Про Порядок визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки
Фонд державного майна, Мінекобезпеки України; Наказ, Порядок від 19.08.19991598/194
Документ z0632-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.01.2012, підстава - z1550-11

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 1598/194 від 19.08.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 вересня 1999 р.
за N 632/3925
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 1819/540 ( z1550-11 ) від 14.12.2011 }
Про Порядок визначення відповідності діяльності
об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам
екологічної безпеки

Відповідно до п.32 Державної програми приватизації на 1999
рік, затвердженої Указом Президента України від 24.02.99 N 209/99,
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок визначення відповідності діяльності
об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки
(додається). 2. Порядок визначення відповідності діяльності об'єктів, які
підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки, затверджений
наказом Мінекобезпеки та ФДМУ від 15.06.98 N 84/1145 ( z0408-98 )
та зареєстрований у Мін'юсті 30.06.98 за N 408/2848, вважати
таким, що втратив чинність. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України Васильєва В.В., першого
заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України Братішка В.М.
Голова Фонду державного майна України О.М.Бондар
Міністр охорони навколишнього
природного середовища
та ядерної безпеки України В.Я.Шевчук
Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України та Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України 19.08.99 N 1598/194
Порядок
визначення відповідності діяльності об'єктів, які
підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки
1. Цей Порядок визначає єдину процедуру визначення
відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації,
вимогам екологічної безпеки. 2. Підготовка необхідних матеріалів для визначення
відповідності діяльності об'єкта, який підлягає приватизації,
вимогам екологічної безпеки здійснюється у строки, передбачені для
підготовки планів приватизації за рахунок власних коштів об'єктів,
що приватизуються. 3. Проведення необхідних робіт для визначення відповідності
діяльності об'єктів вимогам екологічної безпеки забезпечується
відповідальними посадовими особами об'єктів, що приватизуються, та
здійснюється Державною екологічною інспекцією Мінекобезпеки
(Головна державна екологічна інспекція, державні екологічні
інспекції територіальних органів Мінекобезпеки в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні
інспекції охорони Чорного та Азовського морів (надалі - органи
Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки) шляхом порівняння
фактичного стану об'єкта з екологічними вимогами, передбаченими
чинними нормативно-правовими актами з цього питання. 4. Для забезпечення планування та здійснення необхідних
заходів з визначення відповідності діяльності об'єктів, які
підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки, зокрема
завчасного проведення планових комплексних обстежень, Фонд
державного майна України передає у Головну державну екологічну
інспекцію Мінекобезпеки плани-графіки підготовки об'єктів до
продажу, а також зміни та доповнення до них, у 10-денний термін
після затвердження. 5. Визначення відповідності діяльності об'єктів, які
підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки здійснюється
шляхом аналізу форм державної статистичної звітності та
екологічних нормативів, які вже існують для даного об'єкта
приватизації (згідно з інформаційними таблицями - додатки 1 - 9),
а також інших наявних матеріалів, що відображають стан
відповідності вимогам екологічної безпеки. Результати проведення
цього аналізу узагальнюються у вигляді Протоколу визначення
відповідності діяльності об'єкта, який підлягає приватизації,
вимогам екологічної безпеки - надалі Протокол (додатки 10, 11). 6. Проведення додаткових комплексних обстежень об'єкта,
лабораторних чи інших досліджень без крайньої потреби
забороняється. Роботи, пов'язані з проведенням додаткових
комплексних обстежень, лабораторних чи інших досліджень,
виконуються органами Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки
згідно з чинним законодавством. 7. Процедура визначення відповідності діяльності об'єкта,
який підлягає приватизації, вимогам екологічної безпеки передбачає
підготовку відповідальними посадовими особами об'єкта, що
приватизується, проекта Протоколу в 10-денний термін з початку
роботи комісії з приватизації та подання його до органів Державної
екологічної інспекції Мінекобезпеки для затвердження начальником
органу Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки. 8. Відповідальність за достовірність інформації, внесеної до
Протоколу, несуть посадові особи об'єктів приватизації. 9. Начальник органу Державної екологічної інспекції
Мінекобезпеки протягом тижня з дня отримання розглядає та в разі
відсутності зауважень затверджує Протокол і надсилає його комісії
з приватизації об'єкта. При потребі виконання додаткових
перевірок, лабораторних досліджень і т. ін. термін розгляду та
затвердження Протоколу не повинен перевищувати 10 днів. 10. Комісія з приватизації об'єкта включає Протокол у формі
додатка до розділу III "Характеристика екологічного стану" плану
приватизації (плану розміщення акцій). 11. Протокол уважається дійсним протягом трьох місяців із дня
його затвердження. Після закінчення цього терміну або в разі
аварій на об'єкті, що могли вплинути на стан відповідності його
вимогам екологічної безпеки, Протокол підлягає перезатвердженню
начальником органу Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки.
