Документ z0619-14, перша редакція — Прийняття від 26.05.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.05.2014  № 214


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2014 р.
за № 619/25396

Про затвердження Правил сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання

Відповідно до частини десятої статті 87 Повітряного кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, що додаються.

2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондаренка А.Є.

Міністр

М. Бурбак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
авіаційної служби України

Т.в.о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваД.Ю. Антонюк
О.Ю. Потімков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
26.05.2014  № 214


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2014 р.
за № 619/25396

ПРАВИЛА
сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють процедури, що застосовуються при сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації (ЦА) від актів незаконного втручання (АНВ) для визначення їх відповідності державним стандартам України, іншим нормативним документам і видачі сертифіката відповідності.

1.2. Ці Правила поширюються на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, а також суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та постачання технічних засобів захисту ЦА від АНВ, під час сертифікації та видачі (отримання) сертифіката відповідності на технічні засоби захисту ЦА від АНВ.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

власник сертифіката відповідності - виробник технічних засобів захисту ЦА від АНВ, який отримав в установленому законодавством порядку сертифікат відповідності;

заява - письмове звернення виробника або його уповноваженого представника у встановленій формі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, щодо отримання сертифіката відповідності;

сертифікат відповідності - документ, який видається виробнику згідно з цими Правилами та свідчить про те, що технічні засоби захисту ЦА від АНВ відповідають встановленим в Україні державним стандартам, іншим нормативним документам;

технічні засоби захисту ЦА від АНВ - спеціальне обладнання, призначене для самостійного використання або використання як частини будь-якої системи для забезпечення захисту ЦА від АНВ.

1.4. У цих Правилах скорочення мають такі значення:

АБ - авіаційна безпека;

АНВ - акт незаконного втручання;

ЦА - цивільна авіація.

ІІ. Порядок подання та розгляду заяви на сертифікацію технічних засобів захисту ЦА від АНВ

2.1. Виробник або його уповноважений представник (далі - заявник) з метою отримання сертифіката відповідності на технічні засоби захисту ЦА від АНВ подає заяву на ім’я керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації (додаток 1), до якої додаються оригінали чи завірені копії (у тому числі в перекладі українською або англійською мовою) таких документів:

документа про підтвердження відповідності на технічні засоби захисту ЦА від АНВ щодо відповідності їх встановленим стандартам, іншим нормативним документам;

стандартів (технічних умов) на технічні засоби захисту ЦА від АНВ;

протоколів випробувань (тестувань) технічних засобів захисту ЦА від АНВ;

сертифіката системи якості виробника;

документа про підтвердження реєстрації виробника в країні його місцезнаходження;

листа виробника, в якому міститься інформація про його уповноваженого представника в Україні;

примірника товаросупровідної документації.

2.2. Заява реєструється в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, в день її надходження.

2.3. Заява розглядається за умови подання повного комплекту документів та сплати державних зборів за сертифікацію згідно з вимогами Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року № 819 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року № 889).

2.4. Після реєстрації заяви центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, призначає комісію з розгляду заяви та виконання встановлених цими Правилами процедур з визначення відповідності технічних засобів захисту ЦА від АНВ вимогам державних стандартів України, інших нормативних документів.

Склад комісії затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації.

2.5. Сертифікація технічних засобів захисту ЦА від АНВ представниками відповідної комісії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, здійснюється таким чином:

попереднє оцінювання заяви та документів, що до неї додаються;

випробування (тестування) технічних засобів захисту ЦА від АНВ, у тому числі на виробництві;

оформлення акта сертифікаційної перевірки за результатами роботи комісії та підготовка рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката відповідності;

оформлення та видача сертифіката відповідності;

нагляд за технічними засобами захисту ЦА від АНВ під час їх експлуатації з метою забезпечення дотримання вимог державних стандартів України, інших нормативних документів, зазначених у сертифікаті відповідності.

2.6. Попередній розгляд заяви та документів, що до неї додаються, здійснюється протягом 10 робочих днів з дня реєстрації їх у центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації.

2.7. У разі введення нових тактико-технічних характеристик технічних засобів захисту ЦА від АНВ, виготовлення нового модельного ряду або зміни технічних умов, норм та стандартів на технічні засоби захисту ЦА від АНВ чи закінчення строку дії сертифіката відповідності власник сертифіката відповідності повинен подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, заяву на отримання сертифіката відповідності в порядку, встановленому цими Правилами.

У разі закінчення строку дії сертифіката відповідності на технічні засоби захисту ЦА від АНВ та за умови, що не змінювалися тактико-технічні характеристики, місце виробництва, технології виробництва (вищезазначена інформація підтверджується листом від виробника), центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, приймає рішення щодо продовження строку дії сертифіката відповідності таких технічних засобів захисту ЦА від АНВ на 2 роки без проведення випробування (тестування).

ІІІ. Порядок та процедури випробування (тестування) технічних засобів захисту ЦА від АНВ

3.1. За результатами попереднього оцінювання заяви та документів, що додаються до неї, комісією приймається рішення про можливість проведення випробування (тестування) технічних засобів захисту ЦА від АНВ.

