Документ z0612-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0305-17

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

28.03.2016  № 434


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2016 р.
за № 612/28742

Про затвердження Положення про порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
№ 491 від 09.02.2017}

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 12 «Про затвердження Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676 (із змінами).

2. Затвердити Положення про порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

3. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) у строк не пізніше 30 робочих днів з дня набрання чинності цим рішенням розпочати проведення планового кваліфікаційного відбору.

Особи, включені до переліку осіб, відібраних виконавчою дирекцією Фонду, знаходяться у такому переліку до дати затвердження виконавчою дирекцією Фонду переліку осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності за результатами проведеного планового кваліфікаційного відбору.

4. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
28.03.2016  № 434
(у редакції рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
09.02.2017  № 491)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2016 р.
за № 612/28742

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови та порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, за такими напрямами:

1) "Юридичні консультанти" (у тому числі "Робота з активами");

2) "Стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку";

3) "Послуги онлайн-сервісу для погашення кредитів позичальників неплатоспроможних банків або банків, що ліквідуються, за допомогою платіжних карток та інші послуги онлайн-сервісу";

4) "Послуги віртуальної кімнати даних";

5) "Архівування документів";

6) "Оцифрування (сканування) документів";

7) "Брокерські послуги з продажу цінних паперів";

8) "Фінансові консультанти" (у тому числі "Ведення бухгалтерського обліку та супровід ведення реєстру вимог кредиторів");

9) "Організація відкритих торгів (аукціонів)";

10) "Аудиторські послуги";

11) "Радник уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

12) "Суб'єкти оціночної діяльності";

13) інші напрями, що не передбачені у підпунктах 1 – 12 цього пункту.

Вимоги цього Положення не поширюються на виконання робіт (надання послуг), необхідних для реалізації вимог статті 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон), постачання товарів неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються.

2. Терміни у цьому Положенні вживаються у таких значеннях:

відповідальний структурний підрозділ – структурний підрозділ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), що відповідає за організацію кваліфікаційного відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, та ведення переліку осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності (далі – Перелік);

послуга – будь-яка діяльність (крім виробництва товарів і виконання робіт);

робота – проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт;

учасник кваліфікаційного відбору (далі – учасник) – фізична особа, фізична особа – підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала кваліфікаційну пропозицію.

3. Відбір осіб для виконання робіт (надання послуг) неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, здійснюється в такому порядку:

проводиться процедура кваліфікаційного відбору на право надання послуг (виконання робіт) за відповідним напрямом Фонду як тимчасовому адміністратору/ліквідатору або уповноваженій особі Фонду (у разі делегування їй Фондом відповідних повноважень);

складається Перелік.

4. Організатором проведення процедури кваліфікаційного відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, є Фонд.

5. Планові кваліфікаційні відбори здійснюються Фондом не рідше одного разу на 2 роки. За потреби Фонд може проводити додаткові кваліфікаційні відбори.

6. Кваліфікаційні відбори (планові та додаткові) проводяться з метою включення осіб до Переліку.

Перелік є дійсним до затвердження нового Переліку, за результатами проведення планового кваліфікаційного відбору.

7. Перелік затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

8. Проведення процедури кваліфікаційного відбору здійснює комітет, визначений Фондом (далі – Комітет).

9. При організації та проведенні кваліфікаційного відбору Фонд не має права:

1) здійснювати координацію діяльності учасників, яка має або може мати своїм результатом обмеження конкуренції між учасниками або обмеження інтересів окремих учасників;

2) надавати переваги окремим учасникам щодо участі, у тому числі шляхом надання доступу до конфіденційної інформації, пов'язаної з організацією та проведенням кваліфікаційного відбору, або надання інформації у більших обсягах, ніж зазначено в кваліфікаційній документації;

3) проводити кваліфікаційні відбори (планові та додаткові) до/без оприлюднення оголошення про проведення такої процедури.

II. Проведення Фондом планового та додаткового кваліфікаційних відборів

1. Участь у плановому та додатковому кваліфікаційних відборах за певним(и) напрямом(ами) можуть брати усі особи.

Відбір учасників проводиться за такими критеріями:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність досвіду надання відповідних послуг (виконання відповідних робіт);

наявність фінансової спроможності;

наявність бездоганної ділової репутації.

Відповідно до цілей регулювання цього Положення діловою репутацією є сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб – про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.

Перевірка відповідності ділової репутації здійснюється структурним підрозділом Фонду, до повноважень якого належить проведення перевірки відповідності учасників критерію "наявність бездоганної ділової репутації". При цьому вказаний підрозділ самостійно збирає відомості про відповідність діяльності юридичної особи, фізичної особи – підприємця або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи (учасників відбору), вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи, використовуючи відкриті реєстри та бази даних України.

2. Учасник має надати підтвердження таким вимогам:

учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (членами) Комітету;

стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру;

учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України;

учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, та член органу управління юридичної особи – учасника не обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується, та не обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку;

відомості про учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (для юридичних осіб);

фізичну особу – учасника, керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій (для суб’єктів господарювання);

учасник не був засуджений за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з нього знято або погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб);

керівник учасника не був засуджений за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з нього не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для юридичних осіб);

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена частиною другою статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) учасника (для юридичної особи – резидента України);

учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів;

учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів (для юридичних осіб публічного права – відповідно до документів, визначених статтею 87 Цивільного кодексу України).

3. У разі якщо участь у кваліфікаційному відборі бере юридична особа – резидент, створена юридичною особою – нерезидентом, визначені пунктом 1 цього розділу критерії та пунктом 2 цього розділу вимоги поширюються на таку юридичну особу – нерезидента.

Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.

4. Залежно від потреб Фонду або уповноваженої особи Фонду Комітет має право встановити додаткові критерії та вимоги до учасників.

5. За кожним напрямом кваліфікаційного відбору Комітет затверджує кваліфікаційну документацію.

Кваліфікаційна документація має містити:

детальний опис напряму кваліфікаційного відбору;

критерії та вимоги, яким повинна відповідати кваліфікаційна пропозиція учасника;

вимоги до критеріїв;

документи, якими учасник може підтвердити відповідність своєї кваліфікаційної пропозиції всім критеріям та вимогам кваліфікаційної документації;

інша інформація щодо процедури проведення кваліфікаційного відбору.

За необхідності не пізніше ніж за 3 робочі дні до кінцевого терміну подання кваліфікаційних пропозицій Комітет має право (з власної ініціативи чи за результатами звернень потенційних учасників) внести зміни до документації кваліфікаційного відбору, продовживши строк подання кваліфікаційних пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів.

Зміни до документації кваліфікаційного відбору обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті Фонду.

6. Учасники планових та додаткових кваліфікаційних відборів мають відповідати всім критеріям та вимогам, зазначеним у кваліфікаційній документації.

Особи, відібрані Фондом за напрямами діяльності, повинні відповідати усім критеріям та вимогам, зазначеним у кваліфікаційній документації за відповідним напрямом протягом усього строку перебування їх у Переліку.

7. Оголошення про проведення процедури планового або додаткового кваліфікаційного відбору разом з відповідною кваліфікаційною документацією розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду не пізніш як за 14 робочих днів до дня розкриття кваліфікаційних пропозицій потенційних учасників.

Оголошення має містити:

місцезнаходження Фонду;

назву напряму планового або додаткового кваліфікаційного відбору;

місце та строк подання кваліфікаційних пропозицій для участі у кваліфікаційному відборі;

місце, дату і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;

прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб Фонду, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.

В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена Комітетом.

8. Кожен учасник має право подати (особисто, нарочним, рекомендованим листом за допомогою поштового зв’язку, кур’єрською службою) тільки одну кваліфікаційну пропозицію за кожним напрямом.

Кваліфікаційні пропозиції учасників подаються в запечатаному конверті, який повинен містити документи (прошиті та пронумеровані) відповідно до вимог кваліфікаційної документації у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скан-копії таких документів на електронному носії (СD-диск, USB-накопичувач або інший носій).

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

маркування "кваліфікаційна пропозиція на участь у плановому/додатковому кваліфікаційному відборі";

назва напряму;

повне найменування/прізвище, ім’я та по батькові учасника, його місцезнаходження/місце проживання;

код за ЄДРПОУ (за наявності), номери контактних телефонів;

маркування "Не відкривати до __.__._____ до __.__" (вказуються дата та час розкриття, зазначені в оголошенні про проведення кваліфікаційного відбору, а у разі внесення змін до дати та часу розкриття – остаточні).

Датою подання кваліфікаційних пропозицій вважається дата їх реєстрації у Фонді.

Кваліфікаційні пропозиції, отримані Фондом після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

9. Кожен учасник має право відкликати кваліфікаційну пропозицію до дати розкриття кваліфікаційних пропозицій, про що повинен письмово повідомити Фонд.

Такі кваліфікаційні пропозиції повертаються учасникам, які їх подали.

10. Процедура розкриття кваліфікаційних пропозицій здійснюється Комітетом після закінчення кінцевого строку їх подання у дату, час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення кваліфікаційного відбору та кваліфікаційній документації, з урахуванням змін (у разі їх внесення).

11. До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій допускаються усі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його кваліфікаційної пропозиції.

12. Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією кваліфікаційного відбору.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій, який підписується членами Комітету або робочою групою Комітету та учасниками (представниками учасників), які беруть участь у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій.

13. Після розкриття кваліфікаційних пропозицій Комітет перевіряє відповідність кваліфікаційних пропозицій учасників критеріям та вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації. Комітет має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту поданих ними документів з метою спрощення розгляду.

14. Кваліфікаційні пропозиції учасників, що не відповідають критеріям та вимогам, встановленим документацією кваліфікаційного відбору, відхиляються, про що учасник письмово повідомляється протягом 5 робочих днів з дати прийняття такого рішення.

15. За результатами перевірки Комітет складає проект Переліку за формою, наведеною у додатку до цього Положення, для подання на затвердження виконавчій дирекції Фонду.

16. Комітет має право визнати кваліфікаційний відбір (плановий або додатковий) таким, що не відбувся (або не відбувся частково за певним напрямом), у разі, якщо всі учасники, які подали кваліфікаційні пропозиції (або учасники, які подали кваліфікаційні пропозиції за певним напрямом), не відповідають критеріям та вимогам, встановленим документацією кваліфікаційного відбору.

17. Комітет може відмінити додатковий кваліфікаційний відбір (повністю або частково) у разі відсутності подальшої потреби в залученні додаткових осіб за таким(и) напрямом(ами).

18. Повідомлення про відміну додаткового кваліфікаційного відбору або визнання планового чи додаткового кваліфікаційного відбору таким, що не відбувся (повністю або частково), письмово надсилається Фондом усім учасникам протягом 3 робочих днів з дня прийняття Комітетом відповідного рішення та розміщується на офіційному веб-сайті Фонду.

19. Виконавча дирекція Фонду розглядає та затверджує Перелік, поданий Комітетом.

20. Відповідальний структурний підрозділ оприлюднює на офіційному веб-сайті Фонду затверджений Перелік (у тому числі зміни до Переліку за результатами додаткового кваліфікаційного відбору) протягом 3 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

21. Загальний строк розгляду кваліфікаційних пропозицій Комітетом та затвердження виконавчою дирекцією Фонду Переліку (змін до Переліку за результатами додаткового кваліфікаційного відбору) не може перевищувати 20 робочих днів з дня процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій.

22. Закупівлі робіт (послуг) для неплатоспроможних банків або банків, що ліквідуються, за напрямами, за якими проведено кваліфікаційний відбір та відібрано осіб, здійснюються шляхом проведення конкурсу серед осіб з Переліку з подальшим укладенням цивільно-правового(их) договору(ів) з переможцем(ями).

III. Ведення Переліку

1. Ведення Переліку та підтримка його в актуальному стані покладаються на відповідальний структурний підрозділ.

2. Фонд має право виключити особу з Переліку протягом періоду перебування її в Переліку у разі:

виявлення невідповідності особи критеріям та вимогам документації відповідного кваліфікаційного відбору;

невиконання особою зобов'язань, визначених в укладеному між нею та Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) договорі на виконання робіт (надання послуг);

відмови від пропозиції укладення з Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) договору на виконання робіт (надання послуг);

подання заяви особою про виключення з Переліку;

наявності причин, що можуть зашкодити належному виконанню функцій особою, зокрема прийняття судом або іншим уповноваженим органом державної влади рішення про заборону отримувати роботи (послуги) від зазначеної особи.

3. Інформація щодо підстав, передбачених пунктом 2 цього розділу, надається у письмовій формі відповідальному структурному підрозділу в період їх виникнення, зокрема:

1) підрозділами Фонду або уповноваженими особами Фонду – у разі:

виявлення невідповідності особи критеріям та вимогам документації відповідного кваліфікаційного відбору;

невиконання особою з Переліку зобов’язань з надання послуг (виконання робіт) протягом строку дії договору;

відмови від пропозиції укладення з Фондом або уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень) договору на виконання робіт (надання послуг);

наявності причин, що можуть зашкодити належному виконанню робіт (наданню послуг) особою з Переліку, зокрема прийняття судом або іншим уповноваженим органом державної влади рішення про заборону отримувати роботи (послуги) від зазначеної особи з Переліку, та інших причин;

2) особою з Переліку – у разі подання заяви на виключення з Переліку.

4. Відповідальний структурний підрозділ у разі отримання інформації, визначеної пунктом 3 цього розділу, подає її на розгляд Комітету.

5. Комітет розглядає питання щодо виключення особи з Переліку, приймає відповідне рішення у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати отримання відповідної інформації, та подає його на затвердження виконавчій дирекції Фонду.

6. У разі затвердження виконавчою дирекцією Фонду рішення щодо виключення особи з Переліку відповідальний структурний підрозділ не пізніше 2 робочих днів розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Фонду шляхом виключення даних про особу з Переліку та письмово повідомляє таку особу.

7. Договори про виконання робіт (надання послуг) з особою, яка виключена з Переліку, підлягають розірванню відповідно до умов таких договорів.

8. Особа, яка була виключена з Переліку, має право взяти участь у наступному кваліфікаційному відборі не раніше ніж через 6 місяців з дати її виключення.

9. У разі зміни особою, включеною до Переліку, найменування/прізвища, імені та по батькові, місцезнаходження/місця проживання, така особа не пізніше 10 робочих днів з дня настання відповідних змін має повідомити про них Фонд шляхом направлення листа разом з копіями документів, що підтверджують такі зміни.

10. Відповідальний структурний підрозділ подає інформацію про внесення відповідних змін до відомостей про особу з Переліку на розгляд Комітету.

11. Комітет у строк до 10 робочих днів розглядає питання щодо необхідності внесення змін до Переліку та подає проект вказаних змін на затвердження виконавчій дирекції Фонду.

12. Відповідальний структурний підрозділ оприлюднює затверджені виконавчою дирекцією Фонду зміни до Переліку на офіційному веб-сайті Фонду протягом 3 робочих днів з дати такого затвердження.

{Положення в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 491 від 09.02.2017}

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєва


Додаток
до Положення про порядок відбору осіб,
які можуть виконувати роботи
(надавати послуги) неплатоспроможним
банкам або банкам, що ліквідуються,
Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб
(пункт 15 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
осіб, відібраних Фондом за напрямами діяльності

№ з/п

Найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця

Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб – підприємців) (за наявності)

Місцезнаходження/ місце проживання

Дата та № рішення виконавчої дирекції Фонду щодо включення до Переліку

1. "Юридичні консультанти" (у тому числі "Робота з активами")

1

...

2. "Стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку"

1

...

3. "Послуги онлайн-сервісу для погашення кредитів позичальників неплатоспроможних банків або банків, що ліквідуються, за допомогою платіжних карток, та інші послуги онлайн-сервісу"

1

...

4. "Послуги віртуальної кімнати даних"

1

...

5. "Архівування документів"

1

...

6. "Оцифрування (сканування) документів"

1

...

7. "Брокерські послуги з продажу цінних паперів"

1

8. "Фінансові консультанти" (у тому числі "Ведення бухгалтерського обліку та супровід ведення реєстру вимог кредиторів")

1

9. "Організація відкритих торгів (аукціонів)"

1

10. "Аудиторські послуги"

1

11. "Радник уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"

1

...

12. "Суб'єкти оціночної діяльності"

1

...

13. Інші напрями

13.1.

1

...

...

1

...

{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 491 від 09.02.2017}вгору