Потреба повторного комплексного обстеження об'єкта при цьому
визначається територіальними органами Державної екологічної
інспекції Мінекобезпеки в кожному конкретному випадку окремо. 12. Інформація розділу "Характеристика екологічного стану"
направляється комісією з приватизації для узагальнення та контролю
до відповідних регіональних та державних реєстрів об'єктів
приватизації Фонду державного майна України та Головної державної
екологічної інспекції Мінекобезпеки. 13. Вирішення спірних питань щодо правомірності та
обгрунтованості визначення відповідності діяльності об'єктів, які
підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки, а також
змісту Протоколу здійснюється Головною державною екологічною
інспекцією Мінекобезпеки. Арбітражні спори з цих питань
вирішуються у встановленому законодавством України порядку.
Директор Департаменту програм та
законодавчого забезпечення
реформування власності В.Білько
Додаток 1
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Інформація за 199_ рік
щодо збору за спеціальне використання прісних водних
ресурсів
________________________
(ким - назва об'єкта)
--------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва джерел |Кошти від збору в|Кошти від збору за|Загальна| Фактично|Борг,| |з/п| водозабору | межах ліміту |понадлімітні скиди| сума |сплачено,|грн. | | |(поверхневі, |-----------------+------------------| коштів | грн. | | | | підземні) |грн. | частка у| грн. | частка в| від | | | | | | | валових | |прибутку,| збору, | | | | | | |витратах,| | % | грн. | | | | | | | % | | | | | | |---+-------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-----| |---+-------------+-------+---------+--------+---------+--------+---------+-----| ---------------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис та печатка)
Головний бухгалтер (підпис)
"___"________________199_ р.
Додаток 2
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Інформація
про дотримання дозволених обсягів викидів
забруднювальних речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
------------------------------------------------------------------ | N |Номер | Найменування | Потужність викиду, г/с| Загальна | |з/п|джерела|забруднювальної| |тривалість | | | | речовини |------------------------| викидів | | | | |установленого|фактичного| понад | | | | | дозволом | | дозвіл, | |---+-------+---------------+-------------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------+---------------+-------------+----------+-----------| |---+-------+---------------+-------------+----------+-----------| |---+-------+---------------+-------------+----------+-----------| |---+-------+---------------+-------------+----------+-----------| ------------------------------------------------------------------
Дані наводяться щодо всіх стаціонарних джерел викидів
Керівник (підпис та печатка)
"___"________________199_ р.
Додаток 3
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Характеристика роботи установок очистки газу
--------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування | Установки очистки газу |Ефективність|Потужність викиду, | |з/п|виробництва, | |очистки, % | г/с | | |цеху, ділянки.|---------------------------------+------------+-------------------| | |Найменування | Тип |Рік уве-| Назва |за |фак- |установле-|фактично| | |технологічного|апаратів|дення в |забруднювальної|проек-|тично|ного до- | | | |обладнання | очистки|експлуа-| речовини, що |том | |дозволом | | | | | газу |тацію | вловлюється | | | | | |---+--------------+--------+--------+---------------+------+-----+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8 | 9 | |---+--------------+--------+--------+---------------+------+-----+----------+--------| |---+--------------+--------+--------+---------------+------+-----+----------+--------| |---+--------------+--------+--------+---------------+------+-----+----------+--------| ---------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис та печатка)
"___"_________ 199_ р.
