Документ z0635-03, поточна редакція — Редакція від 01.03.2007, підстава - z0097-07

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
24.06.2003 N 295
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2003 р.
за N 635/7956

Про внесення змін та доповнень до
Положення про надання особливої інформації
відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами - емітентами облігацій,
затвердженого рішенням Комісії
від 10.02.2000 N 5
{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 5 ( z0108-00 ) від 10.02.2000,
до якого вносились зміни }

Відповідно до статті 25 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ) та відповідно до пункту 10, пункту 15
частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) і з метою
вдосконалення порядку надання особливої інформації акціонерними
товариствами та підприємствами - емітентами облігацій Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести зміни та доповнення до Положення про надання
особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами - емітентами облігацій, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісія) від 10.02.2000 N 5 ( z0108-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.02.2000 за N 108/4329 (далі -
Положення), а саме: - замінити в назві Положення та за текстом у відповідних
відмінках слова "відкриті акціонерні товариства" словами
"акціонерні товариства"; - викласти пункт 1.2 Положення в такій редакції: "1.2.
Особлива інформація (далі - Інформація) - це інформація емітента
про зміни, що відбулися в його господарській діяльності та
впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу за ними"; - підпункт "б" пункту 2.1 Положення викласти в такій
редакції: "б) інформація про викуп емітентом власних акцій
(додаток 2) - інформація про прийняття рішення загальними зборами
емітента про викуп власних акцій, про передачу загальними зборами
емітента правлінню повноважень щодо викупу акцій, прийняття
рішення щодо зменшення статутного капіталу в обсязі викуплених
акцій. Датою виникнення події вважається дата прийняття загальними
зборами емітента відповідного рішення"; - пункт 2.1 Положення доповнити підпунктом такого змісту: "в)
інформація про продаж емітентом раніше викуплених власних акцій
(додаток 3) - інформація про продаж за грошові кошти або передачу
іншим чином, у тому числі на безоплатній основі, емітентом власних
акцій. Датою виникнення події вважається дата продажу акцій (дата
переходу прав власності)"; - у пунктах 2.2-2.9 Положення додатки 3-13 вважати відповідно
4-14; - у підпункті "а" пункту 2.6 Положення вилучити слова
"(дозволу)" та "(дозволів)"; - підпункти "а" і "б" пункту 2.9 Положення доповнити після
слів "оборотних коштів емітента" словами "якщо ця сума менше
статутного капіталу"; - викласти пункт 3.2 Положення в такій редакції: "3.2.
Емітенти, які є професійними учасниками ринку цінних паперів
(юридичними особами, які здійснюють професійну діяльність, а саме
діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарну
діяльність депозитарію цінних паперів; депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів; розрахунково-клірингову діяльність за
угодами щодо цінних паперів; діяльність щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів; діяльність по організації
торгівлі на ринку цінних паперів, діяльність з управління активами
ICI), зокрема банки, страхові компанії, інститути спільного
інвестування (корпоративні інвестиційні фонди або пайові
інвестиційні фонди) та підприємства - емітенти облігацій, надають
(надсилають) повідомлення до центрального апарату Комісії. Інші
надають повідомлення до територіального управління Комісії за їх
місцезнаходженням"; - абзац перший пункту 3.3 Положення викласти в такій
редакції: "3.3. Повідомлення надається (надсилається) в
електронній та паперовій формах. Повідомлення в електронній формі
складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм,
передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які
забезпечують формування файлів у форматі, визначеному рішенням
Комісії від 3 січня 2003 року N 2 ( z0049-03 ) "Про встановлення
єдиного формату обміну інформацією в електронному вигляді між
учасниками ринку цінних паперів і Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 21 січня 2003 року за N 49/7370; - перше речення абзацу першого пункту 3.4 Положення викласти
в такій редакції: "3.4 Повідомлення складається з титульного
аркуша (додаток 15) та однієї або кількох з наведених у додатках
1-14 форм відповідно до виду Інформації"; - абзац другий пункту 3.4 Положення вилучити; - друге речення пункту 3.6 Положення викласти в такій
редакції: "Чітку копію сторінки номера друкованого видання, в
якому було опубліковано інформацію, емітент подає до Комісії
протягом десяти днів після публікації". Пункт 3.6 доповнити
реченням такого змісту "На копії сторінки обов'язково мають бути
зазначені найменування друкованого видання, номер та дата виходу,
номер сторінки"; - додатки до Положення викласти в новій редакції (додаються).
2. Виконавчому секретарю М.Каскевичу забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування рішення відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Виконавчого секретаря М.Каскевича.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 24 червня 2003 р. N 29

