Документ z0620-02, перша редакція — Прийняття від 02.06.2002
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 210 від 02.06.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
1 серпня 2002 р.
за N 620/6908

Про затвердження змін та доповнень до Положення про
вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у
документарній формі, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.98
N 95 (із змінами та доповненнями)

Відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та з метою упорядкування
питань щодо вимог до сертифікатів цінних паперів, випущених у
документарній формі, Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 31.07.98 N 95 ( z0510-98 ) (із змінами та
доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
13.08.98 за N 510/2950 (додаються).
2. Бланки цінних паперів, виготовлені до набрання чинності
цим рішенням, з надрукованими реквізитами "Дата випуску",
"Кількість цінних паперів, що випущені", "Статутний фонд" (які не
заповнюються) є чинними.
3. Установити, що сертифікати цінних паперів, які були видані
власникам до набрання чинності цим рішенням, з надрукованими вище
реквізитами залишаються в обігу.
4. Управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Н. Піскун) опублікувати рішення відповідно до чинного
законодавства.
5. Управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів
(О. Науменко) забезпечити реєстрацію даного рішення в Міністерстві
юстиції України.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії -
заступника Голови А. Головка.
Голова Комісії О.Мозговий
Протокол засідання Комісії
від 2 червня 2002 р. N 8
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку від 2 червня 2002 р.
N 210
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2002 р.
за N 620/6908

Зміни та доповнення
до Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній формі

1. У пункті 1.1 розділу 1 Положення ( z0510-98 ) слова
"Закону України" замінити на слова "Законів України" та після слів
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" доповнити пункт словами "Про
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)".
2. Пункт 1.2 розділу 1 Положення після слова "облігації"
доповнити словами "інвестиційні сертифікати".
3. Пункт 1.16 розділу 1 Положення ( z0510-98 ) доповнити
новим реченням такого змісту: "Дія цього пункту не поширюється на
інститути спільного інвестування, які провадять свою діяльність
відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди) ( 2299-14 )".
4. Пункт 5.3 розділу 5 Положення після слів "іменних
облігацій" доповнити словами "іменних інвестиційних сертифікатів".
5. Підпункт другий пункту 8.2 розділу 8 Положення доповнити
новим абзацом такого змісту: "Для сертифікатів інвестиційних
сертифікатів реквізит "Назва та місцезнаходження емітента" повинен
також містити номер та дату видачі компанії з управління активами
ліцензії на здійснення діяльності з управління активами ІСІ, назву
та код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду. Для сертифікатів
акцій ІСІ реквізит "Назва та місцезнаходження емітента" повинен
також містити назву та код за ЄДРІСІ корпоративного інвестиційного
фонду".
6. Вилучити підпункт 4 пункту 8.2. У зв'язку з цим підпункти
5 - 14 вважати підпунктами 4 - 13.
7. Підпункт 4 пункту 8.2 розділу 8 Положення ( z0510-98 )
доповнити новим абзацом такого змісту: "Для сертифікатів акцій ІСІ
в реквізиті "Тип та категорія цінного папера" повинно бути
зазначено, що вони повинні бути тільки простими іменними".
8. Підпункт 8 пункту 8.2 розділу 8 Положення: - після слів "за акціями" доповнити словами "інвестиційними
сертифікатами та акціями ІСІ (далі ІСІ закритого типу)"; - доповнити новим абзацом такого змісту: "У реквізиті "Строк
виплати дивідендів" для сертифікатів акцій ІСІ та сертифікатів
інвестиційних сертифікатів повинно бути зазначено, що дивіденди за
акціями ІСІ та інвестиційними сертифікатами відкритого та
інтервального типу не нараховуються і не сплачуються".
9. Підпункт 12 пункту 8.2 розділу 8 Положення ( z0510-98 )
доповнити абзацами сьомим - дев'ятим такого змісту: "Для сертифікатів інвестиційних сертифікатів: "Сертифікат -
бланк цінного папера, який видається власнику цінного папера
(цінних паперів) і містить визначені законодавством реквізити та
назву виду цінного папера (інвестиційний сертифікат) або
найменування "сертифікат інвестиційного сертифіката" і засвідчує
право власності на цінний папір (цінні папери). Інвестиційний
сертифікат засвідчує право власності на частку в пайовому
інвестиційному фонді, але не дає права на участь в управлінні ним,
крім випадків, передбачених законом. Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) зазначає, що "права на
участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з
іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення
змін до реєстру власників іменних цінних паперів". Витяг з проспекту емісії інвестиційних сертифікатів щодо прав
та обов'язків власників інвестиційних сертифікатів та зобов'язань
емітента щодо викупу інвестиційних сертифікатів".
10. Вилучити підпункт 15 пункту 8.2. У зв'язку з цим
підпункти 16 - 17 вважати підпунктами 14 - 15 відповідно.
11. Доповнити розділ 8 пунктом 16 такого змісту: "16. Емітент
цінних паперів, випущених у документарній формі, зобов'язаний
протягом року з дати зміни одного з наведених нижче реквізитів
забезпечити заміну усіх виданих сертифікатів цінних паперів, а
саме: "Код за ЄДРПОУ", "Номінальна вартість", "Строк виплати
дивідендів", "Код випуску цінного папера".
12. У пункті 8.3 розділу 8 Положення: у абзаці 2 реквізити, наведені у підпункті, 13, 14, 17
замінити на 12, 13, 15; у абзаці 3 реквізити 4, 15 вилучити, а реквізити 5, 8, 9, 16
замінити на 4, 7, 8, 14; у абзаці 4 реквізити, наведені у підпункті, 6, 7 замінити
на 5, 6; у абзаці 5 реквізити, наведені у підпункті, 10, 12 замінити
на 9, 11; у абзаці 6 реквізити, наведені у підпункті, 11, 12 замінити
на 10, 11.
13. У додатку 1 до Положення ( z0510-98 ) вилучити реквізити
"Дата випуску", "Кількість акцій, що випущені", "Статутний фонд".
14. У 4 стовпці таблиці додатка 3: - у рядку під номером 2.2 замінити літеру "О" (обов'язково)
на літеру "О*"; - у рядку під номером 4.8 замінити літеру "Р" (рекомендовано)
на літеру "О*". Доповнити додаток 3 після таблиці реченням такого змісту: "* Застосовується за вибором емітента один із способів
захисту бланків (при використанні металографічного способу друку
захисні голографічні знаки не застосовуються і, навпаки, при
використанні захисних голографічних знаків металографічний спосіб
друку не застосовується)".
15. У додатку 4: - рядки під номерами 7, 14 вилучити; - доповнити додаток 4 колонкою такого змісту: ------------------------------------------------------------------ |Сертифікат інвестиційних сертифікатів | |----------------------------------------------------------------| |Назва цінного папера | |----------------------------------------------------------------| |Назва та місцезнаходження емітента | |----------------------------------------------------------------| |Серія та номер сертифіката | |----------------------------------------------------------------| |Код випуску цінного папера | |----------------------------------------------------------------| |Наскрізний номер (для типової форми) | |----------------------------------------------------------------| |Тип (іменні, на пред'явника) | |----------------------------------------------------------------| |Номінальна вартість | |----------------------------------------------------------------| |Ім'я власника (для іменного інвестиційного сертифіката) | |----------------------------------------------------------------| |Кількість інвестиційних сертифікатів | |----------------------------------------------------------------| |Строк виплати дивідендів (для пайового фонду закритого типу) | |----------------------------------------------------------------| | - | |----------------------------------------------------------------| |Підпис керівника або іншої уповноваженої особи ставити підпис | |----------------------------------------------------------------| |Печатка емітента | |----------------------------------------------------------------| |Реквізит реєстроутримувача (для іменних інвестиційних| |сертифікатів) | |----------------------------------------------------------------| |Реквізити підприємства-виробника | ------------------------------------------------------------------
16. У додатку 5 вилучити реквізит "Місце і дата випуску".
17. Доповнити Положення новими додатками 6 та 7, що
додаються.
Начальник управління регулювання та
розвитку ринку цінних паперів О.Науменко
Заступник начальника управління
інвестиційної діяльності Є.Іванов

Додаток 6
до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній
формі ( z0510-98 )
Зразок
розташування реквізитів на фронтальному боці бланка
сертифіката іменних інвестиційних сертифікатів ІСІ
------------------------------------------------------------------ |Код випуску цінних паперів | |----------------------------------------------------------------| | Сертифікат інвестиційних сертифікатів | |Тип цінного папера | |----------------------------------------------------------------| |Серія N | | | |Назва, код за ЄДРІСІ пайового фонду | | | |Назва емітента | | | |Місцезнаходження, код за ЄДРПОУ | | | |N, дата видачі ліцензії на здійснення | |діяльності з управління активами ІСІ | | | |Номінальна вартість | | | |Ім'я власника | | | |Кількість цінних паперів | | | |Строк виплати дивідендів (для пайового | |фонду закритого типу) | | | | М. П. М. П. | | | |Підпис керівника емітента або іншої Реквізити | |уповноваженої особи ставити підпис реєстроутримувача | |----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------
Загальний вигляд зворотного боку бланка сертифіката іменних
інвестиційних сертифікатів ІСІ ------------------------------------------------------------------ | Сертифікат - бланк цінного папера, який видається власнику| |цінного папера (цінних паперів) і містить визначені| |законодавством реквізити та назву виду цінного папера| |(інвестиційний сертифікат) або найменування "сертифікат| |інвестиційного сертифіката" і засвідчує право власності на| |цінний папір (цінні папери). Інвестиційний сертифікат| |засвідчує право власності на частку в пайовому інвестиційному| |фонді, але не дає права на участь в управлінні ним, крім| |випадків, передбачених законом. | | | | Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про| |Національну депозитарну систему та особливості електронного| |обігу цінних паперів в Україні" зазначає, що "права на участь в| |управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних| |цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін| |до реєстру власників іменних цінних паперів". | | | | Витяг з проспекту емісії інвестиційних сертифікатів щодо| |прав та обов'язків власників інвестиційних сертифікатів та| |зобов'язань емітента щодо викупу інвестиційних сертифікатів. | | | |Серія N (наскрізний) | | | |Реквізити підприємства-виробника | |----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Положення про вимоги до
сертифікатів цінних паперів,
випущених у документарній
формі ( z0510-98 )
Зразок
розташування реквізитів на фронтальному боці бланка
сертифіката іменних акцій ІСІ
------------------------------------------------------------------ |Код випуску цінних паперів | |----------------------------------------------------------------| | Сертифікат акцій | |Тип цінного папера іменна Категорія цінного папера проста | |----------------------------------------------------------------| |Серія N | | | |Назва, код за ЄДРІСІ корпоративного фонду | | | |Місцезнаходження, код за ЄДРПОУ | | | |Номінальна вартість | | | |Ім'я власника | | | |Кількість цінних паперів | | | |Строк виплати дивідендів (для | |корпоративного фонду закритого типу) | | | | М. П. М. П.| | | |Підпис керівника емітента або іншої Реквізити | |уповноваженої особи ставити підпис реєстроутримувача | - ----------------------------------------------------------------
Загальний вигляд зворотного боку бланка сертифіката іменних
акцій ІСІ ------------------------------------------------------------------ | Сертифікат - бланк цінного папера, який видається| |власнику цінного папера (цінних паперів) і містить визначені| |законодавством реквізити та назву виду цінного папера (акція)| |або найменування "сертифікат акції" і засвідчує право власності| |на цінний папір (цінні папери). | | | | Абзац третій пункту 1 статті 5 Закону України "Про | |Національну депозитарну систему та особливості електронного| |обігу цінних паперів в Україні" зазначає, що "права на участь| |в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних| |цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення| |змін до реєстру власників іменних цінних паперів". | | | | Витяг з проспекту емісії акцій ІСІ щодо прав та| |обов'язків власників акцій ІСІ та зобов'язань емітента щодо| |викупу акцій ІСІ. | | | |Серія N (наскрізний) | | | |Реквізити підприємства-виробника | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління регулювання та
розвитку ринку цінних паперів О.Науменко
Заступник начальника управління
інвестиційної діяльності Є.Івановвгору