Документ z0636-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.12.2005, підстава - z1416-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 432 від 06.09.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 вересня 1999 р.
vd990906 vn432 за N 636/3929
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 734 ( z1416-05 ) від 10.11.2005 )
Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України

З метою встановлення процедури видачі Сертифікатів
придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден
України та відповідно до статей 7, 30, 47, 54 Повітряного кодексу
України ( 3167-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила видачі Сертифікатів придатності щодо
шуму на місцевості цивільних повітряних суден України (додаються).
2. Державній авіаційній адміністрації України (Семенов М.Ю.): 2.1. У встановленому порядку забезпечити подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України вищезазначених Правил. 2.2. Довести ці Правила до відома керівників структурних
підрозділів Укравіації та юридичних і фізичних осіб, що
експлуатують повітряні судна або пропонують свої послуги в галузі
цивільної авіації.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
департаменту авіаційного транспорту України від 29 червня 1995
року N 125 ( z0194-95 ) "Про затвердження "Правил видачі та
припинення чинності посвідчень про придатність по шуму на
місцевості цивільних повітряних суден України", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 30.06.95 за N 194/730.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Міністр І.П.Данькевич
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 06.09.99 N 432
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 1999 р.
за N 636/3929
Правила
видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості
цивільних повітряних суден України
1. Загальні положення
1.1. Правила видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на
місцевості цивільних повітряних суден України (далі - Правила)
визначають порядок видачі, заміни, припинення чинності
Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних
повітряних суден України (ПС). 1.2. Ці Правила поширюються і є обов'язковими для всіх
експлуатантів цивільної авіації незалежно від форм власності та
відомчої приналежності, які зареєстровані на території України як
юридичні або фізичні особи і здійснюють експлуатацію ПС. 1.3. При розробці цих Правил використовувалися такі
нормативно-правові акти: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ), введений в дію
Постановою Верховної Ради України від 04.05.93 N 3168-XII
( 3168-12 ); Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944)
( 995_038 ); IKAO. Міжнародні стандарти та рекомендована практика,
"Охорона навколишнього середовища". Додаток 16 до Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію, т.I, "Авіаційний шум", 3 вид., 1993
(Стандарт IKAO). 1.4. Терміни, що використовуються в цих Правилах, мають такі
визначення: Дані щодо шуму - сертифікаційні та нормативні значення
визначених Стандартом IKAO критеріїв, що характеризують
несприятливу дію авіаційного шуму на людський організм, а саме: ефективний рівень шуму EPNL (в EPNдБ), що сприймається
людиною (для ПС, які відносяться до типів, сертифікованих
відповідно до вимог розділів 2, 3, 4, 5, 7 та 8 Стандарту IKAO); максимальний рівень звукового тиску L Amax (в дБ(A),
скоригований за шкалою "A" стандартного шумовимірювального приладу
(для ПС, які належать до типу, сертифікованого відповідно до вимог
розділу 10 Стандарту IKAO); рівень звукового впливу SEL (для ПС, які належать до типу,
сертифікованого відповідно до вимог розділу 11 Стандарту IKAO); сумарний рівень звукового тиску L A (в дБ(A), скоригований за
шкалою "A" стандартного шумовимірювального приладу (для ПС, які
належать до типів, сертифікованих відповідно до вимог розділу 6
Стандарту IKAO); Експлуатант - особа, організація або підприємство, що
займається експлуатацією ПС або пропонує свої послуги в цій
галузі. Перелік даних сертифіката типу - невід'ємна частина
сертифіката типу на зразок авіаційної техніки (у цьому разі - ПС),
яка містить інформацію про типову конструкцію зразка,
експлуатаційні обмеження та інші умови, що стосуються льотної
придатності зразка й вимог щодо охорони довкілля. Картка контрольних даних повітряного судна - невід'ємна
частина Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості, яка
містить перелік експлуатаційних даних ПС, що визначають рівень
шуму на місцевості при експлуатації ПС. Максимальна маса ПС - найбільші величини зльотної та
посадкової маси повітряного судна, що приймались при сертифікації
типу ПС і зазначені у відповідному сертифікаті типу щодо шуму на
місцевості. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості - документ, що
засвідчує відповідність ПС України вимогам Стандарту IKAO. Сертифікат типу щодо шуму на місцевості - документ, що
встановлює відповідність типу ПС Стандарту IKAO.