Додаток 4
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Інформація
про рекультивацію порушених земель і поводження з
родючим шаром грунту
------------------------------------------------------------------------------------------ |Порушено|Відпра-| Рекультивовано, га |Передано|Зняття і використання родючого| | всього,|цьовано|-------------------------------| в | шару грунту | | га |всього,| усього | у т.ч. |користу-|------------------------------| | |га |---------+---------------------| вання, | Усього знято|Викорис-|Заскла-| | | |план|факт| під с/г, |під інші | га |-------------| тано, |довано,| | | | | |інші угіддя| цілі | | з |обсяг,| тис. | тис. | | | | | |-----------+---------| |площі,| тис. | куб.м |куб.м | | | | | |план |факт|план|факт| | га | куб.м| | | |--------+-------+---------+-----------+---------+--------+------+------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис та печатка)
"___"_________ 199_ р.
Додаток 5
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Інформація про розміщення відходів на підприємстві
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування,| Види |Площа,| Розмір СЗЗ| Наяв-|Термін |Обсяг | Техніч-|Наявність та види |Наявність, регулярні- | |з/п|тип*, режим**|відхо-|кв.м |(проектний/| ність|експлу-|проек-|ний стан|забруднення навколиш-|сть та органи контролю| | |та місцезна- | дів | |фактичний),|проек-|атації |тний/ |інженер-|нього природного се- |за впливом відходів на| | |ходження | | | м | ту |(поча- |факти-| них |редовища відходами |стан | | | | | | | |ток-за-|чний, | споруд |---------------------+----------------------| | | | | | | |риття),|тис.т | |Атмосф.|Підзем-|Грунт|Атмосф. |Підзем-|Грунт| | | | | | | |рік - | | |пові- |ні та | |пові- |ні та | | | | | | | | |рік | | | тря |поверх-| | тря |поверх-| | | | | | | | | | | | |неві | | |неві | | | | | | | | | | | | |води | | |води | | |---+-------------+------+------+-----------+------+-------+------+--------+-------+-------+-----+--------+-------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис та печатка)
"___"____________ 199_ р. ___________
* Шламосховище, хвостосховище, склад, звалище і т.ін. ** Діюче, законсервоване, закрите.
Додаток 6
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Інформація про відходи підприємства
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Технологічний|Наймену-| Відображено |Реєстраційний| Клас |Середньо-| Розміщення відходів | |з/п|процес, назва| вання |---------------------------|код в облас- |небез-|річний |----------------------| | | продукції |відходу |У формі 1|У формі| У ліміті|ному реєстрі | пеки |обсяг ут-|Накопичено |Місце роз-| | | | |(токсичні|14-МТП |на розмі-|відходів | |ворення,т| всього*, |міщення та| | | | |відходи) | | щення | | | | т |власник | | | | | | |відходів | | | | |ділянки, | | | | | | | | | | | |на якій| | | | | | | | | | | |розміщено | | | | | | | | | | | |відходи | | | | | | | | | | | |(коли від-| | | | | | | | | | | |ходи роз-| | | | | | | | | | | |міщено на| | | | | | | | | | | |території | | | | | | | | | | | |ін.підпр.)| |---+-------------+--------+---------+-------+---------+-------------+------+---------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис та печатка)
"___"___________ 199_ р. ___________
* Щодо кожного місця розміщення окремим рядком.
Додаток 7
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Інформація за 199_ рік
про забруднення навколишнього природного середовища
_______________________
(ким - назва об'єкта)
--------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники |Кошти від збору|Кошти від збору|Загальна| Фактично|Борг,| |з/п| |в межах ліміту |за понадлімітні| сума |сплачено,|грн. | | | | |викиди, скиди, | коштів | грн. | | | | | |розміщення від-| від | | | | | | |ходів | збору, | | | | | |---------------+---------------| грн. | | | | | |грн. |частка у | грн.|частка в | | | | | | | |валових | |прибутку,| | | | | | | |витратах,| | % | | | | | | | | % | | | | | | |---+------------------+-----+---------+-----+---------+--------+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------------------+-----+---------+-----+---------+--------+---------+-----| | 1 |Викиди в атмосферу| | | | | | | | | |забруднювальних | | | | | | | | | |речовин, у т.ч.:| | | | | | | | | |стаціонарними дже-| | | | | | | | | |релами пересувними| | | | | | | | | |джерелами | | | | | | | | |---+------------------+-----+---------+-----+---------+--------+---------+-----| | 2 |Скиди забруднюва- | | | | | | | | | |льних речовин, | | | | | | | | | |у т. ч.: | | | | | | | | | |у водні об'єкти | | | | | | | | | |у систему | | | | | | | | | |каналізації | | | | | | | | |---+------------------+-----+---------+-----+---------+--------+---------+-----| | 3 |Розміщення відхо-| | | | | | | | | |дів у навколишнь-| | | | | | | | | |ому природному се-| | | | | | | | | |редовищі | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис та печатка)
Головний бухгалтер (підпис)
"___"____________ 199_ р.
