Документ z0605-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.08.2017, підстава - z0929-17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2016  № 343


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2016 р.
за № 605/28735

Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 949 від 03.07.2017}

Відповідно до підпунктів 61, 63 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю (далі – Порядок), що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів державної форми власності, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, іншим центральним органам виконавчої влади, до 15 жовтня кожного року подавати Міністерству освіти і науки України списки випускників, яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога.

3. Керівникам вищих навчальних закладів комунальної форми власності до 15 жовтня кожного року подавати управлінням (департаментам) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням) списки випускників, яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога.

4. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.):

1) щороку опрацьовувати пропозиції, подані вищими навчальними закладами, відповідно до норм, визначених у пункті 1 Порядку;

2) щороку готувати наказ щодо кількості одержувачів одноразової адресної грошової допомоги у вищих навчальних закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади.

5. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.):

1) щороку розподіляти (перерозподіляти) бюджетні призначення в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України для виплати одноразової адресної грошової допомоги, відповідно до наказу щодо кількості одержувачів одноразової адресної грошової допомоги у вищих навчальних закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади;

2) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Р.П. КачурО. МірошниченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
28.03.2016  № 343


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2016 р.
за № 605/28735

ПОРЯДОК
надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, (далі - допомога) випускникам вищих навчальних закладів денної форми навчання (далі - випускники), які навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою (далі – договір).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 949 від 03.07.2017 - застосовується з 01 січня 2017 року}

2. Кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки України на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади.

3. Кількість випускників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється управліннями (департаментами) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням) на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами комунальної форми власності.

4. Після опрацювання списків випускників, поданих вищими навчальними закладами, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, а також іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 цього Порядку, Міністерство освіти і науки України затверджує кількість одержувачів допомоги у вищих навчальних закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, та розподіляє (перерозподіляє) бюджетні призначення в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті для виплати допомоги, між вищими навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України, іншим центральним органам виконавчої влади.

Департаменти (управління) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації після опрацювання списків випускників, поданих підпорядкованими вищими навчальними закладами, на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 цього Порядку, затверджують кількість одержувачів допомоги у вищих навчальних закладах та в межах коштів, передбачених у місцевих бюджетах на виплату допомоги, розподіляють бюджетні призначення між комунальними вищими навчальними закладами за підпорядкуванням.

5. Вищий навчальний заклад щороку до 01 серпня інформує випускників навчального закладу про необхідність подання ними документів для отримання одноразової грошової допомоги.

Вищий навчальний заклад на підставі доведеної вищестоящим органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, кількості одержувачів допомоги та документів (заяви про надання допомоги, копії трудової книжки (за наявності), копії договору про роботу на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі), що подаються випускниками щороку до 10 жовтня, здійснює виплату допомоги до кінця поточного року.

6. Випускники, які працевлаштовані в навчально-виховних комплексах «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», окрім документів, визначених у пункті 5 цього Порядку, подають довідку з цього навчального закладу, яка підтверджує інформацію про те, що вони працюють в шкільному підрозділі цього навчального закладу.

7. У разі відмови випускника приступити до роботи відповідно до укладеного договору про роботу на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі одержувач допомоги зобов’язаний повернути суму фактично одержаної допомоги у вищий навчальний заклад, який здійснював її виплату.

Вищий навчальний заклад зобов’язаний повернути зазначені кошти до державного (відповідного місцевого) бюджету.

8. У разі зміни місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або професійно-технічному навчальному закладі одержувач допомоги зобов’язаний протягом 30 днів з дня виникнення таких змін переукласти договір за новим місцем роботи відповідно до норм, визначених у пункті 1 цього Порядку.

9. До 15 лютого наступного за звітним року вищі навчальні заклади, які виплачували допомогу, звітують перед органом вищого рівня щодо кількості випускників, яким здійснена виплата допомоги у попередньому році, та щодо обсягів цієї допомоги.

10. До 25 березня наступного за звітним року Міністерство освіти і науки України та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, управління (департаменти) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київська міська державна адміністрація інформують Міністерство фінансів України щодо кількості випускників, яким виплачено допомогу у попередньому році, та щодо обсягів цієї допомоги.

Директор департаменту
вищої освіти


О.І. Шаров

Директор департаменту
економіки та фінансування


С.В. Даниленковгору