Документ z0627-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.11.2003, підстава - z1038-03

                                                          
ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 211 від 16.10.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
25 жовтня 1996 р.
vd961016 vn211 за N 627/1652
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки
N 729 ( z1038-03 ) від 31.10.2003 )
Про затвердження Змін та доповнень до Порядку
надання послуг Держпатентом України

У зв'язку з необхідністю реалізації Порядку збору та надання
інформації про виконання винаходів та промислових зразків,
захищених відповідно авторськими свідоцтвами і свідоцтвами СРСР,
затвердженого Міждержавного Радою з питань охорони промислової
власності, а також введенням додаткових послуг, що надаються
Держпатентом України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку надання послуг
Держпатентом України ( z0050-95 ) (додаються). 2. Управлінню економіки в 5-ти денний термін подати Зміни та
доповнення до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню зовнішніх зв'язків та міжнародної кооперації у
місячний термін довести до відома міністерств і відомств Зміни та
доповнення до Порядку надання послуг Держпатентом України і
забезпечити його опублікування у пресі. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Ніколаєнка Л.І.
Голова В.Л.Петров
Затверджено
наказом Держпатенту України
від 16 жовтня 1996 року N 211
Зміни та доповнення до Порядку надання послуг
Держпатентом України
1. Викласти п.5 Переліку послуг Держпатенту України
( z0050-95 ) у такій редакції: —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування послуг | Рекомендований |Термін | | | розмір оплати |надання, | | |————————————————|діб | | |у части- |у дола| | | |нах неопо|рах | | | |датковува|США | | | |ного міні| | | | |муму | | | |—————————————————————————————————————+—————————+——————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————————————————————————————+—————————+——————+—————————| |5. Надання інформації щодо офіційних | | | | |та методичних документів Держпатенту | | | | |України, ВОІВ та зарубіжних патентних| | | | |відомств: | | | | | ознайомлення з інформаційним пові-| | | | |домленням про надходження документів | 0,1 | - |безпосе- | | | | |редньо | | надання копій інформаційних пові- | | | | |домлень | 0,01 за| - | 10 | | |одну сто-| | | | |рінку | | | | ознайомлення з документами, зазна-| | | | |ченими у інформаційних повідомленнях | 0,1 за | - |безпосе- | | |один до- | |редньо | | |кумент | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 2. Доповнити Перелік послуг Держпатенту України пунктами 10,
11, 12, 13, 14 такого змісту: —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування послуг |Рекомендований |Термін | | |розмір оплати |надання, | | |————————————————|діб | | |у части- |у дола| | | |нах неопо|рах | | | |датковува|США | | | |ного міні| | | | |муму | | | |—————————————————————————————————————+—————————+——————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————————————————————————————+—————————+——————+—————————| |10. Користування фондом офіційних бю-| | | | |летенів ВОІВ, ЄПВ, зарубіжних патент-| | | | |них відомств та Держпатенту України | 0,1 за | - |безпосе- | | |один но- | |редньо | | |мер бюле-| | | | |теня | | | |11. Надання копій рішення про реєст- | | | | |рацію договору про передачу права на | | | | |об'єкт промислової власності, ліцен- | | | | |зійного договору на запит власника | | | | |охоронного документа, правонаступника| | | | |або довіреної особи | 0,5 за | 30 | 10 | | |один до- | | | | |кумент | | | |12. Надання копій договору про пере- | | | | |дачу права на об'єкт промислової вла-| | | | |сності, ліцензійного договору на за- | | | | |пит власника охоронного документа, | | | | |правонаступника або довіреної особи | | | | | | 0,5 за | 30 | 10 | | |один до- | | | | |кумент | | | |13. Надання інформації про підприємс-| | | | |тва, які використовують винаходи і | | | | |промислові зразки, захищені відповід-| | | | |но авторськими свідоцтвами та свідоц-| | | | |твами СРСР, за даними державної ста- | | | | |тистичної звітності за формою N 4-нт | | | | |(перелік) | 0,1 за | - | 10 | | |один | | | | |об'єкт | | | |14. Надання довідок про реєстрацію | | | | |охоронних документів, про внесені | | | | |зміни до Державних реєстрів, довідок | | | | |про сплачені збори тощо | 0,02 за| | | | |один до- | | | | |кумент | - | 10 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————вгору