Документ z0644-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.02.2017, підстава - z0118-17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2016  № 418


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2016 р.
за № 644/28774

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 25 від 10.01.2017}

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), з метою приведення деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказів Міністерства освіти і науки України зміни, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т. в. о. Міністра

І. СовсунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
11.04.2016  № 418


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2016 р.
за № 644/28774

ЗМІНИ,
що вносяться до наказів Міністерства освіти і науки України

1. У Положенні про предметну фахову комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 299, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 356/26801:

1) пункт 2 після слів «з певного» доповнити словом «навчального»;

2) у пункті 4:

у підпункті 1 слово «передумов» замінити словом «умов»;

у підпункті 2 слова «у день проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета» замінити словами «, а також схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю відповідно до критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти для відповідного навчального предмета»;

3) у пункті 13 слова та цифри «статті 45 Закону України «Про вищу освіту» замінити словами та цифрами «Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222».

2. У Положенні про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 299, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 357/26802:

1) у пункті 2 слова «з певного предмета» виключити;

2) підпункт 1 пункту 5 викласти в такій редакції:

«1) встановлення порога «склав/не склав», мінімальної кількості (суми) тестових балів, отримання яких надає учаснику зовнішнього незалежного оцінювання право на участь у конкурсному відборі під час прийому до вищого навчального закладу»;

3) у підпункті 2 пункту 5 слова «за шкалою» замінити словами «далі - таблиця за шкалою»;

4) пункт 6 після слів «якості освіти» доповнити словами «або один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти»;

5) у пункті 7 слова «та входить до складу експертної комісії» виключити;

6) друге речення пункту 8 викласти в такій редакції:

«Цим самим наказом призначаються голова, а також відповідальний секретар експертної комісії, який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішень.»;

7) у пункті 10:

слова «, розроблення таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці» виключити;

слова «у зовнішньому незалежному оцінюванні (сесії зовнішнього незалежного оцінювання)» замінити словами «в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання»;

слово «предмета» замінити словами «навчального предмета»;

8) пункт 11 після першого абзацу доповнити новим другим абзацом такого змісту:

«Голова експертної комісії затверджує таблиці за шкалою 100-200 балів, розроблені з урахуванням встановленого експертною комісією порога «склав/не склав».»;

9) у пункті 13:

у першому реченні слово «предмета» замінити словами «навчального предмета»;

у другому реченні слова «призначається відповідальний секретар» замінити словами «призначаються відповідальні секретарі»;

10) у пункті 14 слова «Персональний склад регіональних експертних груп формується на конкурсній основі із залученням до роботи в них» замінити словами «До роботи в регіональних експертних групах залучаються особи з числа»;

11) пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Інформація про висновки експертів регіональних експертних груп подається до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше наступного робочого дня після проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії.»;

12) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Готує зведену інформацію про висновки регіональних експертних груп щодо порога «склав/не склав», статистичні характеристики результатів виконання сертифікаційних робіт для розгляду експертною комісією, а також генерує з урахуванням установлених експертною комісією порогів «склав/не склав» таблиці за шкалою 100-200 балів робоча група Українського центру оцінювання якості освіти (далі - робоча група) у складі не менше п’яти осіб.»;

13) у пункті 22 слова та цифри «статті 45 Закону України «Про вищу освіту» замінити словами та цифрами «Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222».

3. У Положенні про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 299, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 358/26803:

1) у пункті 2 після слів «з певного» доповнити словом «навчального»;

2) у пункті 4 слово «таблиці» замінити словом «таблиць», слово «рівнів» замінити словом «рівня», слова «з певного предмета» виключити;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Головою експертної комісії може бути директор Українського центру оцінювання якості освіти або один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.»;

4) у пункті 8 слово «засідань» замінити словом «засідання»;

5) у пункті 11 слово «Таблиця» замінити словом «Таблиці»;

6) у пункті 12 слова та цифри «статті 45 Закону України «Про вищу освіту» замінити словами та цифрами «Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222».

{Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства освіти і науки № 300 від 16.03.2015, до якого вносились зміни}

4. У Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року № 300, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 359/26804:

1) у підпункті 3 пункту 2 розділу І:

слова «експертні комісії» замінити словами «експертна комісія»;

після слів «при Українському центрі оцінювання якості» доповнити словом «освіти»;

2) у розділі ІІ:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Український центр оцінювання якості освіти (далі - Український центр):

1) здійснює розподіл сертифікаційних робіт учасників зовнішнього оцінювання між пунктами обробки;

2) організовує доставку матеріалів зовнішнього оцінювання з пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання до пунктів обробки;

3) забезпечує розроблення комплексу програмних засобів, що використовуються в процесі обробки сертифікаційних робіт і документів пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт зовнішнього оцінювання);

4) розробляє та затверджує схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

5) організовує діяльність:

предметних фахових комісій;

робочої групи Українського центру;

експертної комісії з визначення рейтингової оцінки;

експертних комісій з визначення оцінки рівня навчальних досягнень;

апеляційної комісії;

6) визначає арифметичну суму балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (далі - тестовий бал);

7) визначає методи переведення тестових балів у рейтингові оцінки за шкалою 100-200 балів;

8) персоніфікує сертифікаційні роботи учасників зовнішнього оцінювання, установлює персональні результати зовнішнього оцінювання;

9) анулює за рішенням апеляційної комісії результати зовнішнього оцінювання;

10) формує відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додатки 1, 2), а також відомості результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - відомість результатів державної підсумкової атестації) (додаток 3);

11) оголошує результати зовнішнього оцінювання;

12) організовує передавання навчальним закладам відомостей результатів державної підсумкової атестації в електронному вигляді за умови засвідчення електронним цифровим підписом Українського центру з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».»;

у пункті 2:

у підпункті 1 слова «регламентних комісій» замінити словами «регламентної комісії»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) організовує доставку:

документів пунктів зовнішнього оцінювання до регіонального центру, що забезпечує проведення зовнішнього оцінювання на відповідній території обслуговування;

сертифікаційних робіт із пунктів обробки до пунктів перевірки та у зворотному напрямку;»;

у підпункті 4 слова «відкритих завдань» виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Предметні фахові комісії ухвалюють:

1) правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи (далі - ключі відповідей);

2) схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю з урахуванням критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що визначаються Українським центром (у разі потреби).»;

у пункті 5:

у підпункті 1 слово «проведення» виключити;

у підпункті 2 слова «в пункті проведення зовнішнього оцінювання, що можуть вплинути на об’єктивність результату» виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) порушують перед Українським центром оцінювання якості освіти клопотання щодо:

анулювання результатів зовнішнього оцінювання окремих осіб;

додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Робоча група Українського центру:

1) готує зведену інформацію про висновки регіональних експертних груп щодо порога «склав/не склав», статистичні характеристики результатів виконання сертифікаційних робіт;

2) генерує з урахуванням установлених експертною комісією з визначення рейтингової оцінки порогів «склав/не склав» таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці (далі - таблиця за шкалою 100-200 балів), що вказує на місце результату особи серед результатів інших учасників зовнішнього незалежного оцінювання.»;

у пункті 7:

після слова «розробляють» доповнити словами «та ухвалюють»;

після слів і цифр «1-12 балів)» доповнити словами «за підсумками проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певних навчальних предметів»;

пункти 8, 9 викласти в такій редакції:

«8. Експертна комісія з визначення рейтингової оцінки встановлює за підсумками проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета поріг «склав/не склав».

9. Апеляційна комісія здійснює розгляд:

1) апеляційних заяв учасників зовнішнього оцінювання щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - апеляційних заяв щодо результатів);

2) клопотань регламентних комісій щодо:

анулювання результатів зовнішнього оцінювання окремих осіб;

додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.»;

3) у розділі ІІІ:

абзац перший перед словом «Визначення» доповнити цифрою «1.»;

у пункті 1:

слово «предмета» замінити словами «навчального предмета»;

у підпункті 3 слова та цифри «за формами згідно з додатками 6-11 та 14 до Порядку роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2015 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2015 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 280/26725» замінити словами «, форми яких визначаються регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується Українським центром»;

у підпункті 4 слова «короткою або» та «(далі - відкриті завдання)» виключити;