3.2. Під час проведення випробування (тестування) технічних засобів захисту ЦА від АНВ комісією аналізується документація на технічні засоби захисту ЦА від АНВ, у тому числі:

стандарти, інші нормативні документи щодо заявлених технічних засобів захисту ЦА від АНВ;

документи, що підтверджують походження технічних засобів захисту ЦА від АНВ;

документи про відповідність технічних засобів захисту ЦА від АНВ санітарним нормам.

3.3. Комісією проводиться загальне ознайомлення з процесами виробництва технічних засобів захисту ЦА від АНВ з метою підтвердження можливості виробника виготовлювати технічні засоби захисту ЦА від АНВ відповідно до вимог чинних нормативних документів.

3.4. Випробування (тестування) технічних засобів захисту ЦА від АНВ проводиться за умови позитивних результатів їх сертифікації відповідним органом сертифікації країни-виробника, підтверджених оригіналом документа про відповідність, в якому зазначається інформація щодо номера, строку дії цього документа та найменування органу, що його видав.

3.5. Для випробування (тестування) технічних засобів захисту ЦА від АНВ здійснюється їх відбір на підставі акта відбору зразків технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання (додаток 2) після лінії вихідного контролю на виробництві. Відібрані технічні засоби захисту ЦА від АНВ повертаються виробнику після проведення випробування (тестування).

3.6. У процесі тестування застосовуються стандартні випробувальні еталони, тест-об’єкти, реальні предмети загрози. Калібровані засоби для виміру рівня радіаційних та електромагнітних випромінювань надаються на вимогу комісії акредитованою лабораторією суб’єкта господарювання.

3.7. Безпосереднє випробування (тестування) здійснюється комісією шляхом оцінки і порівняння показників випробування (тестування) з установленими вимогами державних стандартів України, інших нормативних документів залежно від типу технічних засобів захисту ЦА від АНВ.

3.8. Результати випробування (тестування) оформлюються протоколом випробування (тестування) технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання (додаток 3) та оцінюються однозначно «так» - «ні», «відповідає» - «не відповідає».

3.9. Нагляд за технічними засобами захисту ЦА від АНВ під час їх експлуатації з метою забезпечення дотримання вимог державних стандартів України, інших нормативних документів, зазначених у сертифікаті відповідності, у період строку дії сертифіката відповідності здійснюється шляхом випробування (тестування) таких технічних засобів, у тому числі на виробництві.

Перевірка проводиться відповідно до процедур випробування (тестування) технічних засобів захисту ЦА від АНВ, визначених пунктами 3.5 - 3.8 цього розділу.

IV. Оформлення та видача сертифіката відповідності

4.1. За результатами випробування (тестування) технічних засобів захисту ЦА від АНВ та оформлення всіх документів, передбачених цими Правилами, комісією складається акт сертифікаційної перевірки (далі - акт), в якому містяться рекомендації щодо рішення про видачу або мотивовану відмову у видачі сертифіката відповідності у разі негативних результатів випробування (тестування) технічних засобів захисту ЦА від АНВ.

4.2. Акт та матеріали перевірки подаються керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, для прийняття відповідного рішення.

4.3. На підставі поданих комісією документів керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, приймається рішення щодо видачі сертифіката відповідності, яке оформлюється наказом.

4.4. Сертифікат відповідності видається виробнику строком на два роки.

4.5. Текст сертифіката відповідності друкується українською мовою та оформляється за формою, наведеною у додатку 4 до цих Правил.

V. Обов’язки власника сертифіката відповідності

5.1. Власник сертифіката відповідності протягом строку його дії повинен забезпечувати відповідність технічних засобів захисту ЦА від АНВ під час їх експлуатації вимогам державних стандартів України, інших нормативних документів, зазначених у сертифікаті відповідності.

5.2. Власник сертифіката відповідності не має права передавати сертифікат відповідності іншому суб’єкту господарювання для використання.

5.3. У разі порушення вимог державних стандартів України, інших нормативних документів, які зазначені в сертифікаті відповідності, а також передачі сертифіката відповідності іншому суб’єкту господарювання сертифікат відповідності анулюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації.

5.4. Для встановлення факту порушення вимог державних стандартів України, інших нормативних документів, які зазначені в сертифікаті відповідності, комісією, створеною наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, здійснюється відповідна перевірка.

5.5. У разі отримання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, інформації стосовно низької якості технічних засобів захисту ЦА від АНВ проводиться випробування (тестування) цих засобів згідно з вимогами пунктів 3.5 - 3.8 розділу ІІІ цих Правил.

5.6. Акт, складений за результатами перевірки, подається керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, для вирішення питання щодо анулювання сертифіката відповідності.

Начальник відділу
авіаційного транспорту


В.О. Згурський
Додаток 1
до Правил сертифікації технічних
засобів захисту цивільної авіації
від актів незаконного втручання
(пункт 2.1)

ЗАЯВА


Додаток 2
до Правил сертифікації технічних
засобів захисту цивільної авіації
від актів незаконного втручання
(пункт 3.5)

АКТ
відбору зразків технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання


Додаток 3
до Правил сертифікації технічних
засобів захисту цивільної авіації
від актів незаконного втручання
(пункт 3.8)

ПРОТОКОЛ
випробування (тестування) технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання на відповідність


Додаток 4
до Правил сертифікації технічних
засобів захисту цивільної авіації
від актів незаконного втручання
(пункт 4.5)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІвгору