Про затвердження Порядку проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю
Мінагрополітики України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 08.07.2003224
Документ z0631-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.02.2009, підстава - z0053-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2003 N 224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2003 р.
за N 631/7952
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 866 ( z0053-09 ) від 23.12.2008 }
Про затвердження Порядку проведення ґрунтового
та лабораторного сортового контролю

Відповідно до статті 21 Закону України "Про насіння і
садивний матеріал" ( 411-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення ґрунтового та лабораторного
сортового контролю, що додається.
2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока В.І.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Яковенка В.П.
Міністр С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
України
08.07.2003 N 224
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 2003 р.
за N 631/7952

ПОРЯДОК
проведення ґрунтового та лабораторного
сортового контролю

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений на виконання Закону України "Про
насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ).
1.2. Порядок визначає процедуру проведення ґрунтового та
лабораторного сортового контролю насіння і садивного матеріалу
сортів рослин.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на фізичних та юридичних
осіб, які мають право розмножувати, заготовляти, реалізовувати та
використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин.
1.4. Ґрунтовий і лабораторний сортовий контроль проводиться з
метою визначення сортової приналежності насіння та (або) садивного
матеріалу до даного сорту, ступеня їх однорідності, сортової
чистоти, зараженості насіння та (або) садивного матеріалу
хворобами та ступеня чоловічої стерильності у стерильних аналогів
ліній та простих міжлінійних гібридів.
1.5. Ґрунтовий сортовий контроль здійснюють науково-дослідні
установи Української академії аграрних наук (далі - Установи).
1.6. Лабораторний сортовий контроль здійснюють: Державна
насіннєва інспекція Автономної Республіки Крим, обласні,
міжрайонні, районні та міські державні насіннєві інспекції (далі -
Держнасінінспекція).
1.7. Ґрунтовий та лабораторний сортовий контроль проводиться
за рахунок виробника насіння та (або) садивного матеріалу (далі -
Заявник) згідно із законодавством.
1.8. Перед початком проведення ґрунтового або лабораторного
сортового контролю Заявник звертається до відповідної Установи чи
Держнасінінспекції із заявою (довільної форми) про проведення
контролю. Для проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю
державним інспектором з насінництва відбирається проба, яка
направляється до відповідної лабораторії для визначення сортових
якостей насіння та (або) садивного матеріалу.
2. Проведення ґрунтового контролю
2.1. Після отримання заяви від Заявника та проби від
державного інспектора з насінництва Установи в триденний термін
виносять рішення про проведення ґрунтового контролю або відмову у
разі, якщо проба відібрана неналежним чином.
2.2. Отримавши заяву та пробу від державного інспектора з
насінництва, Установи відповідно до їх компетенції перевіряють
цілісність упаковки, наявність печатки та етикетки на упаковці,
реєструють пробу в Журналі реєстрації зразків для проведення
ґрунтового та лабораторного сортового контролю (додаток 1).
2.3. Установи направляють Заявнику рахунок на оплату за
випробування. Початок проведення ґрунтового контролю здійснюється
після отримання сплати за випробування.
2.4. Установи проводять ґрунтовий контроль проби за
відповідними методиками, затвердженими Міністерством аграрної
політики України. У разі виникнення питань при проведенні ґрунтового контролю
Установи можуть звернутися до Заявника з повідомленням (додаток 2)
щодо їх узгодження. Повідомлення підписується керівником Установи
або уповноваженою ним особою, завіряється печаткою Установи.
2.5. За результатами ґрунтового контролю Установи готують
звіт (додаток 3). Звіт підписується керівником Установи та
фахівцем з насінництва, завіряється печаткою Установи.
3. Проведення лабораторного сортового контролю
3.1. Отримавши заяву та пробу Держнасінінспекція перевіряє
цілісність упаковки, наявність печатки та етикетки на упаковці і
реєструє пробу в Журналі реєстрації зразків для проведення
ґрунтового та лабораторного сортового контролю, якщо вона
відібрана належним чином.
3.2. Держнасінінспекція направляє Заявнику рахунок на оплату
за випробування. Початок проведення лабораторного контролю
здійснюється після отримання сплати за випробування.
3.3. Визначення сортової чистоти рівня гібридності насіння та
(або) садивного матеріалу гібридів першого покоління та типовості
і гібридності батьківських форм проводиться за відповідними
методиками, затвердженими Міністерством аграрної політики України. У разі виникнення питань при проведенні лабораторного
контролю Держнасінінспекція може звернутися до Заявника із
повідомленням щодо їх узгодження. Повідомлення підписується
головним державним інспектором з насінництва та завіряється
печаткою Держнасінінспекції.
3.4. За результатами лабораторного сортового контролю
Держнасінінспекція готує звіт (додаток 4). Звіт підписується
головним державним інспектором з насінництва та завідувачем
лабораторієї, завіряється печаткою Держнасінінспекції.
4. Підготовка протоколу ґрунтового
та лабораторного сортового контролю
4.1. Узагальнюючи звіти ґрунтового і лабораторного сортового
контролю, Установи та Держнасінінспекція готують протокол
ґрунтового чи лабораторного сортового контролю (додаток 5)
відповідно до їх компетенції, який підписується головним державним
інспектором з насінництва або керівником Установи та завідувачем
лабораторії, завіряється печаткою Установи чи Держнасінінспекції
відповідно до їх компетенції.
4.2. Протокол складається з двох примірників. Один примірник
протоколу залишається в Установах чи Держнасінінспекції, другий
примірник надсилається Заявнику.
Заступник начальника Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва П.К.Пасічник

Додаток 1
до пункту 2.2 Порядку
проведення ґрунтового
та лабораторного сортового
контролю

ЖУРНАЛ
реєстрації зразків для проведення ґрунтового
та лабораторного сортового контролю

Відомості про пробу
------------------------------------------------------------------ | N | Дата |Як і від| Назва | Маса | Стан | Підпис та | |з/п|одержання| кого | сорту | проби |упаковки, | П.І.Б. | | | проби |надійшла|(гібриду)| |наявність | особи, що | | | | проба | | | пломб | прийняла | | | | | | | | пробу | |---+---------+--------+---------+--------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+---------+--------+---------+--------+----------+-----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до пункту 2.4 Порядку
проведення ґрунтового
та лабораторного сортового
контролю

ПОВІДОМЛЕННЯ _________________________________________________________________
(назва Установи, Держнасінінспекції)
повідомляє, що сорт ____________________________________________,
який заявлений на проведення ґрунтового, лабораторного (необхідне
підкреслити) сортового контролю _________________________________ _________________________________________________________________
(указати причину повідомлення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________ ____________________ ___________ ___________________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Додаток 3
до пункту 2.5 Порядку
проведення ґрунтового
та лабораторного сортового
контролю

ЗВІТ
про результати проведення ґрунтового сортового контролю
_________________________________________________________________
(Установа)
провела ґрунтовий контроль сорту (гібриду) ______________________
(назва)
виду _________________, який надійшов ___________________________
(назва) (дата)
і зареєстрований за N _____________ від _________________________
(дата)
та закінчив ґрунтовий контроль __________________________________
(дата)
Сорт (гібрид) ____________________ опису, який зареєстрований при
польовій експертизі, умовам однорідності та сортової чистоти
відповідає ______ (не відповідає ________)

Керівник ____________ _____________________________
(підпис) (П.І.Б)
Фахівець з насінництва _______________ __________________________
(підпис) (П.І.Б)
М.П.

Додаток 4
до пункту 3.4 Порядку
проведення ґрунтового
та лабораторного сортового
контролю

ЗВІТ
з лабораторного сортового контролю проби насіння
(посадкового матеріалу)
Сорту ______________________________ виду ______________________,
Проба N ____________
Категорія (покоління) насіння, яке заявлено _____________________
------------------------------------------------------------------ |Показники насіння, що| нормативні | Значення | Фактичний | | визначаються |документи на | допуску по | результат | | | методи | нормативним | | | | аналізу | документам | | |---------------------+-------------+--------------+-------------| |Видові домішки, % | | | | |---------------------+-------------+--------------+-------------| |Сортові домішки, % | | | | |---------------------+-------------+--------------+-------------| |Домішки бур'янів, % | | | | |---------------------+-------------+--------------+-------------| |Маса 1000 насінин | | | | |(плодів), г | | | | |---------------------+-------------+--------------+-------------| |Вирівняність, % | | | | ------------------------------------------------------------------
ВИСНОВОК:
Насіння _____________________________________________________
(назва виду, гібриду)
Посівні якості ______________________________________________
Проведений аналіз засвідчив, що проба насіння сорту (гібриду)
вимогам категорії:
відповідає __________
не відповідає _________
Рекомендовано для посівного матеріалу _______________________
Головний державний інспектор
з насінництва __________ ________________________
(підпис) (П.І.Б) Зав. лабораторії __________ ________________________
(підпис) (П.І.Б)
М.П.

Додаток 5
до пункту 4.1 Порядку
проведення ґрунтового
та лабораторного сортового
контролю

ПРОТОКОЛ ____________________________________сортового контролю

I. Технічні відомості

1. Назва Установи, Держнасінінспекції, яка здійснювала контроль ____________________________________________________ _____________________________________________________________
2. Вид рослини ______________________________________________
3. Назва сорту ______________________________________________
4. Дата надходження сорту на контроль _______________________
5. Дата закінчення контролю _________________________________
II. Висновок за сортом
Проба насіння сорту (гібриду) _______________________________ виду ________________________________________________________
Відповідає умовам однорідності і сортової чистоти ___________ _____________________________________________________________
Не відповідає умовам однорідності і сортової чистоти ________ _____________________________________________________________
Відповідає лабораторному контролю ___________________________
Не відповідає лабораторному контролю ________________________
_____________________________ _______ _____________________ (посада керівника Установи, (підпис) (П.І.Б.)
Держнасінінспекції)
Зав. лабораторії ______________ ________________________
(підпис) (П.І.Б)
М.П.вгору