Документ z0622-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.11.2015, підстава - z1300-15

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012  № 377


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2012 р.
за № 622/20935

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 727 від 20.08.2015}

Про затвердження Порядку оформлення результатів проведення митними органами перевірок

Відповідно до Митного кодексу України, пунктів 5, 9 та 12 Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1730, пункту 9 Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 71, та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення результатів проведення митними органами перевірок, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 30 березня 2006 року № 254 «Про затвердження Порядку оформлення результатів проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 2006 року за № 653/12527.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України (Попівняк О.І.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату
В.П. Павленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21.03.2012  № 377


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2012 р.
за № 622/20935

ПОРЯДОК
оформлення результатів проведення митними органами перевірок

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1730, Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 71, для використання посадовими особами митних органів при оформленні результатів проведення митними органами перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (далі - виїзна перевірка), та невиїзних документальних перевірок у частині дотримання платниками податків вимог законодавства з питань митної справи, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено законом на митні органи.

1.2. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

акт про відмову в допуску до проведення виїзної перевірки - документ, який складається посадовими особами митного органу, уповноваженими на проведення перевірки, у разі відмови платником податків в допуску до проведення виїзної перевірки;

акт про відмову від підписання акта перевірки - документ, який засвідчує відмову платника податків від підписання акта перевірки;

акт про проведення перевірки (далі - акт перевірки) - службовий документ, який підтверджує факт проведення перевірки, відображає її результати, зокрема виявлені й систематизовані за тематичною однорідністю порушення законодавства України з питань митної справи;

програма проведення перевірки - документ, який визначає тему й перелік питань, розроблених митним органом з урахуванням специфіки діяльності платника податків, які висвітлюються в акті виїзної перевірки;

проміжний акт перевірки - службовий документ, який складається в разі виявлення під час виїзної перевірки фактів порушень платником податків законодавства з питань митної справи, які вимагають ужиття термінових заходів щодо їх усунення;

робочий план - документ, який складається на основі програми виїзної перевірки й визначає конкретні завдання та їх виконавців, строк виконання цих завдань;

строк проведення перевірки - проміжок часу між датою початку і датою закінчення перевірки. Датою закінчення перевірки є дата підписання посадовими особами митного органу, уповноваженими на проведення перевірки, акта перевірки.

II. Документальне оформлення перевірок

2.1. Перевірки проводяться на підставі наказу митного органу.

Наказ про проведення перевірки повинен містити такі відомості:

номер, дату наказу, найменування митного органу, що здійснює перевірку;

посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, уповноважених на проведення документальної перевірки, з обов’язковим визначенням керівника групи з проведення перевірки у разі проведення перевірки більше ніж однією посадовою особою митного органу;

найменування платника податків;

код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

місцезнаходження платника податків, щодо якого здійснюється перевірка;

підставу для проведення перевірки;

період, за який проводитиметься перевірка;

строк проведення перевірки;

строк, у який керівник групи з проведення перевірки повинен доповісти керівництву митного органу про результати перевірки.

2.2. Для проведення виїзних перевірок посадовій особі митного органу на підставі наказу митного органу видається посвідчення на право проведення такої перевірки, форму якого наведено в додатку 1 до цього Порядку. Посвідчення на право проведення виїзної перевірки завіряється підписом керівника митного органу та гербовою печаткою.

Посвідчення на право проведення виїзної перевірки реєструється в журналі обліку видачі посвідчень на право проведення такої перевірки посадовими особами митного органу, форму якого наведено в додатку 2 до цього Порядку.

2.3. Проведенню виїзної перевірки передують підготовка, вивчення матеріалів про діяльність платника податків, отриманих від правоохоронних, податкових та інших органів, а також інформації, отриманої від структурних підрозділів митного органу, а саме: даних про зовнішньоекономічну діяльність, претензійно-позовну роботу, застосовані санкції, наявність фактів порушення вимог законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, у тому числі фактів порушення митних правил.

На основі вивчення цих матеріалів посадовою особою, уповноваженою на проведення виїзної перевірки, розробляється програма проведення перевірки, яка затверджується керівником митного органу.

Під час проведення виїзної перевірки в разі потреби до програми проведення перевірки можуть вноситися зміни та доповнення за погодженням з керівником митного органу.

Якщо виїзну перевірку здійснює одна посадова особа митного органу, то робочий план її проведення не складається.

2.4. Під час проведення виїзної перевірки посадові особи митного органу для отримання документів, пояснень, довідок, копій документів та іншої інформації (у тому числі в електронному вигляді), наявної у платника податків, готують письмовий запит на ім'я керівника або головного бухгалтера, у разі їх відсутності - на ім'я особи, уповноваженої на підпис фінансових документів, із зазначенням інформації, необхідної для проведення перевірки, та строку, протягом якого необхідно надати запитувані документи (інформацію).

Запит складається в двох примірниках і вручається платнику податків, перевірку якого розпочато, в один із таких способів:

а) особисто під розписку із зазначенням на другому примірнику запиту прізвища, імені та по батькові, посади особи, якій вручено запит, її підпису, дати;

б) через канцелярію (загальний відділ) із зазначенням на другому примірнику запиту номера та дати реєстрації в журналі вхідної кореспонденції платника податків та з підписом посадової особи канцелярії (загального відділу), яка здійснила реєстрацію.

2.5. У разі відмови платника податків від надання запитуваної інформації керівник, головний бухгалтер або інша особа, уповноважена на підпис фінансових документів, не пізніше наступного робочого дня після вручення запиту надає посадовій особі, уповноваженій на проведення перевірки, від якої отримано запит, письмове пояснення з обґрунтуванням відмови в наданні документів, пояснень, довідок, копій документів та іншої інформації, наявної у платника податків.

2.6. Якщо платник податків відмовляє в допуску до проведення виїзної перевірки за наявності законних підстав для її проведення, то посадовими особами митного органу складається акт про відмову в допуску до проведення такої перевірки. Форма акта про відмову в допуску до проведення виїзної перевірки наведена в додатку 3 до цього Порядку.

2.7. Акт про відмову в допуску до проведення перевірки підписується посадовими особами митного органу, уповноваженими на проведення перевірки.

2.8. Акт про відмову в допуску до проведення перевірки складається у двох примірниках, які розподіляються таким чином:

один примірник акта залишається в митному органі, посадові особи якого уповноважені на проведення перевірки платника податків;

один примірник акта надається платнику податків, посадовими особами якого відмовлено в допуску до проведення перевірки.

2.9. Акт про відмову в допуску до проведення перевірки вручається платнику податків в один із таких способів:

а) через канцелярію (загальний відділ) із зазначенням на копії акта номера та дати реєстрації в журналі вхідної кореспонденції платника податків та з підписом посадової особи канцелярії (загального відділу), яка здійснила реєстрацію;

б) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

2.10. Керівник групи з проведення виїзної перевірки визначає питання, дослідження яких передбачає наявність спеціальних знань, і надає у зв'язку з цим керівникові митного органу або його заступникові пропозиції щодо залучення до проведення перевірки на будь-якій стадії спеціалістів і експертів.

Характер роботи спеціалістів та експертів, питання, які вони повинні дослідити, і строк надання ними висновків визначаються керівником групи з проведення перевірки.

2.11. Для проведення невиїзної документальної перевірки платникові податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особистого вручення йому чи його уповноваженому представникові під розписку надсилається письмове повідомлення про дату початку та місце проведення перевірки.

III. Оформлення акта перевірки

3.1. За результатами перевірки оформляється акт перевірки, який повинен складатися з трьох частин: вступної, описової, висновку та інформативних додатків (за їх наявності).

3.2. Вступна частина акта перевірки.

Вступна частина акта перевірки повинна містити такі дані:

дату підписання акта перевірки (число, місяць, рік підписання акта посадовими особами, що проводили перевірку);

місцезнаходження платника податків;

номер акта перевірки;

підставу для проведення перевірки;

посади, назву структурного підрозділу, найменування митного органу, прізвища, імена та по батькові посадових осіб митного органу, уповноважених на проведення перевірки;

тип перевірки (планова виїзна, позапланова виїзна, документальна невиїзна);

період, за який проводиться перевірка платника податків;

інформацію про направлення повідомлення платнику податків про проведення перевірки (у разі проведення планової виїзної або невиїзної документальної перевірки);

інформацію про проведення попередньої перевірки платника податків (планової, позапланової чи невиїзної документальної) із зазначенням митного органу, який її проводив;

інформацію про використані під час перевірки документи із зазначенням охопленого періоду діяльності платника податків.

Під час проведення невиїзної документальної перевірки відомості стосовно реєстраційних даних, місцезнаходження, керівництва платника податків переносяться з облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

За результатами проведення виїзної перевірки до вступної частини акта перевірки також вносяться такі відомості:

дата та номер посвідчення на право проведення перевірки, найменування митного органу, який його видав;

інформація, з відома яких посадових осіб платника податків проведено перевірку;

інформація про наявність у журналі реєстрації перевірок запису про проведення перевірки;

спосіб проведення перевірки (суцільний, вибірковий);

тривалість проведення перевірки (у разі призупинення перевірки зазначити строк такого призупинення);

інформація про посадових осіб платника податків (керівник і головний бухгалтер), відповідальних за фінансово-господарську діяльність за період, що перевіряється, із зазначенням наказів про призначення та звільнення із займаної посади;

дані про державну реєстрацію платника податків (назва документа, найменування органу державної реєстрації, дата, реєстраційний номер);

код форми власності, підпорядкованість для платників податків з державною формою власності;

дані про розмір статутного капіталу платника податків, його засновників, розмір їх внесків до статутного капіталу, форму внесення, код платника податків за ЄДРПОУ;

перелік відокремлених підрозділів платника податків, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, із зазначенням їх місцезнаходження;

інформація про основні види діяльності платника податків, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

3.3. Описова частина акта перевірки.

3.3.1. В описовій частині акта перевірки зазначаються такі відомості:

загальні відомості про зовнішньоекономічну діяльність платника податків (у разі проведення виїзної перевірки);

сукупність дій, здійснених посадовими особами митного органу, результат яких дає змогу однозначно стверджувати про дотримання або недотримання платником податків вимог законодавства України з питань митної справи;

виявлені факти порушень законодавства України з питань митної справи, зокрема розмір заниженого (завищеного) податкового зобов’язання, на підставі якого здійснено донарахування митних платежів, справляння яких покладено на митні органи.

3.3.2. У разі виявлення перевіркою порушень законодавства України з питань митної справи необхідно:

порівняти відповідність даних, які містяться в документах, поданих платником податків під час митного оформлення, фактичним даним, виявленим під час перевірки, на підставі первинних документів платника податків (у разі проведення виїзної перевірки);

чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні норми законодавства, порушені платником податків;

вказати первинні документи, що свідчать про наявність порушення, з подальшим відображенням зазначених у них операцій (навести кореспонденцію рахунків операцій) у регістрах, відомостях, головній книзі, балансі тощо (у разі проведення виїзної перевірки);

зазначити перелік документів, не наданих під час проведення виїзної перевірки (у разі відмови платника податків надати посадовим особам митного органу письмові пояснення щодо причин ненадання документів факт відмови відображається в акті перевірки).

Рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях кодів товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, митної вартості та країни походження товарів, підстави для звільнення від оподаткування митними платежами окремими документами не оформляються, а зазначаються в акті перевірки.

3.4. Висновок.

3.4.1. У цій частині акта перевірки відображається узагальнений опис виявлених перевіркою порушень законодавства України з питань митної справи з посиланням на норми законодавства.

3.4.2. Виявлені під час перевірки податкові зобов’язання платника податків законодавства України відображаються в акті перевірки в національній валюті України в розрізі митних платежів з обов'язковим зазначенням необхідності сплати коштів до бюджету.

3.4.3. Акт перевірки повинен обов’язково містити роз’яснення платнику податків процедури оскарження акта перевірки.

3.4.4. У випадку проведення виїзної перевірки після підписів посадових осіб митного органу, уповноважених на проведення перевірки, перевіряючим вчиняється запис про те, що первинні документи, які були використані під час проведення виїзної перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, додаткових документів, які свідчили б про діяльність платника податків за період, що перевірявся, немає, а також зазначаються посади, ініціали, прізвища керівника та головного бухгалтера платника податків, а за їх відсутності - посадових осіб платника податків, які мають право підпису фінансових документів, поряд з якими зазначені посадові особи платника податків проставляють свої підписи.

Керівник або головний бухгалтер платника податків, а за їх відсутності - посадова особа платника податків, яка має право підпису фінансових документів, засвідчують, що з обов’язками, правами, відповідальністю та порядком оскарження рішень і дій посадових осіб митного органу ознайомлені, другий примірник акта перевірки з додатками (зазначити кількість аркушів) отримали.

3.4.5. Відображається кількість складених примірників акта перевірки.

3.4.6. Акт перевірки складається у трьох примірниках для виїзної перевірки або у двох примірниках для невиїзної документальної перевірки.

Один примірник акта перевірки надається платнику податків.

3.5. Під час проведення виїзної перевірки у тих випадках, коли за виявленими фактами порушень необхідно вжити термінових заходів щодо їх усунення, у період перевірки, ще до її закінчення, складається проміжний акт перевірки.

Проміжний акт перевірки складається в довільній формі та є складовою частиною акта перевірки.

3.6. Інформативні додатки до акта перевірки.

3.6.1. До інформативних додатків до акта перевірки належать:

акти інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей і коштів;

акти обстеження виробничих, складських, торговельних та інших приміщень платника податків;

акти контрольних обмірів обсягів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів, готової продукції тощо;

розрахунки донарахованих сум митних платежів;

інші матеріали, що підтверджують наявність або відсутність фактів порушень законодавства України з питань митної справи (відомості, таблиці тощо);

документ, що підтверджує вилучення документів, якщо вилучення мало місце, у випадках та в порядку, передбачених законом.

Інформативні додатки повинні бути підписані уповноваженими посадовими особами митного органу, а також керівником і головним бухгалтером платника податків, а за їх відсутності - іншими посадовими особами платника податків, які мають право підпису фінансових документів.

3.6.2. Для повноти відображення фінансово-господарської діяльності платника податків, а також для документування фактів виявлених порушень до акта перевірки додаються пояснення посадових осіб платника податків, надані під час виїзної перевірки.

3.6.3. Усі копії документів, які стосуються предмета перевірки й отримані посадовими особами митного органу, повинні бути підписані посадовими особами платника податків, які мають право підпису фінансових документів, та засвідчені печаткою.

3.6.4. Додатки до акта перевірки є його невід’ємною частиною.

3.7. У разі потреби у використанні в тексті акта перевірки скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з одночасною вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які будуть використовуватися далі в тексті.

3.8. В акті перевірки, розрахунках та інших матеріалах, які є додатками до акта перевірки, не допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та інших даних.

3.9. Вартісні показники в акті перевірки відображаються в національній валюті України. За потреби можливе відображення в акті перевірки вартісних показників в іноземній валюті. У цьому випадку в акті перевірки повинні міститися дані, які дають змогу розрахувати їх еквівалент у національній валюті України.

3.10. Інформація, що міститься в акті перевірки, не підлягає розголошенню, а також передаванню в інші органи, за винятком випадків, передбачених законодавством.

IV. Порядок підписання, реєстрації та зберігання акта перевірки

4.1. Порядок підписання акта перевірки.

4.1.1. Акт перевірки підписується уповноваженими посадовими особами митного органу, які проводили перевірку, та керівником і головним бухгалтером платника податків, а за їх відсутності - іншими посадовими особами платника податків, які мають право підпису фінансових документів.

4.1.2. У нижньому правому куті кожної сторінки акта перевірки керівник групи з проведення перевірки проставляє свій підпис.

4.1.3. Примірники акта перевірки вручаються для ознайомлення та підписання керівникові або головному бухгалтеру платника податків, а за їх відсутності - іншим посадовим особам платника податків, які мають право підпису фінансових документів, разом із супровідним листом в один із таких способів:

а) особисто під розписку;

б) через канцелярію (загальний відділ) із зазначенням на копії супровідного листа номера та дати реєстрації в журналі вхідної кореспонденції платника податків та з підписом посадової особи канцелярії (загального відділу) платника податків, яка здійснила реєстрацію;

в) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

У супровідному листі за підписом керівника групи з проведення перевірки зазначається кількість примірників акта перевірки, переданих для ознайомлення та підписання платнику податків, із зазначенням кількості аркушів акта перевірки та додатків до нього, дати передавання акта перевірки для ознайомлення та підписання, строку підписання, з урахуванням вимог підпункту 4.1.4 цього пункту, способу передавання підписаних примірників акта перевірки до митного органу, посадовими особами якого здійснено перевірку.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків (або його уповноваженому представникові) акт перевірки через його відсутність за місцезнаходженням, його відмову прийняти акт перевірки, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, акт перевірки вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

4.1.4. Керівник і головний бухгалтер платника податків, а за їх відсутності - інші посадові особи платника податків, які мають право підпису фінансових документів, ознайомлюються та підписують акт перевірки протягом не більше двох робочих днів з дати його вручення (надходження).

4.1.5. У разі незгоди платника податків з висновками акта перевірки такий платник зобов’язаний підписати акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаними примірниками акта.

4.1.6. Зауваження або заперечення до акта перевірки в письмовій формі подаються митному органу, посадові особи якого проводили перевірку, у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня вручення (надходження) акта перевірки для ознайомлення та підписання.

4.1.7. Правильність обґрунтування фактів, викладених у запереченнях або зауваженнях, поданих платником податків до підписаного акта перевірки, посадові особи митного органу повинні ретельно перевірити та в строк протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання, надіслати платнику податків письмовий висновок, який підписується керівником митного органу.

4.1.8. Письмовий висновок, наданий митним органом на заперечення або зауваження до акта перевірки, вручається платнику податків в один із зазначених способів:

а) через канцелярію (загальний відділ) із зазначенням на копії висновку номера та дати реєстрації в журналі вхідної кореспонденції платника податків та з підписом посадової особи канцелярії (загального відділу) платника податків, яка здійснила реєстрацію;

б) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

4.1.9. Якщо протягом строку, зазначеного в підпункті 4.1.6 цього пункту, заперечення або зауваження стосовно акта перевірки не надійдуть, то митний орган має право вжити заходів, передбачених законодавством.

У разі проведення перевірки іншим митним органом, ніж той, який здійснював нарахування митних платежів, матеріали перевірки для вжиття заходів за результатами перевірки передаються до митного органу, який здійснював нарахування митних платежів.

4.1.10. У виняткових випадках, за письмовим зверненням платника податків, строк подання заперечень чи зауважень може бути продовжений керівником митного органу, за дорученням якого проводилася перевірка.

4.1.11. У разі відмови посадових осіб платника податків (а за їх відсутності - інших посадових осіб, які мають право підпису фінансових документів) від ознайомлення та/або підписання акта перевірки посадові особи митного органу, уповноважені на проведення перевірки, засвідчують це відповідним актом за своїми підписами.

Акт про відмову від підписання акта перевірки оформлюється окремо стосовно кожної посадової особи платника податків, яка відмовилась від підписання акта перевірки.

Форма акта про відмову від підписання акта перевірки наведена в додатку 4 до цього Порядку.

За такою самою формою складається акт про відмову від підписання акта перевірки та інших документів (довідок, розрахунків на підтвердження виявлених виїзною перевіркою порушень законодавства України з питань митної справи).

При цьому в акті перевірки робиться відмітка про ознайомлення з актом перевірки (чи відмову від ознайомлення) керівника та головного бухгалтера платника податків, а за їх відсутності - інших посадових осіб платника податків, які мають право підпису фінансових документів.

4.1.12. Акт про відмову від підписання акта перевірки підписується посадовими особами митного органу, уповноваженими на проведення перевірки, та вручається платнику податків в один із таких способів:

а) через канцелярію (загальний відділ) із зазначенням на копії акта номера та дати реєстрації в журналі вхідної кореспонденції платника податків та з підписом посадової особи канцелярії (загального відділу) платника податків, яка здійснила реєстрацію;

б) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

4.2. Порядок реєстрації та зберігання акта перевірки.

4.2.1. Акт перевірки реєструється в журналі реєстрації актів перевірок, форму якого наведено в додатку 5 до цього Порядку.

Акт перевірки реєструється відразу після підписання його посадовими особами митного органу, уповноваженими на проведення перевірки.

Якщо перевірка проводилась за межами населеного пункту, в якому розташовано митний орган, то реєстрація акта здійснюється в день повернення з відрядження керівника групи з проведення перевірки.

4.2.2. Акт про відмову від підписання платником податків акта перевірки після його складання реєструється в журналі реєстрації актів про відмову від підписання акта перевірки або про відмову у допуску до проведення виїзної перевірки, форму якого наведено в додатку 6 до цього Порядку.

4.2.3. Журнали реєстрації актів прошнуровуються, сторінки нумеруються, скріплюються печаткою митного органу.

4.2.4. Після завершення перевірки всі матеріали формуються в окрему справу, яка зберігається в митному органі протягом п'яти років.

До примірника акта перевірки, що зберігається в митному органі, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта перевірки адресату.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку оформлення
результатів проведення
митними органами перевірок

ПОСВІДЧЕННЯ
на право проведення виїзної перевіркиДодаток 2
до Порядку оформлення
результатів проведення
митними органами перевірок


Форма

ЖУРНАЛ
обліку видачі посвідчень на право проведення виїзної перевірки посадовими особами

___________________________________________________________________________ (найменування митного органу)

№ з/п

№ посвідчення та дата його видачі

П. І. Б. посадової особи митного органу, уповноваженої на проведення перевірки

Посада

Найменування платника податків

Тип перевірки (планова / позапланова)

Підстава для проведення перевірки

Дата початку перевірки

Тривалість проведення перевірки

Строк дії посвідчення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Додаток 3
до Порядку оформлення
результатів проведення
митними органами перевірок

АКТ
про відмову в допуску до проведення виїзної перевірки стану дотримання законодавства України з питань митної справиДодаток 4
до Порядку оформлення
результатів проведення
митними органами перевірок

АКТ
про відмову від підписання акта перевірки стану дотримання законодавства України з питань митної справиДодаток 5
до Порядку оформлення
результатів проведення
митними органами перевірок


Форма

ЖУРНАЛ
реєстрації актів перевірок стану дотримання законодавства України з питань митної справи

___________________________________________________________________________
(найменування митного органу)

№ з/п

Номер акта перевірки*

Код платника податків**

Найменування / П. І. Б. платника податків

Тип перевірки (планова, позапланова виїзна, невиїзна документальна)

П. І. Б. керівника групи з проведення перевірки

Дата складання акта перевірки

Перевірений період з _____ по _____

Донараховано митних платежів (грн)***

Дата передання матеріалів до правоохоронних органів

Примітка

всього

митні платежі

штрафні санкції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


__________
* Номер акта перевірки формується за такою схемою:

хххх/х/ххххххххх/хххххххххх/,
1  2      3                        4

де 1

-

порядковий номер за журналом реєстрації актів перевірок (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці);

2

-

остання цифра року, у якому проведено перевірку;

3

-

дев'ятизначний код митного органу, посадові особи якого провели перевірку (код митного органу визначається відповідно до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій);

4

-

код платника**. У разі, якщо код платника містить менше десяти символів, на початку проставляються символи «0».

При формуванні номера акта невиїзної документальної перевірки перед номером акта проставляється літера «н».

** Зазначається код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

*** Суми зазначаються в розрізі видів митних платежів.
Додаток 6
до Порядку оформлення
результатів проведення
митними органами перевірок


Форма

ЖУРНАЛ
реєстрації актів про відмову від підписання акта перевірки або відмову у допуску до проведення виїзної перевірки

___________________________________________________________________________
(найменування митного органу)

№ з/п

Дата реєстрації акта

Реєстраційний номер акта *

Зміст акта (про відмову від підписання акта перевірки або відмову у допуску до проведення перевірки)

Код платника податків за ЄДРПОУ

Найменування платника податків

П. І. Б. керівника групи з проведення перевірки

П. І. Б. посадових осіб платника податків

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9__________
* Номер акта перевірки формується за такою схемою:

хххх/х/ххххххххх/00хххххххх/,
1    2      3                        4

де 1

-

порядковий номер за журналом реєстрації актів перевірок (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці);

2

-

остання цифра року, у якому проведено перевірку;

3

-

дев'ятизначний код митного органу, посадові особи якого провели перевірку (код митного органу визначається відповідно до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій);

4

-

код за ЄДРПОУ.вгору