Документ z0607-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.09.2016, підстава - z1204-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 70/434 від 01.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
24 липня 2002 р.
за N 607/6895
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1339/272 ( z1204-16 ) від 12.08.2016 }
Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
повітряним транспортом та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт

Відповідно до статей 8 та 20 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу
Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000 ( 721/2000 )
"Питання Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва", постанов Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2000 року N 573 ( 573-2000-п ) "Про утворення
Державного департаменту авіаційного транспорту" та від 14
листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання послуг з
перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом
( z1010-01 ) та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт ( z1004-01 )
(додається).
2. Головному управлінню контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання Держпідприємництва України
(Апатенко О.В.) та Управлінню міждержавних угод та авіаційних
перевезень Державного департаменту авіаційного транспорту
Міністерства транспорту України (Кочубей М.В.) в установленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Управлінню міждержавних угод та авіаційних перевезень
Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства
транспорту України (Кочубей М.В.) забезпечити публікацію цього
наказу в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та першого
заступника Державного секретаря Міністерства транспорту України
Демиденка А.Ф.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Міністр транспорту України Г.М.Кірпа
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва і
Міністерства транспорту
України
01.07.2002 N 70/434
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 липня 2002 р.
за N 607/6895
ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання послуг з перевезення
пасажирів, вантажів повітряним транспортом ( z1010-01 ) та
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виконання авіаційно-хімічних робіт ( z1004-01 )
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
Указу Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000
( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва", постанови Кабінету
Міністрів України від 29 березня 2000 року N 573 ( 573-2000-п )
"Про утворення Державного департаменту авіаційного транспорту" і
постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N
1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування", спільних наказів Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства
транспорту України від 26.11.2001 N 139/821 ( z1010-01 ) "Про
затвердження Ліцензійних умов на провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
повітряним транспортом" та від 26.11.2001 N 140/825 ( z1004-01 )
"Про затвердження Ліцензійних умов на провадження господарської
діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт", зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 07.12.2001 за N 1010/6201 та
04.12.2001 за N 1004/6195. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі -
ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним
транспортом ( z1010-01 ) та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт
( z1004-01 ) (далі - ліцензійні умови) здійснюють Державний
департамент авіаційного транспорту Міністерства транспорту України
як орган ліцензування та Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва як спеціально
вповноважений орган з питань ліцензування (далі - органи контролю)
у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і
позапланових перевірок.
1. Організація перевірок
1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних
умов проводяться органами контролю згідно з річним планом
перевірок, який затверджується наказом органу контролю. Річні
плани перевірок органу ліцензування надаються до
Держпідприємництва, ураховуючи, що планова перевірка ліцензіата
проводиться не частіше ніж один раз на рік.
1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю
лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви
(повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з
метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов.
1.3. Для проведення перевірки органом контролю видаються
розпорядчий документ про створення комісії, призначення голови та
членів комісії і посвідчення (додаток 1) для проведення перевірки
за підписом керівника органу контролю (його заступника), яке
засвідчується печаткою органу контролю.
1.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень
(додаток 2), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані
та скріплені печаткою.
1.5. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення
планової перевірки письмово або телефонограмою не пізніше ніж за
п'ять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.
1.6. Термін проведення перевірки становить не більше ніж
п'ять робочих днів. У разі великого обсягу робіт, за рішенням
керівника органу контролю, термін перевірки може бути продовжений
до десяти робочих днів.
2. Права комісії
Голова та члени комісії мають право: доступу на територію, повітряне судно, у виробничі та інші
приміщення ліцензіатів для їх обстеження і з'ясування питань,
безпосередньо пов'язаних з перевіркою; ознайомлюватись з необхідними для перевірки документами
(ліцензія, сертифікат експлуатанта та спеціальні експлуатаційні
положення до нього, договори про обов'язкове авіаційне
страхування, документи, що підтверджують сплату страхових
платежів, польотні завдання та інші документи, що підтверджують
додержання ліцензіатом ліцензійних умов); отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів; одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань, що
виникають під час перевірки.
3. Обов'язки комісії
Голова та члени комісії зобов'язані: керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства
України; об'єктивно відображати стан справ щодо додержання
ліцензіатами ліцензійних умов; забезпечувати додержання державної та іншої передбаченої
законодавством таємниці.
4. Відповідальність комісії
Голова та члени комісії несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством за: необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про
діяльність ліцензіата, що перевірявся; приховування актів порушень чи зловживань, допущених
ліцензіатом; інші дії, учинені в процесі перевірки, які порушують чинне
законодавство України.
5. Порядок проведення перевірки
5.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен
пред'явити керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата
(юридичної особи), ліцензіату (фізичній особі - суб'єкту
підприємницької діяльності) посвідчення для перевірки та
документи, які засвідчують особи голови та членів комісії.
5.2. Комісія обов'язково зазначає у Журналі відвідання
ліцензіата (за наявності) строки та мету перевірки, посаду і
прізвище голови комісії. Указані дані засвідчуються підписом
голови комісії.
5.3. При перевірці суб'єкта господарювання щодо відповідності
кваліфікаційним вимогам ліцензіат надає документи, що
підтверджують кваліфікацію керівника експлуатанта, його
заступників, керівних працівників та фахівців підрозділів, що
забезпечують безпеку авіації та якість роботи.
5.4. При перевірці суб'єкта господарювання щодо відповідності
організаційним вимогам ліцензіат надає штатний розпис, що
підтверджує укомплектованість служб фахівцями спеціальної
підготовки відповідно до Правил сертифікації експлуатантів,
затверджених наказом Мінтрансу від 29 05.98 N 204 ( z0552-98 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.09.98 за
N 552/2992.
5.5. При перевірці суб'єкта господарювання щодо відповідності
технологічним вимогам ліцензіат перевіряється на наявність
експертних документів Укравіатрансу, що підтверджують порушення
Керівництва з виконання польотів, Керівництва з питань регулювання
технічного обслуговування, Програми забезпечення безпеки польотів,
Програми з підготовки персоналу, Програми з авіаційної безпеки.
5.6. При перевірці щодо відповідності іншим вимогам у
ліцензіата перевіряються: наявність діючого сертифіката експлуатанта; наявність (відсутність) документів, що підтверджують
порушення умов відповідно до міжурядових угод про повітряне
сполучення; наявність діючої ліцензії та додатків до неї (при потребі); наявність скарг споживачів на сервіс обслуговування пасажирів
під час польоту; польотні документи авіарейсів; наявність документів, що підтверджують авіаційні події
суб'єкта господарювання; наявність документів, страхових компаній, що підтверджують
заборгованість зі сплати страхових платежів, згідно з укладеними
договорами страхування; наявність документів, що підтверджують виконання суб'єктом
господарювання польотів до аеропортів у регіонах, де введені
санкції ООН, у країни та аеропорти, заборонені для польотів
рішеннями Кабінету Міністрів України; наявність документів у ліцензіата, що підтверджують виконання
ним роботи, що стосується забезпечення авіаційної безпеки та
безпеки польотів; наявність письмової інформації компетентних органів щодо
використання повітряних суден суб'єкта господарювання для
перевезення контрабандних вантажів, нелегальних мігрантів; наявність спеціального дозволу (при необхідності) для
перевезення товарів військового спорядження або матеріалів,
призначених для військових потреб, небезпечних вантажів; наявність експертних документів, що підтверджують виконання
суб'єктом господарювання польотів на повітряних суднах із злітною
масою, яка перевищує ту, що вказана в спеціальних експлуатаційних
положеннях до сертифіката експлуатанту; наявність документів, що підтверджують виконання польотів із
зміненою конфігурацією, компоновкою без унесення відповідних змін
до сертифікаційних документів суб'єкта господарювання і погодження
Укравіатрансом; наявність документів, що підтверджують заборгованість
суб'єкта господарювання зі сплати державних зборів до Державного
спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних
організаціях згідно з наданими до Укравіатрансу щомісячних звітів
щодо виконаних перевезень; наявність документів, що підтверджують порушення суб'єктом
господарювання, що виконує авіаційно-хімічні роботи, вимог
"Руководства по авиационно-химическим работам гражданской авиации
СССР", затвердженого Міністром цивільної авіації Б.П.Бугаєвим від
30 грудня 1982 року та введеного в дію 1 серпня 1984 року, Закону
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ).

6. Порядок оформлення результатів перевірки
6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки
додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов. 6.1.1. Акт перевірки складається у двох примірниках під час
проведення перевірки згідно з формою, наведеною у додатку 3: один
примірник акта перевірки видається керівникові (уповноваженому
представнику) ліцензіата (юридичної особі) або ліцензіату
(фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності), який
перевірявся, другий - зберігається в органі контролю, який
здійснив перевірку. 6.1.2. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання
належного йому примірника засвідчують із зазначенням: керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридична
особа), у присутності яких було проведено перевірку, - дати
особистого підпису та печаткою суб'єкта господарювання; ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності) - дати особистого підпису та печаткою (у разі її
наявності). 6.1.3. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки
голова комісії робить відповідний запис в акті про те, що
ліцензіат з актом ознайомлений і від підпису відмовився. Керівник
(уповноважений представник) ліцензіата (юридична особа), ліцензіат
(фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) мають право
дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та
проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта. 6.1.4. Виявлені порушення, зафіксовані в акті перевірки,
мають бути підтверджені посиланнями на конкретні пункти, розділи,
статті чинних нормативно-правових актів. Довільне викладання або
трактування вимог нормативно-правових актів не допускаються. 6.1.5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості та
порушення, які не підтверджені документально.
6.2. У разі виявлення порушень органом контролю не пізніше
десяти робочих днів від дати складення акта перевірки додержання
ліцензіатом ліцензійних умов видають розпорядження про усунення
виявлених порушень ліцензійних умов або орган ліцензування приймає
рішення про анулювання ліцензії.
6.3. У разі усунення виявлених перевіркою порушень
ліцензійних умов протягом десяти робочих днів, якщо це
підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки,
зазначене в п.6.2 розпорядження не видається.
6.4. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним
виявлених порушень ліцензійних умов, зобов'язаний його виконати і
в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі повідомити
про це орган, який видав розпорядження.
6.5. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про
усунення виявлених порушень ліцензійних умов: орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про
усунення виявлених порушень ліцензійних умов, який є підставою для
анулювання ліцензії. Акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених
порушень ліцензійних умов складається за результатами перевірки; Держпідприємництво направляє копію акта про невиконання
розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов до
Укравіатрансу з пропозицією щодо анулювання ліцензії; Укравіатранс на підставі акта про невиконання розпорядження
про усунення порушень ліцензійних умов приймає рішення щодо
анулювання ліцензії.
6.6. Підставами для анулювання ліцензії є: акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов
протягом терміну дії ліцензії; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених
порушень ліцензійних умов; неможливість забезпечення ліцензіатом виконання ліцензійних
умов, установлених для певного виду господарської діяльності; акт про відмову ліцензіата від проведення перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування.
6.7. У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо
проведення перевірки орган контролю в акті перевірки зазначає ці
факти.
6.8. Рішення про анулювання ліцензії приймається
Укравіатрансом протягом десяти робочих днів від дати встановлення
підстав для анулювання ліцензії і вручається (надсилається)
ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання у триденний
термін від дати його прийняття. Рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату з
врученням під особистий підпис або рекомендованим листом.
6.9. Питання про анулювання ліцензії на підставі акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов розглядається Укравіатрансом з
обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представника.
6.10. Укравіатранс повинен мати підтвердження щодо
повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про
анулювання ліцензії.
6.11. У разі неявки ліцензіата або його представників питання
про анулювання ліцензії розглядається без їхньої участі.
6.12. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного
порушення ліцензіатом ліцензійних умов протягом терміну дії
ліцензії розглядається за наявності таких документів: акта перевірки про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних
умов; акта попередньої перевірки про порушення ліцензіатом
ліцензійних умов; розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензіатом
ліцензійних умов; наказів (розпоряджень), на підставі яких здійснювались
перевірки.
6.13. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття.
6.14. Запис про підставу, дату та номер рішення про
анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру
Укравіатрансом не пізніше наступного робочого дня після набрання
чинності рішенням про анулювання ліцензії.
6.15. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про
повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
виявлених порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може
отримати нову ліцензію на право провадження цього виду
господарської діяльності не раніше ніж через рік від дати
прийняття Укравіатрансом рішення про анулювання попередньої
ліцензії.
7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів від дня прийняття
органом контролю рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до
експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з
питань регуляторної політики та підприємництва, дія цього рішення
зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально
вповноваженим органом з питань ліцензування. Експертно-апеляційна рада інформує орган контролю про
отримання такої скарги.
7.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги
ліцензіата є підставою для видання Державним комітетом України з
питань регуляторної політики та підприємництва розпорядження про
усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування,
допущенних органом ліцензування.
7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в
судовому порядку.
Начальник Головного управління контролю
та реформування процедур легалізації суб'єктів
господарювання Держкомпідприємництва України О.П.Апатенко
Начальник управління
міждержавних угод та авіаційних
перевезень Укравіатрансу М.В.Кочубей
Додаток 1
до п.1.3 Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг з
перевезення пасажирів,
вантажів повітряним
транспортом та Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з виконання
авіаційно-хімічних робіт
Герб України
_____________________________________________________________
(назва органу контролю)
ПОСВІДЧЕННЯ
про право перевірки ліцензіата
від "___"_______ 200_ р. N _____
Видане голові комісії _______________________________________
(посада, прізвище та ініціали) та членам комісії ________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали) для проведення перевірки суб'єкта господарювання _________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування та адреса ліцензіата) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, що ліцензується) у строк з "___"_________ 200 __ р. до "___"__________ 200 __ р.
Керівник органу контролю
(його заступник) __________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Строк перевірки продовжено до "___"_________ 200 ___ р.
Керівник органу контролю
(його заступник) __________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Додаток 2
до п.1.4 Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з
надання послуг
з перевезення пасажирів,
вантажів повітряним
транспортом
та Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виконання
авіаційно-хімічних робіт
ЖУРНАЛ
обліку посвідчень про право перевірки
------------------------------------------------------------------ | N | Термін | Назва | Прізвище та | Дата і номер | |посвід- |проведен-|ліцензіата,|ініціали голови | розпорядчого | |чення | ня | який | та членів | документа | | |перевірки| підлягає | комісії | | | | | перевірці | | | |---------+---------+-----------+----------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до п.6.1 Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з надання послуг з
перевезення пасажирів,
вантажів повітряним
транспортом та Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з виконання
авіаційно-хімічних робіт
АКТ ПЕРЕВІРКИ
від "___"____________ 200__ р. N _________________
Підстава _________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада голови та членів комісії)
За участю представника(ів) __________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
з "___"_____________ 200 ___ р. до "___"_______________ 200 ___ р.
у ________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження,
телефон, місце здійснення діяльності) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав, вид
господарської діяльності, який ліцензується)
у присутності представника _______________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада представника суб'єкта
господарської діяльності)
проведено перевірку діяльності суб'єкта господарювання.
Перевіркою встановлено: __________________________________________________________________
(кожне порушення, зафіксоване в акті перевірки, має бути
підкріплене посиланням на відповідний нормативно-правовий акт) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Голова комісії __________________________________
підпис (прізвище, ініціали)
Члени комісії: _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________
З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник (уповноважений представник)
ліцензіата (юридична особа),
ліцензіат (фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності), у
присутності якого проведено перевірку ___________________________
підпис (прізвище, ініціали)вгору