Документ z0651-98, поточна редакція — Редакція від 15.01.2013, підстава - z2139-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 257 від 01.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 жовтня 1998 р.
за N 651/3091

Про затвердження Положення про відомчу
пожежну охорону об'єктів морського і
річкового транспорту України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 }

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року
N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про
пожежну безпеку" та для координації роботи, пов'язаної із
забезпеченням пожежної безпеки і контролю за її проведенням на
підприємствах морського і річкового транспорту України,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів
морського і річкового транспорту України (додається).
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
України (Сушкін Л.П.): 2.1. Зареєструвати Положення про відомчу пожежну охорону
об'єктів морського і річкового транспорту України в Міністерстві
юстиції України. 2.2. Довести до відома всіх підприємств, установ і
організацій морського і річкового транспорту України зазначене
Положення, зобов'язати керівників підприємств морського і
річкового транспорту організувати вивчення цього Положення та
забезпечити його виконання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту України - Голову Державного департаменту
морського і річкового транспорту Севрюкова В.В.
Перший заступник Міністра Л.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 01.07.98 N 257
Положення
про відомчу пожежну охорону об'єктів морського
і річкового транспорту України
{ У тексті Положення слова "Міністерство транспорту України"
в усіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство
інфраструктури України" у відповідних відмінках, слова
"Міністерство внутрішніх справ України" в усіх відмінках та "МВС
України" замінено словами "Міністерство надзвичайних ситуацій
України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 }
1. Загальна частина
1.1. Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського
і річкового транспорту України (далі - Положення) розроблено
згідно з законами України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про
транспорт" ( 232/94-ВР ), Типовим положенням про відомчу пожежну
(пожежно-сторожову) охорону ( 653-95-п ), Положенням про
Міністерство транспорту України ( 103/92-рп ). { Абзац перший
пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 } Дія Положення поширюється на усі підприємства, установи та
організації (далі - об'єкти) морського і річкового транспорту
України. Це Положення регламентує діяльність та установлює вимоги, що
стосуються відомчої пожежної охорони (далі - ВПО) об'єктів
морського і річкового транспорту України (далі - ОМРТУ). У цьому Положенні об'єктами морського і річкового транспорту
України вважаються підприємства, установи та організації,
перераховані у статтях 24 та 27 Закону України "Про транспорт". Цим Положенням слід керуватись посадовим особам Міністерства
інфраструктури України, підприємств, установ та організацій
морського і річкового транспорту України, а також державних
наглядових органів при здійсненні контролю за діяльністю відомчої
пожежної охорони об'єктів морського і річкового транспорту
України. { Абзац п'ятий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 )
від 30.11.2012 }
1.2. ВПО на об'єктах морського і річкового транспорту України
створюється з метою гасіння пожеж, захисту життя та здоров'я
громадян, державної власності від пожеж і підтримання належного
рівня пожежної безпеки на цих об'єктах. ВПО є складовою частиною
Міністерства інфраструктури України. 1.3. ВПО ОМРТУ складається зі служб пожежної безпеки,
відділів, загонів, інспекцій відомчої пожежної охорони, пожежних
команд, пожежних суден, окремих посадових осіб відомчої пожежної
охорони, учбових закладів підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації морських і річкових пожежних фахівців, виробничих
підрозділів. Види підрозділів ВПО, їх кількість, ступінь оснащення
пожежною технікою, штатна чисельність визначаються залежно від
завдань, що покладаються на ці підрозділи, категорій з
вибухопожежної та пожежної небезпеки, ступенів вогнестійкості
будинків та споруд, балансової вартості майна підприємств,
розрахункової кількості людей, що одночасно перебувають у
будинках, спорудах підприємств, а також віддаленості від місця
дислокації підрозділів Державної пожежної охорони та їх
оснащеності пожежною технікою. Типові штати підрозділів ВПО затверджуються Міністерством
інфраструктури України за узгодженням з Міністерством надзвичайних
ситуацій України. Відомча пожежна охорона є протипожежною службою цивільної
оборони об'єктів морського і річкового транспорту України. 1.4. Підрозділи ВПО є самостійними структурними підрозділами
об'єктів. Керівник підрозділу ВПО підпорядковується безпосередньо
керівникові об'єкта. 1.5. Департамент безпеки Міністерства інфраструктури України
очолює, скеровує, контролює та координує діяльність ВПО тих
портів, судноремонтних заводів, пароплавств, судноплавних компаній
та організацій незалежно від форм власності, які забезпечують
роботу морського і річкового транспорту. { Абзац перший пункту 1.5
глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 } Загальне керівництво та контроль за діяльністю підрозділів
ВПО об'єктів здійснюють керівники об'єктів, на яких вона створена. 1.6. У своїй діяльності підрозділи ВПО керуються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) та "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), іншими законами,
постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами
Міністерства інфраструктури України, Міністерства надзвичайних
ситуацій України, цим Положенням. { Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 }
2. Завдання відомчої пожежної охорони
2.1. Основними завданнями ВПО є: 2.1.1. Розробка та впровадження організаційних та
науково-технічних заходів у галузі пожежної безпеки.
{ Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 } 2.1.2. Профілактичне та пожежно-оперативне обслуговування. 2.1.3. Здійснення контролю за виконанням протипожежних вимог. 2.1.4. Підготовка особового складу підрозділів ВПО до роботи
з профілактики та гасіння пожеж. 2.1.5. Постійне утримування пожежної техніки, котрою оснащена
ВПО, напоготові до гасіння пожеж, захисту людей та матеріальних
цінностей. 2.1.6. Гасіння та ліквідація пожеж, рятування людей та
матеріальних цінностей на пожежах. 2.1.7. Розробка та впровадження у практику нових засобів та
способів гасіння пожеж. 2.1.8. Ведення обліку пожеж, аналіз причин їх виникнення та
розробка заходів з усунення цих причин. 2.1.9. Участь у ліквідації наслідків катастроф, стихійних лих
та аварій. 2.1.10. Вирішення задач протипожежної служби цивільної
оборони. 2.1.11. Участь у технічному розслідуванні пожеж. 2.1.12. Участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію
об'єктів та суден.
2.2. Підрозділи ВПО, що мають виїзну пожежну техніку,
залучаються до гасіння пожеж у порядку, який встановлюється
державною пожежною охороною. { Пункт 2.2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 }
3. Функції відомчої пожежної охорони
3.1. ВПО ОМРТУ згідно з покладеними на неї завданнями: 3.1.1. Здійснює контроль за дотримуванням вимог законодавства
з питань пожежної безпеки, протипожежних вимог стандартів, норм,
правил та технічних умов посадовими особами та іншими працівниками
об'єктів. 3.1.2. Організує розробку правил та інструкцій пожежної
безпеки для тих об'єктів підгалузі, щодо специфіки яких відсутні
загальнодержавні правила пожежної безпеки, узгоджує та подає їх на
затвердження в установленому порядку. 3.1.3. Розробляє за участю відповідних фахівців об'єктів
документи з організації роботи підрозділів ВПО та подає їх на
затвердження в установленому порядку. 3.1.4. Перевіряє наявність документів, що дають право на
виконання пожежонебезпечних робіт. 3.1.5. Організовує реалізацію єдиної науково-технічної
політики у галузі пожежної безпеки. 3.1.6. Вносить подання з пропозиціями щодо проведення
науково-дослідних, проектних та проектно-конструкторських робіт у
галузі пожежної безпеки. 3.1.7. Здійснює контроль за реалізацією науково-технічних
програм з питань пожежної безпеки. 3.1.8. Приймає участь та надає допомогу у вирішенні питань
організації пожежної охорони на об'єктах, доборі та підготовці
кадрів для підрозділів ВПО. 3.1.9. Перевіряє відповідність вимогам пожежної безпеки
продукції, що виробляється. 3.1.10. Перевіряє на ОМРТУ наявність дозволів на початок
роботи, які видаються відповідно до Порядку видачі Державною
інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150 ( 150-2001-п ). { Підпункт 3.1.10 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
3.1.11. Проводить протипожежну агітацію та пропаганду. 3.1.12. Контролює наявність у договорах оренди обов'язків
сторін з забезпечення пожежної безпеки майна об'єкта, що здається
в оренду. 3.1.13. Гасить пожежі, рятує людей та матеріальні цінності
від знищення вогнем. 3.1.14. Приймає участь у ліквідації наслідків катастроф,
стихійних лих та аварій. 3.1.15. Сприяє створенню добровільних пожежних дружин
(команд), бере участь у навчанні членів ДПД (ДПК), контролює їхню
діяльність. 3.1.16. Узагальнює практику застосування законодавства з
питань пожежної безпеки, подає до відповідних органів та
відповідним посадовим особам пропозиції з його удосконалення. 3.1.17. Здійснює аналізування протипожежного стану об'єктів,
що охороняються та обслуговуються, та на їх основі розробляє
заходи зі зниження їхньої пожежної небезпеки. 3.1.18. Проводить технічне розслідування обставин та причин
пожеж, загибелі та травмування людей, знищення та пошкодження
майна. 3.1.19. Провадить облік пожеж, готує звіти та повідомлення
про пожежі та передає їх до відповідних організацій. Проводить
аналізування причин обставин та наслідків пожеж у підгалузі та
розробляє заходи з їх попередження та зниження тяжкості наслідків
від пожеж. 3.1.20. Бере участь у складанні описів особливо великих,
великих та характерних пожеж, а також пожеж з загибеллю та
травмуванням людей, спрямовує інформацію про них з висновками щодо
заходів з запобігання аналогічним пожежам на інших об'єктах. 3.1.21. Узгоджує наряди - допуски на виконання тимчасових
вогневих робіт. 3.1.22. На запрошення класифікаційних товариств - бере участь
у роботі спеціальних комісій з визначення придатності суден для
перевезення пожежо- та вибухонебезпечних вантажів. { Підпункт 3.1.22 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
3.1.23. Узгоджує письмові дозволи, які видаються начальником
порту, на ввезення до порту та вантажні операції з
пожежонебезпечними вантажами. 3.1.24. Узгоджує акти на право експлуатації приміщень для
електро- і газозварювальних робіт (зварювальних постів) та
зварювального устаткування на суднах. 3.1.25. Розглядає проекти та бере участь у прийнятті до
експлуатації суден, будинків, споруд та інших відомчих об'єктів. 3.1.26. Проводить вступний протипожежний інструктаж з усіма
працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або
тимчасову), а також з особами, що прибули на об'єкт у відрядження,
на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню участь
у виробничому процесі, провадить облік осіб, які пройшли
інструктаж. 3.1.27. Перевіряє знання з питань пожежної безпеки у осіб
командного складу перед направленням на судно, або у тих, що
призначаються на більш високі посади, а також у суднових
електрогазозварників та осіб, які порушили вимоги пожежної
безпеки. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань у
встановленому чинним законодавством порядку. { Підпункт 3.1.27 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
3.1.28. Перевіряє готовність екіпажів суден до боротьби з
пожежами. 3.1.29. Бере участь у роботі комісій з приймання судна після
завершення побудови, переобладнання або від іншого судновласника. 3.1.30. Бере участь у роботі комісій з розслідування пожеж на
суднах. 3.1.31. Проводить консультації з питань пожежної безпеки
суден, що перебувають в експлуатації, і берегових об'єктів. 3.1.32. Проводить щорічні детальні (при інспекторських
оглядах), контрольні та позачергові пожежно-технічні обстеження
суден та берегових об'єктів. 3.1.33. Бере участь у комісіях судновласників з розробки
заходів безпеки у випадках разових композитних перевезень
небезпечних вантажів, узгоджує вантажні плани на їх навантаження
та здійснює нагляд за забезпеченням пожежної безпеки при вантажних
операціях з ними, супроводжує пожежонебезпечні вантажі у рейсі. 3.1.34. Бере участь у роботі пожежно-технічних комісій. 3.1.35. Готує та доводить до відома об'єктів положення,
накази, розпорядження, правила, інструкції, інформаційні матеріали
з питань пожежної безпеки та здійснює контроль за їх виконанням. 3.1.36. Узгоджує проекти нормативно-правових актів та
нормативно-технічних документів з питань пожежної безпеки, які
розробляються Міністерством інфраструктури України. { Підпункт 3.1.36 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
3.1.37. Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій
та конкурсів з удосконалення роботи з забезпечення пожежної
безпеки, діяльності ВПО, пожежно-технічних комісій, добровільних
пожежних дружин. 3.1.38. Подає пропозиції та готує матеріали для обговорення
питань пожежної безпеки на засіданнях колегій, службових нарадах.
