Документ z0634-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.06.2018. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

04.05.2018  № 1278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2018 р.
за № 634/32086

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини третьої статті 12, частини шостої статті 17 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 вересня 2013 року № 29), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
04 травня 2018 року № 1278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2018 р.
за № 634/32086

ЗМІНИ
до Положення про порядок ведення реєстру учасників  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У пункті 5 розділу І слова «та санаційного банку, створеного до набрання чинності Законом» виключити.

2. У розділі ІІ:

1) у підпункті 6 пункту 5 слова «(за наявності)» виключити;

2) у пункті 6:

у підпункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата та місце народження, місце проживання та паспортні дані / дані електронного безконтактного носія (посвідки на тимчасове/постійне проживання / іншого документа, що посвідчує особу), реєстраційний номер облікової картки платника податків (або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що внесені до паспорта / відомості щодо внесення територіальними підрозділами Державної міграційної служби України запису про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або дані паспорта, в якому проставлено слово «відмова» (для резидентів)), інформація щодо дати та номера розпорядчого документа, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення та дату фактичного початку виконання посадових обов’язків у повному обсязі, номери телефонів та електронна адреса таких категорій осіб:»;

абзац сьомий виключити;

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6–8 вважати відповідно підпунктами 5–7.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

в абзаці п’ятому слово «семи» замінити словом «десяти»;

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 5;

в абзаці одинадцятому слова та цифри «підпунктах 5 та 8» замінити словом та цифрою «підпункті 7»;

2) у пункті 2:

в абзаці другому слово «семи» замінити словом «десяти»;

після абзацу другого доповнити новими двома абзацами третім, четвертим такого змісту:

«Щодо осіб, які виконують обов’язки менше 30 календарних днів за переліком посад, які зазначені в підпунктах 7, 8 пункту 5 розділу ІІ цього Положення, подання змін до відомостей, що містяться в реєстрі, не вимагається.

У разі наявності інформації щодо призначення/заміни/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку / відміни куратора банку така інформація подається відповідно до додатка 4 до цього Положення.».

У зв’язку з цим абзаци третій - двадцять третій вважати відповідно абзацами п’ятим - два-дцять п’ятим;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«У разі змін інформації щодо материнської компанії та/або її рейтингів, наведених у додатку 5 до цього Положення, учасник Фонду зобов’язаний надати до Фонду інформацію щодо таких змін протягом 30 календарних днів з дати їх виникнення у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять четвертим;

абзаци шостий, сьомий викласти в такій редакції:

«У разі зміни банківських реквізитів (коду банку (МФО), номера кореспондентського рахунку банку в Національному банку України, адреси абонента електронної пошти Національного банку України) та/або зміни місцезнаходження, найменування учасника Фонду учасник Фонду зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення. У разі зміни місцезнаходження та/або найменування учасника Фонду надається код доступу для перегляду зазначених змін на офіційному ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. У разі зміни банківської ліцензії учасник Фонду надає копію ліцензії, завірену належним чином.

У разі запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку або заміни (уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку) / продовження терміну дії/ відміни куратора, банк повідомляє про це Фонд шляхом надсилання повідомлення в електронному вигляді засобами електронного зв’язку Національного банку України за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, із зазначенням номера та дати відповідного рішення та надає копію цього рішення до Фонду.»;

в абзаці дев’ятому:

слова «призначення/заміну» замінити словами «призначення/заміну/відміну/»;

слова «Національного банку» замінити словами «Національним банком»;

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«Для заміни Свідоцтва банк подає до Фонду Повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, та завірену відповідно до законодавства копію банківської ліцензії, виданої Національним банком України.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять п’ятим;

в абзаці дев’ятнадцятому слово «семи» замінити словом «десяти»;

в абзаці двадцятому слово «семи» замінити словом «десяти».

4. У додатках до Положення:

1) у додатку 1 після слів «адреса сторінки в мережі Інтернет» слова «(за наявності)» виключити;

2) позиції 8-10 таблиці кодів додатка 2 викласти в такій редакції:

«

8

Голова спостережної (наглядової) ради

9

Член спостережної (наглядової) ради

10

Заступник голови спостережної (наглядової) ради

».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавгору