Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Паспорт [...] від 24.03.2016388
Документ z0606-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.09.2019, підстава - z0887-19

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

24.03.2016  № 388


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2016 р.
за № 606/28736

Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 2473 від 17.11.2016
№ 337 від 30.01.2017
№ 1872 від 05.05.2017
№ 3375 від 03.08.2017
№ 3778 від 23.08.2017
№ 5398 від 14.12.2017
№ 372 від 05.02.2018
№ 1508 від 31.05.2018
№ 2359 від 23.08.2018
№ 2677 від 04.10.2018
№ 360 від 14.02.2019
№ 1753 від 11.07.2019}

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 14 частини п’ятої статті 12, частини сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
24.03.2016  № 388
(у редакції рішення
виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
05.05.2017  № 1872)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2016 р.
за № 606/28736

ПОЛОЖЕННЯ
щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон про банки), «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон про систему гарантування), Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893 (далі - Положення № 2), та інших нормативно-правових актів.

2. Метою цього Положення є визначення порядку організації продажу активів (майна), що включені до ліквідаційної маси банку, що ліквідується, у тому числі визначення принципів та критеріїв черговості продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, які застосовуються при формуванні як планів продажу активів (майна) на рівні банків, що ліквідуються, так і пропозицій з продажу окремих активів/пулів активів.

3. Дія цього Положення поширюється на працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), які діють в межах повноважень, передбачених Законом про систему гарантування та/або делегованих Фондом, працівників банків, що ліквідуються, та інших осіб, які беруть участь у процесі ліквідації таких банків на договірних умовах.

4. Продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) який здійснюється Фондом в порядку, визначеному законодавством України, через професійного учасника фондового ринку та згідно з договором, укладеним між Фондом і торговцем цінними паперами.

{Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

5. Продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю чи додатковою відповідальністю, що належать банку, що ліквідується, здійснюється з урахуванням Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

{Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

II. Визначення термінів

1. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в таких значеннях:

внутрішній паспорт активу (майна) - сукупність інформації щодо активів (майна), майнових прав банку, що ліквідується;

гарантійний внесок - визначений рішенням Фонду щодо затвердження умов продажу активу(ів) (майна) вид забезпечення виконання учасником відкритих торгів (аукціону) (потенційним покупцем) взятих на себе зобов’язань у зв’язку з участю в таких торгах, у тому числі з укладання договору купівлі-продажу активу (майна), розрахунків або придбання активів (майна) банку, що ліквідується, та оплати винагороди організатора відкритих торгів (аукціону) шляхом внесення учасниками грошових коштів на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціону) (оператора електронного майданчика) та/або надання електронної банківської гарантії на користь банку, розмір яких розраховується у процентному відношенні, визначеному Фондом, від початкової ціни (ціни реалізації), порядок отримання та повернення яких встановлюється Фондом. Електронна банківська гарантія має бути видана на строк до дати граничного терміну укладення договору, визначеного цим Положенням, але не більше ніж 135 робочих днів;

{Абзац третій пункту 1 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1508 від 31.05.2018; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2677 від 04.10.2018, № 360 від 14.02.2019, № 1753 від 11.07.2019}

електронна торгова система (далі - ЕТС) - сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних;

кімната даних - місце розкриття інформації про актив (майно) банку, що ліквідується, доступ до якого надається потенційному покупцю після підписання договору щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом, у тому числі банківської таємниці та персональних даних (у разі якщо інформація про актив (майно) містить інформацію з обмеженим доступом, банківську таємницю та персональні дані), шляхом розміщення електронної форми документів у визначеній кімнаті на персональному комп’ютері за місцезнаходженням банку або активу (майна) банку (у тому числі його відокремлених підрозділів) або на захищеному веб-сайті;

консолідований продаж - відчуження активів (майна) різних банків, що виводяться з ринку або ліквідуються з інших підстав, визначених Законом про систему гарантування, шляхом централізації (об’єднання) Фондом окремих процедур продажу;

крок аукціону - надбавка (дисконт), на яку в ході відкритих торгів здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни оголошеного до продажу лота;

лот - одиниця активів банку (кількох банків), що виставляється для продажу на аукціоні;

малий комітет з управління активами (далі - МКУА) - комітет, створений на базі діючої організаційної структури банку, що ліквідується, однією із функцій якого є надання необхідної інформації щодо активів (майна) такого банку для прийняття рішень стосовно їх продажу;

малоцінні та швидкозношувані предмети (далі - МШП) - активи, які підприємство очікує використовувати менше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року);

оголошення щодо продажу активів (майна) - стисла інформація, що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) та посилання на ці документи, розміщена у друкованих засобах масової інформації, з посиланням на інформацію на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, що ліквідується;

оголошення щодо продажу активів (майна) безпосередньо юридичній чи фізичній особі - стисла інформація, що містить дані про активи (майно), та посилання на повний перелік таких активів (майна), розміщена у друкованих засобах масової інформації з посиланням на повну інформацію на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, що ліквідується;

організатор відкритих торгів (аукціонів) - юридична особа, яка відповідно до установчих документів має право проводити діяльність з організації торгів, та/або юридична особа, що володіє електронним майданчиком (оператор електронного майданчика);

основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство/установа утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік);

оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних у випадках, передбачених Законом про систему гарантування та цим Положенням;

{Абзац п’ятнадцятий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

паспорт відкритих торгів (аукціону) - сукупність інформації щодо проведення відкритих торгів (аукціонів), їх умов, організатора відкритих торгів (аукціонів) тощо;

початкова ціна - ціна активу (майна) на перших відкритих торгах (аукціоні), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна);

передпродажна перевірка - сукупність заходів, які здійснюються потенційним покупцем (з можливим залученням третіх осіб) для формування цінової пропозиції та участі у відкритих торгах (аукціоні);

підготовка до реалізації активів (майна) - заходи з підготовки до продажу активів (майна) банку (кількох банків), які здійснює Фонд або банк, що ліквідується, стосовно активів (майна) банку (кількох банків) з можливим залученням третіх осіб;

план продажу активів (майна) - інформація щодо сукупності активів (майна) банку для продажу, розподілена в часі та сформована на підставі даних складу ліквідаційної маси, затвердженої Фондом;

потенційний покупець - фізична або юридична особа, яка має намір придбати актив (майно) банку та може набути такий актив (майно) у власність чи на підставі іншого речового права;

права вимоги - права вимоги боргу за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язання таких вимог;

пропозиція щодо реалізації активів (майна) банку - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, яка складається з внутрішнього паспорта активу (майна), публічного паспорта активу (майна) і пропозиції щодо початкової ціни / ціни реалізації та формується МКУА (залежно від категорії активу (майна) банку);

{Абзац двадцять третій пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019, № 1753 від 11.07.2019}

пропозиція щодо реалізації активів (майна) банку безпосередньо юридичній чи фізичній особі - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, у вигляді переліку, який формується МКУА;

публічний паспорт активу (майна) - сукупність інформації щодо активів (майна) банку, що ліквідується, яка оприлюднюється з метою залучення якомога більшої кількості потенційних покупців з урахуванням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Закону України «Про захист персональних даних»;

{Абзац двадцять п’ятий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1508 від 31.05.2018}

пул активів (майна) - сукупність активів (майна), що об’єднані за певними ознаками;

розкриття інформації - надання інформації потенційним покупцям щодо активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом оприлюднення стислого опису майна у вигляді публічного паспорта активу (майна) та паспорта відкритих торгів (аукціону) на офіційному веб-сайті Фонду, веб-сайтах банків та в друкованих засобах масової інформації. На етапі передпродажної перевірки - шляхом надання інформації про актив (майно) у кімнаті даних;

розкриття інформації щодо реалізації активів (майна) банку безпосередньо юридичній чи фізичній особі - надання інформації потенційним покупцям щодо активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом оприлюднення стислого опису активів (майна) у вигляді переліку на веб-сайтах Фонду, банків та в друкованих засобах масової інформації;

уповноважений структурний підрозділ Фонду - структурний підрозділ Фонду, до повноважень якого належить організація продажу активів (майна) банків, що ліквідуються;

ціна продажу - фактична сума грошей, за яку актив(и) (майно) банку(ів), що ліквідується (ліквідуються), було реалізовано (продано);

{Абзац тридцять перший пункту 1 розділу ІІ виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

ціна реалізації - вартість активу (майна) на повторних відкритих торгах (аукціоні), відображена у затверджених Фондом пропозиціях щодо реалізації активів (майна) банку.

{Абзац тридцять перший пункту 1 розділу ІІ в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві України.

III. Порядок підготовки до реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються

1. Порядок підготовки до продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, включає проведення інвентаризації активів (майна), здійснення оцінки активів (майна), формування ліквідаційної маси, розробку плану продажу активів (майна).

2. Результати інвентаризації, формування ліквідаційної маси та плану продажу активів (майна) затверджуються Фондом.

3. Граничний строк виставлення на продаж всіх активів (майна) банку, що ліквідується, не може перевищувати строку ліквідації такого банку та починається з дати затвердження Фондом результатів формування ліквідаційної маси відповідного банку, що має бути відображено в плані продажу активів (майна), який підлягає затвердженню Фондом одночасно із результатами формування ліквідаційної маси та складається за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

4. Фонд або уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку (у разі делегування їй відповідних повноважень Фондом) складає дворічний план продажу активів (майна), до якого входять два річні плани продажу активів (майна), кожен з яких складається з чотирьох квартальних планів продажу активів (майна).

5. З метою запобігання значному зниженню очікуваних надходжень від реалізації активів (майна) у разі, якщо чиста приведена вартість (NPV) очікуваних платежів за зобов’язаннями за кредитом менша ціни можливого продажу, збільшенню ризиків втрати чи пошкодження активів (майна) ініціатор продажу, керуючись частиною четвертою статті 51 Закону про систему гарантування, надає обґрунтування відхилення від черговості продажів.

6. Уповноважений структурний підрозділ Фонду наділяється повноваженнями щодо формування та контролю за реалізацією політики продажу всіх категорій активів (у тому числі визначення пріоритетності, часу та способу продажу), визначеної цим Положенням.

7. З метою підвищення ефективності продажу активи (майно) можуть бути об’єднані в пули, загальні принципи формування яких включають, але не виключно, такі ознаки:

спільний предмет забезпечення (застава, іпотека тощо);

пов’язані особи (у тому числі група пов’язаних контрагентів, яка визначається згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032);

спільна ознака (розмір активу, перебування на балансі однієї юридичної особи, галузь діяльності, фінансова група, банківський продукт, валюта видачі, період видачі, строк прострочення, перебування у заставі Національного банку України, етап претензійно-позовної роботи, мораторій на реалізацію предмета застави, ознаки шахрайства, стадія ліквідації тощо). Першочергово застосовується для активів із балансовою вартістю до 3 млн грн.

IV. Порядок формування та погодження пропозицій з продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

1. МКУА подає план продажу активів (майна) уповноваженому структурному підрозділу Фонду перед затвердженням Фондом. Разом з планом продажу активів (майна) МКУА подає перелік активів (майна) банку, що не підлягають продажу.

МКУА також формує та затверджує протоколом пропозицію щодо кожного активу (майна), лота або пулу відповідно до плану продажу активів (майна) банку.

Пропозиції формуються відповідно до планів продажу активів (майна), затверджуються протоколом МКУА та передаються до Фонду.

МКУА подає уповноваженому структурному підрозділу Фонду пропозиції щодо кожного активу (майна), лота або пулу активів (майна), а уповноважений структурний підрозділ формує висновки щодо кожного активу (майна), лота або пулу.

Зміни до пропозицій готуються у вигляді окремого протоколу МКУА та погоджуються у порядку, визначеному цим пунктом.