у підпункті 8 слово «та» замінити словами «, розроблення та затвердження»;

у підпункті 9 слово «в» замінити словами «у рейтингові», слово «рейтинговою» виключити;

у підпункті 10 слово «таблиці» замінити словом «таблиці(ь)»;

підпункт 11 після цифр та слова «1-12 балів» доповнити словами «(у разі проведення державної підсумкової атестації з певного навчального предмета у формі зовнішнього оцінювання)»;

у підпункті 12 слова «та їх оголошення» виключити;

після підпункту 12 доповнити новими підпунктами 13-15 такого змісту:

«13) формування відомостей результатів зовнішнього незалежного оцінювання, а також відомостей результатів державної підсумкової атестації (у разі проведення державної підсумкової атестації з певного(их) навчального(их) предмета(ів) у формі зовнішнього оцінювання);

14) оголошення результатів зовнішнього оцінювання;

15) передавання результатів зовнішнього незалежного оцінювання до відповідного реєстру в Єдиній електронній державній базі з питань освіти, результатів державної підсумкової атестації - загальноосвітнім навчальним закладам;».

У зв’язку з цим підпункт 13 вважати підпунктом 16;

у підпункті 16 слова «апеляційних заяв» замінити словами «апеляційних заяв щодо результатів»;

після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

«2. У процесі визначення результатів додаткової сесії зовнішнього оцінювання застосовуються таблиці за шкалою 100-200 балів, таблиці за шкалою 1-12, розроблені за підсумками проведення основної сесії зовнішнього оцінювання.»;

4) у розділі ІV:

у пункті 2:

у підпункті 1 після слів «мови і літератури» доповнити словами «, математики, англійської, іспанської, німецької, французької мов»;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) з історії України, російської мови - 14 календарних днів;»;

у підпункті 3 слово «предметів» замінити словами «навчальних предметів»;

у пункті 4 слово «предмета» замінити словами «навчального предмета»;

5) у розділі V:

у пункті 1:

у підпункті 4 слова «заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання» замінити словами «апеляційної заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання»;

у підпункті 5 слова «відкритих завдань» вилучити;

у пункті 2:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) подання до Українського центру клопотання щодо анулювання результату зовнішнього оцінювання, додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об’єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.»;

підпункт 5 виключити;

пункти 3, 4 викласти в такій редакції:

«3. Рішення про подання клопотання до Українського центру щодо анулювання результату зовнішнього оцінювання приймається на підставі записів в аудиторному протоколі проведення зовнішнього оцінювання та/або карті спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, форми яких визначаються регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується Українським центром, а також письмових пояснень або доповідних записок працівників пункту зовнішнього оцінювання, пункту перевірки або пункту обробки.

4. Результати зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета можуть бути анульовані за рішенням апеляційної комісії у випадку:

1) виявлення в період часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, в учасника зовнішнього оцінювання або на його робочому місці друкованих або рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені Регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується Українським центром (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);

2) виконання сертифікаційної роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром;

3) спілкування в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання в процесі виконання сертифікаційної роботи;

4) списування відповідей на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;

5) виконання сертифікаційної роботи іншою особою, що було встановлено апеляційною комісією;

6) неповернення сертифікаційної роботи особам, які проводять зовнішнє оцінювання, після завершення часу, відведеного для її виконання;

7) неправильне оформлення сертифікаційної роботи, що унеможливило оцінювання наданої відповіді або встановлення варіанта сертифікаційної роботи, завдання якої виконував учасник зовнішнього оцінювання;

8) пошкодження учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи, що унеможливило її автоматизовану обробку;

9) персоналізація учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи або наявність у ній додаткових відміток, що не передбачені процедурами зовнішнього оцінювання;

10) дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи в пункті зовнішнього оцінювання внаслідок порушення учасником процедури зовнішнього оцінювання.