2. Порядок видачі Сертифіката придатності
щодо шуму на місцевості
2.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості (додаток
1) видається експлуатанту ПС, що занесені до Державного реєстру
цивільних повітряних суден України, мають чинний Сертифікат
льотної придатності та належать до типу, що має діючий в Україні
Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості або для якого в
переліку даних сертифіката типу наведено відповідні дані щодо шуму
на місцевості. 2.2. Оригінал Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості
повинен знаходитись під час польоту на борту ПС. 2.3. Для одержання Сертифіката придатності щодо шуму на
місцевості експлуатант повинен подати до Укравіації: заявку встановленого зразка (додаток 2); копію Сертифіката типу щодо шуму на місцевості або
Сертифіката типу ПС та перелік даних сертифіката типу з
відповідною інформацією щодо шуму (в разі потреби, для ПС нових
типів або таких ПС, які не мали Сертифіката типу щодо шуму на
місцевості); документи стосовно проведених модифікацій конструкції ПС або
його експлуатаційно-технічної документації, що впливають на рівень
шуму ПС на місцевості (в разі внесення змін). 2.4. Заявка приймається за наявності чинного Сертифіката
льотної придатності або за умови подання заявки на видачу такого
Сертифіката (в разі відсутності чинного Сертифіката льотної
придатності). Заявка на одержання Сертифіката придатності щодо
шуму на місцевості розглядається протягом п'яти днів від дати її
одержання. 2.5. У випадках, коли вказані в заявці відомості не
відповідають вимогам цих Правил або якщо до заявки не додано всі
необхідні документи, Укравіація має право вимагати подання
додаткових документів для визначення можливості видачі Сертифіката
придатності щодо шуму на місцевості. У цьому випадку посадова
особа Укравіації, відповідальна за розгляд цієї заявки, надсилає
заявникові відповідне повідомлення. Термін розгляду заявки в
такому разі може бути продовжений до п'яти днів від дати одержання
необхідних документів. 2.6. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості
підписується посадовою особою Укравіації та скріплюється гербовою
печаткою. 2.7. Видача експлуатанту Сертифіката придатності щодо шуму на
місцевості здійснюється за умови сплати відповідних державних
зборів.
3. Строк дії та припинення чинності Сертифіката
придатності щодо шуму на місцевості
3.1. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості видається
на строк до трьох років і є чинним протягом цього часу. 3.2. З метою підтвердження чинності виданого Сертифіката
придатності щодо шуму на місцевості експлуатант подає Картку
контрольних даних ПС (додаток 3) одночасно з подачею заявки на
видачу Сертифіката льотної придатності. 3.3. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості припиняє
свою дію у випадках: відсутності чинного Сертифіката льотної придатності ПС до
польотів; внесення змін у конструкцію або експлуатаційно-технічну
документацію екземпляра ПС, які призводять до експлуатації такого
ПС поза обмеженнями щодо шуму на місцевості, що наведені в
документах, зазначених у пункті 2.3 цих Правил. 3.4. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості втрачає
чинність у разі припинення дії Сертифіката типу щодо шуму на
місцевості або Сертифіката типу ПС. При цьому Укравіація сповіщає
експлуатанта ПС про втрату чинності Сертифіката придатності щодо
шуму на місцевості. 3.5. У випадках, що зазначені в пунктах 3.3, 3.4 цих Правил,
експлуатант ПС у десятиденний термін повертає до Укравіації
відповідний Сертифікат придатності щодо шуму.
4. Порядок видачі дублікатів, переоформлення Сертифікатів
придатності щодо шуму на місцевості та відновлення дії
вилучених Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості
4.1. У разі псування, зношення або втрати Сертифіката
придатності щодо шуму на місцевості видача його дубліката
здійснюється згідно з розділом 2 цих Правил за наявності висновків
службового розслідування, проведеного експлуатантом. 4.2. Видача Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості,
дія якого була припинена згідно з пунктами 3.3 та 3.4 цих Правил,
здійснюється разом з видачею чинного Сертифіката льотної
придатності після розгляду заявки відповідно до пункту 2.3 Правил. 4.3. Видача Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості
замість вилученого через втрату чинності згідно з пунктами 3.3 та
3.4 цих Правил здійснюється на загальних засадах відповідно до
положень розділу 2 Правил.
5. Державні збори
5.1. Державні збори за видачу Сертифіката придатності щодо
шуму на місцевості та його дубліката сплачує юридична або фізична
особа, яка подала відповідну заявку. 5.2. Розмір державних зборів установлюється чинним
законодавством України.
6. Вимоги щодо оформлення документів
6.1. Документи, що подаються до Укравіації, за формою,
змістом та формулюванням повинні відповідати вимогам цих Правил та
додатків до них. 6.2. Документи, що подаються до Укравіації, затверджуються та
підписуються уповноваженими на це посадовими особами. В усіх
випадках зазначається посада та прізвище особи, яка підписує
документ. Не приймаються до розгляду документи, які мають підписи
із знаками "/", "за" та без зазначення прізвищ та посад осіб, які
їх підписали. 6.3. До розгляду документи подаються у вигляді оригіналів або
засвідчених копій. Документи, що мають підчистки, рукописні або
машинописні виправлення, не засвідчені підписом та печаткою, до
розгляду не приймаються.
Додаток 1
до пункту 2 Правил видачі
Сертифікатів придатності щодо
шуму на місцевості цивільних
повітряних суден України

УКРАЇНА UKRAINE МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ MINISTRY OF TRANSPORT
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА STATE AVIATION
АДМІНІСТРАЦІЯ ADMINISTRATION

Сертифікат
придатності щодо шуму на місцевості
NOISE CERTIFICATE
N
------------------------------------------------------------------ |1. Державний та |2. Виготовлювач |3. Серійний номер| |реєстраційний знаки | Manufacturer | Serial Number | |Nationality and | | | |Registration Marks |Тип/модель повітряного| | | |судна | | | UR - |Type/Model of the | | | |Aircraft | | |----------------------------------------------------------------| |4. Дані сертифіката типу щодо шуму на місцевості | |або еквівалентного документа | |Data of Type Certificate for Noise | |or equivalent document | |----------------------------------------------------------------| |5. Цим документом засвідчується, що зазначене повітряне судно з | | It is hereby certified that above identified aircraft with | | | | типом маршового двигуна типом повітряного гвинта/ротора | | March Engine Type Propeller/Main Rotor Type | | | | даними щодо шуму | | Noise Data | |----------------------------------------------------------------| ||Точка |Максима- |Рівень |90% довірчий|Граничний || ||вимірювань |льна маса,|шуму |інтервал |рівень шуму|| ||Measurement |кг |Noise |90%   |Noise Limit|| ||Point |Maximum |Level |Confidence |Level || || |Mass, kg | |Limit | || ||----------------+----------+---------+------------+-----------|| ||Під час зльоту | | | | || ||(збоку) | | | | || ||Takeoff | | | | || ||(Sideline) | | | | || ||----------------+----------+---------+------------+-----------|| ||Під час прольоту| | | | || ||Overflight | | | | || ||----------------+----------+---------+------------+-----------|| ||Під час заходу | | | | || ||на посадку | | | | || ||Approach | | | | || |----------------------------------------------------------------| |відповідає міжнародним стандартам із шуму, що викладено у| |розділі додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію| |від 7 грудня 1944 року, за умови обов'язкового додержання| |експлуатаційних обмежень та процедур, які зазначені в| |експлуатаційній документації повітряного судна. | |complies with the international noise standards prescribed in| |Chapter of Annex 16 to the Convention on International Civil| |Aviation dated December 7, 1944. Mandatory operation limitations| |and procedures are included in the approved aircraft operation| |documentation. | |----------------------------------------------------------------| |6. Додаткові дані | | Additional data | |----------------------------------------------------------------| |7. Сертифікат дійсний до | Підпис Дата | | Certificate expires on | Signature Data | | | Посада | | | Title | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пункту 2 Правил видачі
Сертифікатів придатності щодо
шуму на місцевості цивільних
повітряних суден України
Кому: Державна авіаційна
адміністрація України
(УКРАВІАЦІЯ)
Заявка на видачу
Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості
------------------------------------------------------------------ | 1 |Державний та реєстраційний знаки ПС | | |------+---------------------------------------+-----------------| | 2 |Виготовлювач та його адреса | | |------+---------------------------------------+-----------------| | 3 |Позначення ПС виготовлювачем | | |------+---------------------------------------+-----------------| | 4 |Серійний номер ПС | | |------+---------------------------------------+-----------------| | 5 |Дата виготовлення ПС | | |------+---------------------------------------+-----------------| | 6 |Дані Сертифіката типу щодо шуму на | | | |місцевості або еквівалентного документа| | |------+---------------------------------------+-----------------| | 7 |Номер розділу додатка 16 до Конвенції | | | |про міжнародну цивільну авіацію | | |------+---------------------------------------+-----------------| | 8 |Максимальна вага ПС під час зльоту | | |------+---------------------------------------+-----------------| | 9 |Максимальна вага ПС під час посадки | | |------+---------------------------------------+-----------------| | 10 |Тип і серія маршового двигуна | | |------+---------------------------------------+-----------------| | 11 |Тип і серія повітряного гвинта (ротора)| | |------+---------------------------------------+-----------------| | 12 |Експлуатант повітряного судна | | |------+---------------------------------------+-----------------| | 13 |Дані документа про сплату держзборів | | |----------------------------------------------------------------| |Я цим документом засвідчую, що зазначена вище інформація є | |точною в усіх відношеннях. | |З Правилами видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на| |місцевості цивільних повітряних суден України ознайомлений. | | | | Підпис заявника ____________________________ | | (прізвище) | | Посада | | Дата М.П. | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до пункту 3 Правил видачі
Сертифікатів придатності щодо
шуму на місцевості цивільних
повітряних суден України
Кому: Державна авіаційна
адміністрація України
(УКРАВІАЦІЯ)
Дата: _____________ р.
Реєстр. N
Картка контрольних даних повітряного судна
(до виданого Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості)
------------------------------------------------------------------ | 1 |Державний та | | | |реєстраційний знаки ПС | | |------+--------------------------------+------------------------| | 2 |Позначення ПС виготовлювачем | | |------+--------------------------------+------------------------| | 3 |Серійний номер ПС | | |------+--------------------------------+------------------------| | 4 |Дата виготовлення ПС | | |------+--------------------------------+------------------------| | 5 |Дані Сертифіката придатності |Номер: |Виданий: | | |щодо шуму на місцевості |ПШ- ________|Дійсний до:| | | | | | |------+--------------------------------+------------------------| | 6 |Дані Сертифіката типу щодо шуму | | | |на місцевості або еквівалентного| | | |документа | | |------+--------------------------------+------------------------| | 7 |Номер розділу додатка 16 до | | | |Конвенції про міжнародну | | | |цивільну авіацію | | |------+--------------------------------+------------------------| | 8 |Максимальна вага ПС | | | |під час зльоту | | |------+--------------------------------+------------------------| | 9 |Максимальна вага ПС | | | |під час посадки | | |------+--------------------------------+------------------------| |10 |Тип і серія маршового двигуна | | |------+--------------------------------+------------------------| |11 |Тип і серія повітряного гвинта | | | |(ротора) | | |------+--------------------------------+------------------------| |12 |Експлуатант повітряного судна | | |----------------------------------------------------------------| |Я цим документом засвідчую, що зазначена вище інформація є | |точною в усіх відношеннях. | |З Правилами видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на | |місцевості цивільних повітряних суден України ознайомлений. | | | | Підпис заявника _______________________ | | (прізвище) | | Посада | | Дата М.П. | ------------------------------------------------------------------вгору