2. Визначення черговості продажу активів (майна) банку, що ліквідується, при формуванні плану продажу активів (майна) базується на таких принципах:

активи (майно) з найвищою прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реалізації (крім кредитів, строк прострочення платежів за основною сумою боргу та/або процентами за якими не перевищує 90 календарних днів, та ліквідних цінних паперів);

максимізація чистої приведеної вартості (NPV) портфеля активів (майна) банку, що ліквідується, в цілому із концентрацією на найбільших активах (майні), зменшення вартості яких може призвести до значної втрати вартості портфеля протягом строку ліквідації банку;

наявність ринкового попиту на активи/групи активів (майна);

мінімізація витрат на супроводження активів (майна) (першочерговий продаж активів (майна), витрати на супроводження яких не будуть компенсовані або складатимуть більше 10 % балансової вартості активу (майна) станом на перше число місяця, в якому прийнято рішення МКУА щодо реалізації такого активу (майна), порівняно з очікуваними надходженнями від їх продажу);

вивільнення ресурсів на супроводження більш перспективних активів (майна);

зниження загального обсягу активів (майна) у найкоротший строк за рахунок продажу та погашення.

3. При плануванні продажів активів (майна) Фонд та уповноважені особи Фонду також враховують наявні ризики, внутрішні та зовнішні обмеження продажу, зокрема:

ризик значного зменшення вартості активів (майна) через погіршення платіжної дисципліни позичальників, втрату/пошкодження/псування предметів забезпечення за кредитами тощо;

необхідність покриття поточних витрат Фонду та/або банку, що ліквідується, та забезпечення надходжень від виконання планів продажів в структурі загального потоку надходжень (у тому числі шляхом утримання кредитів з високою ймовірністю повного погашення в короткостроковому періоді, надання майна в оренду тощо);

підвищений ризик втрати ділової репутації (репутаційний ризик), який виникає при продажу чутливих активів (майна) (кредитів пов’язаних з банком осіб, підприємств державної, комунальної та іншої форми власності, активів (майна), балансова вартість яких дорівнює або перевищує 100 млн грн, тощо);

етап претензійно-позовної роботи;

технічні можливості учасників процесу реалізації (продажу) активів (майна) на відкритих торгах (аукціонах) для організації та здійснення процесу продажу активів (майна) з дотриманням нормативно-правових актів та внутрішніх процедур і регламентів;

стадія процесу ліквідації (обмеження строків завершення ліквідації);

мораторій (зупинення) або інші законодавчі обмеження щодо продажу, обмеження обігу активів (майна) згідно із законодавством України;

необхідність отримання додаткового погодження (згоди), у тому числі від заставодержателя (іпотекодержателя);

обмеження щодо продажу земельних ділянок через електронні торги;

відсутність документів щодо активів (майна);

обмежені строки експозиції активів (майна), встановлені цим Положенням;

правовий статус активів (майна), розташованих на тимчасово окупованій території України, лінії зіткнення/розмежування, в зоні безпеки, прилеглій до району бойових дій, або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

{Абзац тринадцятий пункту 3 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2359 від 23.08.2018}

4. Відповідно до пунктів 2, 3 цього розділу та з метою встановлення порядку формування планів продажів активів (майна) визначаються три черги продажу.

До I черги продажу належать активи (майно), які характеризуються:

найвищою прогнозованою вартістю/потенційними надходженнями від реалізації (крім кредитів, строк прострочення платежів за основною сумою боргу та/або процентами за якими не перевищує 90 календарних днів, та ліквідних цінних паперів);

високим ризиком значного зменшення ринкової вартості/відшкодування;

значними витратами на супроводження/зберігання активів (майна);

високою ліквідністю (наявність великої кількості аналогічних договорів купівлі-продажу такої категорії активів на ринку) та/або можливістю формування пулів в межах активів (майна) одного банку, що ліквідується.

До II черги продажу належать активи (майно), які характеризуються:

більшою складністю продажу та/або нижчою ліквідністю активів (великі розміри активу (майна), нестандартні характеристики, складна структура забезпечення, відсутність активного попиту на ринку тощо);

необхідністю проведення поглибленого аналізу та/або передпродажної підготовки для прийняття рішення (чутливі активи, кредити у стратегічному дефолті тощо). Ознаками стратегічного дефолту, які свідчать про очевидну спроможність позичальника обслуговувати свій кредит, зокрема, є: позичальник припинив обслуговування кредиту за 20-40 днів до дати запровадження тимчасової адміністрації; позичальник веде активну судову роботу проти банку; позичальник звертався щодо викупу або погашення кредиту з дисконтом; позичальник припинив діяльність після запровадження тимчасової адміністрації шляхом ліквідації або санації/банкрутства;

можливістю формування пулів активів (майна) різних банків.