Результати основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета мають бути анульовані в разі участі особи в додатковій сесії у випадках:

1) задоволення регламентною комісією апеляційної заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;

2) дострокового припинення учасником зовнішнього оцінювання виконання сертифікаційної роботи за станом здоров’я, що підтверджено рішенням регламентної комісії.»;

у пункті 5 слова «апеляційної комісії» замінити словами «Українського центру»;

у пункті 6 слово «предмета» замінити словами «навчального предмета»;

6) у розділі VІ:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Тестові бали визначаються після завершення комп’ютерної обробки сертифікаційних робіт, оцінювання екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, а також обробки аудиторних протоколів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, карт спостереження за процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, форми яких визначаються регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується Українським центром.»;

у пункті 2 слова «оцінювання завдань сертифікаційної роботи» замінити словами «нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для відповідного навчального предмета, та схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю»;

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Тестовий бал визначається шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання сертифікаційної роботи із ключами відповідей, а також балів, отриманих за виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.»;

7) у розділі VІІ:

у пункті 1:

у підпункті 1 слово «рейтинговою» виключити;

у підпункті 2 пункту 1 слово «предмета» замінити словами «навчального предмета»;

пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2. Шкала 100-200 балів є рейтинговою, що вказує на місце результату зовнішнього оцінювання особи серед результатів інших учасників зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

3. Таблиця за шкалою 100-200 балів генерується робочою групою Українського центру з використанням методики, визначеної Українським центром, що застосовується до сукупності тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього оцінювання за виконання сертифікаційних робіт основної сесії зовнішнього оцінювання із певного навчального предмета, значення яких більше або дорівнює значенню порога «склав/не склав».

Генерування таблиці за шкалою 100-200 балів здійснюється з урахуванням таких вимог:

1) рейтингова оцінка учасника зовнішнього оцінювання залежить від тестового бала та розподілу учасників зовнішнього оцінювання за тестовими балами;

2) рейтингова оцінка встановлюється лише тим учасникам зовнішнього оцінювання, які подолали поріг «склав/не склав» (учасники зовнішнього оцінювання, тестовий бал яких є меншим за поріг «склав/не склав», отримують результат зовнішнього оцінювання «не склав»);

3) мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» має відповідати значенню порогового бала «склав/не склав»;

4) максимально можлива рейтингова оцінка «200 балів» має відповідати максимальному набраному тестовому балу (якщо максимальний набраний тестовий бал менше максимально можливого тестового бала, то рейтингова оцінка «200 балів» у таблиці за шкалою 100-200 балів має відповідати всім значенням тестового бала, не меншим за значення максимального набраного тестового бала);

5) учасники зовнішнього оцінювання, які набрали однаковий тестовий бал, отримують однакову рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів;

6) учасник зовнішнього оцінювання, який має більший тестовий бал, повинен отримати за шкалою 100-200 балів вищу оцінку, ніж той, хто має менший тестовий бал;

7) шкала 100-200 балів має крок 1 бал, а у випадку, зазначеному у підпункті 8 цього пункту, - 0,5 бала;

8) під час формування таблиці за шкалою 100 - 200 балів значення рейтингових оцінок у процесі математичних розрахунків заокруглюються до цілих чисел (якщо за результатами заокруглення двом значенням тестового бала має відповідати однакова рейтингова оцінка, то допускається застосування заокруглення до напівцілого значення та кроку шкали 0,5);

9) сформовані та затверджені у встановленому порядку таблиці за шкалою 100-200 балів не коригуються за підсумками проведення додаткової сесії, розгляду апеляційних заяв щодо результатів.»;

у пункті 4 слова «із певного» замінити словами «відповідної сесії зовнішнього оцінювання із певного навчального»;

8) пункти 1, 2 розділу VІІІ викласти у такій редакції:

«1. З метою інформування учасників зовнішнього оцінювання на офіційному веб-сайті Українського центру розміщуються:

1) ключі відповідей - наступного робочого дня після проведення зовнішнього оцінювання (сесії) з певного навчального предмета;

2) схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю - через три робочих дні після проведення зовнішнього оцінювання (сесії) з певного навчального предмета;

3) повідомлення про дату оприлюднення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета - не пізніше ніж за один день до дня їх офіційного оголошення;

4) таблиці за шкалою 100-200 балів і таблиці за шкалою 1-12 балів - у день оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

2. Результати зовнішнього оцінювання фіксуються у відомості результатів зовнішнього оцінювання, що формується за підсумками проведення зовнішнього оцінювання з кожного навчального предмета (сесії).

Результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього оцінювання, фіксуються у відомості результатів державної підсумкової атестації, що формується за підсумками проведення зовнішнього оцінювання з усіх навчальних предметів основної або додаткової сесій, результати з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію.»;

9) у розділі ІХ:

у назві розділу слова «виконання завдань сертифікаційної роботи» виключити;

пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета учасник зовнішнього оцінювання може подати апеляційну заяву щодо результатів в письмовій формі до Українського центру, у якій зазначаються:

1) прізвище, ім’я, по батькові учасника зовнішнього оцінювання;

2) номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

3) назва навчального предмета, результат зовнішнього оцінювання з якого оскаржується, із зазначенням сесії (основна чи додаткова);

4) номер контактного телефону;

5) дата подання апеляційної заяви щодо результатів.

У апеляційній заяві щодо результатів має бути зазначено бажання учасника зовнішнього оцінювання щодо повторного визначення результату зовнішнього оцінювання, що засвідчується його особистим підписом.

3. Подання апеляційних заяв щодо результатів здійснюється протягом п’яти календарних днів із дня офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (сесії), ураховуючи день оголошення. У разі подання апеляційної заяви щодо результатів за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, то датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського центру.»;

пункти 7, 8 викласти в такій редакції:

«7. Технічна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи проводиться з метою встановлення правильності визначення результату зовнішнього оцінювання під час:

1) автоматизованої комп’ютерної обробки сертифікаційних робіт;

2) персоналізації сертифікаційної роботи.

8. Предметна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи передбачає встановлення об’єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю шляхом проведення повторного оцінювання наданих відповідей.»;

у пункті 9 слова «апеляційна заява» замінити словами «апеляційна заява щодо результатів», слово «предмета» замінити словами «навчального предмета»;

у пункті 10 слова «на інформаційній сторінці учасника зовнішнього оцінювання, створеній» виключити;

у пункті 13 слово «надаються» замінити словом «надається», слова «копії бланків відповідей та картка учасника зовнішнього незалежного оцінювання (із результатами зовнішнього оцінювання, установленими до подання апеляційної заяви)» замінити словами «копія сертифікаційної роботи»;

пункти 15-19 викласти в такій редакції:

«15. Причинами відмови в задоволенні апеляційної заяви щодо результатів є:

1) відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки сертифікаційної роботи та її персоналізації;

2) підтвердження об’єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;

3) підтвердження рішення про анулювання результатів зовнішнього оцінювання.

16. У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів приймається одне з таких рішень:

1) про відновлення результату зовнішнього оцінювання;

2) про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником зовнішнього оцінювання із певного навчального предмета.

17. Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через три робочі дні заявнику за адресою, зазначеною ним під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, надсилається рішення апеляційної комісії у вигляді витягу з протоколу.

18. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів зовнішнього оцінювання:

1) формується відомість змін результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 4);

2) робляться відповідні відмітки у відомостях результатів зовнішнього незалежного оцінювання;

3) інформація про результат зовнішнього оцінювання, установлений апеляційною комісією, розміщується на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання, створених на офіційному веб-сайті Українського центру, не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення.

19. За підсумками засідання апеляційної комісії, на якому розглядалися апеляційні заяви щодо результатів з навчальних предметів, результати з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію, формуються та надаються навчальним закладам відомості результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 5).».

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенко


Додаток 1
до Порядку визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 10 пункту 1 розділу ІІ)

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання


Додаток 2
до Порядку визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 10 пункту 1 розділу ІІ)

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання


Додаток 3
до Порядку визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 10 пункту 1 розділу ІІ)

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання


Додаток 4
до Порядку визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 1 пункту 18 розділу ІХ)

ВІДОМІСТЬ ЗМІН РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання за підсумками розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання на засіданні апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти


Додаток 5
до Порядку визначення результатів
зовнішнього незалежного оцінювання
(пункт 19 розділу ІХ)

ВІДОМІСТЬ
результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінюваннявгору