Документ z0632-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.08.2001, підстава - z0654-01

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
УКРАЇНИ
Н А К А З
N 444 від 08.10.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 жовтня 1996 р.
за N 632/1657
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомкордону
N 444 ( z0654-01 ) від 20.07.2001 )
Про затвердження Інструкції про порядок ведення особових справ на солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу за контрактом у Прикордонних
військах України

Відповідно до Закону України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" від 25.03.92 р. N 2232-12 і
Постанови Верховної Ради України "Про порядок комплектування,
військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення
Прикордонних військ України" від 04.11.91 р. N 1781-12, з метою
визначення порядку ведення, обліку та зберігання особових справ на
солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять військову
службу за контрактом у Прикордонних військах України, та
підвищення якості роботи посадових осіб частин, з'єднань і
об'єднань, які відповідають за цю ділянку роботи, - Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок ведення особових справ
на солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять
військову службу за контрактом у Прикордонних військах України
(додається). Особові справи на солдатів, матросів, сержантів і старшин,
які зараховуються на службу за контрактом у Прикордонні війська
України, вести до вимог цієї Інструкції, особові справи на
солдатів, матросів, сержантів і старшин за контрактом, які були
заведені до видання цієї Інструкції, переоформити відповідно до її
вимог у строк до 1 липня 1997 року. 2. Командуючим військами напрямів, командирам з'єднань і
частин організувати вивчення Інструкції посадовими особами, які
відповідають за ведення обліку солдатів, матросів, сержантів і
старшин за контрактом у Прикордонних військах України. 3. Управлінню тилу Прикордонних військ України забезпечити
виготовлення і розсилку папок "особова справа" та бланків
облікових документів, відповідно до форм, наведених в Інструкції,
згідно з заявками, подаваємих частинами військ. 4. Наказ розіслати до кожної військової частини.
ТВО Голови Держкомітету - командуючого
Прикордонними військами України
генерал-майор П.Шишолін
Затверджено
наказом Голови Державного комітету у
справах охорони державного кордону
України - командуючого Прикордонними
військами України від 8 жовтня 1996 р.
N 444
Інструкція
про порядок ведення особових справ на солдатів, матросів,
сержантів і старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах України
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до вимог Постанови Верховної Ради України від
04.11.91 р. N 1781-12 "Про порядок комплектування, військового,
матеріально-технічного і фінансового забезпечення Прикордонних
військ України" посади солдатів, матросів, сержантів і старшин
Прикордонних військ України (далі - ПВУ) комплектуються як
військовослужбовцями строкової служби, так і військовослужбовцями
за контрактом. 1.2. Ця Інструкція визначає порядок ведення, обліку та
зберігання особових справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за контрактом у ПВУ (далі
військовослужбовців за контрактом). 1.3. Особові справи ведуться в одному примірнику в
структурних підрозділах*, які ведуть облік військовослужбовців за
контрактом у ПВУ. Всі посадові особи, які залучаються до ведення
особових справ, повинні твердо знати правила їх складання і
ведення. Вони несуть особисту відповідальність за достовірність і
правильність відомостей, які записують в особові справи. Складання
військовослужбовцями особових справ на себе не допускається. _________________
* Тут і далі у тексті Інструкції під структурними органами ПВУ
маються на увазі: організаційно-мобілізаційне управління штабу
ПВУ, організаційно-мобілізаційні відділи штабів напрямів ПВУ,
стройові відділення штабів з'єднань і частин, а також посадові
особи частин, які ведуть облік цієї категорії
військовослужбовців.
1.4. Відповідальність за організацію роботи з питань ведення
обліку військовослужбовців за контрактом та стан їх особових справ
покладается на начальників штабів частин, а в частинах, де ця
посада штатами не передбачена, - на командирів цих частин. 1.5. Стан ведення особових справ у штабах військових частин
не менш як один раз на квартал перевіряються спеціальними
комісіями під керівництвом начальників штабів або відповідних їм
посадових осіб у складі офіцерів, прапорщиків, мічманів і
військовослужбовців за контрактом, які призначені наказами
відповідних командирів. Наслідки роботи комісій оформляються
актами, що затверджуються командиром, який призначив комісію.
Другий примірник акта висилається у вищестоящий орган за
підпорядкованістю.
2. Структура особової справи військовослужбовця за контрактом
2.1. У папці "ОСОБОВА СПРАВА", яка ведеться за формою N 1
(додаток N 1 до цієї Інструкції) зосереджується: - два конверта; - особова справа; - три додатки. 2.1.1. У конверті N 1 (додаток N 2 до цієї Інструкції)
зберігаються: - довідка, яка ведеться за формою N 2 (додаток N 3 до цієї
Інструкції); - контрольна картка, яка ведеться за формою N 3 (додаток N 4
до цієї Інструкції). Другий конверт призначається для зберігання документів, які
засвідчують особу (військовий квиток, посвідчення про народження
тощо). 2.1.2. У особовій справі (додаток N 5 до цієї Інструкції)
тримаються: - контрольний листок звірок анкетних даних військовослужбовця
та його ознайомлення з особовою справою, який ведеться за формою
N 4 (додаток N 9 до цієї Інструкції) - послужний список, який ведеться за формою N 5 (додаток N 10
до цієї Інструкції); - анкета, яка ведеться за формою N 6 (додаток N 11 до цієї
Інструкції); - автобіографія, яка ведеться за формою N 7 (додаток N 12 до
цієї Інструкції); - зобов'язання про нерозголошення відомостей, які становлять
державну таємницю або не підлягають розголошенню, яке ведеться за
формою N 10 (додаток N 15 до цієї Інструкції); - військова присяга, текст якої затверджено Постановою
Верховної Ради України від 6 грудня 1991 р. N 1936-12; - атестація, яка ведеться за формою N 8 (додаток N 13 до цієї
Інструкції); - висновок про стаж служби та виплату процентної надбавки за
вислугу років, який ведеться за формою N 13 (додаток N 18 до цієї
Інструкції); - розрахунок вислуги років на пенсію, який ведеться за формою
N 14 (додаток N 19 до цієї Інструкції); - подання до звільнення, яке ведеться за формою N 12 (додаток
N 17 до цієї Інструкції). Крім того, до особової справи додаються листки обліків стажу
плавання, що ведеться за формою N 16 (додаток N 21 до цієї
Інструкції), стрибків з парашутом, що ведеться за формою N 18
(додаток N 23 до цієї Інструкції), роботи водолаза під водою, що
ведеться за формою N 18 (додаток N 22 до цієї Інструкції), а також
зобов'язання про продовження строку служби, форма якого
затверджена Указом Президента України від 13 травня 1993 р.
N 174/93. 2.1.3. У додатку N 1 (додаток N 6 до цієї Інструкції)
знаходяться матеріали по вивченню кандидата на службу в ПВУ: - заява (рапорт) про зарахування на службу в ПВУ; - висновок про зарахування на військову службу в Прикордонні
війська України, який ведеться за формою N 9 (додаток N 14 до цієї
Інструкції); - висновок Центральної військово-лікарської комісії (далі -
ЦВЛК), військово-лікарської комісії (далі - ВЛК), форма якого
затверджена наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 р.
N 2 ( z0177-94 ); - матеріали по вивченню кандидата на службу в ПВУ, в тому
числі і результати висновків спеціальної перевірки осіб, які
будуть призначені на посади, пов'язані з державною таємницею; - службові матеріали на робітників і службовців, які
працювали в ПВУ перед зарахуванням на військову службу; - витяг з наказу про зарахування на військову службу в ПВУ. 2.1.4. У додатку N 2 (додаток N 4 до цієї Інструкції)
знаходяться матеріали, які характеризують військовослужбовця в
період служби в ПВУ: - характеристики; - подання до призначення, звільнення (додаток N 16 до цієї
Інструкції); - подання до військового звання, яке ведеться за формою N 15
(додаток N 20 до цієї Інструкції); - нагороди; - рапорти про заохочення, притягнення до дисциплінарної
відповідальності; - матеріали по вивченню в зв'язку з виїздом за кордон,
направленням на навчання, зарахуванням до резерву висунення; - довідки про стан здоров'я військовослужбовця, членів його
сім'ї; - довідки про поранення; - висновки про результати службових розслідувань; - копії рішень товариського суду честі або зборів
військовослужбовців; - копії вироків судових органів; інші документи, що характеризують військовослужбовця. 2.1.5. У додатку N 3 (додаток N 8 до цієї Інструкції)
знаходяться архівно-довідкові матеріали: - підтвердження окремих періодів служби; - старі послужні списки; - рапорти військовослужбовця; - копії особистих документів; - екзаменаційні листки; інші архівно-довідкові матеріали. 2.2. При атестуванні, службових переміщеннях, направленні на
навчання і звільненні, але не менше одного разу на рік,
військовослужбовцю видається на руки особова справа для
ознайомлення і уточнення відомостей, які знаходяться в ній, про що
робиться відповідний запис у контрольному листку звірок.
Військовослужбовець може ознайомитись з особовою справою тільки у
службовому приміщенні структурних підрозділів, які ведуть облік
військовослужбовців за контрактом у ПВУ. З трьома додатками, які
долучаються до папки "Особова справа" військовослужбовець не
знайомиться. 2.3. Особова справа і додатки до неї розміщаються в
спеціальній папці, яка називається "Особова справа". Обкладка
папки виготовляється із ледерина сірого кольору розміром
225x330x60 мм. 2.3.1. На внутрішніх боках обкладин папки повинні бути: а) на першому - фотографічна картка (анфас, до пояса)
розміром 9x12 см на матовому папері. Військовослужбовці
фотографуються у повсякденній або парадній формі одягу (без
шинелі, пальта і головного убору), погони, петлиці і знаки
розрізнення на них повинні відповідати присвоєному військовому
званню. У разі фотографування у парадній військовій формі одягу
військовослужбовець повинен бути при всіх орденах, медалях та
інших відзнаках, якими він був нагороджений (які йому було
присвоєно). На звороті фотокартки військовослужбовця чорнилом записується
його прізвище, ім'я та по батькові, дата фотографування,
засвідчувальний підпис начальника структурного підрозділу, який
веде облік військовослужбовців за контрактом, і печатка частини. У подальшому фотокартка обов'язково змінюється: - при присвоєнні чергового військового звання - у місячний
строк; - у ході служби - через кожні 7 років. У випадках заміни форми одягу військовослужбовців фотокартки
не замінюються. На кандидатів на посади військовослужбовців за контрактом ПВУ
фотокартки оформляються таким же чином, причому кандидати, які
працюють у народному господарстві, фотографуються у цивільному
одягу без головного убору, а ті, що проходять військову службу, -
у військовій формі одягу; б) на другому боці обкладинки - конверт N 2 для зберігання
військового квитка. 2.4. Особові справи військовослужбовців, які зараховані на
військову службу в ПВУ з Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств і
відомств, а також із запасу, приєднуються (у нерозшитому вигляді)
до особової справи і вносяться до її опису.
3. Порядок ведення особової справи військовослужбовця
за контрактом
3.1. Записи в особову справу військовослужбовця за контрактом
робляться відповідно до вимог складання і ведення облікових
документів з урахуванням особливостей, викладених у цій
Інструкції. 3.2. Довідка складається посадовою особою структурного
підрозділу, який веде облік військовослужбовців за контрактом,
вноситься до опису особової справи і зберігається у спеціальному
конверті N 1. У графі "сімейний стан" цієї довідки у дужках
зазначається дівоче (попереднє) прізвище дружини (чоловіка), а
також який раз одружена (одружений). При складанні нової довідки
стара вилучається і знищується за актом. 3.3. Контрольний листок звірок анкетних даних
військовослужбовця та його ознайомлення з особовою справою
заповнюється кожного разу після ознайомлення військовослужбовця з
особовою справою, про що в контрольному листку ставляться підписи
військовослужбовця і начальника структурного підрозділу, який веде
облік військовослужбовців за контрактом. 3.4. Послужний список заповнюється посадовою особою
структурного підрозділу, який веде облік військовослужбовців за
контрактом, на підставі дійсних особових документів
військовослужбовців або їх копій, засвідчених у встановленому
порядку, власноруч написаної анкети й автобіографії, наказів та
інших відповідних документів. На підтвердження вірогідності
відомостей, записаних при оформленні послужного списку,
військовослужбовець розписується у спеціально передбаченому для
цього місці. Послужний список підписується посадовою особою, яка
його склала, засвідчується підписом начальника структурного
підрозділу, який веде облік військовослужбовців за контрактом, і
печаткою військової частини. 3.4.1. При заповненні розділів послужного списку необхідно
керуватися такими вимогами: а) військовослужбовцям за контрактом записуються військові
звання, які були присвоєні у період проходження служби в ПВУ. При
присвоєні військового звання достроково або вищого на один ступінь
за військове звання, передбачене штатною посадою, після запису
звання у дужках робиться відповідний запис. Наприклад: "старшина"
(достроково); б) після оформлення послужного списку виправлення запису про
місце народження у зв'язку зі змінами
адміністративно-територіального поділу не проводиться; в) запис про соціальне походження визначається за родом
діяльності батьків на час народження військовослужбовця; г) при запису відомостей про військову освіту в послідовному
порядку наводяться найменування військових навчальних закладів, в
яких військовослужбовець за контрактом пройшов підготовку
(перепідготовку), та номер отриманої військово-облікової
спеціальності. Особам, які не навчалися в навчальних підрозділах
робиться запис про здавання ними іспитів на молодшого сержанта
(старшину 2 статті) за встановленою програмою; д) самостійна трудова діяльність до служби в ПВУ записується
у хронологічному порядку, при тому вказується і робота як
робітника або службовця у Міністерстві оборони України, Збройних
силах України, інших міністерствах і відомствах; е) проходження військової служби у ПВУ (Збройних силах
України, органах Міністерства внутрішніх справ України, інших
військових формуваннях) записується в хронологічному порядку у
розділі 9. Перед записом відомостей про військову службу
військовослужбовця зазначають, коли і яким міським (районним)
військкоматом він був призваний на військову службу. При запису відомостей про час призову (початок військової
служби) треба мати на увазі, що днем зарахування на військову
службу для військовозобов'язаних, зарахованих кандидатами на
службу за контрактом, є день вибуття до місця служби, вказаний у
припису військового комісаріату. У подальшому при запису відомостей "з якого часу" і "до якого
часу" перебував на посаді (перебував у розпорядженні) зазначаються
дати видання наказів по стройовій частині про призначення на
посаду і звільнення з посади (зарахування у розпорядження). Якщо
по пільгових періодах служби дати фактичного вступу
військовослужбовця на посаду або звільнення з посади мають
розбіжності з датами наказів по стройовій частині, що має значення
при обчисленні вислуги років на пенсію або виплаті процентної
надбавки, крім наказів по стройовій частині, записуються накази
про дати вступу у виконання посад і звільнення з посад. При запису службових переміщень військовослужбовця з
пониженням на посаді обов'язково вказується причина цих
переміщень. Наприклад: "Призначений з пониженням на посаді в
атестаційному порядку" або "Призначений з пониженням на посаді у
зв'язку зі скороченням штатів". Якщо військовослужбовець до
зарахування на службу навчався у навчальному закладі ПВУ і був
відчислений з нього, обов'язково вказується причина відчислення.
Наприклад: "Відчислений за неуспішність". У цьому розділі робляться також записи: - про звільнення з військової служби і виключення зі списків
особового складу; - про відрядження в інші міністерства та відомства і
виключення зі списків особового складу; - про виключення військовослужбовців зі списків особового
складу в зв'язку зі смертю (загибеллю); - про право військовослужбовців на носіння військової форми
одягу після звільнення. У разі зміни формулювання наказу про звільнення
військовослужбовця нове формулювання обов'язково записується в
його послужний список і подання про звільнення. При наявності у раніше складених послужних списках окремих
періодів служби, які не підтверджені відповідними наказами,
складається висновок у встановленому порядку, який у подальшому
зберігається в додатку N 3 до особової справи. Номер і дата цього
висновку записуються в послужному списку напроти кожного періоду
проходження служби, не підтвердженого наказами. Військові частини, з'єднання і об'єднання записуються без
скорочень, відповідно до їх дійсних або умовних найменувань,
згідно з формулюваннями у наказах по стройовій частині. Почесні
найменування, які були присвоєні військовим частинам і з'єднанням,
наприклад, "Кантемирівська", а також одержані ними державні
нагороди не записуються. В послужних списках, складених на військовозобов'язаних,
оформлених військовими комісаріатами, коли для їх складання
використовувались обліково-послужні картки, військові частини за
період строкової служби можуть записуватися відповідно до їх
умовних найменувань. Запити про уточнення дійсних найменувань
військових частин і про входження їх у склад з'єднань та об'єднань
направляти не потрібно; є) про продовження строку служби військовослужбовцям робиться
запис у розділі 10 послужного списку; ж) відомості про військову службу, що дає право на розрахунок
вислуги років до пенсії на пільгових умовах відповідно до чинного
законодавства записуються в 11 розділі послужного списку з
посиланням на нормативні акти; з) записи про поранення, контузії і захворювання, одержані
при проходженні військової служби роблять у 12 розділі на підставі
документів, виданих лікарськими установами, або архівних довідок; и) відомості про перебування за кордоном військовослужбовця і
його близьких родичів у приватних справах вносяться у розділ 13
послужного списку на підставі рапортів військовослужбовців та за
матеріалами службових розслідувань (спеціальних перевірок); і) відомості про нагороди орденами і медалями, присвоєння
почесних нагород, знаків записуються у 14 розділі послужного
списку. Облік заохочень та дисциплінарних стягнень ведеться
відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних сил України; ї) про знання іноземних мов запис у 15 розділі послужного
списку робиться тільки у тому разі, коли військовослужбовець має
спеціальну мовну підготовку; й) у 19 розділі послужного списку записуються відомості про
близьких родичів військовослужбовця (батьків, братів, сестер),
його власних дітей та усиновлених, на яких він платить аліменти,
дружину (чоловіка) та її (його) близьких родичів. Якщо дорослі
діти перебувають у шлюбі, то і на їх дружин (чоловіків) та їх
близьких родичів. На неодружених військовослужбовців, крім
відомостей про батьків, записується один із найближчих родичів та
його адреса. Всі записи відомостей про сімейний стан (в тому числі
про усиновлення), про розірвання шлюбу, смерть членів сім'ї
провадиться тільки на підставі свідоцтв, виданих органами ЗАГС. Для вирішення питання про включення в члени сім'ї
військовослужбовець подає рапорт по команді з доданням до нього
документів, які підтверджують непрацездатність осіб, які
включаються до членів сім'ї (довідку про вік або інвалідність), і
документи, які підтверджують те, що головним джерелом до існування
їх є матеріальна допомога військовослужбовця (довідка про розмір
пенсії, яку вони отримують, чи мають інших дітей, характер і
розмір матеріальної допомоги, яку вони подають батькам). Щодо
батьків дружини (чоловіка), то, крім рапорта, додається довідка
про місце їх проживання. Запис відомостей про членів сім'ї провадиться на підставі
наказів по стройовій частині. У подальшому вносяться зміни у розділ; к) розділ 20 послужного списку заповнюється на підставі
рапорта військовослужбовця. Якщо за матеріалами спецперевірки були
одержані відомості про судимість близьких родичів
військовослужбовця або його (її) дружини (чоловіка), йому
пропонується написати про це рапорт; л) дані до 22 розділу послужного списку записуються на
підставі медичних документів; м) розділ 24 заповнюється представниками мобілізаційних
апаратів ПВУ. Послужний список повинен вестись протягом всієї служби
військовослужбовця і перебування його в запасі. При заповненні послужних списків дозволяється застосовувати
невеликі штампи, які відповідають розмірам граф послужного списку. У разі перескладання послужного списку старий документ, що
підтверджує проходження служби, підшивається до додатка N 3
особової справи. 3.5. Анкета й автобіографія заповнюється особисто кандидатом
під час оформлення його на службу в ПВУ. Автобіографія і анкета, якщо вони написані власноручно
військовослужбовцем, підписами посадових осіб та гербовими
печатками не засвідчуються, але у разі їх написання на друкарських
машинках вони повинні бути засвідчені підписами посадових осіб та
гербовими печатками. Наприклад: "Перевірено за особистими
документами громадянина Кузьмука І.І. Начальник стройового
відділення штабу військової частини (військове звання, підпис,
прізвище та ініціали, засвідчені гербовою печаткою частини)". У разі великих змін біографічних даних військовослужбовця за
контрактом або виявлених відомостей, які суперечать даним його
послужного списку, але не раніше ніж за 5-7 років від нього може
бути витребувана нова автобіографія. Стара автобіографія з
особової справи не вилучається. 3.6. Із зобов'язанням про нерозголошення відомостей, які
становлять державну таємницю або не підлягають розголошенню,
військовослужбовець знайомиться після зарахування на службу в ПВУ,
про що ставить підпис на спеціально визначеному на бланку місці.
Після переоформлення особової справи зобов'язання, яке підписано
військовослужбовцем підшивається у нову справу. 3.7. У разі, коли військовослужбовець не приймав військову
присягу раніше, то він її приймає після зарахування на військову
службу в ПВУ, про що робиться запис на титульному аркуші
послужного списку, а текст присяги, підписаний
військовослужбовцем, підшивається в особову справу. Якщо військовослужбовець військову присягу прийняв до
зарахуваня на службу за контрактом, то на підставі військового
квитка робиться про це запис на титульному аркуші послужного
списку. 3.8. На колишніх військовослужбовців за контрактом ПВУ, які
знову прийняті на посади військовослужбовців ПВУ, нові особові
справи не заводяться. 3.9. При відрядженні військовослужбовця за контрактом у інші
міністерства, держкомітети і відомства з особової справи
виймаються результати висновків спеціальної перевірки, а 9 і 11
розділи послужного списку засвідчуються начальником штабу частини
або посадовою особою, якій підпорядкований структурний підрозділ,
що веде облік військовослужбовців за контрактом у ПВУ. 3.10. Аркуші документів, які підшиті в особову справу, не
нумеруються. У кожному розділі особової справи ведуться внутрішні
описи, в які вносяться найменування усіх підшитих або приєднаних
до справи документів і кількість аркушів. Раніше складені описи
перескладанню не підлягають. При пересилці особових справ описи
документів не засвідчуються. Вилучення з особової справи окремих документів провадиться
тільки з дозволу командира військової частини. Про вилучення
документів у внутрішньому опису робиться запис про те, коли
документ вилучено, куди і за яким номером направлений або куди
підшитий після вилучення. Якщо документ знищено, вказується номер
і дата акта про знищення. Запис про вилучення документів засвідчується підписом
начальника штабу частини і гербовою печаткою.
4. Порядок зберігання особових справ
4.1. Особові справи разом з додатками підлягають реєстрації
не пізніше як за три дні після видання наказів про зарахування
відібраних кандидатів на службу в ПВУ. На обкладинку особових справ наклеюються смужки з паперу
розміром 127x11 мм, на яких пишуться тушшю або друкуються на
друкарській машинці прізвище, ім'я, по батькові
військовослужбовця, та вказується номер, який присвоєно особовій
справі. Дозволяється на торцевому боці особової справи вказувати
номер особової справи, який пишеться тушшю або друкується на
друкарській машинці на папері розміром 60x25 мм. Ця полоска паперу
приклеюється на відстані 60 мм від верхнього краю обкладинки
особової справи. Особові справи реєструються в інвентарному журналі, який
ведеться за формою N 20 (додаток N 25 до цієї Інструкції).
Інвентарний журнал переходить з року в рік і щороку за одним і тим
же номером включається в номенклатуру справ. У структурних підрозділах, де знаходиться до 100 особових
справ військовослужбовців за контрактом, вони зберігаються за
прізвищами в алфавітному порядку, при більшій кількості особових
справ вони зберігаються за номерами. При номерному зберіганні
особових справ ведеться додаткова картотека, яка складається з
алфавітних карток (додаток N 24 до цієї Інструкції). Якщо особова справа знімається з обліку, то в інвентарному
журналі, а там, де ведеться додаткова картотека, то в алфавітній
картці робиться відмітка із зазначенням найменування органу,
військової частини, навчального закладу ПВУ, куди вона направлена
для подальшого зберігання, номер і дата супровідного документа або
номер, під яким вона буде зберігатися в архіві. Особові справи разом з додатками зберігаються і висилаються
за правилами, які встановлені для зберігання і пересилки секретних
документів. 4.2. Особові справи військовослужбовців за контрактом
зберігаються в металевих шафах у спеціально обладнаних для цього
приміщеннях, доступ до яких особам, що не мають відношення до
обліку і зберігання особових справ, заборонено. 4.3. Для реєстрації особових справ на них заводяться
контрольні картки, які зберігаються в особових справах
військовослужбовців у конверті разом з довідкою форми N 1. 4.4. Для службового користування особова справа видається із
сховища під розписку в контрольній картці керівному складу
частини, командиру підрозділу, де проходить службу
військовослужбовець за контрактом, і військовослужбовцям
структурних підрозділів, які ведуть облік особового складу, на
строк не більш як 10 діб з дозволу начальника структурного
підрозділу. В цих випадках контрольні картки з особових справ
витягаються і ставляться в картотеку в алфавітному порядку.
Контроль за поверненням особових справ у сховище здійснюється за
цими картками. 4.5. Особові справи на військовослужбовців, виключених зі
списків особового складу, направляються: а) на звільнених в запас - після оформлення у відповідні
військкомати; б) на загиблих або засуджених - після 1 року з дня смерті або
засудження у Центральний архів ПВУ.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 1
Таємно
(по заповненні)
Прикордонні війська України
Герб
Особова справа N_____
______________________________________________________________
Прізвище, ______________________________________________________________
ім'я, по батькові
Перший внутрішній бік обкладинки папки
"Особова справа"
Місце для фотокартки
9х12
Другий внутрішній бік обкладинки папки
"Особова справа"
Конверт 2
Формат конверта 200х260 мм
Опис
особових документів, що знаходяться в конверті
—————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Найменування документів |Кількість| Підпис особи, п/п| | | яка одержала | | | документи ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 2
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Конверт 1
Формат конверта 220х315 мм
Довідка
Контрольна картка
Додаток N 3
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 2
Теємно
(по заповненні)
Довідка
Тов. _____________________________________________________________ ________________________________ |________________________________ військове звання, |________________________________ ________________________________ |________________________________ дата присвоєння |________________________________ ________________________________ |________________________________ Число, місяць, рік народження ____________________________________
Місце народження _________________________________________________
Національність ___________________________________________________
Освіта _________________________ Закінчив (коли, що) _____________ __________________________________________________________________
Спеціальність за освітою, вчене звання, вчений ступінь ___________ __________________________________________________________________
Якими іноземними мовами володіє, в якому обсязі __________________ __________________________________________________________________
Якими орденами та медалями |Чи був за кордоном (коли, де) нагороджений (найменування орденів,|_____________________________ рік нагородження, кількість медалей)|_____________________________ ____________________________________|Участь у виборних органах ___ ____________________________________|_____________________________ Сімейний стан ____________________________________________________
(одружений, розлучений, неодружений, __________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові дружини (чоловіка) імена дітей __________________________________________________________________
та рік їх народження)
Трудова діяльність та військова служба __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Зворотний бік __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Посада і підпис особи, яка склала довідку _______________________ __________________________________________________________________
"___" ___________ 199_ р.

Додаток N 4
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 3

Контрольна картка особової справи N _______
Прізвище ______________________________________________________
Ім'я ______________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Відмітка про видачу особової справи —————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата видачі| Кому видано |Підпис особи, яка|Розпис про повернення | |отримала справу |справи і дата ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 5
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Таємно
(по заповненні)
ПРИКОРДОННІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ
Герб
Особова справа N _____
__________________________________________________________
Прізвище, __________________________________________________________
ім'я, по батькові
Перший внутрішній бік
обкладинки "Особова справа"
Найменування документів особової справи
1. Контрольний листок звірок анкетних даних військовослужбовця і
його ознайомлення з особовою справою
2. Послужний список
3. Анкета
4. Автобіографія
5. Військова присяга
6. Атестація
7. Висновки про стаж служби та виплату процентної надбавки за
вислугу років
8. Розрахунок років на пенсію
9. Подання до звільнення
Другий внутрішній бік
обкладинки "Особова справа"
Опис документів —————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найменування документів | NN |Підпис особи, яка п/п | | аркушів |робила опис доку- | | |ментів і дата | | |(розбірливо) —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток N 6
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
На руки не видавати!
Додаток N 1
Матеріали вивчення кандидата на службу в ПВУ
1. Заява (рапорт) про зарахування на службу в ПВУ
2. Висновок про зарахування кандидата на дійсну військову службу
в ПВУ
3. Висновок ЦВЛК - ВЛК
4. Матеріали вивчення кандидата на службу в ПВУ, в тому числі й
результати висновків спеціальної перевірки
5. Службові матеріали на робітників і службовців, які працювали в
ПВУ перед зарахуванням на військову службу
6. Витяг з наказу про зарахування на дійсну військову службу в
ПВУ
Внутрішній бік обкладинки
"Додаток N 1"
Опис документів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найменування документів | NN |Підпис особи, яка п/п | | аркушів |робила опис доку- | | |ментів і дата | | |(розбірливо) —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток N 7
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
На руки не видавати!
Додаток N 2
Матеріали, що характеризують військовослужбовця
в період служби в ПВУ
1. Характеристика
2. Подання про призначення (звільнення)
3. Подання до військового звання
4. Нагороди
5. Рапорти про заохочення, притягнення до дисциплінарної
відповідальності
6. Матеріали вивчення військовослужбовця в зв'язку з виїздом за
кордон, направленням на навчання, зарахуванням до резерву висунення
7. Довідки про стан здоров'я військовослужбовця, членів його
сім'ї
8. Довідка про поранення
9. Висновки про результати службових розслідувань 10. Копії рішень товариського суду честі або зборів
військовослужбовців 11. Копія вироку судових органів
12. Інші документи, що характеризують військовослужбовця
Внутрішній бік обкладинки
"Додаток N 2"
Опис документів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найменування документів | NN |Підпис особи, яка п/п | | аркушів |робила опис доку- | | |ментів і дата | | |(розбірливо) —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток N 8
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
На руки не видавати!
Додаток N 3
Архівно-довідкові матеріали
1. Підтвердження окремих періодів служби
2. Старі послужні списки
3. Рапорти військовослужбовця
4. Копії особових документів
5. Екзаменаційні листки
6. Інші архівно-довідкові матеріали
Внутрішній бік обкладинки
"Додаток N 3"
Опис документів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найменування документів | NN |Підпис особи, яка п/п | | аркушів |робила опис доку- | | |ментів і дата | | |(розбірливо) —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток N 9
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 4

Контрольний листок звірок анкетних даних
військовослужбовця і його ознайомлення з особовою справою
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата звірок або |Посада, звання, прізвище та ініціали | Підпис ознайомлення |військовослужбовця | |——————————————————————————————————————+—————————— |Посада, звання, прізвище та ініціали | Підпис |посадової особи, яка ознайомила з | |особовою справою військовослужбовця | —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток N 10
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 5
Таємно
(по заповненні)
ПРИКОРДОННІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ
Послужний список
__________________________________________________________
Прізвище, __________________________________________________________
ім'я, по батькові
————————————————————————————————————————————————————————————————— Військове звання |Указ Президента України, постанова Кабінету |Міністрів, номер, дата. Чий наказ про присво- |єння військового звання, його номер і дата ————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Військову присягу
прийняв "___"___________ 19_ р. при військовій частині N________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Число, місяць та рік народження |__________________________ 2. Місце народження за адміністративним| поділом до дня заповнення |__________________________ 3. Національність |__________________________ 4. Соціальне походження |__________________________ 5. Соціальний стан |__________________________ 6. Освіта |__________________________
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування|Найменування | Рік |Який фах отримав по навчальних |факультету або|—————————————————|закінченні навчаль- закладів |відділення |вступу|закінчення|ного закладу, N дип- | | | |лома, посвідчення, | | | |яка присвоєна ква- | | | |ліфікація ————————————+——————————————+——————+——————————+———————————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
а) цивільна (вказати в послідовному порядку найменування
навчальних закладів, середньої школи, ПТУ, технікуму, вищого
навчального закладу і т.д.)
б) військова (вказати найменування військових навчальних закладів)
в) спеціальна (вказати, які навчальні заклади, курси підготовки
або підвищення кваліфікації закінчив, з якої лінії діяльності
органів СБУ)
7. Навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, при якому вищому
навчальному закладі, рік вступу та закінчення, який має вчений
ступінь або вчене звання, коли і ким присвоєне. Вузька
спеціальність з науково-дослідної роботи. Номер диплома,
атестата наукового працівника __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Самостійна трудова діяльність до служби в ПВУ —————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата (число, місяць і рік)|Місце роботи (найменування|Рід занять ——————————————————————————|підприємства, установи, |або посада з якого часу|до якого часу|спілки і т.п. і їх місце- | | |знаходження) | ————————————+—————————————+——————————————————————————+———————————— 1 | 2 | 3 | 4 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
9. Проходження військової служби у Збройних силах СНД, України,
органах МВС і СБ України —————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата (число, місяць і рік)|Чий наказ, його |Посада із зазначенням ——————————————————————————|номер і дата |підрозділу та органу, з якого часу|до якого часу| |військової частини, | | |навчального закладу ————————————+—————————————+—————————————————+————————————————————— 1 | 2 | 3 | 4 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
10. Продовження строку військової служби —————————————————————————————————————————————————————————————————— Ким і коли дозволено продовження строку | До якого строку військової служби | ———————————————————————————————————————————+—————————————————————— 1 | 2 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
11. Військова служба, що надає право на обчислення вислуги років
до пенсії на пільгових умовах відповідно до чинного законодавства —————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата (число, місяць|Повне найме-|Найменуваня,| Вислуга років, і рік фактичного |нування ор- |номер і дата| місяців, днів перебування та від-|гану, війсь-|документа,на|———————————————————— рядження) |кової части-|підставі |кален-|коефі-|піль- ———————————————————|ни, загону |якого прове-|дарних|цієнт |гових з якого |до якого |тощо; поса- |дено розра- | | | часу (но-|часу (но-|да, яку |хунок вислу-| | | мер і да-|мер і да-|займає |ги років на | | | та наказу|та наказу| |пільгових | | | про приз-|про від- | |умовах | | | начення) |рядження)| | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
12. Участь у війнах та інших бойових діях. Поранення, контузія і
захворювання, одержані в бою, при виконанні службових обов'язків та їх характер. Коли і де одержані. Ким видано, номер і дата видачі посвідчення учасника війни, інваліда, свідоцтва про право на пільги і т.п. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
13. Перебування за кордоном військовослужбовця, його близьких
родичів, у тому числі по лінії дружини (чоловіка): чоловік, дружина, батько, мати, сестри, дорослі діти.
