Документ z0653-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.07.2013, підстава - z1055-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Н А К А З
N 64 від 04.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 вересня 2000 р.
vd20000804 vn64 за N 653/4874

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 436 ( z1055-13 ) від 07.05.2013 }
Про затвердження Порядку проведення перевірок
ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях та
усунення фактів їх неефективного використання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів
N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня
2000 р. N 1071 ( 1071-2000-п ) "Про деякі заходи щодо
раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів"
Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок проведення перевірок ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в
установах та організаціях та усунення фактів їх неефективного
використання, що додається. 2. Державній інспекції з енергозбереження (Гаманюку Л.Ю.) в
місячний термін розробити та подати на затвердження Державного
комітету України з енергозбереження методику визначення
неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. 3. Заступнику начальника управління правового та нормативного
забезпечення енергозбереження Яковенку В.І. у 5-денний термін
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу "Про затвердження Порядку проведення перевірок
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на
підприємствах, в установах та організаціях та усунення фактів їх
неефективного використання". 4. Скасувати наказ Державного комітету України з
енергозбереження від 31 грудня 1999 року N 119 "Про введення в дію
Тимчасового положення про здійснення Державною інспекцією з
енергозбереження державного контролю (державного нагляду) з питань
енергозбереження та енергоефективності на підприємствах, в
установах і організаціях усіх форм власності". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Жовтянського В.А.
Голова В.Т.Меркушов
Затверджено
Наказ Державного комітету
України з енергозбереження
04.08.2000 N 64
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2000 р.
за N 653/4874
Порядок
проведення перевірок ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в
установах та організаціях та усунення фактів їх
неефективного використання
1. Відповідно до Закону України "Про енергозбереження"
( 74/94-ВР ) цей Порядок установлює механізм проведення Державною
інспекцією з енергозбереження (далі - Інспекція) перевірок
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та
усунення фактів їх неефективного використання на підприємствах, в
установах та організаціях (далі - підприємства) незалежно від
форми власності та підпорядкованості. 2. Планові перевірки підприємств здійснюються за річним
графіком перевірок, який затверджується на наступний рік
начальником Інспекції - головним державним інспектором з
енергозбереження до 1 грудня поточного року. Планова перевірка
підприємства проводиться не частіше ніж один раз на рік. 3. За дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів
України проводяться позапланові перевірки, які також можуть
здійснюватися за клопотанням міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій на підприємствах, що входять до сфери їх управління. 4. Про проведення планової перевірки територіальні органи
Інспекції не пізніше як за 10 днів до її початку повідомляють у
письмовій формі керівництво підприємства. 5. Перевірки підприємств проводяться державними інспекторами
з енергозбереження (далі - інспектори). При здійсненні перевірки
інспектори повинні мати службове посвідчення, доручення на
перевірку та програму перевірки (далі - програма). 6. Програма передбачає перевірку роботи підприємства з питань
стану експлуатації діючого та впровадження нового енергетичного
та енерготехнологічного обладнання, приладів, матеріалів та
енерготехнологічних схем; зберігання палива; дотримання термінів
виконання налагоджувальних робіт на енерговикористовуючому
обладнанні; наявності режимних і технологічних карт та їх
додержання при роботі обладнання; відповідності діючого
обладнання стандартам з енергозбереження, встановленим нормам і
нормативам витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР),
правилам і вимогам щодо їх раціонального використання та
економії; стану обліку та нормування питомих витрат ПЕР;
застосування резервних видів палива; споживання ПЕР з визначенням
обсягів їх неефективного використання. 7. Під час проведення перевірки інспектор має право: безперешкодного доступу на підприємства незалежно від форм
власності та підпорядкованості; здійснювати обстеження технічного стану встановленого
енергетичного та енерготехнологічного обладнання, приладів обліку,
контролю та споживання ПЕР; проводити без переривань та порушень технологічних процесів
інструментальні вимірювання, необхідні для визначення ефективності
використання ПЕР; отримувати від відповідних служб підприємства відомості,
потрібні для виконання його функцій. 8. За результатами перевірки визначаються обсяги
нераціонального використання енергоресурсів, до яких належать: прямі втрати ПЕР, спричинені безгосподарною діяльністю
працівників; марнотратне споживання ПЕР, викликане їх перевитратами
внаслідок недотримання вимог до діючих технологій та обладнання,
систем енерго- та теплопостачання, а також огороджувальних
конструкцій споруд в опалювальний сезон, визначених режимними та
технологічними картами, проектною документацією, паспортами на
діюче обладнання, у тому числі систематичне використання на
холостому ходу силових трансформаторів, електродвигунів,
електропечей та іншого обладнання, що працює з використанням
енергоресурсів; споживання ПЕР понад показники питомих витрат, визначених
системою державних стандартів, а до введення їх у дію -
міжгалузевими, галузевими, регіональними та загальнозаводськими
нормами питомих витрат енергоресурсів. 9. Обсяги марнотратного споживання і прямих втрат ПЕР
визначаються у перерахунку на річне споживання або на період від
виникнення до виявлення порушення, крім випадків, які
підтверджуються документально відповідно до додатків 5 і 17
Положення про розслідування та облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1993 р. N 623 ( 623-93-п ). Обсяг цих втрат
визначається незалежно від стану виконання підприємством
встановлених норм питомих витрат енергоресурсів. 10. Якщо неефективне використання ПЕР викликане
недосконалістю технологічних процесів і для його усунення потрібні
значні матеріальні і фінансові ресурси, Інспекцією сумісно із
підприємством визначаються обсяги і терміни виконання робіт для
його усунення. Загальний термін виконання робіт, як правило, не
повинен перевищувати шести місяців. 11. В окремих випадках, якщо виконання зазначених робіт
вимагає залучення особливо значних матеріальних і фінансових
ресурсів, за погодженням з Національним агентством України з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
цей термін може бути продовжений. { Пункт 11 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Національного агентства України з питань
забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів N 92
( z0940-07 ) від 15.06.2007 } 12. За результатами перевірки інспектор складає акт (додаток
1). У разі виявлення порушень з питань енергозбереження
складається припис, який обов'язковий для виконання підприємством
(додаток 2). Акт підписується працівником Інспекції, що проводив
перевірку та керівником (головним інженером) підприємства, яке
перевірялося. У разі незгоди керівництва підприємства з висновками
акта, воно може оскаржити його до Національного агентства України
з питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від
15.06.2007 } 13. Перевірка виконання приписів акта здійснюється після
закінчення терміну їх дії. 14. Залежно від результатів виконання припису обсяги
нераціонального використання ПЕР коригуються таким чином: у разі невиконання робіт - до їх початкового обсягу додаються
перевитрати та прямі втрати, що виникли протягом терміну,
встановленого для виконання робіт; у разі часткового виконання робіт - цей обсяг визначається як
перевитрати та прямі втрати енергоресурсів, зумовлені невиконанням
частини робіт; у разі виконання робіт - обсяги неефективного використання
анулюються. 15. Рішення про сплату підвищеної плати за неефективне
використання енергоресурсів приймається відповідно до
законодавства України на підставі акта перевірки підприємства,
складеного інспектором і оформлюється постановою про сплату
підвищеної плати (додаток 3). Перший примірник постанови
залишається в Інспекції, а другий примірник у триденний термін
після оформлення постанови надсилається (видається повноважному
представнику) підприємству для сплати ним підвищеної плати. 16. Підприємство повинно внести підвищену плату протягом 30
днів з дня винесення постанови про її застосування. 17. У разі несплати підвищеної плати у зазначений термін
грошова сума стягується в судовому порядку. 18. Рішення щодо застосування до підприємства підвищеної
плати може бути оскаржено в установленому законом порядку. 19. За результатами перевірок Інспекція щоквартально подає
Голові Національного агентства України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів узагальнений звіт у
термін до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
{ Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
Начальник управління правового та
нормативного забезпечення
енергозбереження О.М.Суходоля
Додаток 1
до Порядку проведення перевірок
ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів
Національне агентство України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів
Державна інспекція з енергозбереження
(назва інспекції) ________________________________________________

Акт N
комплексної перевірки використання
паливно-енергетичних ресурсів

м. ____________ " ___ " ______________ року

Назва підприємства _______________________________________________
Відомча підпорядкованість ________________________________________
Місцезнаходження, телефон, факс___________________________________
Поточний рахунок __________ МФО ____________ ЄДРПОУ ______________
Керівник__________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) Державний інспектор з енергозбереження ___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
1. Загальна характеристика підприємства
1. Енергоємність підприємства, основна продукція, які види ПЕР
використовуються _________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Тарифи на ПЕР на час перевірки (згідно з довідкою):
Паливо ___________________________________________________________
Теплоенергія _____________________________________________________
Електроенергія ___________________________________________________
3. Стан розрахунків з постачальниками за паливо та енергію
(згідно з довідкою): _____________________________________________ __________________________________________________________________
4. Фактичне споживання палива, теплоенергії, електроенергії: ------------------------------------------------------------------ |Види ПЕР |Одиниця | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | |виміру | рік | рік | рік | рік | рік | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Електроенергія| тис. | | | | | | | | кВт-год | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Теплоенергія | Гкал | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Газ |тис.куб.м| | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Мазут | т | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Вугілля | т | | | | | | |--------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------| |Разом | туп | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Паливо
1. Схема обліку палива (загальна, міжцехова, поагрегатна), тип
приладів обліку __________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Вид палива та його теплотехнічні характеристики: ______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Основне паливо-використовуюче обладнання ______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Оснащення приладами теплотехнічного контролю (автоматичного -
окремо за кожним типом або групою устаткування). Найменування, тип
приладів і систем ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Наявність експлуатаційної документації (наявність паспортів,
режимних та технологічних карт і т.п.): __________________________ __________________________________________________________________
технологічні та режимні карти ____________________________________ __________________________________________________________________
ким і коли затверджені
технічні паспорти ________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Налагоджувальні роботи та їх виконавці ________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва налагоджувальної організації, N реєстраційного
посвідчення в органах НАЕР, дата проведення робіт)
7. Якість налагоджувальних робіт _________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Використання тепла відхідних газів ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
9. Факти марнотратного споживання, прямих втрат, неекономного та
неефективного використання палива ________________________________ __________________________________________________________________
10. Резерви економії палива ______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Теплоенергія
1. Вид теплової енергії, параметри теплоносіїв ___________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Система опалення (парова, водяна) _____________________________
3. Відпуск теплоспоживачам (в т.ч. субабонентам), наявність
договорів ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Схема обліку теплової енергії (загальна, міжцехова,
поагрегатна), тип приладів обліку ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Наявність розмежованого обліку споживання теплової енергії
субабонентів _____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Основне тепловикористовуюче обладнання ________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
7. Стан паро-конденсатної системи підприємства, відсоток
повернення конденсату ____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Відсоток безперервної продувки котлів _________________________
9. Факти марнотратного споживання, прямих втрат, неекономного та
неефективного використання теплоенергії __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
10. Резерви економії теплової енергії ____________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Електроенергія
1. Схема електропостачання _______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Схема обліку електричної енергії (загальна, міжцехова,
поагрегатна), тип приладів обліку, наявність розмежованого обліку
споживання електричної енергії субабонентів ______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Основне електровикористовуюче обладнання ______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Факти марнотратного споживання, прямих втрат, неекономного та
неефективного використання електроенергії ________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Резерви економії електроенергії _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
5. Обсяг випуску основної товарної продукції
(за формою N 11-МТП) за п'ять останніх років та з
початку року на час перевірки
------------------------------------------------------------------ | Види основної | Одиниця |1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | продукції | виміру | рік | рік | рік | рік | рік | |------------------+---------+-----+------+------+-------+-------| |------------------+---------+-----+------+------+-------+-------| |------------------+---------+-----+------+------+-------+-------| ------------------------------------------------------------------
6. Енергоємність продукції за п'ять останніх років ------------------------------------------------------------------ | | Одиниця | 1996 | 1997 | 1998 |1999 | 2000 | |Енергоємність | виміру | рік | рік | рік | рік | рік | | продукції |----------+------+-------+-------+-----+--------| | | кгуп/грн | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відсоток в собівартості ------------------------------------------------------------------ |Паливо і енергія |Одиниця | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | | |виміру | рік | рік | рік | рік | рік | | |--------+------+------+-------+-------+-------| | | % | | | | | | ------------------------------------------------------------------
7. Нормування питомих витрат ПЕР
Наявність норм питомих витрат ПЕР, їх відповідність постанові
Кабінету Міністрів України N 786 від 15.07.97 "Про порядок
нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
суспільному виробництві" _________________________________________ __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | | Паливо | Теплоенергія | Електроенергія | |Рік | | | | | | (куб.м, т/ ) | (Гкал/ ) | (кВт-год/ ) | | |-------------------+-------------------+----------+--------| | |Встановлена|Фактич-|Встановлена|Фактич-|Встановле-|Фактич- | | | норма | ні | норма | ні | на норма | ні | | | |питомі | |питомі | |питомі | | | |витрати| |витрати| |витрати | |----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------| |1995| | | | | | | |----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------| |1996| | | | | | | |----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------| |1997| | | | | | | |----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------| |1998| | | | | | | |----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------| |1999| | | | | | | |----+-----------+-------+-----------+-------+----------+--------| |2000| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Наявність організаційно-технічних заходів з економії ПЕР (з
розрахунком ефективності використання ПЕР) _______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Стан використання вторинних ПЕР __________________________________ __________________________________________________________________
Впровадження енергозберігаючих технологій ________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Наявність нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії ________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Готовність підприємства до роботи в осінньо-зимовий період
1. Наявність організаційно-технічних заходів з підготовки
підприємства до роботи в осінньо-зимовий період та стан їх
виконання ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Наявність затверджених графіків планово-попереджувального
ремонту основного та допоміжного енергообладнання та їх виконання
(%) ______________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Кількість котлоагрегатів, готовність їх до роботи _____________ __________________________________________________________________
4. Технічний стан допоміжного обладнання (пальників,
економайзерів, димососів, вентиляторів, деаераторних установок,
обладнання хімпідготовки) ________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
відсоток готовності ______________________________________________
5. Технічний стан системи опалення:
готовність тепломережі, стан теплоізоляції, технічний стан
запірної арматури, трубопроводів _________________________________ __________________________________________________________________
відсоток готовності ______________________________________________
технічний стан сіткових живильних насосів ________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
готовність до роботи бойлерів опалення: __________________________ __________________________________________________________________
відсоток готовності ______________________________________________
6. Використання резервного палива (назва резервного палива,
наявність та кількість, поповнення резервів, готовність
устаткування до роботи на резервному паливі) _____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
9. Результати перевірки __________________________________________________________________
(стан енергозбереження, складено приписи, попереджено, складено
протокол про адміністративні порушення, оформлено постанову про
підвищену плату за неефективне використання природного газу) _____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Державний інспектор ______________________________________________
З актом ознайомлені:
М.П. Керівник _________________________________________________
Головний енергетик _______________________________________
Акт перевірки та припис на _____ сторінках передані представнику
підприємства
(Вх. N ___________ від "_____" ______________ _________ року)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

Додаток 2
до Порядку проведення перевірок
ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів
Національне агентство України з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів
Державна інспекція з енергозбереження
_____________________________________________________________
(назва інспекції)
Припис
До Акту комплексної перевірки використання ПЕР
N _______ від "____"__________ _______ року
м. ______________ "____" __________________ року

Виконання припису обов'язкове (Закон України "Про
енергозбереження" від 1 липня 1994 р. N 74/94-ВР) (із змінами і
доповненнями). ------------------------------------------------------------------ | N | Зміст пункту припису | Термін | Економія ПЕР | |з/п | | виконання | після | | | | | виконання | | | | | пункту | | | | | припису | |----+-------------------------------+-----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-------------------------------+-----------+---------------| |----+-------------------------------+-----------+---------------| |----+-------------------------------+-----------+---------------| |----+-------------------------------+-----------+---------------| |----+-------------------------------+-----------+---------------| |----+-------------------------------+-----------+---------------| |----+-------------------------------+-----------+---------------| |----+-------------------------------+-----------+---------------| |----+-------------------------------+-----------+---------------| ------------------------------------------------------------------
Виконання вищевказаних заходів забезпечить економію: палива:
природний газ (тис.куб.м /рік) ___________________________________
мазут (т) ___________________________________
вугілля (т) ___________________________________ ____________________________ ___________________________________
електроенергії ___________________________________
(тис.кВт-год/рік)
теплоенергія (Гкал/рік) ___________________________________
Усього пунктів припису ___________________________________
Про результати виконання припису прошу повідомити інспекцію
письмово після закінчення терміну виконання припису.
Припис склав державний інспектор _________________________________
Начальник територіального управління Державної інспекції з
енергозбереження _________________________________________________
Ознайомлені:
М.П. Керівник _______________________________________________
Головний енергетик _____________________________________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань забезпечення ефективного використання
енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }
Додаток 3
до Порядку проведення перевірок
ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів

_________________________________________ _________________________________________
(назва органу, що видав постанову)

Постанова N ___ про сплату підвищеної плати за нераціональне використання газу та
інших паливно-енергетичних ресурсів.
"____" _________ 200 ___ р. _______________________
місце прийняття __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора)
розглянувши акт перевірки, складений "_____" ___________ 200__ р. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва органу, представник якого склав акт)
за результатами перевірки ________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
підпорядкованість, місцезнаходження; номер поточного рахунка та
назва установи банку; посада, прізвище, ім'я та по батькові
керівника) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвища, ім'я та по батькові осіб, які підписали акт)
про нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних
ресурсів _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(причини нераціонального використання та посилання
на нормативно-правовий акт)
відповідно до статті 11 Закону України "Про енергозбереження"
та постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1993 р.
N 699 "Про заходи щодо ефективного використання газу та інших
паливно-енергетичних ресурсів в народному господарстві"
П О С Т А Н О В И В:
Застосувати підвищену плату за ___________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(об'єм перевитрат в натуральних одиницях виміру та вид
паливно-енергетичних ресурсів ) до _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
підпорядкованість, місцезнаходження; номер поточного рахунка та
назва установи банку; посада, прізвище, ім'я та по батькові
керівника)
у розмірі ____________________________ гривень.
____________________________
(підпис особи, яка прийняла
постанову)
М.П.
Постанову надіслано (отримав) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, що
отримала постанову)

"____" _____________ 200 ___ р. __________
(підпис)вгору