Документ z0630-02, поточна редакція — Прийняття від 25.07.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 06.08.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 582 від 25.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
6 серпня 2002 р.
за N 630/6918

Про затвердження Порядку складання
та подання декларації страховика
про операції з перестрахування

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 13.06.2002 N 821 ( 821-2002-п ) "Про затвердження форми
декларації страховика про операції з перестрахування"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складання та подання декларації
страховика про операції з перестрахування, що додається.
2. Департаменту фінансових установ та ринків
(Слюсаренко О.О.) забезпечити в установленому порядку подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Департаменту фінансових установ та ринків
(Слюсаренко О.О.) разом з Адміністративно-господарським
департаментом (Рябоконь В.П.) довести цей наказ до відома
начальників і головних спеціалістів відділів нагляду Управління
контролю фінансових ринків, ліцензування та нагляду Департаменту
фінансових установ та ринків та страховиків.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Департаменту фінансових установ та ринків Слюсаренко О.О.
Міністр І.О.Юшко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України 25.07.2002 N 582
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2002 р.
за N 630/6918

Порядок
складання та подання декларації
страховика про операції з перестрахування

1. Загальні положення
1.1. У декларації страховика про операції з перестрахування
(далі - декларація) наводяться передбачені в ній показники,
відомості та інформація. У разі відсутності окремих операцій у
графах та рядках розділу I та пункту 1 розділу II декларації
ставиться нуль, а в пункті 2 розділу II декларації - прочерк.
1.2. Декларація заповнюється засобами, які забезпечують
збереження цих записів протягом запровадженого терміну зберігання
звітності.
1.3. У декларації не повинно бути підчисток і виправлень.
Виправлення помилок у декларації проводиться з дотриманням
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24
травня 1995 року N 88 ( z0168-95 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за N 168/704.
1.4. Показники, відомості та інформація наводяться в
декларації відповідно до даних бухгалтерського обліку. У
декларації сумарні (грошові) та кількісні показники наводяться
наростаючим підсумком з початку календарного року.
1.5. У розділі I та розділі II декларації грошові показники
наводяться в тисячах гривень десятковим дробом з одним знаком
після коми, а кількісні показники - цілим числом.
1.6. Достовірність показників, відомостей та інформації,
зазначених у декларації, підтверджується підписами керівника і
головного бухгалтера страховика та засвідчується печаткою.
2. Порядок складання декларації
2.1. У заголовній частині декларації зазначаються повна назва
страховика (відповідно до установчих документів), відомості про
державну реєстрацію та ліцензії на здійснення страхової
діяльності, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), місцезнаходження і
номер телефону страховика.
2.2. У розділі I "Загальні показники діяльності страховиків
із страхування та перестрахування":
у рядку 010 наводиться загальна сума надходжень страхових
платежів за договорами страхування та перестрахування, у тому
числі: у рядку 011 - сума надходжень страхових платежів від
страхувальників-нерезидентів; у рядку 012 - сума надходжень страхових платежів від
перестрахувальників; у рядку 013 - сума надходжень страхових платежів від
перестрахувальників-нерезидентів; у рядку 020 - наводиться загальна сума часток страхових
платежів, що сплачуються перестраховикам, у тому числі у
рядку 021 - сума часток страхових платежів, що сплачуються
перестраховикам-нерезидентам; у рядку 030 - наводиться загальний обсяг страхових виплат за
договорами страхування та перестрахування, у тому числі: у рядку 031 - сума страхових виплат
страхувальникам-нерезидентам; у рядку 032 - сума страхових виплат
перестрахувальникам-нерезидентам; у рядку 040 наводиться загальна сума часток страхових виплат,
що отримуються від перестраховиків, у тому числі у рядку 041 -
сума часток страхових виплат, що отримуються від
перестраховиків-нерезидентів; у рядку 050 наводиться в абсолютних величинах загальна
кількість договорів страхування, частина відповідальності за якими
перестрахована у нерезидентів; у рядку 060 наводиться в абсолютних величинах загальна
кількість договорів перестрахування, за якими у
перестраховиків-нерезидентів перестраховується ризик невиконання
частини обов'язків, у тому числі у рядку 061 - кількість договорів
перестрахування, укладених за посередництвом страхових та
перестрахових брокерів.
2.3. У пункті 1 розділу II "Загальні відомості про
перестраховиків-нерезидентів" наводяться у вписуваних рядках
відомості про кожного перестраховика. У разі укладення договорів
перестрахування з такими перестраховиками за посередництвом
страхових або перестрахових брокерів зазначаються відомості щодо
цих страхових посередників. При цьому кількість вписуваних рядків
залежить від кількості перестраховиків-нерезидентів, страхових або
перестрахових брокерів.
2.3.1. У графі 1 у вписуваних рядках наводяться назви
перестраховиків-нерезидентів в алфавітному порядку країни їх
місцезнаходження, назва якої наводиться у вписуваних рядках графи
3 перед зазначенням місцезнаходження відповідного
перестраховика-нерезидента. При цьому назва перестраховика-нерезидента пишеться згідно з
документом, на підставі якого цей перестраховик здійснює страхову
чи перестрахову діяльність.
2.3.2. У графі 4 у вписуваних рядках зазначаються вид
документа*, на підставі якого цей перестраховик здійснює страхову
(перестрахову) діяльність, а також найменування органу, який видав
цей документ, реєстраційний або бланковий номер, дата видачі та
термін дії такого документа. Якщо документ, на підставі якого перестраховик здійснює
страхову (перестрахову) діяльність, видано у зв'язку з
перереєстрацією перестраховика або переоформленням бланка такого
документа, додатково зазначається передбачена інформація про
попередній документ. ------------------- * Ліцензія або інший вид документа на право здійснення
страхової (перестрахової) діяльності, який видається
перестраховику в країні його місцезнаходження органом державного
нагляду за страховою (перестраховою) діяльністю.
2.3.3. У графах 5, 6 та 7 рядка 050 зазначаються загальними
підсумками обсяги частини страхової відповідальності
(перестрахових сум), що перестраховується у
перестраховиків-нерезидентів, часток страхових платежів, що
сплачуються перестраховикам-нерезидентам, та часток страхових
виплат, що отримуються від перестраховиків-нерезидентів. При цьому показники підсумків часток страхових платежів, що
сплачуються перестраховикам-нерезидентам, та часток страхових
виплат, що отримуються від перестраховиків-нерезидентів, повинні
відповідати аналогічним показникам рядків 021 та 041 розділу I
декларації.
2.3.4. У графах 5, 6 та 7 у вписуваних рядках зазначаються
показники обсягу частини страхової відповідальності (обсяг
перестрахових сум), що перестраховується у певного перестраховика,
часток страхових платежів, що сплачуються такому перестраховику,
та часток страхових виплат, що отримуються від такого
перестраховика.
2.3.5. Якщо розрахунки з цим перестраховиком проводяться за
посередництвом страхових або перестрахових брокерів, то в
наступних вписуваних рядках наводяться показники обсягів частини
страхової відповідальності (обсяг перестрахових сум), яку
страховик перестраховує у вищевказаного перестраховика, часток
страхових платежів, що сплачуються такому перестраховикові, та
часток страхових виплат, що отримуються від такого перестраховика,
у розрізі кожного окремого страхового посередника.
2.3.6. У графі 8 зазначаються назва страхового або
перестрахового брокера, за посередництвом якого укладено договори
перестрахування з певним перестраховиком-нерезидентом, що має
відповідати назві, вказаній у свідоцтві про внесення до державного
реєстру страхових та перестрахових брокерів, та реєстраційний
номер такого свідоцтва.
2.4. У пункті 2 розділу II декларації "Основна інформація про
об'єкт страхування та страхові ризики, які перестраховувались у
нерезидентів" наводиться інформація про об'єкти страхування та
страхові ризики, які перестраховувались у нерезидентів, у розрізі
видів страхування, передбачених у статтях 6 та 7 Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ). Інформація групується таким чином:
рядок 060 - види добровільного страхування; рядок 070 - види
обов'язкового страхування. При цьому з кожного виду страхування
зазначається вибіркова інформація про об'єкт страхування та
страхові ризики відповідно до окремого договору страхування,
страхова сума за яким є найбільшою для цього виду страхування.
2.4.1. Стисла характеристика об'єкта страхування та страхових
ризиків наводиться із зазначенням номера договору страхування і
дати його укладення. При цьому характеристика кожного окремого
об'єкта страхування, наведена в графі 4, повинна відповідати
визначенню такого об'єкта страхування у відповідному договорі
страхування.
2.4.2. У графі 5 цього пункту наводиться інформація про
страхові ризики як події, на випадок яких проводилось страхування
відповідного об'єкта страхування.
3. Порядок подання декларації
3.1. Оригінал декларації подається страховиками до
уповноваженого органу у справах нагляду за страховою діяльністю. При цьому аркуші декларації мають бути прошиті, пронумеровані
та скріплені підписами керівника та головного бухгалтера
страховика, які засвідчуються печаткою.
3.2. Подання ксерокопії декларації неприпустиме.
3.3. Декларація подається до уповноваженого органу у справах
нагляду за страховою діяльністю в терміни, запроваджені для
подання страховиками фінансової звітності та інших звітних даних.
4. Інші положення
Порядок складання та подання декларації страховика про
операції з перестрахування застосовується страховиками з дати
набуття чинності цим наказом.
Заступник начальника Управління
страхової діяльності -
начальник відділу методології,
обліку та аналізу В.І.Кушнірвгору