а) перебування за кордоном військовослужбовця —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування|Мета перебування (службове|З якого часу|До якого часу країни |відрядження, лікування, |(число, мі- |(число, мі- |туризм, приватна справа) |сяць і рік) |сяць і рік) —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
б) Проживання за кордоном родичів військовослужбовця —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування|Термін перебу-|З якого ча-|До якого |Ступінь спорід- країни |вання (тимча- |су (число, |часу (чи-|неності, пріз- |сове, постій- |місяць і |сло, мі- |вище, ім'я, по |не) |рік) |сяць і |батькові роди- | | |рік) |чів —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
14. Нагороди й заохочення
Ордени та медалі —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування орденів |За що нагороджений (за |Дата Указу про на- та медалей |бойові відзнаки, за |городження. Наказ, |вислугу років тощо) |його номер і дата | |оголошення наказу —————————————————————+————————————————————————+——————————————————— 1 | 2 | 3 —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Почесна нагорода, звання, знаки, відомчі
нагороди та заохочення —————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид нагороди |За що нагороджений |Ким нагороджений (заохочений), | |номер і дата наказу ——————————————+———————————————————+——————————————————————————————— 1 | 2 | 3 ————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Нагороди іноземних держав —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування нагород |Якої держави|Дата рішення органу державної | |влади (наказу), дата нагород- | |ження —————————————————————+————————————+——————————————————————————————— 1 | 2 | 3 —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
15. Знання іноземних мов —————————————————————————————————————————————————————————————————— Якою іноземною мовою | У якому обсязі |Де, коли отримане знання володіє | |іноземної мови —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підстава на виплату процентної надбавки за знання іноземної мови —————————————————————————————————————————————————————————————————— Якою іно-|Найменуваня нав- | Загальна |Яким наказом|На який термін земною |чального закладу,| оцінка |установлена | мовою во-|органу, де скла- | |виплата про-| лодіє |далися екзамени, | |центної над-| |дата складання | |бавки | —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
16. Які має літературні, наукові праці та винаходи __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
17. Якою бойовою зброєю володіє. Які має спортивні звання, розряди
та з яких видів спорту __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
18. Вміння керувати автотранспортними засобами (автомобілем,
мотоциклом) та користуватися кіно-, фото- та радіоапаратурою __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
19. Сімейний стан: неодружений (незаміжня), жонатий (одружена),
удовець (удова), розлучений (-на), одружений (-на) повторно. Потрібне підкреслити. Відомості про близьких родичів військовослужбовця, його власних дітей та усиновлених, на яких він платить аліменти, дружину (чоловіка) і її (його) близьких родичів, а також, якщо дорослі діти перебувають в шлюбі, то й на їх дружин (чоловіків) і їх близьких родичів з подальшими змінами —————————————————————————————————————————————————————————————————— Ступінь спорідне-|Прізвище, ім'я,|Місце | Місяць і рік | Адреса ності, документи,|по батькові, |роботи|————————————————| які підтверджують|рік і місце на-|і по- |вступу|звільнен-| народження, шлюб,|родження, |сада | |ня | розлучення, уси- |національність,| | | | новлення тощо |освіта | | | | —————————————————+———————————————+——————+——————+—————————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
20. Чи були притягнені близькі родичі військовослужбовця, його
дружини (чоловіка) до кримінальної відповідальності. Коли і за що? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
21. Житлово-матеріальна забезпеченість сім'ї військовослужбовця
а) адреса військовослужбовця і його сім'ї, телефон (державна
квартира, кооперативна квартира, приватний будинок, розмір жилої
площі, кількість кімнат) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
б) наявність дачі, садової ділянки, домоволодіння (назва
кооперативу, адреса) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
в) наявність в особистому користуванні автомобіля, мотоцикла,
моторного човна. Марка і державний номер __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
22. Особливі прикмети, група крові й резус-фактор
військовослужбовця __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
23. Відомості, про які військовослужбовець бажає повідомити
додатково __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
24. Проходження зборів під час перебування в запасі —————————————————————————————————————————————————————————————————— Число, місяць, рік| На якій посаді|При якому органі, | Чий наказ, ——————————————————| |військовій частині | його номер З якого|До якого | | | і дата часу |часу | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Виключений із запасу _____________________________________________
(чий наказ, його номер і дата) Послужний список складений "___" ___________ 19_ р. __________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали і підпис посадової особи, __________________________________________________________________
що заповнила послужний список)
Начальник штабу
військової частини ______________________________________________
(звання, підпис, прізвище, ініціали)
Місце для печатки Підпис військовослужбовця на
підтвердження достовірності
записаних відомостей _____________________________ "___" ____________ 19_ р.
Додаток N 11
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 6 ———————————— |Місце для | |фотокартки| | | | | ———————————— Анкета
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Питання | Відповіді ——————————————————————————————————+——————————————————————————————— 1. Прізвище, ім'я, по батькові | 2. Якщо змінювали прізвище, ім'я | або по батькові, вкажіть, | коли і з якої причини | 3. Рік, число, місяць та місце | народження (село, місто, | район, область) | 4. Національність | 5. Соціальне походження | 6. Освіта та спеціальність за | освітою, коли і який навчаль- | ний заклад закінчили | 7. Вчений ступінь, вчене звання | 8. Чи маєте наукові праці, | винаходи | 9. Якими іноземними мовами воло- | дієте і в якому обсязі (чита- | єте і перекладаєте із словни- | ком, читаєте і можете спілку- | ватися, володієте вільно) | 10. Чи притягались Ви до судової | відповідальності, коли і за | що | 11. Чи були Ви за кордоном, де, | коли і з якою метою | 12. Чи маєте Ви родичів за кордо- | ном, де, з якого часу і чим | займаються (прізвище, ім'я, | по батькові і ступінь спорід- | неності) | 13. Чи були Ваші близькі родичі в | полоні або інтерновані в пе- | ріод Вітчизняної війни, де, | коли, при яких обставинах | звільнені |
14. Ваші близькі родичі (дружина, чоловік), батько, мати, брати,
сестри і діти —————————————————————————————————————————————————————————————————— Ступінь |Прізвище, ім'я, |Рік і місце |Місце роботи,| Адреса спорідне- |по батькові |народження |посада | ності | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
* Якщо дружина має прізвище чоловіка, необхідно вказати її дівоче
прізвище
15. Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи
навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу і роботу за сумісництвом). При заповнені цього пункту заклади, організації та підприємства
необхідно називати так, як вони іменувались у той час, військову
службу записувати із зазначенням посад —————————————————————————————————————————————————————————————————— Місяць і рік |Посада із зазначенням закладу,|Місцезнаходження —————————————————|організації, підприємства, а |закладу,організа- вступу|звільнення|також міністерства (відомства)|ції, підприємства —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
16. Участь у республіканських, центральних, обласних, міських,
районних виборних органах —————————————————————————————————————————————————————————————————— Місцезнаходження|Назва виборного|Ким обраний | Рік виборчого пункту|органу | |——————————————————— | | |обрання | вибуття —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
17. Які маєтє урядові нагороди ___________________________________ __________________________________________________________________
(коли і ким нагороджений)
18. Відношення до військового обов'язку і військове звання _______ __________________________________________________________________
Склад ____________________________________________________________
(командний, адміністративний, технічний і т.д.) 19. Домашня адреса _______________________________________________ __________________________________________________________________
Примітка. Особа, яка заповнила цю анкету, зобов'язана про всі
наступні зміни у вказаних про себе відомостях своєчасно
повідомити відповідний апарат
"___" ____________ 19_ р. Підпис
Вкладка до анкети __________________________________________________________
Ваші близькі родичі (дружина, чоловік), батько, мати, брати,
сестри і діти —————————————————————————————————————————————————————————————————— Ступінь | Прізвище, ім'я,|Рік і місце|Місце роботи, посада|Адреса спорідне-| по батькові |народження | | ності | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток N 12
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 7
Автобіографія
Пишеться особисто в довільній формі, розбірливо, акуратно,
але з обов'язковим зазначенням такої інформації: прізвище, ім'я,
по батькові, число і місяць народження, національність, з якого
часу почав працювати, ким, де, коли, вказати адресу всіх
підприємств і організацій, де працював (ла), причини переходу,
коли і ким призивався на службу в Збройні сили, де і ким проходив
службу, вказати номери військових частин, до складу яких
військових округів вони входили; участь у громадській роботі,
сімейний стан, коли взяв (ла) шлюб, прізвище, ім'я, по батькові,
рік народження, місце народження і національність дружини
(чоловіка), дівоче прізвище дружини, якщо взяла шлюб вдруге,
вказати інформацію про першу жінку (чоловіка), причина розлучення.
