Документ z0615-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.06.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.03.2012 N 122
( z0614-12 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2012 р.
за N 615/20928

ЗМІНИ
до Інструкції про міжбанківський переказ коштів
в Україні в національній валюті
( z1035-06 )

1. Доповнити главу 3 розділу III після пункту 5 новим пунктом
такого змісту: "6. Банк приймає і виконує інкасові доручення (розпорядження)
на стягнення коштів з кореспондентського рахунку
банку-кореспондента в порядку, визначеному нормативно-правовим
актом Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, з урахуванням особливостей, обумовлених у
пункті 5 цієї глави". У зв'язку з цим пункти 6-11 уважати відповідно пунктами 7-12.
2. Пункт 6 глави 1 розділу IV виключити.
3. У розділі VI:
3.1. У назві розділу слова "платіжної вимоги на примусове
списання" замінити словами "платіжної вимоги/інкасового доручення
(розпорядження) на примусове списання/стягнення".
3.2. У главі 1: у назві глави слова "платіжної вимоги на примусове списання"
замінити словами "платіжної вимоги/інкасового доручення
(розпорядження) на примусове списання/стягнення"; доповнити главу після пункту 9 новим пунктом такого змісту: "10. Територіальне управління приймає і виконує інкасове
доручення (розпорядження) на стягнення коштів з кореспондентського
рахунку банку в порядку, визначеному нормативно-правовим актом
Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, з урахуванням особливостей, обумовлених
пунктами 2-7, 9 цієї глави". У зв'язку з цим пункт 10 уважати пунктом 11; в абзаці другому пункту 11 цифри "1-8" замінити
цифрами "1-7, 9".
3.3. У главі 2: в абзацах третьому та четвертому пункту 4 слова "за
платіжними вимогами на примусове списання" замінити словами "за
платіжними вимогами/інкасовими дорученнями (розпорядженнями) на
примусове списання/стягнення"; пункт 8 викласти в такій редакції: "8. Платіжна вимога/інкасове доручення (розпорядження) на
примусове списання/стягнення коштів за тим виконавчим документом,
для забезпечення виконання якого на кошти банку накладено арешт,
виконується територіальним управлінням відповідно до глави 1 цього
розділу в межах наявної арештованої суми на кореспондентському
рахунку банку на день списання коштів за платіжною
вимогою/інкасовим дорученням (розпорядженням)".
4. У розділі VII:
4.1. Главу 2 виключити. У зв'язку з цим глави 3 та 4 уважати відповідно главами 2
та 3.
4.2. У главі 2: назву глави викласти в такій редакції: "Глава 2. Технологія виконання територіальним управлінням
засобами СЕП платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження)
на примусове списання/стягнення коштів з рахунку іншої установи,
документів про арешт коштів іншої установи, що обліковуються на її
рахунку"; доповнити главу пунктом 1 такого змісту: "1. Територіальне управління приймає і виконує платіжну
вимогу/інкасове доручення (розпорядження) на примусове
списання/стягнення коштів з рахунку іншої установи в порядку,
визначеному нормативно-правовим актом Національного банку про
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, з
урахуванням особливостей, обумовлених у главі 1 розділу VI цієї
Інструкції". У зв'язку з цим пункти 1-4 уважати відповідно пунктами 2-5; у пункті 2 слова "у цій главі" замінити словами та цифрами
"у пунктах 3-5 цієї глави".
5. У додатках до Інструкції ( z1035-06 ):
5.1. У додатку 1: в абзаці третьому пункту 2.1 слова "платіжні вимоги" замінити
словами "платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження)"; в абзаці четвертому пункту 2.3 слова "платіжної вимоги"
замінити словами "платіжної вимоги/інкасового доручення
(розпорядження)".
5.2. У додатку 8 доповнити таблицю рядками такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 8 |Інкасове доручення (розпорядження) | 11 | |---+---------------------------------------+--------------------| | 9 |Меморіальний ордер, сформований на | 12 | | |підставі інкасового доручення | | | |(розпорядження) | | ------------------------------------------------------------------ ".
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапковгору