Документ z0609-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2018  № 359


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2018 р.
за № 609/32061

Про Порядок проведення рейтингового інтернет-голосування з обрання відповідної частини складу Наглядової ради Українського культурного фонду

Відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд» та з метою визначення порядку проведення рейтингового інтернет-голосування з обрання відповідної частини складу Наглядової ради Українського культурного фонду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення рейтингового інтернет-голосування з обрання відповідної частини складу Наглядової ради Українського культурного фонду, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
25 квітня 2018 року № 359


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2018 р.
за № 609/32061

ПОРЯДОК
проведення рейтингового інтернет-голосування з обрання відповідної  частини складу Наглядової ради Українського культурного фонду

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення рейтингового інтернет-голосування з обрання представників закладів культури та громадських об’єднань до складу Наглядової ради Українського культурного фонду, що передбачений статтею 6 Закону України «Про Український культурний фонд» (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

3. Мінкультури оголошує про початок процедури обрання відповідної частини складу Наглядової ради Українського культурного фонду (далі - Наглядова рада Фонду) шляхом оприлюднення оголошення на своєму офіційному веб-сайті.

Оголошення про початок процедури обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду (далі - оголошення) містить такі відомості:

строк приймання документів, адреса електронної пошти, на яку подаються документи, номер телефону для довідок;

перелік документів, які подаються закладами культури та громадськими об’єднаннями, вимоги щодо їх оформлення;

вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради Фонду.

4. Для участі в процедурі обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду документи, визначені частиною другою статті 6 Закону, подаються до Мінкультури шляхом надсилання на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти електронного листа у форматі pdf із накладеним електронним цифровим підписом керівника.

Посилання на документи, що потребують завантаження з інших ресурсів, та файли-архіви до розгляду не приймаються.

5. Часом подання документів вважається час їх фактичного надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні.

Мінкультури підтверджує отримання документів шляхом надсилання електронного листа на адресу, з якої було надіслано документи, протягом трьох робочих днів з дати отримання документів.

Документи, подані пізніше строку, зазначеного в оголошенні, не розглядаються.

6. Мінкультури підтверджує допуск кандидатів до участі у доборі шляхом розміщення на своєму веб-сайті документів та інформації, що подані закладами культури та громадськими об’єднаннями стосовно запропонованих ними кандидатур, протягом семи робочих днів після закінчення строку подання документів.

7. Повідомлення про недопущення кандидата до участі у доборі Мінкультури протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів направляє електронним листом на адресу, з якої було надіслано документи, із зазначенням підстав, передбачених абзацом дванадцятим частини другої статті 6 Закону та пунктом 4 цього Порядку.

8. Під час проведення рейтингового інтернет-голосування будь-які доповнення до оприлюдненої інформації не допускаються.

9. У разі відмови кандидата від участі у доборі його кандидатура знімається з конкурсу на підставі поданої до Мінкультури заяви, складеної у довільній формі.

10. Для розгляду скарг про недопущення кандидата до участі у доборі Мінкультури наказом створює апеляційну комісію у складі трьох осіб, до складу якої входить один представник від Мінкультури та два представники від закладів культури та/або громадських об’єднань (за згодою).

11. Скарга подається шляхом надсилання до Мінкультури електронного листа не пізніше наступного робочого дня після дня отримання закладом культури чи громадським об’єднанням повідомлення про недопущення кандидата до участі у доборі.

Скарги, подані пізніше строку, встановленого цим пунктом, не розглядаються.

12. Формою роботи апеляційної комісії є засідання, яке є правомочним за умови участі в його роботі всього складу апеляційної комісії.

Апеляційна комісія проводить розгляд скарги та голосування за відсутності скаржника.

Апеляційна комісія на підставі всебічного розгляду поданих закладом культури чи громадським об’єднанням документів шляхом відкритого голосування приймає одне з таких рішень:

про відхилення скарги закладу культури чи громадського об’єднання;

про допуск кандидата до участі у доборі.

Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів та оформлюється протоколом, який підписується усіма членами апеляційної комісії.

Скарга залишається без розгляду, якщо до прийняття рішення апеляційною комісією від скаржника надійшла заява про відмову від скарги.

Апеляційна комісія повідомляє Мінкультури та скаржника про прийняте рішення не пізніше наступного робочого дня після дня його прийняття.

13. Мінкультури оголошує про початок реєстрації осіб, уповноважених на голосування з обрання відповідної частини складу Наглядової ради Фонду, шляхом оприлюднення оголошення про початок процедури реєстрації осіб, уповноважених на голосування (далі - оголошення про реєстрацію уповноважених осіб), на своєму офіційному веб-сайті.

В оголошенні про реєстрацію уповноважених осіб зазначаються такі відомості:

строк приймання документів, електронна адреса, на яку подаються документи, номер телефону для довідок;

перелік документів, які подаються закладами культури та громадськими об’єднаннями, вимоги щодо їх оформлення.

14. Заклад культури, громадське об’єднання у сфері культури делегує особу, уповноважену на здійснення голосування (далі - уповноважена особа).

Для участі в рейтинговому інтернет-голосуванні уповноважена особа реєструється шляхом надсилання на адресу електронної пошти, вказану в оголошенні Мінкультури, таких документів:

копії документа, що підтверджує її повноваження на здійснення голосування від закладу культури або громадського об’єднання;

копій витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або витягу із статуту (положення) закладу культури чи громадського об’єднання щодо цілей і завдань його діяльності, що засвідчені в установленому порядку;

згоди уповноваженої особи на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (включно з публікацією їх на офіційному веб-сайті, визначеному Мінкультури для голосування) з її накладеним електронним цифровим підписом;

копії сертифіката відкритого ключа уповноваженої особи (в електронній формі).

Зазначені в абзацах третьому - п’ятому цього пункту документи подаються у форматі pdf. На документи, зазначені у абзацах третьому та четвертому цього пункту, накладається електронний цифровий підпис керівника організації.

Посилання на документи, що потребують завантаження з інших ресурсів, та файли-архіви до розгляду не приймаються.

Достовірність поданих документів та інформації забезпечує заклад культури, громадське об’єднання та уповноважена особа.

15. Часом подання документів вважається час їх фактичного надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні про реєстрацію уповноважених осіб.

Мінкультури підтверджує отримання документів шляхом надсилання електронного листа на адресу, з якої було надіслано документи.

Документи, подані пізніше строку, зазначеного в оголошенні про реєстрацію уповноважених осіб, не розглядаються.

16. Рейтингове інтернет-голосування з обрання до складу Наглядової ради Фонду представників закладів культури та громадських об’єднань проводиться на веб-сайті, визначеному Мінкультури, протягом двох тижнів з дня оприлюднення оголошення про початок голосування.

В оголошенні про початок голосування зазначаються:

термін проведення інтернет-голосування;

процедура проведення інтернет-голосування, визначена цим Порядком;

контактний номер телефону відповідальної особи Мінкультури.

Мінкультури під час проведення рейтингового інтернет-голосування забезпечує:

електронну реєстрацію осіб для участі в голосуванні;

фіксацію дати і часу голосування особи, можливість ознайомлення із зарахуванням власного голосу та загальним перебігом голосування;

захист від автоматичного введення інформації, зокрема голосування без участі уповноваженої особи.

Під час проведення інтернет-голосування формується електронний протокол, в якому відображається перебіг голосування, зокрема персоніфікована інформація щодо голосування уповноважених осіб за кожного з кандидатів до складу Наглядової ради Фонду. Електронний протокол доступний для ознайомлення протягом п’яти робочих днів після завершення голосування на веб-сайті, визначеному для проведення голосування.

17. Уповноважена особа бере участь в рейтинговому інтернет-голосуванні згідно з вимогами абзацу сімнадцятого частини другої статті 6 Закону.

18. Для підбиття підсумків інтернет-голосування Мінкультури наказом створює лічильну комісію у складі трьох осіб, до складу якої входить один представник від Мінкультури та два представники від закладів культури та/або громадських об’єднань (за згодою).

Формою роботи лічильної комісії є засідання, яке є правомочним за умови участі в його роботі всього складу лічильної комісії.

Лічильна комісія протягом 3-7 днів після завершення голосування опрацьовує:

електронний протокол інтернет-голосування;

заяви від кандидатів до складу Наглядової ради Фонду;

заяви від уповноважених осіб.

Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів та оформлюється протоколом, який підписують усі члени лічильної комісії.

Результати проведення рейтингового інтернет-голосування оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Мінкультури та Українського культурного фонду.

19. Обраними до складу Наглядової ради Фонду за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються кандидати, визначені абзацом вісімнадцятим частини другої статті 6 Закону.

20. Жеребкування щодо включення до складу Наглядової ради Фонду кандидатів, які після проведення рейтингового інтернет-голосування набрали однакову кількість голосів і в рейтинговому списку займають другу й третю позиції, проводиться відповідно до Порядку проведення жеребкування щодо включення до складу Наглядової ради Українського культурного фонду кандидатів від закладів культури, громадських об’єднань у сфері культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 12 липня 2017 року № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 950/30818.

21. Рейтингове інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого припинені, проводиться згідно з пунктами 3-18 цього Порядку.

Начальник управління
сценічного і візуального
мистецтваП. Білашвгору