Додаток 1
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про зміни прав на цінні папери емітента
------------------------------------------------------------------------------------------ | Дата | Сутність | Обґрунту- |Дата зміни| Вид | Дата | Номер |Найменування| |прийняття| змін |вання змін | прав на | цінних |реєстрації|свідоцтва | органу, що | | рішення | | | цінні | паперів | випуску | про |зареєстрував| |про зміни| | | папери | | |реєстрацію| випуск | | | | | емітента | | | випуску | | |---------+----------+-----------+----------+---------+----------+----------+------------| | | | | | | | | | |---------+----------+-----------+----------+---------+----------+----------+------------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій
------------------------------------------------------------------------------------------ | Дата | Зміст рішення, |Кількість | Дата | Номер |Найменування|Частка у | |прийняття| що прийнято |акцій, що |реєстрації | свідоцтва |органу, що |статутному| | рішення | загальними |викупаються| випуску | про |зареєстрував|капіталі | | |зборами емітента | (штук) |акцій, що | реєстрацію | випуск, | (%) | | | | |викупаються| випуску | акцій, що | | | | | | | акцій, що |викупаються | | | | | | |викупаються | | | |---------+-----------------+-----------+-----------+------------+------------+----------| | | | | | | | | |---------+-----------------+-----------+-----------+------------+------------+----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про продаж емітентом
раніше викуплених власних акцій
------------------------------------------------------------------------------------------ | Дата | Кількість | Частка у | Дата | Номер | Найменування | Опис | | продажу | акцій, що |статутному| реєстрації |свідоцтва про| органу, що | | | (переходу | продано | капіталі | випуску | реєстрацію | зареєстрував | | | прав | (штук) | (%) | акцій |випуску акцій| випуск акцій | | |власності) | | | | | | | |-----------+------------+----------+------------+-------------+----------------+--------| | | | | | | | | |-----------+------------+----------+------------+-------------+----------------+--------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про зміни
в персональному складі службових осіб емітента
------------------------------------------------------------------------------------------ | Посада* |Прізвище, ім'я, по батькові|Володіє часткою | Зміни |Дата прийняття| | | | в статутному | (призначено/ | рішення | | | | капіталі | звільнено) | | | | | емітента (%) | | | |-----------+---------------------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | |-----------+---------------------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | |-----------+---------------------------+----------------+----------------+--------------| | | | | | | |-----------+----------------------------------------------------------------------------| |Примітки**:| | ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються
на кожну посаду. ** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація
про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини.

Додаток 5
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про арешт банківських рахунків емітента
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата арешту | Причини арешту (зняття | Тип рахунку | Найменування банку | МФО банку | |(зняття арешту)| арешту) рахунку згідно з | (поточний, |(відділення банку), | (відділення | | рахунку | рішенням суду | валютний) | в якому арештовано | банку), в якому | | | | | рахунок |арештовано рахунок| |---------------+---------------------------+--------------+--------------------+------------------| | | | | | | |---------------+---------------------------+--------------+--------------------+------------------| | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про початок дій щодо санації
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата | Термін | Уповноважений орган, який призначено здійснювати | Керуючий санацією | |прийняття|проведення | нагляд за проходженням процесу санації | | | рішення | санації |--------------------------------------------------+-------------------------| | про | | найменування | місцезнаходження| міжміський код |прізвище, | міжміський | | санацію | | | | та телефон | ім'я, | код та | | | | | | |по батькові | телефон | |---------+-----------+--------------+------------------+----------------+------------+------------| | | | | | | | | |---------------------+----------------------------------------------------------------------------| | Заходи щодо | | | відновлення | | | платоспроможності: | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про порушення справи про банкрутство емітента
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Дата | Дата | Уповноважений орган, який призначено | Арбітражний керуючий | | винесення | проведення |здійснювати нагляд за проходженням процедури| | | ухвали про |підготовчого| банкрутства | | | порушення | засідання |--------------------------------------------+---------------------------| | справи про | суду |найменування | місцезнаход- | міжміський код|прізвище, ім'я,|міжміський | | банкрутство| | | ження | та телефон | по батькові | код та | | | | | | | | телефон | |------------+------------+-------------+--------------+---------------+---------------+-----------| | | | | | | | | |-------------------------+------------------------------------------------------------------------| | Результати розгляду | | | справи: | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про реорганізацію емітента
------------------------------------------------------------------ |Дата прийняття| Форма реорганізації (злиття,|Опис змін, про які | | рішення про |приєднання, поділ, виділення,|прийнято рішення | | реорганізацію| перетворення) | | |--------------+-----------------------------+-------------------| | | | | |--------------+-----------------------------+-------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про зупинення дії ліцензії
на здійснення діяльності емітента та про відновлення її дії
------------------------------------------------------------------------------------------ | Дата | Найменування органу,| Дата, з якої | Рішення про*: | Причини | |отримання| який прийняв рішення| зупинено |-----------------------| зупинення | | копії | про припинення | (відновлено) дію | зупинення| відновлення|(відновлення)| | рішення | (відновлення) дії | ліцензії на вид | дії | дії |дії ліцензії | | | ліцензії | діяльності | ліцензії | ліцензії | | |---------+---------------------+------------------+----------+------------+-------------| | | | | | | | |---------+---------------------+------------------+----------+------------+-------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * У відповідній графі проставляється помітка "х".

Додаток 10
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про припинення діяльності емітента
за рішенням загальних зборів емітента або
про ліквідацію емітента на підставі рішення суду
--------------------------------------------------------------------------- | Дата | Дата, з якої | Прийнято рішення |Причини припинення | | прийняття | припиняється | про*: | діяльності | | рішення |діяльність (дата |-----------------------| (ліквідації) | |(отримання | створення |припинення |ліквідацію | емітента | | копії | ліквідаційної |діяльності |емітента | | | рішення | комісії) | | | | | суду) | | | | | |-----------+-----------------+-----------+-----------+-------------------| | | | | | | |-----------+-----------------+-----------+-----------+-------------------| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
-------------- * У відповідній графі проставляється помітка "х".

Додаток 11
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про знищення майна внаслідок надзвичайних обставин
-------------------------------------------------------------------------------- | Дата | Обставини | Документ, яким |Вартість майна, що | Відношення до | |знищення| знищення | підтверджено | знищено, за | суми активів | | майна | майна |вартість майна, що | документом, що |згідно з балансом| | | | знищено | підтверджує цю | підприємства на | | | | |вартість (тис.грн.)|початок звітного | | | | | | року (%) | |--------+-----------+-------------------+-------------------+-----------------| | | | | | | |--------+-----------+-------------------+-------------------+-----------------| | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про пред'явлення позову до емітента
на суму, яка перевищує 10% статутного капіталу
або суми основних і оборотних коштів емітента
------------------------------------------------------------------------------------------ | Особа (орган), | Дата подання | Сума позову | Сума позову у | Сума позову у | | що подали | заяви | (тис.грн.) | відношенні до | відношенні до суми | | позовну заяву | | |статутного капіталу |вартості основних та | | | | |на початок звітного | оборотних коштів | | | | | року (%) |емітента за балансом | | | | | | на початок звітного | | | | | | року (%) | |----------------+--------------+-------------+--------------------+---------------------| | | | | | | |----------------+--------------+-------------+--------------------+---------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 13
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про одержання кредиту на суму,
що перевищує 50% статутного капіталу або
суми основних та оборотних коштів емітента
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Дата | Вид кредиту | Сума |Відсоток | Термін | Від | Від суми | | установи, що |підписання| (фінансовий,|отриманого| за |користу- |статутного| вартості | | надала кредит |кредитної | товарний, | кредиту |користу- | вання | капіталу | основних та | | | угоди | кредит під |(тис.грн.)| вання |кредитом |на початок| оборотних | | | |цінні папери,| | коштами |(місяців)| звітного | коштів | | | |інвестиційний| | (% | | року (%) | емітента на | | | | податковий | | річних) | | | початок | | | | кредит) | | | | |звітного року| | | | | | | | | (%) | |-----------------+----------+-------------+----------+---------+---------+----------+-------------| | | | | | | | | | |-----------------+----------+-------------+----------+---------+---------+----------+-------------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 14
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

Інформація про прийняття рішення про емісію
цінних паперів, що перевищує 50% статутного капіталу
або суми основних та оборотних коштів емітента
------------------------------------------------------------------------------------------ | Дата |Вид цінних| Обсяг | Форма | Умови випуску | Від | Від суми | | прийняття | паперів | випуску | випуску | та обігу |статутного | вартостей | |рішення про| | (грн.) | | | капіталу | основних та | | емісію | | | | | (%) | оборотних | | цінних | | | | | | коштів на | | паперів | | | | | | початок | | | | | | | | звітного року | | | | | | | | (%) | |-----------+----------+----------+---------+----------------+-----------+---------------| | | | | | | | | |-----------+----------+----------+---------+----------------+-----------+---------------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 15
до Положення про надання
особливої інформації
акціонерними товариствами
та підприємствами -
емітентами облігацій

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

Засвідчую, що інформація, наведена в електронній та паперовій
формах повідомлення, належним чином заповнена; зазначені в них
відомості відповідають дійсності:
___________________ _________________ ______________________
(посада) (підпис) (П.І.Б. керівника)
М.П. ______________________
(дата)
Контактна особа з питань складеного повідомлення: ------------------------------------------------------------------ |Посада, підрозділ | | |------------------------------+---------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові | | |------------------------------+---------------------------------| |Міжміський код, телефон, факс | | |------------------------------+---------------------------------| |E-mail | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Повідомлення про зміни в діяльності акціонерного товариства | | (підприємства - емітента облігацій) | |----------------------------------------------------------------| | Повне найменування | | | емітента | | |--------------------+-------------------------------------------| | Організаційно- | |Код за | | | правова форма | |ЄДРПОУ | | |--------------------+--------------+---------------+------------| | Місцезнаходження | |Міжміський | | | | |код та телефон | | |-----------------------------------+---------------+------------| | |Факс | | | |---------------+------------| | |E-mail | | ------------------------------------------------------------------
Повідомлення прийнято: ___________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по
батькові працівника
Комісії) ------------------------------------------------------------------ |Дата прийняття повідомлення | | |----------------------------+-----------------------------------| |Реєстраційний номер | | |----------------------------+-----------------------------------| |Примітки: | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору