Документ z0624-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.2012, підстава - z0851-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомзему
17.06.2008 N 123
( z0623-08 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2008 р.
за N 624/15315
{ Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 258 ( z0851-12 ) від 10.05.2012 }
ПОЛОЖЕННЯ
про головні управління Держкомзему
в містах Києві та Севастополі
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України із земельних ресурсів
N 379 ( z1129-08 ) від 03.09.2008
N 559 ( z1128-09 ) від 28.10.2009 }

1. Головні управління Держкомзему у містах Києві та
Севастополі (далі - головні управління) є територіальними органами
Держкомзему, йому підзвітні і підконтрольні.
2. Головне управління у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, наказами Держкомзему, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями головного управління є: підготовка та внесення Держкомзему пропозицій щодо формування
державної політики у сфері регулювання земельних відносин,
використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу
земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення
землеустрою, установлення меж міста, району в місті, забезпечення
її реалізації та проведення земельної реформи; координація роботи з проведення земельної реформи; організація і ведення державного земельного кадастру та
координація робіт з підготовки земельно-кадастрової документації; здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель; участь у виконанні державних, галузевих і регіональних
програм з питань регулювання земельних відносин, установлення меж
адміністративно-територіальних утворень, раціонального
використання земель, їх відтворення та охорони, проведення
моніторингу земель, відтворення родючості ґрунтів, ведення
державного земельного кадастру і територіального планування; проведення у межах компетенції, визначеної Держкомземом,
державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою,
реформування земельних відносин, а також техніко-економічних
обґрунтувань таких програм і проектів; здійснення державного контролю за використанням та охороною
земель. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
комітету України із земельних ресурсів N 559 ( z1128-09 ) від
28.10.2009 }
4. Головне управління відповідно до покладених на нього
завдань: 1) розробляє та подає для затвердження Голові Держкомзему
план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних
цілей діяльності головного управління; 2) подає у встановленому порядку пропозиції щодо
розпорядження землями державної і комунальної власності,
установлення меж міста, району в місті, регулювання земельних
відносин; 3) надає пропозиції до галузевих і регіональних програм з
питань розвитку земельних відносин, раціонального використання
земель, їх відтворення та охорони; 4) здійснює відповідно до чинного законодавства України
державне регулювання у сфері оцінки земель, організовує та
забезпечує виконання відповідних робіт, видає витяги з технічної
документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок,
готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання
робіт з грошової оцінки земель, ведення державного реєстру
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яким
видано кваліфікаційне свідоцтво; 5) готує і здійснює організаційні, економічні, екологічні та
інші заходи, спрямовані на раціональне використання земель, їх
захист від шкідливого антропогенного впливу, а також на
відтворення і підвищення родючості, продуктивності та корисних
властивостей ґрунтів, дотримання режиму використання земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико-культурного призначення інших територій і об'єктів
екомережі, організовує здійснення заходів щодо відтворення
корисних властивостей земельних ділянок; 6) забезпечує підготовку і здійснення організаційних,
економічних та інших заходів у сфері встановлення меж міста,
району в місті; 7) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо
розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення
системи оподаткування земель; 8) готує та подає до Держкомзему пропозиції щодо формування
інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель,
виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки; 9) уносить Держкомзему пропозиції щодо розробки
нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і
правил з питань землеустрою, використання та охорони земель; 10) уносить пропозиції щодо розробки нормативно-технічних
документів з питань розробки землевпорядної документації,
ціноутворення в галузі проектування, будівництва та експлуатації
протиерозійних об'єктів і споруд, та в межах своєї компетенції
бере участь у їх затвердженні; 11) організовує та здійснює в установленому порядку надання
платних послуг згідно з переліком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України; 12) організовує в установленому порядку виконання
землевпорядних робіт і проведення державної інвентаризації земель; 13) забезпечує у межах компетенції, визначеної Держкомземом,
науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне
проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов'язаних із
земельними торгами; 14) забезпечує регулювання земельних відносин, створення та
ведення державного земельного кадастру та реєстрацію в його складі
земельних ділянок і прав на них; 15) виступає в установленому порядку замовником
науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних
протиерозійних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони
земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення
державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель; 16) здійснює відповідно до закону державне регулювання у
сфері планування територій та розмежування земель державної і
комунальної власності; 17) створює інформаційну базу з питань реформування земельних
відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель,
ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і
земельних торгів; 18) використовує в установленому чинним законодавством
України порядку бюджетні кошти для виконання програм освоєння
нових технологій, провадження іншої науково-технічної діяльності у
сфері раціонального використання та охорони земель; 19) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку
та підготовки звітності з регулювання земельних відносин,
використання та охорони земель, формування екомережі; 20) організовує, зокрема за участю іноземних наукових установ
та організацій, наукові дослідження з питань землеустрою і ведення
державного земельного кадастру; 21) бере участь у міжнародному співробітництві з питань
земельних відносин, виконанні зобов'язань міжнародних документів
та угод у межах своєї компетенції; 22) забезпечує в межах своєї компетенції виконання
Українською Стороною зобов'язань за Угодою про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та
їх державами-членами ( 998_012 ), а також адаптацію українського
законодавства до законодавства ЄС; 23) здійснює координацію місцевих органів виконавчої влади з
питань землеустрою; 24) сприяє проведенню земельних торгів, забезпечує визначення
стартової ціни земельної ділянки, що перебуває у державній та
комунальній власності; 25) здійснює в межах своєї компетенції контроль за
додержанням встановленого законодавством порядку визначення
розміру та відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва; 26) уносить до місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які
надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва; 27) проводить у випадках, передбачених чинним законодавством
України, контроль за додержанням суб'єктами господарювання
ліцензійних умов; 28) координує діяльність підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління Держкомзему та відповідних
територіальних органів Центру ДЗК; 29) контролює в межах своєї компетенції додержання
фінансово-економічних нормативів виконання землевпорядних робіт,
землеоціночних робіт, надання послуг у сфері збирання і
використання земельної кадастрової інформації; 30) забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в
межах повноважень, визначених законодавством; 31) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо кадрової роботи та державної служби, функціонування
галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників, єдиної системи державних органів
земельних ресурсів, а також підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління Держкомзему та здійснюють
науково-дослідну роботу; 32) здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових
і матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку; 33) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної
політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за
збереженням інформації, що становить державну таємницю в єдиній
системі органів земельних ресурсів, на підприємствах, установах та
організаціях, що належать до сфери управління Держкомзему та
здійснюють науково-дослідну діяльність; 34) організовує розгляд звернень громадян з питань, що
належать до його компетенції, забезпечує в межах своєї компетенції
виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян; 35) здійснює в установленому законодавством порядку методичне
забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань
регулювання земельних відносин; 36) порушує у встановленому законодавством порядку клопотання
про зупинення дії або скасування актів місцевих держадміністрацій
та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його
компетенції, а також про притягнення осіб, винних у порушенні
земельного законодавства, до передбаченої законом
відповідальності; 37) здійснює державний контроль за використанням та охороною
земель відповідно до Закону України "Про державний контроль за
використанням та охороною земель" ( 963-15 ) та інших законів; { Пункт 4 доповнено підпунктом 37 згідно з Наказом Державного
комітету України із земельних ресурсів N 559 ( z1128-09 ) від
28.10.2009 }
38) обстежує земельні ділянки та видає спеціальні дозволи на
зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку, а
також обстежує земельні ділянки, яким заподіяно шкоду внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням,
зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального
дозволу; { Пункт 4 доповнено підпунктом 38 згідно з Наказом
Державного комітету України із земельних ресурсів N 559
( z1128-09 ) від 28.10.2009 } 39) здійснює відповідно до закону інші функції для виконання
покладених на нього завдань.
5. Головне управління має право: одержувати в установленому законодавством порядку від
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань; залучати спеціалістів територіальних підрозділів центральних
і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,
що належать до його компетенції; організовувати і проводити конференції, семінари, наради з
питань, що належать до його компетенції; утворювати за погодженням з іншими територіальними
підрозділами центральних і місцевих органів виконавчої влади
комісії, експертні та консультативні ради і робочі групи; засновувати відповідно до чинного законодавства України
друковані засоби масової інформації та провадити видавничу
діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної
політики у сфері регулювання земельних відносин, використання,
охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного
земельного кадастру.
6. Головне управління в процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними підрозділами центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування.
7. Головне управління очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади Головою Держкомзему. Начальник
головного управління має заступників, які призначаються на посаду
і звільняються з посади Головою Держкомзему. Першого заступника або заступника начальника головного
управління - Головного державного інспектора з контролю за
використанням та охороною земель міста Києва або Севастополя
призначає на посаду та звільняє з посади Головний державний
інспектор України з контролю за використанням та охороною земель
за поданням керівника Державної інспекції з контролю за
використанням та охороною земель Держкомзему. { Пункт 7 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державного комітету України із земельних
ресурсів N 559 ( z1128-09 ) від 28.10.2009 } { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України із земельних ресурсів N 379 ( z1129-08 ) від
03.09.2008 }
8. Начальник головного управління: здійснює керівництво діяльністю головного управління і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на управління
завдань; розподіляє обов'язки між своїми заступниками за погодженням з
Головою Держкомзему; затверджує положення про структурні підрозділи і
функціональні обов'язки працівників управління; призначає на посаду і звільняє з посади в установленому
законодавством порядку працівників головного управління, а за
погодженням з Головою Держкомзему - керівників його структурних
підрозділів; { Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Наказу Державного
комітету України із земельних ресурсів N 379 ( z1129-08 ) від
03.09.2008 } організовує планово-фінансову роботу в головному управлінні,
здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів, забезпечує формування та вдосконалення
системи обліку; розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
головного управління; здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством
України та цим Положенням.
9. Для узгодженого вирішення питань, що належать до
компетенції головного управління, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності та розвитку земельних ресурсів
утворюється колегія у складі начальника головного управління
(голова колегії), його заступників (за посадою) та інших
працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Держкомзему, а також представники громадських
організацій (за їх згодою) з правом дорадчого голосу. Склад колегії затверджується Головою Держкомзему за поданням
начальника головного управління. Організаційною формою колегії є засідання. Періодичність
проведення засідань колегії визначає начальник головного
управління. Рішення колегії вводяться в дію наказами головного
управління.
10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо визначення основних напрямів розвитку земельних відносин у
головному управлінні можуть утворюватися науково-технічні ради та
інші дорадчі і консультативні органи. Склад дорадчих і консультативних органів та положення про них
затверджує начальник головного управління.
11. Головне управління утримується за рахунок державного
бюджету.
12. Структуру і чисельність працівників головного управління
в межах граничної чисельності працівників Держкомзему, їх штатний
розпис і кошторис затверджує Голова Держкомзему.
13. Головне управління є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Начальник Юридичного управління С.А.Ярмаквгору