До III черги продажу належать активи (майно):

від яких Фонд очікує надходження стабільного грошового потоку на період здійснення ліквідації банку та які можуть бути використані на покриття поточних витрат банку (кредити, за якими очікується повне погашення в короткостроковій перспективі або кредитна заборгованість за якими реструктуризована відповідно до нормативно-правових актів Фонду, майно, що є джерелом надходжень від оренди, тощо);

{Абзац дванадцятий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 372 від 05.02.2018}

з низькою/відсутньою ймовірністю отримання відшкодування/надходжень;

активи (майно), розташовані на тимчасово окупованій території України, лінії зіткнення/розмежування, в зоні безпеки, прилеглій до району бойових дій, або в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

{Абзац чотирнадцятий пункту 4 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2359 від 23.08.2018}

щодо яких існують обмеження для продажу/обороту;

щодо видачі яких існують відкриті кримінальні провадження та відсутнє ліквідне забезпечення (у тому числі іпотека тощо);

що не були віднесені до I та II черг.

Черговість продажу активів (майна) наведена у додатках 2-6 до цього Положення.

5. Позачергово здійснюється продаж активу (майна), що згідно з вимогами законодавства реалізується шляхом продажу безпосередньо юридичним або фізичним особам відповідно до частини тринадцятої статті 51 Закону про систему гарантування.

{Пункт 5 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

6. Особливості порядку формування та погодження пропозицій щодо реалізації активів (майна) банку безпосередньо юридичній або фізичній особі:

1) МКУА формує пропозицію щодо реалізації активів (майна) банку безпосередньо юридичній або фізичній особі, а також через організацію роздрібної торгівлі на комісійних умовах:

основних засобів, оціночна вартість кожного активу (майна) з яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на день продажу;

МШП, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат на день продажу, без проведення незалежної оцінки;

2) пропозиції формуються відповідно до планів продажу активів (майна), затверджуються протоколом МКУА, додатком до якого є перелік активів (майна), що має містити найменування банку, назву активу (майна), рік виготовлення активу (майна), вартість активу (майна) (у тому числі балансову, оціночну), та передаються до Фонду;

3) МКУА подає уповноваженому структурному підрозділу Фонду пропозиції щодо реалізації майна банку безпосередньо юридичній або фізичній особі, а уповноважений структурний підрозділ формує висновки;

4) зміни до пропозиції щодо реалізації активу (майна) банку безпосередньо юридичній або фізичній особі готуються у вигляді окремого протоколу МКУА у порядку, визначному цим пунктом.

Уповноважений структурний підрозділ Фонду може доручити МКУА підготувати пропозиції щодо реалізації активу (майна) банку безпосередньо юридичній або фізичній особі.

7. Уповноважений структурний підрозділ Фонду може доручити МКУА підготувати пропозиції щодо реалізації активів (майна) банку.

{Пункт 7 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

8. Уповноважений структурний підрозділ Фонду здійснює контроль в межах компетенції за виконанням прийнятих згідно з чинним законодавством України рішень Фонду щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

{Пункт 8 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

9. Фонд укладає договір з організатором відкритих торгів (аукціону), вимоги до змісту якого встановлені Фондом, згідно з рішенням Фонду про затвердження порядку та умов продажу активу(ів) (майна).

V. Порядок розкриття інформації про активи (майно) банків, що ліквідуються

1. Публічні паспорти активів (майна) та паспорти відкритих торгів (аукціонів) оприлюднюються на веб-сайті відповідного банку, що ліквідується, та офіційному веб-сайті Фонду за формою та структурою інформації, що визначені у додатках 7-16 до цього Положення, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду або колегіального органу Фонду з питань консолідації та продажу активів (у разі делегування йому відповідних повноважень) про затвердження умов продажу активів (майна) такого банку згідно з чинним законодавством України.

{Абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення банком, що ліквідується, на своєму веб-сайті і Фондом на своєму офіційному веб-сайті публічних паспортів активів (майна) та паспорта відкритих торгів (аукціонів) Фонд розміщує оголошення щодо продажу активів (майна) в друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду.

Період між датою оприлюднення на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і датою проведення відкритих торгів (аукціону) (строк експозиції) не може бути меншим семи робочих днів.

Потенційний покупець одночасно подає до Фонду та до банку, що ліквідується, у тому числі засобами електронного зв’язку, заявку про зацікавленість у придбанні активу(ів) (майна).

2. Протягом п’яти робочих днів з дати отримання заявки про зацікавленість у придбанні активу(ів) (майна), але не пізніше дня, що передує дню проведення відкритих торгів (аукціону), банк укладає з таким потенційним покупцем договір щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом, у тому числі банківської таємниці та персональних даних.

Після цього банк надає потенційному покупцю проект договору купівлі-продажу активів (майна) та забезпечує можливість ознайомлення з документами щодо активу(ів) (майна) на період до дати проведення відкритих торгів (аукціону) у кімнаті даних у робочий час упродовж робочого тижня, а також щодо активів (майна), визначених Фондом, на спеціальному захищеному веб-сайті, доступ до якого забезпечується Фондом цілодобово.

{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

3. {Абзац перший пункту 3 розділу V виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

Не менше ніж за три робочих дні до кожних повторних відкритих торгів (аукціону) по лоту Фонд оновлює паспорт відкритих торгів (аукціону). Фонд та банк, що ліквідується, оприлюднюють оновлений паспорт відкритих торгів (аукціону) на своїх веб-сайтах без оприлюднення оголошення щодо продажу активів (майна) в друкованих засобах масової інформації.

4. За результатами відкритих торгів (аукціону) Фонд на своєму офіційному веб-сайті та веб-сайті банку, що ліквідується, не пізніше трьох робочих днів після повного розрахунку покупця або скасування/визнання такими, що не відбулись, відкритих торгів (аукціону), оприлюднює ціну продажу або інформацію, що відкриті торги (аукціон) скасовані/визнані такими, що не відбулися.

5. У разі продажу активів (майна) безпосередньо юридичній або фізичній особі банк і Фонд протягом п’яти робочих днів після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду або колегіального органу Фонду з питань консолідації та продажу активів (у разі делегування йому відповідних повноважень згідно з чинним законодавством України) щодо затвердження умов продажу активів (майна) безпосередньо юридичній або фізичній особі оприлюднюють на своїх веб-сайтах перелік активів (майна), що має містити найменування банку, назву активу (майна), рік виготовлення активу (майна), вартість активу (майна) (у тому числі балансову, оціночну).

{Абзац перший пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

Період між датою оприлюднення на веб-сайтах банку та Фонду переліку активів (майна) і датою початку продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі (строк експозиції) не може бути меншим 10 робочих днів.

Оголошення, яке розміщується на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду, має містити:

назву, опис, затверджену початкову ціну активу (майна) та іншу інформацію про такий актив (майно);

місце проведення продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі;

час та місце особистого ознайомлення з активом (майном);

місцезнаходження, номер телефону, час роботи відповідальної особи банку за продаж активу (майна) або організації роздрібної торгівлі.

Банк не пізніше п’яти робочих днів після розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Фонду розміщує оголошення про продаж активу (майна) безпосередньо юридичній або фізичній особі у друкованих засобах масової інформації, визначених Фондом згідно з чинним законодавством України.

{Абзац восьмий пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

Таке оголошення має містити найменування банку, місце проведення безпосереднього продажу юридичній або фізичній особі активу(ів) (майна) банку, посилання на відповідне оголошення на офіційному веб-сайті Фонду.

Банк забезпечує можливість ознайомлення з активом (майном) банку, що підлягає продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі, для всіх потенційних покупців згідно з наданими заявками.

Банк не рідше одного разу на місяць оновлює інформацію щодо активу (майна) банку, що підлягає реалізації шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі, на веб-сайті банку, а також надсилає до Фонду електронною поштою посилання на таку інформацію, розміщену на веб-сайті банку.

VI. Умови та порядок проведення відкритих торгів (аукціону)

1. На відкритих торгах (аукціоні) можуть продаватися такі види активів (майна) банку, що ліквідується:

основні засоби;

майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу;

майно банку, щодо обороту якого встановлено обмеження;

дебіторська заборгованість;

права вимоги.

Інші види активів (майна) можуть продаватися у спосіб, визначений законодавством.

2. Продаж активів (майна) банку, що ліквідується, на відкритих торгах (аукціоні) може проводитися в електронній формі, у тому числі через ЕТС.

3. Початкова ціна активів (майна) банку, що ліквідується, не повинна бути нижчою за оціночну вартість, визначену незалежним суб’єктом оціночної діяльності на дату формування ліквідаційної маси, або на останню дату оцінки активів (майна).

Уповноважений структурний підрозділ Фонду може ініціювати проведення повторної оцінки активів (майна) банку, що ліквідується, у рамках передпродажної підготовки.

VII. Порядок продажу активів (майна) банку на відкритих торгах (аукціоні)

1. Проведення відкритих (торгів) аукціону здійснюється на підставі договору, укладеного між організатором відкритих торгів (аукціону) та Фондом.

{Пункт 1 розділу VII в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

{Пункт 2 розділу VII виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

2. Для участі у відкритих торгах (аукціоні) потенційний покупець має внести організатора відкритих торгів (аукціону) грошові кошти, розмір яких встановлюється Фондом, та/або надати електронну банківську гарантію, яка передбачає строк для оплати вимоги не більше трьох робочих днів і бенефіціарами за якою є банк (кілька банків), майно (активи) якого (яких) виставляється для продажу, у розмірі грошового забезпечення (покриття) за мінусом винагороди організатора відкритих торгів (аукціону).

{Абзац перший пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

Після виконання переможцем відкритих торгів (аукціону) зобов’язань з повного розрахунку за відповідні активи (майно) та укладання відповідного(их) договору(ів) у встановлені Фондом строки:

{Абзац другий пункту 2 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

у разі надання гарантійного внеску у вигляді грошових коштів, внесених на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціону), - кошти повертаються організатором відкритих торгів (аукціону) переможцю за вирахуванням встановленої Фондом винагороди організатора відкритих торгів (аукціону), але не раніше отримання підтвердження від банку(ів), що ліквідується(ються), про укладення договору(ів) та повний розрахунок за відповідні активи (майно) з боку такого переможця;

у разі надання електронної банківської гарантії - така гарантія припиняється.

У разі невиконання переможцем відкритих торгів (аукціону) зобов’язань з повного розрахунку за відповідні активи (майно) та укладання відповідного(их) договору(ів) у встановлені Фондом строки банк-гарант за вимогою банку(ів), активи (майно) якого(их) виставлялися для продажу, та відповідно до умов наданої електронної банківської гарантії сплачує кошти такому (таким) банку(ам).

{Абзац п'ятий пункту 2 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

Гарантійний внесок (крім електронної банківської гарантії) повертається іншим учасникам відкритих торгів (аукціону), які не були визнані переможцями.

{Пункт розділу VII в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1508 від 31.05.2018}

3. Банк укладає договір купівлі-продажу активу (майна) протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу відкритих торгів (аукціону) з можливістю продовження такого строку за рішенням Фонду у разі отримання Фондом обґрунтованого подання від банку та надходження на рахунок такого банку до кінця вісімнадцятого робочого дня з дати формування протоколу від переможця відкритих торгів (аукціону) повної оплати коштів за лот (загальний строк не може перевищувати 132 робочих днів та не може закінчуватися пізніше завершення строку ліквідації банку), забезпечує проведення розрахунків відповідно до нього та протягом наступного робочого дня після дня проведення розрахунків інформує про завершення розрахунків уповноважений структурний підрозділ Фонду.

{Абзац перший пункту 3 розділу VII в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

У разі продажу цінних паперів, реалізація яких передбачає необхідність дотримання переважного права на їх придбання, строк укладення відповідного договору купівлі-продажу продовжується відповідно до абзацу першого цього пункту. Якщо жодна з осіб, яким належить переважне право на придбання таких цінних паперів, не скористалася своїм переважним правом, укладається відповідний договір купівлі-продажу з переможцем відкритих торгів (аукціону). У разі своєчасного повідомлення банку особою, якій належить переважне право на придбання цінних паперів, про намір скористатися своїм переважним правом продаж таких цінних паперів здійснюється цій особі за ціною, що склалася на відкритих торгах (аукціоні). При цьому відкриті торги (аукціон) визнаються такими, що не відбулися.

{Пункт 3 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

{Пункт розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3375 від 03.08.2017; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5398 від 14.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

4. У разі відмови переможця відкритих торгів (аукціону) від укладання договору купівлі-продажу активу (майна), розрахунків або придбання активів (майна) банку, що ліквідується, кошти, що надійшли як забезпечення виконання зобов’язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця), перераховуються такому банку.

{Абзац перший пункту розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1508 від 31.05.2018, № 1753 від 11.07.2019}

У разі встановлення, що переможець відкритих торгів (аукціону) з продажу прав вимоги або за договором забезпечення виконання зобов’язання є боржником та/або поручителем за такими договорами, уповноважена особа Фонду інформує про це Фонд і результати відкритих торгів (аукціону) скасовуються. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання зобов’язань учасника відкритих торгів (аукціону) (потенційного покупця), перераховуються банку(ам), активи (майно) якого(их) виставлялися для продажу.

{Абзац другий пункту розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1508 від 31.05.2018}

5. У разі скасування відкритих торгів (аукціону) або визнання їх такими, що не відбулися, гарантійні внески повертаються протягом трьох робочих днів їх учасникам, крім учасників-переможців, які порушили взяті на себе зобов’язання з повного розрахунку за відповідні активи (майно) та укладання відповідного(их) договору(ів) у встановлені Фондом строки.

{Пункт 5 розділу VII в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1753 від 11.07.2019}

6. Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритих торгів (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця (учасника).

Зняття лотів з продажу на відкритих торгах (аукціоні), скасування відкритих торгів (аукціонів) може здійснюватися виключно на підставі відповідного рішення виконавчої дирекції Фонду.

Виконавча дирекція Фонду має право в будь-який момент, у тому числі під час проведення відкритих торгів (аукціону), припинити продаж активу (майна) та зняти відповідний лот з продажу на відкритих торгах (аукціоні). У разі прийняття такого рішення уповноважена особа Фонду надає організатору відкритих торгів (аукціону) письмове повідомлення про зняття лота з продажу і відкриті торги (аукціон) скасовуються.

{Абзац третій пункту 6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

У разі зміни на будь якому етапі організації або проведення процедури реалізації активів (майна) до моменту підписання договору купівлі-продажу активу (майна) його суттєвих характеристик, у тому числі погашення позичальником 20 % і більше від заборгованості за кредитним договором, виведення майна із застави банку, реструктуризація кредитної заборгованості відповідно до нормативно-правових актів Фонду, наявність судових рішень та інших факторів, які можуть вплинути на ціну продажу такого активу (майна), тощо, уповноважена особа Фонду інформує про це Фонд для розгляду питання щодо скасування відповідних відкритих торгів (аукціону) або продовження їх проведення з інформуванням про зміну суттєвих характеристик активу (майна) на сайті банку(ів) та веб-сайті Фонду, а також організатора відкритих торгів (аукціону) до дати проведення відкритих торгів (аукціону).

{Абзац четвертий пункту розділу VII із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 372 від 05.02.2018, № 2359 від 23.08.2018 - зміна застосовується до процедури продажу активів (майна) банку на відкритих торгах (аукціоні), розпочатої після набрання чинності Рішенням; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 360 від 14.02.2019}

Якщо при реалізації на відкритих торгах (аукціоні) пулу активів (майна) на будь-якому етапі організації та проведення процедури реалізації такого пулу активів (майна) до моменту укладення договору купівлі-продажу відбувається зміна суттєвих характеристик пулу активів (майна), крім змін, що викликані курсовими різницями та/або нарахуванням процентів за зобов’язаннями, і балансова вартість активів (майна), що входять до пулу активів (майна) та щодо яких відбулись такі зміни, відображена у рішенні Фонду, яким затверджено умови продажу пулу активів (майна):вгору