Документ z0650-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.05.2012. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2012 р.
за № 650/20963

ПОРЯДОК
роботи Експертної комісії з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

I. Загальні положення

1.1. Експертна комісія з розгляду питань занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (далі - Експертна комісія) є постійним дорадчим органом Міністерства культури України.

1.2. У своїй діяльності Експертна комісія керується законодавством України, у тому числі цим Порядком.

1.3. Забезпечення діяльності Експертної комісії здійснюють Департамент культурної спадщини та культурних цінностей та Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень.

1.4. Основним завданням Експертної комісії є забезпечення професійного вирішення питань підготовки висновків щодо об'єктів культурної спадщини для занесення/незанесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (далі - Реєстр).

1.5. Завданнями Експертної комісії також є:

розгляд програм, концепцій, пропозицій щодо виявлення, оцінки, підготовки облікової документації стосовно об'єктів культурної спадщини;

розгляд проектів нормативних і методичних документів, що стосуються сфери виявлення, оцінки та підготовки облікової документації щодо об'єктів культурної спадщини;

розгляд інших питань щодо обліку об'єктів культурної спадщини.

1.6. Експертна комісія, відповідно до завдань своєї діяльності:

розглядає матеріали, що надходять до Міністерства культури України для занесення об'єктів культурної спадщини до Реєстру;

розглядає протоколи наукових (вчених) рад установ та організацій, діяльність яких пов'язана з охороною культурної спадщини, оформлені за результатами оцінки відповідності об'єкта культурної спадщини критеріям, зазначеним у пунктах 10 і 11 Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760 (далі - Порядок);

розглядає протоколи науково-методичної ради органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, консультативних рад органів охорони культурної спадщини обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, інших громадських організацій, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини, оформлені за результатами оцінки відповідності об'єкта культурної спадщини критеріям, зазначеним у пунктах 10 і 11 Порядку;

готує висновки щодо об’єктів культурної спадщини за результатами розгляду облікової документації та протоколів наукових (вчених) рад установ та організацій, діяльність яких пов'язана з охороною культурної спадщини, оформлені за результатами оцінки відповідності об'єкта культурної спадщини критеріям, зазначеним у пунктах 10 і 11 Порядку.

1.7. Експертна комісія відповідно до своїх завдань може брати участь в організації і проведенні наукових конференцій, семінарів, нарад, наукових експедицій, розглядати інші питання стосовно об'єктів культурної спадщини за дорученням Міністерства культури України.

1.8. Експертна комісія має право запрошувати до участі в засіданні керівників органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, працівників, які підготували відповідні документи до розгляду, а також (за згодою) інших осіб, необхідних для підготовки висновків щодо об'єктів культурної спадщини.

1.9. Члени експертної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.10. Члени Експертної комісії зобов'язані дотримуватись принципів наукової сумлінності й об'єктивності при розгляді поданих матеріалів.

1.11. Персональний склад Експертної комісії затверджується наказом Міністерства культури.

ІІ. Організація роботи Експертної комісії

2.1. Експертна комісія складається з голови Експертної комісії, його заступників, відповідального секретаря Експертної комісії та членів Експертної комісії.

2.2. Для оперативного вирішення питань, що належать до повноважень Експертної комісії, створюється президія Експертної комісії у складі голови Експертної комісії, його заступників, відповідального секретаря Експертної комісії. Президія збирається на засідання у разі потреби.

2.3. Голова Експертної комісії:

визначає порядок денний засідання Експертної комісії;

веде засідання Експертної комісії (президії);

підписує протокол засідання Експертної комісії;

погоджує матеріали, що пропонуються на розгляд Експертної комісії;

має вирішальний голос на засіданні Експертної комісії в разі, якщо при голосуванні голоси розподілились порівну.

2.4. Відповідальним секретарем Експертної комісії, що має право голосу, є працівник Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей.

2.5. Відповідальний секретар Експертної комісії :

здійснює організаційне забезпечення засідань;

веде протокольну, наукову та ділову документацію Експертної комісії;

визначає, за погодженням з головою, матеріали, що пропонуються на розгляд Експертної комісії;

готує матеріали на розгляд засідань Експертної комісії.

2.6. Експертна комісія проводить свою роботу шляхом:

засідань комісії;

оперативних засідань президії.

2.7. Засідання Експертної комісії відбуваються за потреби у міру надходження відповідних матеріалів.

2.8. У разі відсутності голови засідання Експертної комісії веде один з його заступників. Головуючий визначає регламент засідання.

У разі відсутності відповідального секретаря його обов’язки головою Експертної комісії (або його заступником, який буде головувати на засіданні) покладаються на іншого члена Експертної комісії.

2.9. Засідання Експертної комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь понад 50 відсотків її складу, а також голова або один з заступників голови Експертної комісії та відповідальний секретар Експертної комісії.

2.10. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Експертної комісії, присутніх на засіданні.

На вимогу члена Експертної комісії в рішенні комісії може зазначатися його особиста думка, що не збігається з прийнятим рішенням.

2.11. Висновки Експертної комісії оформлюються протоколом і підписуються головуючим та відповідальним секретарем Експертної комісії.

2.12. Висновки Експертної комісії підлягають затвердженню Науково-методичною радою з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури (далі - Науково-методична рада).

2.13. Заступники голови мають право до засідання опрацьовувати підготовлені відповідальним секретарем матеріали засідання і в разі необхідності робити запити до Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень або інших наукових установ у сфері охорони культурної спадщини про надання додаткових наукових обґрунтувань, рецензії або експертні висновки фахівців за відповідними напрямами.

2.14. Матеріали на розгляд Експертної комісії або її президії готують і подають до Міністерства культури України:

орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

органи охорони культурної спадщини обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;

Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, інші громадські організації, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини.

Директор Департаменту
культурної спадщини
та культурних цінностейА.М. Вінграновськийвгору