Додаток 8
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Сума збитків за останні 3 роки,
завданих державі внаслідок порушення природоохоронного
законодавства
_______________________________
(ким - назва об'єкта)
------------------------------------------------------------------------ | N|Найменування |Кількість|Нарахована | Відшкодована| Підлягає | |з/п| ресурсу |випадків |сума збитків,|сума збитків,|відшкодуванню| | | | | грн. | грн. |сума збитків,| | | | | | | грн. | |---+--------------+---------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | | | | | |---+--------------+---------+-------------+-------------+-------------| | 1 |Водні ресурси | | | | | |---+--------------+---------+-------------+-------------+-------------| | 2 |Атмосферне | | | | | | |повітря | | | | | |---+--------------+---------+-------------+-------------+-------------| | 3 |Земля | | | | | |---+--------------+---------+-------------+-------------+-------------| | 4 |Рослинний світ| | | | | |---+--------------+---------+-------------+-------------+-------------| | 5 |Тваринний світ| | | | | |---+--------------+---------+-------------+-------------+-------------| | |Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Керівник (підпис та печатка)
Головний бухгалтер (підпис)
"___"____________ 199_ р.
Додаток 9
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Узагальнювальна інформаційна таблиця
Поточні витрати на екологічні збори за викиди, скиди,
розміщення відходів. Вартість основних виробничих
фондів охорони навколишнього природного середовища та
витрати на їх капітальний ремонт. Поточні витрати на
охорону природи. Плата за природні ресурси
------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Напрямки | Повний обсяг | Витрати в попередні та | Витрати, що | | з/п | витрат або | витрат за | звітному | передбачаються | | |найменування | кошторисною або | році, тис. грн. |наступного року, | | | заходу, | орієнтовною | | тис. грн. | | | за яким | вартістю, тис. | | | | | звітним | грн. - усього |-------------------------------+-----------------| | | документом | | 1998 р. | 1999 р. | 2000 р. | | | |-----------------+---------------+---------------+-----------------| | | |1997 |1998 |1999 |нарахо- |спла- |нарахо- |спла- |нарахо- | спла- | | | | р. | р. | р. | вано |чено | вано |чено | вано | чено | |-------+-------------+-----+-----+-----+--------+------+--------+------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | УСЬОГО: | |-----------------------------------------------------------------------------------------| |Сплачено підприємс-| | | | | | | | | | |твом (за розділом 1) | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+-----+--------+------+--------+------+--------+--------| |Борг підприємства | | | | | | | | | | |державі (за розділом | | | | | | | | | | |1) | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+-----+--------+------+--------+------+--------+--------| |Вартість основних ви-| | | | | | | | | | |робничих фондів охо-| | | | | | | | | | |рони навколишнього| | | | | | | | | | |природного середовища| | | | | | | | | | |(за розділом 2) | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+-----+--------+------+--------+------+--------+--------| |Витрати на капіталь-| | | | | | | | | | |ний ремонт основних| | | | | | | | | | |виробничих фондів| | | | | | | | | | |охорони навколишнього| | | | | | | | | | |природного середовища| | | | | | | | | | |на існуючий стан (за| | | | | | | | | | |розділом 2) | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+-----+--------+------+--------+------+--------+--------| |Процент зносу на | | | | | | | | | | |існуючий стан (за | | | | | | | | | | |розділом 2) | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+-----+--------+------+--------+------+--------+--------| |Поточні витрати (за | | | | | | | | | | |розділом 3) | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+-----+--------+------+--------+------+--------+--------| |Плата за природні | | | | | | | | | | |ресурси (за розділом | | | | | | | | | | |4) | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----+-----+--------+------+--------+------+--------+--------| |Борг підприємства | | | | | | | | | | |державі (за розділом | | | | | | | | | | |4) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 1. Поточні витрати на екологічні збори за
викиди, скиди, розміщення відходів ----------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | |-----+---------------------------------------------------------------------| | 1 | Екологічні збори за викиди, скиди, розміщення відходів | | |---------------------------------------------------------------------| | |За затвердженими| | | | | | | | | | | |лімітами | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |За формою N 2-тп| | | | | | | | | | | |(повітря) | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |За формою N 2-тп| | | | | | | | | | | |(скиди) | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |За формою N | | | | | | | | | | | |1-тр (авто) | | | | | | | | | | | |або N 11-мтп, | | | | | | | | | | | |або N 4-мтп | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |За формою N 1 | | | | | | | | | | | |- екологічні | | | | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |у межах установ-| | | | | | | | | | | |лених лімітів | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |понад установле-| | | | | | | | | | | |ні ліміти | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |відшкодування | | | | | | | | | | | |збитків за пору-| | | | | | | | | | | |шення чинного | | | | | | | | | | | |законодавства | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |Фактично за | | | | | | | | | | | |платіжними | | | | | | | | | | | |дорученнями | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------| | Разом за розділом 1 | |---------------------------------------------------------------------------| |сплачено підприємством| | | | | | | | | | |----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |борг підприємства | | | | | | | | | | |державі | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Вартість основних виробничих фондів охорони
навколишнього природного середовища та витрати на їх
капітальний ремонт ----------------------------------------------------------------- | 1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |-------+-------------------------------------------------------| | 2 | Вартість основних виробничих фондів охорони | | | навколишнього природного середовища та витрати на | | | їх капітальний ремонт | |-------+-------------------------------------------------------| | |а) Середньорічна| | | | | | | | | | | |вартість споруд-| | | | | | | | | | | |жень, установок| | | | | | | | | | | |та обладнання для| | | | | | | | | | | |уловлювання та| | | | | | | | | | | |знешкодження | | | | | | | | | | | |шкідливих речо-| | | | | | | | | | | |вин, що забрудню-| | | | | | | | | | | |ють атмосферне| | | | | | | | | | | |повітря, та вит-| | | | | | | | | | | |рати на їх капі-| | | | | | | | | | | |тальний ремонт | | | | | | | | | | | |-----------------+---+---+---+---+---+---+---+----+----| | |б) Середньорічна| | | | | | | | | | | |вартість споруд-| | | | | | | | | | | |жень, установок| | | | | | | | | | | |та обладнання для| | | | | | | | | | | |очистки стічних| | | | | | | | | | | |вод та раціональ-| | | | | | | | | | | |ного використання| | | | | | | | | | | |водних ресурсів | | | | | | | | | | | |-----------------+---+---+---+---+---+---+---+----+----| | |в) Амортизаційні| | | | | | | | | | | |відрахування на| | | | | | | | | | | |повне відновлення| | | | | | | | | | | |основних виробни-| | | | | | | | | | | |чих фондів охоро-| | | | | | | | | | | |ни навколишнього| | | | | | | | | | | |природного сере-| | | | | | | | | | | |довища за рік | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------| | Разом за розділом 2 | |---------------------------------------------------------------| |Вартість основних вироб-| | | | | | | | | | |ничих фондів охорони нав-| | | | | | | | | | |колишнього природного се-| | | | | | | | | | |редовища | | | | | | | | | | |-------------------------+---+---+---+---+---+---+---+----+----| |Витрати на капітальний| | | | | | | | | | |ремонт основних виробни-| | | | | | | | | | |чих фондів охорони навко-| | | | | | | | | | |лишнього природного сере-| | | | | | | | | | |довища на існуючий стан | | | | | | | | | | |-------------------------+---+---+---+---+---+---+---+----+----| |Процент зносу на | | | | | | | | | | |існуючий стан | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ 3. Поточні витрати на охорону природи та плату
за природні ресурси ------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | |-----+----------------------------------------------------------------------| | 3 | Поточні витрати на охорону природи та плату за природні ресурси | |-----+----------------------------------------------------------------------| |3.1 |На охорону та | | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | | |водних ресурсів: | | | | | | | | | | |-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |а) Комплексні | | | | | | | | | | | |плани заходів | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |б) Форма N 1-тп | | | | | | | | | | | |(екологічні | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | |-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |3.2 |На охорону | | | | | | | | | | | |атмосферного | | | | | | | | | | | |повітря: | | | | | | | | | | |-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |а) Комплексні | | | | | | | | | | | |плани заходів | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |б) Форма N 1-тп | | | | | | | | | | | |(екологічні | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |в) Заходи, | | | | | | | | | | | |передбачені | | | | | | | | | | | |нормативами ГДВ | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |г) Форма N 2-тп | | | | | | | | | | | |(повітря) | | | | | | | | | | |-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |3.3 |На рекультивацію | | | | | | | | | | | |земель: | | | | | | | | | | |-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |а) Форма N 1-тп | | | | | | | | | | | |(екологічні | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | |-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |3.4 |На охорону землі | | | | | | | | | | | |від забруднення | | | | | | | | | | | |відходами | | | | | | | | | | | |виробництва та | | | | | | | | | | | |споживання: | | | | | | | | | | |-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |а) Комплексні | | | | | | | | | | | |плани заходів | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |б) Форма N 1-тп | | | | | | | | | | | |(екологічні | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------| | | Разом за розділом 3 | | |----------------------------------------------------------------------| | |По підприємству | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------| | 4 | Плата за природні ресурси | |-----+----------------------------------------------------------------------| |4.1 |За водні | | | | | | | | | | | |ресурси, форма N | | | | | | | | | | | |1-тп (екологічні | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | |-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| |4.2 |За землю, форма | | | | | | | | | | | |N 1-тп | | | | | | | | | | | |(екологічні | | | | | | | | | | | |витрати) | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------| | | Разом за розділом 4 | | |----------------------------------------------------------------------| | |По підприємству | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----| | |Борг державі | | | | | | | | | | | |підприємства | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Додаток 10
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Затверджую Начальник підрозділу Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки України ____________________ "___"_______________1999 р.
Протокол
визначення відповідності діяльності об'єкта, який
підлягає приватизації, вимогам екологічної безпеки
I. Загальні відомості
Міністерство (інший центральний орган виконавчої влади),
головне управління (управління) __________________________________________________________________
(назва) __________________________________________________________________
МДО, концерн, асоціація та інше господарське об'єднання __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Об'єднання, підприємство ____________________________________ Адреса ______________________________________________________ Телефон _____________________________________________________ Форма власності _____________________________________________ Галузь (основна) ____________________________________________
II. Коди
---------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------| |ідентифі-|терито-|галузі|виду еко-|форми |організа- |міністер- |вищестоя-| |каційний |рії за | за |номічної |власно-|ційно-пра-|ства, ін- |щої орга-| |код за |КОАТУУ |ЗКГНГ |діяльнос-|сті за |вової фор-|шого цент-|нізації -| |ЄДРПОУ | | |ті за |КФВ |ми госпо- |рального |ідентифі-| | | | |КВЕД | |дарювання |органу |каційний | | | | | | |за КОПФГ |виконавчої|код за | | | | | | | |влади за |ЄДРПОУ | | | | | | | |СПОДУ | | |---------+-------+------+---------+-------+----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------
III. Висновки щодо ступеня відповідності діяльності об'єкта
вимогам екологічної безпеки
Вступ
1. Дотримання нормативів на викиди, скиди забруднювальних
речовин та розміщення відходів __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Амортизаційний знос природоохоронних споруд та обладнання __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Заборгованість за останні 3 роки __________________________________________________________________
а) за зборами за спеціальне використання природних ресурсів; б) за зборами за забруднення навколишнього природного
середовища; в) за відшкодуванням збитків. 4. Пропозиції щодо приведення діяльності об'єкта у
відповідність до екологічних вимог __________________________________________________________________
а) зміна місця розташування, перепрофілювання, зміна та
вдосконалення технологій; б) реконструкція, будівництво природоохоронних споруд та
обладнання; в) підвищення культури експлуатації об'єкта приватизації; г) ліквідація наслідків забруднення навколишнього природного
середовища, спричиненого попередньою діяльністю об'єкта; ґ) інші.
