшивати квиткові книжки та
виривати з них сторінки. У разі пошкодження квиткових книжок
складається акт про причину їх пошкодження. Пошкоджені книжки
гасяться спеціальним штампом та зберігаються до знищення. При вилученні квитків з квиткових книжок їх корінці
залишаються в квиткових книжках, які при цьому не розшиваються.
4.7. Видача квитків (абонементів) розповсюджувачам квитків,
що працюють за трудовим договором, проводиться тільки у разі
укладення з ними договорів про повну матеріальну відповідальність
відповідно до чинного законодавства.
4.8. Реалізація квитків (абонементів) юридичним особам за
безготівковим розрахунком проводиться за довіреностями та
Прибутково-видатковою накладною за формою N СЗ-1 ( v0067202-96 )
через квиткових касирів або розповсюджувачів квитків.
4.9. Нереалізовані квитки, час перебування за якими обмежений
тривалістю заходу, повертаються розповсюджувачами квитків особі,
відповідальній за реалізацію квитків, у встановлений керівником
час, але не пізніше ніж за 2 години до початку відповідного
заходу, для їх реалізації через квиткову касу цього підприємства,
організації, установи культури. Разом з нереалізованими квитками
здаються також довіреності, отримані при реалізації квитків
юридичним особам, у разі проведення розрахунків у безготівковій
формі, та схема місць глядацької зали, що видана для реалізації
квитків, з чітким зазначенням місць, на які реалізовано квитки. Повернення таких квитків (абонементів) оформляється накладною
на повернення невикористаних квитків (абонементів) за формою
N КГ-8 (додаток 7) (далі - форма N КГ-8), яка виписується у трьох
примірниках - один надається разом з повернутими квитками
(абонементами) особі, яка одержує квитки (абонементи), другий -
передається до бухгалтерської служби підприємства, організації,
установи культури, третій залишається у особи, яка повертає
нереалізовані квитки (абонементи). У підприємствах, організаціях, установах культури, час
відвідування яких необмежений, повернення залишку нереалізованих
за день квитків не проводиться.
4.10. Нереалізовані абонементи повертаються особі,
відповідальній за їх реалізацію, у встановлений керівником строк,
але не пізніше ніж за сім днів до проведення першого заходу. На
підставі повернутих абонементів особа, відповідальна за їх
реалізацію, складає опис реалізованих та нереалізованих місць за
абонементами за формою N КГ-9 (додаток 8) (далі - форма N КГ-9),
виписує на вимогу квиткову книжку, погашає місця, що відповідають
реалізованим за абонементами, спеціальним штампом, готує до
реалізації квитки на місця, на які не було реалізовано абонементи,
та видає їх за накладною розповсюджувачам квитків для реалізації.
4.11. Розповсюджувачі квитків, що працюють за трудовим
договором, щоденно здають в касу підприємства, організації,
установи культури або перераховують на його рахунок готівку,
виручену за реалізацію квитків (абонементів). Суб'єкти господарювання, з якими укладено договір про
розповсюдження, здають в касу підприємства, організації, установи
культури або перераховують на їх рахунки готівку, виручену за
реалізацію квитків (абонементів), у строки, що зазначені в
договорах. Підприємства, організації, установи культури забезпечують
здавання до банківських установ, органів казначейства України
готівкової виручки від реалізації квитків (абонементів) згідно з
Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку
України від 15.12.2004 N 637 ( z0040-05 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320.
4.12. Зведений звіт про реалізацію квитків (абонементів) на
кожний захід підприємства, організації, установи культури, час
перебування в яких обмежений тривалістю заходу, складається за
формою N КГ-10 (додаток 9) (далі - форма N КГ-10), касовий звіт
про реалізацію квитків (абонементів) підприємства, організації,
установи культури, час відвідування яких необмежений, у квиткового
касира складається за формою N КГ-11 (додаток 10) (далі - форма
N КГ-11). Звіти складаються на підставі даних за формами N КГ-6,
N КГ-7, N КГ-8 та N КГ-9. У формі N КГ-10 різниця за підсумками
між рядками "Видано" та "Повернуто" повинна відповідати підсумку
за рядком "Реалізовано", у формі N КГ-11 арифметична сума між
рядками "Залишок на початок дня" та "Отримано" за вирахуванням
"Реалізовано" повинна відповідати підсумку за рядком "Залишок на
кінець дня". Форма N КГ-10 здається до бухгалтерської служби для перевірки
та обробки не пізніше наступного дня після заходу, проведеного на
стаціонарному сценічному майданчику. До цього звіту додаються всі
нереалізовані квитки, погашені спеціальним штампом. Квитки
гасяться квитковим касиром при складанні зведеного звіту. У підприємствах, організаціях, установах культури, час
відвідування яких необмежений, касові звіти здаються особі,
відповідальній за реалізацію квитків, разом із виручкою від
реалізації квитків (абонементів). У підприємствах, організаціях, установах культури, що
реалізують квитки (абонементи) через кількох квиткових касирів,
звіти окремих квиткових касирів здаються старшому квитковому
касиру, який складає зведений звіт за формою N КГ-10 і надає його
до бухгалтерської служби разом зі звітами квиткових касирів.
Працівник бухгалтерської служби підприємства, організації,
установи культури ставить підпис у реєстрі зданих документів,
який подається разом зі звітами квиткових касирів та
нереалізованими квитками (абонементами). Звіти квиткових касирів є
підставою для оприбуткування вирученої готівки.
4.13. Зведений звіт про реалізацію квитків (абонементів)
проведеного гастрольного заходу за формою N КГ-10 подається не
пізніше наступного дня після повернення з гастрольної поїздки.
V. Порядок зберігання квитків
(абонементів) та їх бланків
5.1. Квитки (абонементи) та їх бланки зберігаються окремо від
інших матеріальних цінностей у спеціальному приміщенні, сейфі або
металевій шафі (скрині) під замком та пломбою підприємства,
організації, установи культури.
5.2. Спеціальні приміщення, сейфи, металеві шафи (скрині), в
яких зберігаються квитки (абонементи) та їх бланки, після
закінчення робочого дня замикаються, опечатуються та охороняються
у встановленому порядку.
5.3. Керівники підприємств, організацій, установ культури
забезпечують порядок зберігання квитків (абонементів) та їх
бланків, нагляд та контроль за роботою осіб, які забезпечують
ведення квиткового господарства.
VI. Знищення нереалізованих
квитків (абонементів)
6.1. При реалізації квитків (абонементів) з друкарським
позначенням серії, номера квитка (абонемента), номера ряду, місця
та ціни, а також з попереднім зазначенням на них дати проведення
заходу та його назви, знищення нереалізованих, невикористаних та
погашених спеціальним штампом квитків (абонементів) проводиться
після закінчення строку, встановленого законодавством для
зберігання первинних документів, або після проведення перевірки
суб'єктом державного контролю в межах повноважень, встановлених
законодавством.
6.2. Знищення нереалізованих, невикористаних та погашених
квитків (абонементів) проводиться спеціально призначеною комісією
за обов'язковою участю керівника підприємства, організації,
установи культури або його заступника, головного бухгалтера,
особи, відповідальної за зберігання та/або реалізацію квитків.
6.3. Акт про знищення нереалізованих квитків (абонементів)
складається за формою N КГ-12 (додаток 11) (далі - форма N КГ-12)
у двох примірниках, підписується усіма членами комісії. Один
примірник акта зберігається у справах бухгалтерської служби
підприємства, організації, установи культури, другий - у особи,
відповідальної за зберігання та/або реалізацію квитків. Складені
комісією акти за формою N КГ-12 відображаються в бухгалтерському
обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою
(керівним органом), уповноваженою згідно із законодавством
приймати рішення щодо розпорядження майном.
6.4. Забороняється знищення нереалізованих квитків
(абонементів) на заходи до їх завершення.
6.5. Корінці використаних квиткових книжок та комплектів
квитків здаються в макулатуру або знищуються.
VII. Бухгалтерський облік квитків (абонементів),
їх бланків та звітність.
Інвентаризація
7.1. Підприємства, організації, установи культури (крім
бюджетних установ) бухгалтерський облік квитків (абонементів) та
їх бланків як бланків суворої звітності здійснюють відповідно до
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
21.12.99 за N 892/4185, та Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій ( z0893-99 ),
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99
N 291, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за
N 893/4186.
7.2. Бюджетні установи бухгалтерський облік квитків
(абонементів) та їх бланків як бланків суворої звітності
здійснюють відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджених наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
20.12.99 за N 890/4183, та Інструкції про кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних
господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 ( z0497-00 )
(у редакції наказу Державного казначейства України від 14.02.2005
N 28) ( z0288-05 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
14.08.2000 за N 497/4718.
7.3. Інвентаризація квитків (абонементів) проводиться
відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за
N 202/412, або Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ,
затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168.
7.4. Інвентаризація бланків квитків (абонементів) проводиться
на складі підприємства, організації, установи культури не менше
одного разу на рік, інвентаризація квитків (абонементів) у
матеріально відповідальних осіб (у квиткових касирів тощо) - один
раз на місяць. При зміні матеріально відповідальних осіб інвентаризація
проводиться в день приймання-передавання справ. Достовірність звітних даних розповсюджувачів квитків може
перевірятися шляхом проведення раптових інвентаризацій.
7.5. Інвентаризація квитків (абонементів) та їх бланків
проводиться у присутності матеріально відповідальних осіб та
оформляється відповідним актом. Виявлені надлишки квитків (абонементів) оприбутковуються з
наступним установленням причини їх виникнення, а нестачі квитків
(абонементів) відносяться на рахунок винних осіб. Розрахунок
розміру збитку визначається відповідно до Порядку визначення
розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування)
матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22.01.96 N 116 ( 116-96-п ).
VIII. Контроль
8.1. Керівник підприємства, організації, установи культури, а
на гастролях - організатор гастрольних заходів, забезпечують
контроль за належним пропусканням відвідувачів (глядачів,
слухачів) тільки з квитками (абонементами), дійсними на даний
захід, та порядок реалізації квитків (абонементів).
8.2. З цією метою керівник підприємства, організації,
установи культури періодично організовує перевірку відповідності
кількості відвідувачів (глядачів, слухачів) у залі кількості
реалізованих квитків (абонементів) на даний захід. Результати перевірки оформляються актом довільної форми. Контролерам забороняється забирати у відвідувачів (глядачів,
слухачів) квитки (абонементи). Контролером відривається лише
контрольний купон, квиток (абонемент) залишається у відвідувача
(глядача, слухача).
8.3. При виявленні випадків невідповідності пред'явлених
відвідувачами (глядачами, слухачами) квитків (абонементів) для
даних підприємств, організацій, установ культури, у залі яких
проводиться захід, керівник вживає заходів для термінового
з'ясування причин появи таких квитків (абонементів) та складає акт
довільної форми, а у випадках, передбачених законодавством,
звертається до правоохоронних органів для вжиття відповідних
заходів згідно з чинним законодавством України.
Начальник
управління фінансування,
обліку та звітності,
головний бухгалтер В.В.Жук

Додаток 1
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально-видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-1
________________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ _____________

ЗРАЗКИ БЛАНКІВ
квитків на відвідування заходів

1. Для стаціонарних сценічних майданчиків (виготовлені з
позначенням номера ряду, місця)
------------------------------------------------------------------ | Корінець | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ |Контроль | | Категорія | Національний академічний | | | місця | драматичний театр ім. ІВАНА ФРАНКА | | | Ряд 00 | м. Київ-1, пл. І.Франка, 3, | | | Місце 00 | тел. 279-59-91 | | | Ціна 00 |Категорія _____ Ряд _____00 Місце _____00 | | | Серія ОН |місця | | | N 000000 | Серія ОН N 000000 | | | | Ціна 00 грн. | | ------------------------------------------------------------------
2. Для стаціонарних сценічних майданчиків, гастрольних
заходів (виготовлені без позначення номера ряду та місця)
------------------------------------------------------------------ | Корінець | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ |Контроль | | Категорія | Національний академічний | | | місця | драматичний театр ім. ІВАНА ФРАНКА | | | Ряд | м. Київ-1, пл. І.Франка, 3, | | | Місце | тел. 279-59-91 | | | Ціна 00 |Категорія _____ Ряд _______ Місце _______ | | | Серія ОН |місця | | | N 000000 | Серія ОН N 000000 | | | | Ціна 00 грн. | | ------------------------------------------------------------------
3. Для підприємств, організацій, установ культури, час
відвідування яких необмежений (виготовлені з позначенням ціни)
------------------------------------------------------------------ | Корінець | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ | Контроль | | Категорія | Національний музей Тараса Шевченка | | | | Літературно-меморіальний будинок-музей | | | | Тараса Шевченка | | | | м. Київ, пров. Т.Шевченка, 8-а, | | | | тел. 278-35-11 | | | Ціна 00 | Категорія _________________________ | | | Серія АБ | Серія АБ N 000000 | | | N 000000 | Ціна 00 грн. | | ------------------------------------------------------------------
4. Для підприємств, організацій, установ культури, час
відвідування яких необмежений (виготовлені без позначення ціни)
------------------------------------------------------------------ | Корінець | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ | Контроль | | Категорія | Національний музей Тараса Шевченка | | | | Літературно-меморіальний будинок-музей | | | | Тараса Шевченка | | | | м. Київ, пров. Т.Шевченка, 8-а, | | | | тел. 278-35-11 | | | Ціна 00 | Категорія__________________________ | | | Серія АБ | Серія АБ N 000000 | | | N 000000 | Ціна _____________________ грн. | | ------------------------------------------------------------------
Розміри бланків квитків з корінцем та контролем від
133 х 50 мм до 158 х 55 мм, у т.ч. корінець від 41 х 50 мм до
41 х 55 мм та контроль з 12 х 50 мм до 12 х 55 мм. Правила користування квитком, розміщення логотипів спонсорів
можуть позначатись на зворотному боці за домовленістю замовника з
виробником бланків квитків.

Додаток 2
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально-видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-2
___________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ ____________

ЗРАЗОК БЛАНКА
абонемента на відвідування заходів

------------------------------------------------------------------ | Національна філармонія | Міністерство культури | 1 | | | України |КОНЦЕРТ| | | Національна філармонія | | |----------------------------+---------------------------+-------| | КОРІНЕЦЬ | Володимирський узвіз, 2 | 2 | | 57 | тел. 269-12-54 |КОНЦЕРТ| | АБОНЕМЕНТА | 57 | | | Державний квартет | АБОНЕМЕНТ | | |----------------------------| Державний квартет |-------| | Категорія місця | 5 концертів | 3 | | Ряд ________ Місце ______ | |КОНЦЕРТ| |Ціна 00 грн. |---------------------------+-------| | | Категорія місця | 4 | |Серія МН N 000000 | Ряд __________ Місце |КОНЦЕРТ| |Сезон 20__ - 20__ рр. | _________ | | |Адреса власника абонемента, | Ціна 00 грн. | | | контактний телефон ______ |---------------------------+-------| |__________________________ | При втраті не | 5 | |Прізвище, ім'я, по батькові | відновлюється |КОНЦЕРТ| |__________________________ | Серія МН N 000000 | | |_________________________ | Сезон 20__ - 20__ рр. | | ------------------------------------------------------------------
Розміри бланків абонементів з корінцем та відривними талонами
185 х 128 мм, у т.ч. корінець 77 х 128 мм, відривні талони
27 х 128 мм. Правила користування абонементами можуть позначатись на
зворотному боці за домовленістю замовника з виробником бланків
абонементів.

Додаток 3
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально-видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-4
___________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ _____________
Затверджую
Керівник підприємства,
організації, установи
____________________________
(посада, підпис,
ініціали, прізвище)
"___" __________ 20__ року

АКТ ПРЕТЕНЗІЇ
до виробника бланків квитків
(абонементів) N ___
"___" __________ 20__ року

Комісія в складі:
голови _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
членів: ________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________ виявила: ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії __________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Члени комісії: _________________________________________________,
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
__________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально-видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-5
___________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ _____________

ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ
на видачу бланків квитків (абонементів) N ___

Кому ________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
на захід ___________________ на період _______________ 20__ року.
(назва) (число, декада,
місяць)
Квитки (абонементи) ________________________________
(серія, номер)
------------------------------------------------------------------ | Відомості про бланки квитків |Одиниця виміру|Цифрами|Словами| | (абонементів) | | | | |---------------------------------+--------------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------------+--------------+-------+-------| |1. Кількість комплектів та їх | штук | | | |номери | | | | |---------------------------------+--------------+-------+-------| |2. Серії комплектів | серії | | | |---------------------------------+--------------+-------+-------| |3. Кількість квиткових книжок та | штук | | | |їх номери | | | | |---------------------------------+--------------+-------+-------| |4. Кількість квитків у книжках | штук | | | |усього та їх номери | | | | |---------------------------------+--------------+-------+-------| |5. Загальна ціна бланків квитків | грн. | | | |(абонементів) (за номіналом) | | | | |---------------------------------+--------------+-------+-------| |6. Ціна придбання бланків квитків| грн. | | | |(абонементів) | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства, організації, установи _________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ______________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Видав ___________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Одержав _________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"___" ___________ 20__ року

Додаток 5
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально-видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-6
___________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ _____________

ЖУРНАЛ
реєстрації комплектів квитків (абонементів)
та квиткових книжок

------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Реєстра- | Серія та | Номери | Дата |Вечірній,|Назва | Вартість | Куди |Розписка |Примітка| | ційний |номер квитка|квиткових|заходу| денний, |заходу| комплекту | (кому) | в | | | номер |(абонемента)| книжок | |цільовий | | квитків |передано|отриманні| | |комплекту| | | | | | (абонементів) |комплект|комплекту| | | | | | | | |---------------| | | | | | | | | | |кількість|сума,| | | | | | | | | | | квитків |грн. | | | | |---------+------------+---------+------+---------+------+---------+-----+--------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
При реєстрації квитків (абонементів), виготовлених у вигляді
квиткових книжок за набором цін, графи 4, 5, 6 не заповнюються.

Додаток 6
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально-видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-7
___________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ _____________

НАКЛАДНА
на видачу квитків (абонементів) N ___
"___" ________ 20__ року

Видав ___________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
Одержав _________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
Дата заходу _________________________
(число, місяць, рік)
Захід ______________________, початок заходу ____________________
(назва) (година)
Квитки (абонементи) ____________________
(серія, номер)
------------------------------------------------------------------ | Квитки | Кількість квитків | Ціна квитка | Сума, грн. | |(абонементи)| (абонементів) |(абонемента), грн.| | |------------+-------------------+------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Усього кількість ________________________________________________
(словами)
Усього на суму _____________________________________________ грн.
(словами)
Видав ____________________________ Одержав ______________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали,
прізвище)

Додаток 7
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально-видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-8
___________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ _____________

НАКЛАДНА
на повернення невикористаних квитків
(абонементів) N _____
"___" _________ 20__ року

Одержав _________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
Здав ____________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище)
Захід ___________________________________________________________
(назва)
Дата заходу ______________________________
(число, місяць, рік)
Квитки (абонементи) _____________________________________________
(серія, номер)
Початок заходу ________________________
(година)
------------------------------------------------------------------ |Найменування| Кількість квитків | Ціна квитка | Сума, грн. | | місць | (абонементів) |(абонемента), грн.| | |------------+-------------------+------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Усього кількість ________________________________________________
(словами)
Усього на суму _____________________________________________ грн.
(словами)
Одержав ____________________________ Здав _______________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали,
прізвище)
Примітка. Бланк "Накладної" друкується з червоною смугою.

Додаток 8
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально-видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-9
___________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ _____________

ОПИС
реалізованих та нереалізованих місць
за абонементами N _____
"___" ________ 20__ року

Абонемент ________________
(серія, номер)
------------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування| Усього до | Реалізовано за | Не реалізовано за | | | місць | реалізації за | абонементами | абонементами | | | | абонементами | | | | | |-------------------+-------------------+-------------------| | | |номери|кільк.|сума,|номери|кільк.|сума,|номери|кільк.|сума,| | | |місць | |грн. |місць | |грн. |місць | |грн. | |---+------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----| | 1 |Партер 1 ряд| | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----| | 2 |Партер 2 ряд| | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----| | 3 |Партер 3 ряд| | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----| | 4 |Партер 4 ряд| | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----| |...|.......... | | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----| |20 |Партер | | | | | | | | | | | |20 ряд | | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----| |21 |Амфітеатр | | | | | | | | | | | |1 ряд | | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----| |...|.......... | | | | | | | | | | |---+------------+------+------+-----+------+------+-----+------+------+-----| |30 |Амфітеатр | | | | | | | | | | | |10 ряд | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Підпис відповідальної особи _____________________________________
(посада, ініціали, прізвище)

Додаток 9
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально-видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-10
___________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ _____________

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про реалізацію квитків (абонементів) N ____
"___" _____________ 20__ року

Назва заходу _____________________ за "___" _______ 20__ року
---------------------------------------------------------------------- | П.І.Б. | Видано |Реалізовано | Повернуто |Відображається | | |------------+------------+------------+---------------| | |кільк.|сума,|кільк.|сума,|кільк.|сума,|д-т |к-т |сума,| | |місць |грн. |місць |грн. |місць |грн. |рах.|рах.|грн. | |-------------+------+-----+------+-----+------+-----+----+----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------+------+-----+------+-----+------+-----+----+----+-----| |Квиткові каси| | | | | | | | | | |-------------+------+-----+------+-----+------+-----+----+----+-----| |Усього | | | | | | | | | | |-------------+------+-----+------+-----+------+-----+----+----+-----| |Особа, | | | | | | | | | | |відповідальна| | | | | | | | | | |за реалізацію| | | | | | | | | | |квитків | | | | | | | | | | |(абонементів)| | | | | | | | | | |-------------+------+-----+------+-----+------+-----+----+----+-----| |Усього | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
Додаток: використаний комплект з погашеними нереалізованими
квитками (абонементами) на суму ____________________________ грн.
(словами)
Старший квитковий касир _________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Звіт перевірив, виручка правильна.
% відношення фактичного збору до валового (аншлагу) _____________
% відношення до загальної кількості місць у реалізації __________
Головний бухгалтер ______________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 10
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально- видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-11
___________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код Затверджую
ЄДРПОУ ___________ Загальний валовий збір
в сумі ____________________________
(сума цифрами та словами)
Керівник ___________________ ____________________________
(посада, підпис, ініціали,
прізвище)
"___" __________ 20__ року

КАСОВИЙ ЗВІТ
про реалізацію квитків (абонементів)
підприємства, організації, установи культури,
час відвідування яких необмежений,
у квиткового касира __________________ N ____
(прізвище, ім'я,
по батькові)
"___" _____________ 20__ року

----------------------------------------------------------------------------------------------- | Ціна | Залишок на | Отримано | Реалізовано | Залишок на | | | початок дня | |-------------------------------| кінець дня | | | | | за готівку | за | | | | | | | безготівковим | | | | | | | рахунком | | |-------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------| |квиток |серія|з N|кіль-|сума,|з N|кіль-|сума,|з N|кіль-|сума,|з N|кіль-|сума,|з N|кіль-|сума,| |(абоне-| | |кість|грн. | |кість|грн. | |кість|грн. | |кість|грн. | |кість|грн. | | мент) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 |15 | 16 | 17 | |-------+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----+---+-----+-----| |Усього | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Квитковий касир _____________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 11
до Інструкції з ведення
квиткового господарства
в театрально-видовищних
підприємствах
та культурно-освітніх
закладах
Форма N КГ-12
___________________________
(найменування підприємства,
організації, установи)
Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ _____________ Затверджую
Керівник підприємства,
організації, установи ____________________________
(посада, підпис, ініціали,
прізвище)
"___" __________ 20__ року

АКТ
про знищення нереалізованих квитків
(абонементів) N ___
"___" __________ 20__ року

Комісія в складі: голови _______________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
членів: ________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
знищила нереалізовані (невикористані та погашені
спеціальним штампом) квитки (абонементи) за час з _____________________ до ____________________ 20__ року
(число, місяць, рік) (число, місяць, рік)
------------------------------------------------------------------ |Дата |Початок заходу |Реєстр N | Найменування | Усього | | | | | заходу |---------------| | | | | |кількість|сума,| | | | | | |грн. | |-----+---------------+---------+----------------+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+---------------+---------+----------------+---------+-----| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього кількість ________________________________________________
(словами)
Усього на суму _____________________________________________ грн.
(словами)
Голова комісії __________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
Члени комісії: _________________________________________________,
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
__________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)вгору