Другі близькі родичі: батько, мати, рідні сестри і брати ваші і
вашої жінки, діти; рік і місце їх народження, національність, чи є
у Вас, Вашої жінки родичі, проживаючі за кордоном, або проживали
раніше там, чи перебуває хто-небудь із Ваших родичів в іноземному
громадянстві або підданстві, коли Ви, Ваша жінка (чоловік) або
родичі притягались до кримінальної відповідальності (коли, за що).
Підпис "___" ____________ 19_ р.
Паспорт: серія і номер __________________________________________,
ким виданий і коли ______________________________________________,
прописка _________________________________________________________
Військовий квиток: серія і номер ________________________________,
ким виданий і коли _______________________________________________
Диплом (атестат зрілості, свідоцтво про освіту): серія і номер ___ _________________________________________________________________,
ким і коли виданий _______________________________________________
Телефони: службовий __________________________ домашній __________________________
Додаток N 13
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 8
Таємно
(по заповнені)
Атестація
За період з ________ 19_ р. по _________ 19_ р.
На __________________________________________________________
військове звання, прізвище, ім'я по батькові __________________________________________________________________
посада, орган, військова частина __________________________________________________________________
Рік народження ___________________________________________________
Національність _______________ З якого року в ПВ України _________
Стаж на посаді ___________________________________________________
Дата присвоєння військового звання _______________________________
Освіта: а) вища: _________________________________________________
що і коли закінчив
б) середня: ______________________________________________
що і коли закінчив Військові навчальні заклади ______________________________________
коли і яке закінчив Висновок за останньою атестацією за 19_ р.
I. Текст атестації __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2. Висновок старших начальників
3. Висновок атестаційної комісії
4. Рішення посадової особи, яка затверджує атестацію
__________________________________________________________________
посада, військове звання, прізвище та підпис "___"____________ 199_ р.
Атестація мені оголошена _________________________________________
(підпис атестованого) "___"___________ 199_ р.
Додаток N 14
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 9
Таємно
(по заповненні)
Затверджую
Командир військової частини ___________________________ ___________________________
"___" ___________ 19_ р.
Висновок про зарахування на військову службу
в Прикордонні війська України
на посаду __________________________________________ за контрактом
(вказується найменування посади і підрозділ) військової частини ________________ __________________________________________________________________
(вказати військове звання, прізвище, ім'я, по батькові кандидата __________________________________________________________________
на службу) _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
Рік народження, національність, освіта, з якого
року на військовій службі, сімейний стан
Вивчення _____________________________________________ проводилось
військове звання, прізвище та ініціали
кандидата на військову службу за контрактом з ____________ по _____________________
Вивчали: _________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище та ініціали особи, __________________________________________________________________
що проводила вивчення) Провели бесіду ___________________________________________________
посада, військове звання, прізвище та ініціали __________________________________________________________________
особи, що проводила бесіду (зазначаються всі особи, які проводили __________________________________________________________________
бесіди з кандидатом)
В тексті висновку слід подати такі відомості: дані, що
характеризують кандидата, його моральні, ділові й особисті якості,
цивільна, військова та спеціальна підготовка, мотиви, які
спонукали кандидата на прийняття рішення про службу в Прикордонних
військах, хто розмовляв з членами сім'ї військовослужбовця
(дружиною) та їх (її) ставлення до бажання кандидата стати
військовослужбовцем Прикордонних військ, дисциплінованість,
моральність, інші дані, результати ВЛК, результати спецперевірки.
Висновок: У висновку зазначається придатність кандидата для служби
у Прикордонних військах України і на яких посадах
(вказати конкретну посаду і підрозділ, куди
рекомендується для призначення кандидат).
Висновок складено ____________________________________________
посада, звання, підпис, прізвище, ініціали
"___"____________ 19_ р. МП
Додаток N 15
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 10
Зобов'язання
про нерозголошення відомостей, які становлять
державну таємницю або не підлягають розголошенню
Я, що нижче підписався, _____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові ) перебуваючи на службі в Прикордонних військах України або будучи з
них звільненим, зобов'язуюсь зберігати у таємниці всі відомості і
дані про діяльність Прикордонних військ, які становлять державну
таємницю або не підлягають розголошенню. Я попереджений, що за порушення цього зобов'язання, а також
за втрату документів, які містять державну таємницю або не
підлягають розголошенню, несу відповідальність відповідно до
Кримінального кодексу України, про зміст відповідних статей якого
мені об'явлено.
Власноручний підпис _________________________ "___"__________ 19_ р.
Витяг з Кримінального кодексу України
Ст.67. Розголошення державної таємниці Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю,
особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі по службі
чи роботі, при відсутності ознак державної зради або шпигунства,- карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,- карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.
Ст.68. Втрата документів, що містять державну таємницю Втрата документів, що містять державну таємницю, а так само
предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою,
якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення
встановлених правил поводження із зазначеними документами або
предметами, - карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,- карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.
Ст.681. Передача іноземним організаціям відомостей, що
становлять службову таємницю
Передача або збирання з метою передачі іноземним організаціям
або їх представникам економічних, науково-технічних чи інших
відомостей, що становлять службову таємницю, особою, якій ці
відомості були довірені або стали відомі по службі чи роботі,- карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двух років, або штрафом до п'яти з
половиною офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної
плати. Ті ж дії, якщо вони завдали великої майнової шкоди
підприємствам, установам, організаціям або спричинили інші тяжкі
наслідки,- карається позбавленням волі на строк до восьми років.
Ст.253. Розголошення військової таємниці або втрата
документів, що містять військову таємницю
а) Розголошення відомостей військового характеру, що
становлять державну таємницю, при відсутності ознак зради
батьківщини,- карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. б) Втрата документів, що містять відомості військового
характеру, які становлять державну таємницю, або предметів,
відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій ці
документи або предмети були довірені, якщо втрата стала
результатом порушення встановлених правил поводження з зазначеними
документами або предметами,- карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років. в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, якщо
вони спричинили тяжкі наслідки,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років. г) Розголошення військових відомостей, які не підлягають
оголошенню, але не становлять державної таємниці,- карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до
одного року. д) Діяння, передбачене пунктом "г" цієї статті, при
пом'якшуючих обставинах - тягне застосування правил
Дисциплінарного статуту Збройних Сил.
Ознайомився ________________
"___"___________ 19_ р.
Додаток N 16
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 11
Таємно
(по заповненні)
Подання
1. __________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________
посада, з якого часу) Подається до _____________________________________________________
(призначення, звільнення) __________________________________________________________________
(штатне найменування посади, найменування підрозділу, __________________________________________________________________
органу, частини) Рік народження __________________ Місце народження _______________ _______________________________ Національність ___________________
Освіта ______________ Закінчив (коли, що) ________________________ __________________________________________________________________
Спеціальність за освітою _________________________________________
Якими іноземними мовами володіє __________________________________
Чи має державні нагороди (які) ___________________________________ __________________________________________________________________
Сімейний стан (склад сім'ї) ______________________________________ __________________________________________________________________
II. Підстава для ______________________________________________________________
(призначення, звільнення)
Начальник (командир) ____________________________________________
"___"__________ 19_ р.
III. Висновок старших прямих начальників
____________________________________________
"___"__________ 19_ р. ____________________________________________
"___"__________ 19_ р.

IV. Висновок структурного підрозділу інстанції,
яка видає наказ
____________________________________________
"___"__________ 19_ р.