{ Підпункт 3.1.38 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 } 3.1.39. Надає методичну допомогу керівникам об'єктів у
організації спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) та
перевірки знань з питань пожежної безпеки. { Підпункт 3.1.39 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
3.1.40. Бере участь у роботі комісій Міністерства
інфраструктури України з проведення експертизи об'єктів щодо
пожежної безпеки. { Підпункт 3.1.40 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
3.1.41. Розглядає листи, заяви, скарги та пропозиції з питань
пожежної безпеки та вживає заходів за ними. 3.1.42. Готує для включення до колективних договорів
підприємств, на якому вона створена, пропозиції, спрямовані на
підвищення рівня пожежобезпеки об'єктів. 3.1.43. Здійснює контроль за виконанням наказів, розпоряджень
та постанов державного пожежного нагляду та посадових осіб ВПО. 3.1.44. Подає пропозиції підприємствам про виділення коштів
на виконання заходів з забезпечення пожежної безпеки об'єктів,
здійснює контроль за їх використанням. 3.1.45. Готує особовий склад до роботи з пожежної
профілактики та гасіння пожеж, а також участі у ліквідації
наслідків катастроф, стихійних лих та аварій. 3.1.46. Взаємодіє з класифікаційними товариствами,
посадовими особами та підрозділами органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх
форм власності, профспілок, громадських організацій з питань
пожежної безпеки, технічного розслідування обставин та причин
пожеж і загибелі та травмування людей, знищення та пошкодження
державного майна на них. { Підпункт 3.1.46 пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу
Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 }
3.1.47. Вивчає, розробляє, узагальнює та сприяє впровадженню
у практику роботи ВПО нові передові форми та методи пожежної
профілактики та гасіння пожеж на суднах та берегових об'єктах. 3.1.48. Надає допомогу під час розробки інструкцій про заходи
пожежної безпеки (загальнооб'єктних, для окремих цехів, виробничих
дільниць, суден, лабораторій, приміщень, при проведенні
пожежонебезпечних видів робіт, експлуатації технологічних
установок, устаткування), узгоджує їх. 3.1.49. Сприяє галузевим навчальним закладам, що займаються
підготовкою кадрів для ВПО та навчанням посадових осіб та інших
фахівців морського і річкового транспорту, з питань пожежної
безпеки, у створенні та розвитку матеріальної бази навчання щодо
пожежної безпеки, укомплектуванні кваліфікованими в цій галузі
кадрами, забезпеченні нормативно-правовими актами та
навчально-методичною літературою. Складає та узгоджує з
адміністрацією об'єктів рознарядки направлення на навчання та
підвищення кваліфікації. Контролює їх виконання. 3.1.50. Вносить пропозиції для включення до дефектних
відомостей на проведення планово-запобіжних ремонтів, вжиття
заходів з забезпечення пожежної безпеки суден, виробництв,
установок. 3.1.51. Проводить пожежно-тактичні навчання, тренування та
перевірки стану готовності для відпрацювання дій з гасіння пожеж
на суднах та берегових об'єктах. 3.1.52. Сприяє розробці та впровадженню систем протипожежного
захисту, установок пожежної сигналізації та пожежогасіння,
використанню систем виробничої автоматики для запобігання пожежам,
провадить облік систем протипожежного захисту та запобігання
пожежам. 3.1.53. Провадить облік обладнання об'єктів первинними
засобами пожежогасіння, визначає спільно з посадовими особами
об'єктів потребу у цих засобах, узгоджує замовлення на їх
придбання та рознаряджень на їх розподілення. 3.1.54. Організовує та проводить професійну підготовку
особового складу ВПО відповідно чинних нормативно-правових актів,
з урахуванням специфіки роботи галузі. { Підпункт 3.1.54 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
3.1.55. Забезпечує підтримку у постійній бойовій готовності
пожежної техніки, засобів зв'язку, що перебувають на оснащенні
підрозділів ВПО. 3.1.56. Організовує вартову службу у пожежних командах ВПО та
здійснює постійний контроль за станом її відбування. 3.1.57. Відпрацьовує оперативні плани та картки
пожежогасіння. 3.1.58. Розробляє документи зі взаємодії підрозділів ВПО з
підрозділами гарнізонів пожежної охорони та спеціальних служб при
гасінні пожеж на суднах та берегових об'єктах, організовує їх
практичне відпрацювання. 3.1.59. Розробляє документи служби чергового складу та
караулів пожежних команд, визначає порядок їх зберігання. 3.1.60. Сприяє оснащенню службових приміщень та територій
пожежних команд тими технічними засобами, що потрібні для сприяння