Керівник (підпис та печатка)
Представник підрозділу
Державної екологічної інспекції (підпис)
"___"____________ 199_ р.
Додаток 11
до Порядку визначення відповідності
діяльності об'єктів, які підлягають
приватизації, вимогам екологічної
безпеки
Зразок
Перелік
основних порушень екологічних вимог
_____________________
(ким - назва об'єкта)
при визначенні відповідності його діяльності
екологічним вимогам
------------------------------------------------------------------------------- | Екологічна вимога | Законодавчий чи | Суть порушення (та, | | | нормативний документ, | якщо це можливо, | | | яким передбачена дана | кількісна | | | вимога | характеристика його) | |---------------------------+------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------+------------------------+------------------------| |Водокористувач |Ст. 44 Водного кодексу |ГДС органічних речовин | |зобов'язаний дотримуватись |України ( 213/95-ВР ) |на 199_ рік - 100 т/р.- | |нормативів ГДС | |факт - 120 т/р. | | | |ГДС завислих речовин на | | | |199_ рік - 80 т/р. факт | | | |- 100 т/р. | |---------------------------+------------------------+------------------------| |Забороняється скидати у |Ст. 41 Водного кодексу |У 199_ році у складі | |водні об'єкти речовини, |України |стічних вод скидалися | |для яких не виставлено | |нафтопродукти (50 | |нормативів ГДС | |кг/рік), для яких не | | | |встановлено норматив | | | |ГДС | |---------------------------+------------------------+------------------------| |Забороняється будівництво |Ст. 89 Водного кодексу |На відстані 90 м від | |гаражів та стоянок |України |водосховища влаштована | |автомобілів у прибережних | |стоянка вантажних | |захисних смугах річок | |автомобілів на 40 | | | |одиниць | |---------------------------+------------------------+------------------------| |Природокористувач повинен |Ст. 8 Закону України |Відсутність | |мати затверджені й |"Про охорону |затверджених нормативів | |відповідно оформлені |атмосферного повітря" |ГДВ | |нормативи гранично |( 2707-12 ) | | |допустимих викидів | | | |забруднювальних речовин в | | | |атмосферу (ГДВ) | | | |---------------------------+------------------------+------------------------| |Забороняється виробнича |Ст. 13 Закону України |Відсутність дозволу на | |діяльність без оформлення |"Про охорону |викиди забруднювальних | |дозволу на викиди |атмосферного повітря" |речовин в атмосферу або | |забруднювальних речовин в | |на окремі речовини | |атмосферу | | | |---------------------------+------------------------+------------------------| |Природокористувач повинен |Ст. 13 Закону України |Дозволений викид пилу | |дотримуватись установлених |"Про охорону |за джерелом N 3 - 0,5 | |дозволом величин викидів |атмосферного повітря" |г/с. | | | |Факт. викид - 0,7 г/с. | |---------------------------+------------------------+------------------------| |Показники роботи установок |Ст. 12 Закону України |Фактична ефективність | |очистки газу мають |"Про охорону |роботи - 90 % | |відповідати проектним. |атмосферного повітря" |Проектна - 98 % | |Природокористувач повинен | | | |забезпечувати ефективну | | | |роботу і належний | | | |технічний стан ГОУ | | | |---------------------------+------------------------+------------------------| |Складування, зберігання та |Статті 20, 55 Закону |Відсутність | |розміщення відходів має |України "Про охорону |спеціального дозволу | |здійснюватись за |навколишнього | | |спеціальним дозволом |природного середовища" | | | |( 1264-12 ) | | | |та статті 42 Закону | | | |України "Про відходи" | | | |( 187/98-ВР ) | | |---------------------------+------------------------+------------------------| |Природокористувач |Статті 51, 66 Закону |Неналежний технічний | |зобов'язаний вести |України "Про охорону |стан, відсутність або | |контроль технічного стану |навколишнього |незадовільний контроль | |полігону й контроль впливу |природного середовища" | | |його на навколишнє |та статті 33 Закону | | |природне середовище |України "Про відходи" | | |---------------------------+------------------------+------------------------| |Інші | | | ------------------------------------------------------------------------------- Державний інспектор з охорони
навколишнього природного середовища
Керівник об'єктавгору