Додаток N 17
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 11
Таємно
(по заповненні)
Подання
до звільнення з військової служби ________________________________ __________________________________________________________________
(в запас або відставку ЗС України) за статтєю ______________________ пункту _________________________
Положення про проходження військової служби ______________________ __________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
(займана посада, орган, військова частина) Число, місяць і рік народження _________ Національність __________
Освіта ___________________________________________________________ а) військова (спеціальна) ___________________________________ б) цивільна ___________________________________
Проходження військової служби (із зазначенням перерв) ____________ __________________________________________________________________
Військове звання ______________ присвоєно "___" ___________ 19_ р.
Вислуга років відповідно до розрахунку вислуги на "__"______19_ р.
Календарна ____, в пільговому обчисленні ________, всього ________
Підлягає направленню на військовий облік _________________________
Ступінь придатності до військової служби _________________________ __________________________________________________________________
У воєнний час може бути використаний на посаді ___________________ __________________________________________________________________
Забезпеченість житлом за місцем служби ___________________________
Коли і ким проведена бесіда про звільнення; чи ознайомлений
звільнюваний із розрахунком його вислуги років; ставлення
військовослужбовця до звільнення; дата останньої атестації та
зміст затвердженого висновку; відношення до надання права носіння
військової форми одягу.
Особливі мотиви та підстави при достроковому звільненні
Начальник (командир) __________________________________________
(посада, військове звання, підпис)
"___"_________ 19_ р.
Висновок старших прямих начальників
__________________________________________
(посада, військове звання, підпис)
"___"_________ 19_ р.
__________________________________________
(посада, військове звання, підпис)
"___"_________ 19_ р.
З поданням ознайомлений. Зобов'язуюсь не розголошувати
відомості, що становлять державну таємницю або не підлягають
розголошенню, які мені стали відомі по службі.
__________________________________________
(посада, військове звання, підпис)
"___"_________ 19_ р.
Висновок структурного підрозділу інстанції, яка видає
наказ про звільнення
__________________________________________
(посада, військове звання, підпис)
"___"_________ 19_ р.
Рішення за поданням
Додаток N 18
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 13
Затверджую
Командир військової частини ___________________________
Військове звання, підпис, ___________________________
прізвище та ініціали
"___" ___________ 19_ р.

Висновок
про перевірку та встановлення стажу для виплати
процентної надбавки за вислугу років
________________________________________________________________
(Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
Ми, що нижче підписалися, перевірили дані послужного списку, ______________________________ інші документи, які були подані для
(прізвище і ініціали) підтвердження стажу служби і які знаходяться в його особовій
справі, встановили, що на 1 січня 19__ р. підтверджується стаж
його служби на посадах, які дають право на отримання надбавки за
вислугу років: —————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата |На яких|Коефі-| Стаж служби |посадах|ціент |—————————————————————————————————————— | | | у загальному | у пільговому | | | обчисленні | обчисленні | | |———————————————————+—————————————————— | | |років |міся- |днів |років| міся-| днів | | | |ців | | | ців | —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Усього_______________________________________________
Загальний стаж служби на посадах, які дають право на виплату
надбавки за вислугу років, за станом на 1 __________ 19_ р.
становить _____ років ________ місяців ________ днів.
_________________________________
Начальник структурного підрозділу Начальник фінансової служби
штабу частини, який веде облік частини
військовослужбовців за контрактом _________________________________ ____________________________
(військове звання, підпис, (військове звання, підпис,
прізвище та ініціали) прізвище та ініціали)
"___"__________ 19_ р.
З висновком ознайомлений: _________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
"___"___________ 19_ р.
Додаток N 19
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 14
Таємно
(по заповненні)
Розрахунок вислуги років на пенсію
1. __________________________________________________________
(звання, прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________________________________
посада, найменування органу, частини) Народився ________________________________________________________
(число, місяць, рік) Перше військове (спеціальне) звання ____________ присвоєно наказом _________________________________ N ___ від "___"__________ 19_ р.
(чий наказ про присвоєння звання)
Служба (робота) ________________________, яка підлягає зарахуванню
(прізвище та ініціали) у вислугу років на пенсію, призначену Державним комітетом у
справах охорони державного кордону України (в календарному та
пільговому обчисленнях): —————————————————————————————————————————————————————————————————— Займана посада,|Число, місяць,|Вислуга років, міся-|NN і дати на- орган, частина,|рік |ців, днів |казів та інших підприємство, |——————————————+————————————————————|документів, що заклад, органі-|з яко- |по |кален-|коефі-|піль- |підтверджують зація |го |який |дарних|цієнт |гових |службу (із |часу |час | | | |зазначенням | | | | | |органу, части- | | | | | |ни, підприємс- | | | | | |тва, закладу, | | | | | |організації, | | | | | |які видали на- | | | | | |кази або інші | | | | | |документи) ———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+—————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Разом:
військова служба
служба робітником
або службовцем
Всього:
Загальна вислуга на "___" __________ 19_ р. для призначення пенсії
становить _______ років ________ місяців ________ днів.
Розрахунок склав _________________________________________________
(посада, звання та підпис) ____________________________ _____________________________
посада, звання та підпис посада, звання та підпис
МП _________________________ _____________________________
командира частини керівника фінансового апарату
Заступник начальника штабу- Начальник фінансової служби
начальник ОМУ штабу Прикордонних військ України
Прикордонних військ України звання та підпис звання та підпис
МП "___"_________ 19_ р.
З розрахунком вислуги років на пенсію згоден _____________________
підпис звільненого
військовослужбовця
Примітка. Після кожного запису про службу, обчислювану на
пільгових умовах, вказується підстава для пільгового
зарахування служби
2. Дані про звільнення військовослужбовця
(солдати, матроси, сержанти і старшини за контрактом)
Звільнений з військової служби за статтею ________________________
пункту ___________ (по_____________________________ ) в залежності
в запас наказом ________________________ від "___"_________ 19_ р.
(найменування органу, частини) з вислугою років:
Календарна __________________________________________
В пільговому обчисленні __________________________________________
3. Склад сім'ї на день звільнення
(прізвище, ім'я, по батькові та рік народження дружини,
дітей, батьків) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
_________________________________________
(посада, звання та підпис керівника
структурного підрозділу частини, що склав
розрахунок вислуги років на пенсію)
Додаток N 20
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 11
Таємно
(по заповненні)
Присвоєно звання Граничне звання, передбачене штатом ________________________ ___________________________________
Наказ __________________
N ______________________
Від "___"________ 19_ р.
Подання
до присвоєння _______________ військового звання _________________
(чергового) (якого) Кому _____________________________________________________________
(звання, прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
Посада ___________________________________________________________
(із зазначенням місця роботи та дати призначення __________________________________________________________________
на займану посаду) Рік народження _______ Національність __________ Освіта __________ __________________________________________
(яка) а) військова спеціальна __________________________________________
(що і коли закінчив) __________________________________________________________________
б) цивільна __________________________________________
(що і коли закінчив) __________________________________________________________________
Час служби в Збройних силах, ПВ __________________________________ __________________________________________________________________
(із зазначенням розривів у службі) Номер та дата наказу про присвоєння попереднього звання __________ __________________________________________________________________
Характеристика
Начальник (командир) _____________________________________________
"___"_________ 19_ р.
Висновок старших прямих начальників
_____________________________________________
"___"_________ 19_ р. _____________________________________________
"___"_________ 19_ р. _____________________________________________
"___"_________ 19_ р.
Додаток N 21
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 16
Листок обліку стажу плавання
______________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові) —————————————————————————————————————————————————————————————————— На якому кораб-|У якому |З якого і|Число |Число |Чий наказ про лі (найменуван-|році, з |по який |пройде-|ходових|об'явлення ста- ня), у складі |якого і |час кора-|них |днів |жу плавання, якої бригади, |по який |бель був |миль | |його номер і з'єднання, |час зна-|у строю | | |дата флоту плавав, |ходився | | | | на якій посаді |на кора-| | | | або ким |блі | | | | ———————————————+————————+—————————+———————+———————+——————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Начальник штабу частини __________________________________________
(військове звання, підпис, __________________________________________
прізвище та ініціали) "___"___________ 19_ р.
МП Примітка. Листок засвідчується підписом начальника штабу частини і
гербовою печаткою тільки при переведенні матросів та
сержантів за контрактом до нового місця служби або
звільненні в запас.
Додаток N 22
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 17
Листок обліку роботи водолаза під водою
______________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові) —————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування посад |Встановлена | Фактичний час |Чий наказ (номер |річна норма | роботи під во-|і дата), яким |роботи під | дою протягом |об'явлено факти- |водою (в го-| року (в годи- |чний час під во- |динах), в | нах), в якому |дою |якому році | році | —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Начальник штабу частини __________________________________________
(військове звання, підпис, __________________________________________
прізвище та ініціали) "___"___________ 19_ р.