оперативному та ефективному виконанню завдань, які стоять перед
підрозділами. 3.1.61. Сприяє забезпеченню особового складу належним
спеціальним одягом та спорядженням, іншими індивідуальними та
груповими засобами захисту від впливу шкідливих та небезпечних
чинників при виконанні службових завдань. 3.1.62. Бере участь у складанні замовлень на придбання
пожежної техніки. 3.1.63. Розплановує розміщення особового складу, техніки,
устаткування, пожежно-технічного озброєння, вогнегасних засобів,
ПММ, господарчого інвентарю у будинках пожежних депо, відповідно
до вимог, встановлених Державною пожежною охороною. 3.1.64. Сприяє своєчасному медичному огляду особового складу,
навчанню правилам охорони праці, способам та засобам правильного
та безпечного застосування технічних засобів, які є на озброєнні,
вивченню питань забезпечення безпеки при виконанні службових
обов'язків та бойових дій на об'єктах зі шкідливими, вибухо- та
пожежонебезпечними речовинами та матеріалами. 3.1.65. Видає капітанам суден свідоцтва пожежної охорони на
право виходу суден у море або подальшу експлуатацію на річці,
акваторії порту або заводу. 3.1.66. Бере участь у пожежно-технічних обстеженнях берегових
об'єктів, що проводяться посадовими особами державного пожежного
нагляду. 3.1.67. Видає письмові висновки про відповідність кандидатів
на заміщення посад помічників капітанів з пожежної частини старших
пожежників та пожежних матросів кваліфікаційним вимогам. 3.1.68. Бере участь у підготовці позовних заяв до суду,
арбітражу про відшкодування шкоди, спричиненої пожежею, виниклою
внаслідок невиконання встановлених вимог пожежної безпеки
підрядними, орендними та іншими організаціями, а також окремими
громадянами на об'єктах, що охороняються та обслуговуються ВПО. 3.1.69. Департамент безпеки Міністерства інфраструктури
України узгоджує з навчальними закладами, що входять до сфери
управління Міністерства інфраструктури України, учбово-тематичні
плани, програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації усіх категорій слухачів, а також перевіряє якість
проведення занять з питань пожежної безпеки. { Підпункт 3.1.69 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
3.1.70. Департамент безпеки Міністерства інфраструктури
України узгоджує в межах своєї компетенції кандидатури на
заміщення посад керівників служб пожежної безпеки підрозділів, а
також помічників капітанів з пожежної частини. { Підпункт 3.1.70 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
3.1.71. Бере участь у заходах, які розробляють та
впроваджують центральні органи державної виконавчої влади, Рада
міністрів Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої
влади, органи місцевого та регіонального самоврядування щодо
запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів і об'єктів.
4. Права та обов'язки особового складу відомчої
пожежної охорони
4.1. Посадові особи відомчої пожежної охорони, виконуючи
службові обов'язки, мають право: 4.1.1. Проводити у присутності власника або його повноважного
представника пожежно-технічні обстеження підприємств, установ,
організацій, будинків, споруд, суден, новобудов та інших
підконтрольних об'єктів. 4.1.2. У будь-який час у присутності представників
адміністрації перевіряти на об'єктах готовність засобів
пожежогасіння, пожежної сигналізації та зв'язку. 4.1.3. Проводити технічне розслідування обставин та причин
пожеж, загибелі та травмування людей, знищення та пошкодження
майна на них. 4.1.4. Давати (надсилати) керівникам та іншим посадовим
особам, відповідальним за забезпечення пожежної безпеки,
обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення
порушень правил пожежної безпеки з формою додатка та здійснювати
контроль за їх виконанням. 4.1.5. У пожежно-контрольному формулярі записувати заходи, що
пропонуються з усунення екіпажем судна недоліків, виявлених у
результаті пожежно-технічних обстежень. 4.1.6. Надавати особам, відповідальним за забезпечення
пожежної безпеки, рекомендації про проведення заходів, доконечно
потрібних для запобігання пожежам та для забезпечення
протипожежного захисту. 4.1.7. Складати адміністративні протоколи та готувати
пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб,
інших працівників підприємств, на яких вона створена, винних у
порушенні вимог пожежної безпеки, встановлених актами
законодавства. 4.1.8. Контролювати наявність у договорах оренди обов'язків
сторін з забезпечення пожежної безпеки того майна об'єкта, що його
здають в оренду. 4.1.9. Перевіряти рівень перебування напоготові добровільних
пожежних дружин, берегових, рейдових пожежних команд, а також
брати участь у планових перевірках готовності екіпажів суден до
боротьби з пожежами. 4.1.10. Видавати капітанам суден свідоцтва пожежної охорони
на право виходу суден у море або подальшу експлуатацію на річці,
акваторії порту або заводу. 4.1.11. При виявленні на судні порушень, що створюють загрозу
виникнення пожежі - припиняти експлуатацію приміщення, установки,
устаткування або виконання технологічних операцій до усунення
порушень. 4.1.12. Одержувати від підприємств, установ, організацій,
посадових осіб і працівників відомості та документи, що
характеризують стан пожежної безпеки, дані про пожежі, технічну
документацію на розробку та виготовлення пожежонебезпечних
приладів, устаткування та іншої продукції, речовин та матеріалів. 4.1.13. На випадок виявлення порушень правил пожежної
безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджують
її гасінню та евакуації людей, а також на випадок випуску
пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного
захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов (або у разі
їх відсутності), припиняти чи забороняти: а) роботу виробничих дільниць та агрегатів, експлуатацію
окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної
мережі; б) проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих дозволів
на право проведення таких робіт. 4.1.14. Порушувати питання щодо відсторонення від роботи
осіб, які не пройшли інструктаж, спеціальне навчання та перевірку
знань з питань пожежної безпеки, а також тих осіб, які не мають
дозволів на проведення пожежонебезпечних робіт. 4.1.15. Інструктувати та перевіряти роботу на судні помічника
капітана з пожежно-технічної частини, осіб командного складу,
визначених наказом відповідальними за забезпечення пожежної
безпеки на плавзасобах. 4.1.16. Безкоштовно використовувати відомчі засоби масової
інформації для оповіщення людей у разі виникнення пожежі, а також
для пропаганди заходів пожежної безпеки. 4.1.17. Для вжиття відповідних заходів спрямовувати у
класифікаційні товариства, до органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності інформацію про виявлені порушення, пов'язані з
забезпеченням пожежної безпеки. { Підпункт 4.1.17 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
4.1.18. Вносити керівникам пропозиції про заохочення
працівників, які беруть активну участь у поліпшенні протипожежного
стану, а також про притягнення до відповідальності працівників,
які порушують правила пожежної безпеки. 4.1.19. Перевіряти у навчальних закладах, які готують
фахівців для ВПО та займаються навчанням посадових осіб та
фахівців морського та річкового транспорту з питань пожежної
безпеки, відповідність матеріальної бази, навчально-тематичних
планів та програм вимогам законодавства України та
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, а також
відповідних міжнародних конвенцій, які є чинними в Україні. 4.1.20. Перевіряти на ОМРТУ наявність дозволів на початок
роботи, які видаються відповідно до Порядку видачі Державною
інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи
підприємств та оренди приміщень, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 2001 року N 150 ( 150-2001-п ). { Підпункт 4.1.20 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
4.1.21. Підрозділи ВПО, які є юридичними особами, згідно з
договорами з підприємствами та організаціями, що не входять до
сфери управління Міністерства інфраструктури України, можуть
здійснювати обслуговування первинних засобів пожежогасіння та
пожежної техніки, проводити навчання з пожежно-технічного
мінімуму, давати консультації з питань пожежної безпеки,
виконувати роботи з монтування та технічного обслуговування
засобів пожежної сигналізації - за наявності спеціального дозволу
(ліцензії), що видається відповідно до встановленого чинним
законодавством порядку. { Підпункт 4.1.21 пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від
30.11.2012 }
4.2. Під час гасіння пожежі на берегових об'єктах працівник
ВПО має право на безперешкодний доступ до всіх житлових,
виробничих та інших приміщень, а також вжиття будь-яких заходів,
спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та
ліквідації пожежі. Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням
майна під час гасіння пожежі, ВПО не відшкодовує. 4.3. Боротьбу екіпажу з пожежею на судні очолює капітан судна
або особа, що його заміщує. Старший начальник ВПО здійснює
безпосереднє керівництво діями підлеглих йому підрозділів згідно з
вказівками, отриманими від капітана судна або особи, що його
заміщує.
