Документ z0636-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.07.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.05.2019  № 717


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2019 р.
за № 636/33607

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082

Відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та керуючись абзацом шістнадцятим частини першої статті 64 Закону України «Про освіту», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за № 1231/32683, що додаються.

2. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. Гриневич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24 травня 2019 року № 717


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 червня 2019 р.
за № 636/33607

ЗМІНИ
до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році

1. У пункті 1 розділу II:

абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

«квота-1 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);»;

в абзаці десятому слова «професійно-технічної» замінити словами «професійної (професійно-технічної)».

2. Пункт 6 розділу III викласти в такій редакції:

«6. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.».

3. Друге речення абзацу третього пункту 1 розділу IV викласти в такій редакції: «Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;».

4. У пункті 2 розділу VI:

1) абзац третій підпункту 4 після слів «незалежного оцінювання» доповнити словами «, творчих конкурсів, складених з 01 до 10 липня»;

2) підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 до 10 липня (12 липня для спеціальності 025 «Музичне мистецтво») включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлення за графіком, погодженим з Міністерством освіти і науки України до 15 лютого), у період з 11 до 29 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти;».

5. Абзац сьомий пункту 7 розділу VII викласти в такій редакції:

«Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.».

6. У розділі IХ:

1) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

«7. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів освіти на території Луганської і Донецької областей та закладів освіти у структурі переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до наказу № 697, та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року.»;

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби.»;

3) пункт 12 після слів «внутрішньо переміщених осіб» доповнити словами «, а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення».

7. Абзац сьомий пункту 3 розділу ХIII виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

8. У пункті 4 розділу XVI слова «за умови наявності результатів необхідних вступних випробувань» замінити словами «за умови збігу конкурсних предметів».

Генеральний директор
директорату вищої освіти
і освіти дорослихО.І. Шароввгору