МП Примітка. Листок засвідчується підписом начальника штабу частини і
гербовою печаткою тільки при переведенні матросів та
сержантів за контрактом до нового місця служби або
звільненні в запас.
Додаток N 23
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 18
Листок обліку виконання солдатами, сержантами
за контрактом стрибків з парашутом
______________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові) —————————————————————————————————————————————————————————————————— Рік, протя- |Кількість |За який період обчи-|Наказ, який підтверд- гом якого |стрибків з|слюється вислуга ро-|жує здійснені стрибки були здійс- |парашутом,|ків у пільговому об-|(чий наказ, його но- нені стрибки|здійснених|численні (один ка- |мер і дата) |у поточно-|лендарний місяць за | |му році |півтора) | —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Начальник штабу частини _________________________________________
(військове звання, підпис, __________________________________________
прізвище та ініціали) "___"___________ 19_ р.
МП Примітка. Листок засвідчується підписом начальника штабу частини і
гербовою печаткою тільки при переведенні матросів та
сержантів за контрактом до нового місця служби або
звільненні в запас.
Додаток N 24
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 19
Алфавітна картка особової справи N _______
1. Прізвище ___________________________________________
2. Ім'я та по батькові ___________________________________________
3. Рік народження ___________________________________________
5. Місце народження ___________________________________________
6. Місце роботи ___________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис особи, яка заповнила картку _______________________________
"___"____________ 19_ р.
(Зворотний бік картки)
Відмітка про зняття з обліку особової справи у зв'язку зі
звільненням військовослужбовця у запас __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток N 25
до Інструкції про порядок ведення особових
справ на солдатів, матросів, сержантів і
старшин, які проходять військову службу за
контрактом у Прикордонних військах
України, затвердженої наказом Голови
Державного комітету у справах охорони
державного кордону України - командуючого
Прикордонними військами України від
8 жовтня 1996 р. N 444
Форма N 20
Таємно
(по заповненні)
ПРИКОРДОННІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ
Герб
Книга обліку особових справ військовослужбовців за
контрактом ______________________________________________________________
(найменування військової частини)
Розпочато "___"___________ 19 р.
Закінчено "___"___________ 19 р.
1 Сторінка книги —————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Військове звання|Прізвище, ім'я, |Рік народження|Номер справи п/п| |по батькові | | ———+————————————————+————————————————+——————————————+————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
2 сторінка книги —————————————————————————————————————————————————————————————————— Кількість |Коли, звідки і |Коли, кому і за яким номером |Примітка аркушів у |за яким номером|відправлено або номер акта і | справі |одержано |дата про знищення справи | ——————————+———————————————+—————————————————————————————+————————— 6 | 7 | 8 | 9 —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додатки, на які є посилання в Інструкції,
але які затверджені іншими нормативними актами
Затверджено
Постановою Верховної Ради України
від 6 грудня 1991 р. N 1936-12
Військова присяга
"Я, __________________________________________, вступаю на
військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути
вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий
обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції
і законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на
сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України".
Підпис ____________________________
"___"_____________ 19_ р.
Звання __________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
Військова частина _______________________________________________
Затверджено
Указом Президента України
від 13 травня 1993 р. N 174/93
ПРИКОРДОННІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ
Герб
Контракт з громадянином України, який добровільно
вступає на військову службу
Прикордонні війська України в особі командира військової
частини (начальника установи) ____________________________________
(військове звання, _________________________________________________________________,
прізвище, ім'я, по батькові, номер військової частини, установи)
що надалі йменується "Командир військової частини", з одного боку,
і громадянин України _____________________________________________ __________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові) що проживає ______________________________________________________
(місце проживання) Паспорт (посвідчення особи) ______________________________________
(серія, N, коли і ким виданий ) який надалі йменується "Військовослужбовець", з другого боку,
уклали цей Контракт про таке: 1. Командир військової частини приймає ______________________ __________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали) для добровільного проходження служби на посадах __________________ __________________________________________________________________
(зазначається склад військовослужбовців) створює для цього необхідні умови, гарантує присвоєння йому
військових звань і просування по службі з урахуванням ділових і
моральних якостей і забезпечує додержання його
соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод. 2. Командир військової частини здійснює фінансове і
матеріальне забезпечення Військовослужбовця ______________________
(прізвище, ініціали)
відповідно до норм, встановлених законодавством України. 3. Військовослужбовець ______________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали)
зобов'язується додержуватись Конституції та законів України,
сумлінно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів
і начальників, службові обов'язки, добре володіти довіреною йому
технікою (озброєнням), уміло керувати особовим складом, мати
позитивні результати з усіх предметів бойової підготовки. 4. Контракт укладено на ______ років з ______________________
(день, місяць, рік)
до _____________________
(день, місяць, рік)
5. Не пізніше як за три місяці до закінчення строку дії
Контракту сторони зобов'язуються повідомити одна одну про намір
укласти Контракт на новий строк. 6. Випробування встановлюється (не встановлюється) на строк _________ місяців.
Протягом строку випробування Командир військової частини має
право розірвати Контракт, якщо виявиться, що Військовослужбовець
не відповідає службі, на яку його приймають. 7. Контракт може бути розірвано Командиром військової частини
достроково: а) за віком Військовослужбовця - у разі досягнення ним
граничного віку перебування на військовій службі; б) за станом здоров'я Військовослужбовця - на підставі
висновку (постанови) військово-лікарської комісії про
непридатність або обмежену придатність його до військової служби; в) у зв'язку зі скороченням штатів або організаційними
заходами у разі неможливості використання Військовослужбовця на
військовій службі; г) за службовою невідновідністю Військовослужбовця; д) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної
сили, відносно Військовослужбовця. 8. Контракт може бути розірвано достроково за заявою
Військовослужбовця _______________________________________________
(військове звання, прізвище ініціали) за наявності підстави, зазначеної в підпункті "б" пункту 7 цього
Контракту, а також через сімейні обставини або інші важливі
причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. 9. Сторони зобов'язуються у разі дострокового розірвання
Контракту повідомити одна одну не менш як за місяць до дня його
розірвання, за винятком випадку, передбаченого підпунктом "д"
пункту 7 цього Контракту. 10. Розірвання Контракту, а також звільнення
Військовослужбовця з військової служби за вислугою строку служби
та у зв'язку з закінченням Контракту не допускається у разі
оголошення в державі стану війни, в період дії воєнного або
надзвичайного стану на всій території України чи в окремих
місцевостях. 11. Права і обов'язки Військовослужбовця, що випливають з
умов військової служби, визначаються законами України "Про
загальний військовий обов'язок і військову службу", "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей", військовими статутами, Положенням про проходження
військової служби та умовами цього Контракту. Права, пільги і переваги членів сімей Військовослужбовця
визначаються чинним законодавством. 12. Пенсійне забезпечення Військовослужбовця та членів його
сім'ї здійснюється відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ". Військовослужбовець підлягає в
установленому порядку Державному обов'язковому страхуванню на
випадок загибелі або смерті. 13. Інші умови Контракту ____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
14. Контракт складено у двох примірниках, які мають однакову
силу і зберігаються у кожної із сторін.
Командир військової частини Військовослужбовець
(начальник установи) _____________________________ _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові) _____________________________ _____________________________
(підпис) (підпис) "___"____________ 19_ р.
МП
Кутовий штамп війсь- Додаток N 9
кового лікувально- до пунктів 82, 121, 164-166, 195, 207,
профілактичного зак- 258, 259, 262, 266, 338, 343-345, 384,
ладу (ВЛК) 387 Положення про військово-лікарську
експертизу та медичний огляд у Збройних
силах України, затвердженого наказом
Міністра оборони України від 4 січня
1994 р. N 2
Номенклатурний номер __________
Код ___________
Довідка N _____
__________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, __________________________________________________________________
військова частина, яким військкоматом призваний у Збройні сили __________________________________________________________________
України, військова професія)
Проведено медичний огляд ВЛК _____________________________________
"___"____________19_ р.
Діагноз та постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання
(травми, поранення, контузії, каліцтва) __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На підставі статті ____ графи ____ Розкладу хвороб (додаток N ____
до Положення, введеного в дію наказом Міністра оборони України від
1994 року N 2) __________________________________________________________________
(вказати постанову комісії) __________________________________________________________________
Голова комісії _____________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
Секретар комісії _____________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
МП Поштова адреса комісії ___________________________________________ __________________________________________________________________
Рішення, постанова штатної ВЛК ___________________________________вгору