4.4. Працівники ВПО зобов'язані: 4.4.1. Знати та вміти самостійно вирішувати питання на
доручених ділянках роботи. 4.4.2. Виявляти ініціативу та наполегливість у виконанні
службового обов'язку. 4.4.3. Дотримуватися законів України, вимог підзаконних актів
та цього Положення. Бути ввічливими та коректними у спілкуванні з
посадовими особами та громадянами. 4.4.4. Бути чесними та принциповими у здійсненні заходів,
спрямованих на охорону життя та здоров'я людей, державного майна
від пожеж. 4.4.5. Зберігати в таємниці державну, службову та комерційну
інформацію, яка стає відомою їм у зв'язку з виконанням службових
обов'язків. 4.4.6. При виконанні службових обов'язків - носити
встановлену форму одягу та розпізнавальні знаки, відповідно до
посади, котру займає. 4.4.7. У разі виявлення пожежі повідомляти про це до пожежної
охорони та вживати заходів з його гасіння до прибуття пожежних
підрозділів. 4.4.8. Неухильно виконувати інструкцію Міністерства
інфраструктури України про облік пожеж.
4.5. За невиконання або неналежне виконання покладених на
працівників ВПО завдань та за неправильне використання повноважень
та перевищення наданих їм прав винуватці несуть дисциплінарну,
матеріальну та кримінальну відповідальність згідно з діючим
законодавством.
5. Порядок організації та умови проходження служби у
відомчій пожежній охороні
5.1. Методичне керівництво та контроль з питань організації
служби та підготовки пожежно-профілактичної роботи у підрозділах
ВПО здійснюється Департаментом безпеки Міністерства інфраструктури
України. { Пункт 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 }
5.2. На службу у ВПО ОМРТУ приймаються особи, що досягли
вісімнадцятирічного віку, за станом здоров'я та освітою здатні
виконувати покладені на них обов'язки. Приймання на роботу здійснюється згідно з чинним в Україні
законодавством про працю. 5.3. На керівні посади (керівники служб пожежної безпеки,
помічники капітанів з пожежної частини, начальники пожежних
команд, старші інженери) призначаються особи, що мають вищу
технічну освіту і стаж роботи у пожежної охороні не менш як один
рік. На посади інженерно-інструкторського складу служб пожежної
безпеки, начальників караулів пожежних частин призначаються особи,
які мають середню спеціальну освіту. На посади рядового складу
призначаються особи, які мають середню освіту. 5.4. Особовий склад ВПО поділяється на рядовий та
начальницький, перелік посад, що підлягають заміщенню
начальницьким та рядовим складом, установлюється типовими штатами.
{ Пункт 5.5 глави 5 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 }
5.5. Особовий склад чергових підрозділів для роботи на
пожежах забезпечується спеціальним одягом, знаряддям та засобами
індивідуального захисту. Норми постачання спеціальним одягом особового складу ВПО
установлюються Міністерством інфраструктури України. { Абзац
другий пункту 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 } 5.6. Забороняється залучати особовий склад ВПО для виконання
завдань, не передбачених цим Положенням. 5.7. Умови оплати праці особового складу ВПО установлюються
Міністерством інфраструктури України та повинні забезпечувати
матеріальні умови, достатні для комплектування якісного особового
складу, диференційно враховувати характер та умови роботи,
стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності
та компенсувати його фізичні та інтелектуальні витрати, а також
забезпечувати належну готовність підрозділів до гасіння пожеж та
проведення пожежної профілактики. В обгрунтованих випадках місцеві органи влади та
самоврядування, керівники об'єктів, що охороняються та
обслуговуються ВПО, можуть здійснювати для ВПО додаткові виплати
понад встановлені Міністерством інфраструктури України розміри.
6. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
6.1. Створення та підтримання на належному рівні
матеріально-технічної бази ВПО, забезпечення її пожежною технікою,
устаткуванням, спецодягом, засобами зв'язку та гасіння пожеж,
засобами індивідуального захисту, службовими та допоміжними
приміщеннями з устаткуванням та інвентарем, водопостачанням,
освітленням та опалюванням, оргтехнікою, канцтоварами, меблями,
транспортом, ПММ та ін. є обов'язком об'єктів, на яких вона
створена, та здійснюється за рахунок цих об'єктів. { Пункт 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 }
6.2. Підрозділи ВПО обладнуються пожежною технікою та
пожежно-технічним устаткуванням за нормами, чинними у Державній
пожежній охороні, а для гасіння пожеж на суднах та інших плавучих
спорудах - спеціальною технікою та засобами пожежогасіння (пожежні
судна, буксири, піноутворювачі для одержання піни на морській
воді, спеціальні порошкові, газові та аерозольні сполуки) згідно з
розрахунками та Правилами класифікації і побудови суден. 6.3. Для відпрацювання спеціальних способів та засобів
гасіння пожеж на суднах, плавспорудах, у портах, що перевозять та
зберігають небезпечні вантажі, створюється спеціальний полігон з
навчання на ньому екіпажів суден, особового складу ВПО та
Державної пожежної охорони.
7. Соціальний захист працівників відомчої пожежної охорони
7.1. Соціальний захист працівників ВПО здійснюється згідно з
чинним в Україні законодавством про працю. 7.2 Особовий склад підрозділів ВПО, який відбуває службу на
виробництвах, суднах, ділянках з шкідливими умовами праці,
користується пільгами нарівні з робітниками та службовцями цих
виробництв, суден, дільниць. 7.3. Житлова площа, місця у гуртожитках об'єктів, дитячих
дошкільних установах, путівки до санаторно-курортних установ,
будинків відпочинку, а також інші трудові та соціальні пільги
працівникам ВПО надаються нарівні з робітниками та службовцями
об'єктів, що охороняються та обслуговуються. 7.4. Медично-санітарне обслуговування особового складу ВПО,
пенсіонерів з числа колишніх працівників ВПО та членів їхніх сімей
провадять лікувальні, профілактичні та оздоровчі установи
морського та річкового транспорту на загальних підставах,
установлених для працівників МРТУ. 7.5. Працівники ВПО мають право перебувати у профспілках, а
також створювати у встановленому порядку власні професійні спілки. 7.6. За членами сім'ї загиблого (померлого) при виконанні
службових обов'язків зберігаються права на пільги, вказані у
пунктах 7.3 і 7.4 цього Положення, якими загиблий (померлий)
працівник ВПО користувався за місцем роботи. 7.7. Нагляд за додержанням законності в діяльності ВПО
здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.
Додаток
до пункту 4.1.4 Положення про відомчу
пожежну охорону об'єктів морського і
річкового транспорту України

Відомча пожежна охорона
Розпорядження (припис) N _______
Кому _______________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___" ___________________ 19__ р. проведене пожежно-технічне
обстеження _______________________________________________________
(вказати, який об'єкт підлягав обстеженню, адресу об'єкта, __________________________________________________________________
посади та прізвище працівників відомчої __________________________________________________________________
пожежної охорони, які проводили обстеження) __________________________________________________________________
разом з __________________________________________________________
(вказати посади та прізвище осіб, які брали участь __________________________________________________________________
в обстеженні) З метою усунення порушень правил та норм пожежної безпеки,
недоліків в роботі, пов'язаних з забезпеченням пожежної безпеки і
проведенням заходів з запобігання пожежам, відповідно до Типового
положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня
1995 р. N 653, пропонується вжити таких заходів: —————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Нормативне | Термін | Відмітка | | N | Найменування заходів |обгрунтовування|виконання| про вико- | |з/п| | | | нання | | | | | |(вказується| | | | | | тільки | | | | | | виконання)| |———+——————————————————————+———————————————+—————————+———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———+——————————————————————+———————————————+—————————+———————————| | |Розділ I | | | | | | | | | | | |Невиконані заходи | | | | | |вказані в попередніх | | | | | |приписах | | | | | | | | | | | | | | | | | |Розділ II | | | | | | | | | | | |Нові запропоновані | | | | | |заходи | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Перевірник __________________________ ____________________________________
(П.І.Б., посада робітника (підпис)
"___" ______________________ 19__ р. __________________________
відомчої пожежної охорони)
Припис для виконання отримав ____________________________
(посада, прізвище) ____________________________ ___________________________________
(підпис) ____________________________ "___" _____________________ 19__ р.
Результати контрольних перевірок
—————————————————————————————————————————————————————————————— | Дата | Номери | Посада та | Хто ознайомлений з | | |пере- |невико- | прізвище | результатом перевірки | Вжиті | |вірки | наних |перевірника |———————————————————————|заходи | | |пунктів | | посада, | підпис | | | | | | прізвище | | | |——————+————————+————————————+———————————+———————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————+————————+————————————+———————————+———————————+———————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 729 ( z2139-12 ) від 30.11.2012 }вгору