Документ z0604-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.10.2001, підстава - z0879-01

                                                          
ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 43 від 29.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 вересня 1998 р.
vd980729 vn43 за N 604/3044
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомархіву
N 71 ( z0879-01 ) від 21.09.2001 )
Про затвердження Прейскуранта на роботи та послуги,
що виконуються на договірних засадах державними
архівними установами щодо забезпечення фізичної
схоронності документів з паперовою основою, а також
на обслуговування користувачів документів

Відповідно до пункту 3 Положення про Головне архівне
управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. N 853
( 853-95-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Прейскурант на роботи та послуги, що
виконуються на договірних засадах державними архівними установами
щодо забезпечення фізичної схоронності документів з паперовою
основою, а також на обслуговування користувачів документів
(додається). 2. Скасувати наказ Головархіву України від 18 листопада
1993 р. N 53 "Про затвердження Прейскуранта на роботи та послуги,
що виконуються лабораторіями мікрофотокопіювання і реставрації
документів державних архівів на договірних засадах". 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на помічника
начальника Головного управління з правових питань Г.І.Бєлоусову.
Заступник начальника
Головного управління В.С.Лозицький
Затверджено
наказ Головного архівного
управління при Кабінеті
Міністрів України
29.07.98 N 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 вересня 1998 р.
за N 604/3044

Прейскурант
на роботи та послуги, що виконуються на договірних засадах
державними архівними установами щодо забезпечення фізичної
схоронності документів з паперовою основою, а також на
обслуговування користувачів документів
1. Загальні положення
1.1. Прейскурант розроблено згідно з Положенням про Головне
архівне управління при Кабінеті Міністрів України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. N 853
( 853-95-п ); постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
1996 р. N 834 ( 834-96-п ) "Про підвищення заробітної плати
працівників бюджетних установ і організацій"; постановою Кабінету
Міністрів України від 2 грудня 1996 р. N 1458 ( 1458-96-п ) "Про
нову редакцію додатків до постанови Кабінету Міністрів України від
29 травня 1996 р. N 565"; постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 639 ( 639-98-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися державними архівними
установами". 1.2. Прейскурант застосовується Центральною лабораторією
мікрофотокопіювання і реставрації документів ЦДА України,
державними архівами при розрахунках із замовниками, що не входять
у систему Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів
України. 1.3. У Прейскуранті враховано вартість трудовитрат на
виконання усього комплексу технологічних процесів і операцій,
основних, підготовчих і допоміжних робіт, потрібних для виконання
зазначених у Прейскуранті видів робіт та послуг, а також розмір
податків та зборів, які згідно з постановою Верховної Ради України
від 12 липня 1996 р. N 327/96-ВР "Про структуру бюджетної
класифікації України" повинні сплачувати державні архівні
установи. Вартість матеріалів (фотоплівки, паперу, картону, шпагату,
хімреактивів, клею тощо), накладні видатки, а також амортизаційні,
поштові, транспортні витрати в Прейскуранті не враховані. Загальна
ціна робіт і послуг визначається виконавцями, виходячи з валових
витрат установи. При визначенні цін на роботи та послуги слід також,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня
1998 р. N 663 ( 663-98-п ) "Про затвердження Порядку проведення
індексації грошових доходів громадян" враховувати індекс споживчих
цін, який склався на час надання послуг. 1.4. Тарифи на роботи та послуги можуть змінюватися залежно
від повноти комплексу технологічних процесів і операцій,
підготовчих і допоміжних робіт, визначених договором із
замовником. 1.5. Тарифи Прейскуранта максимально граничні. Вони можуть
бути знижені архівними установами відповідно до індивідуальних
особливостей робіт та інтересів трудових колективів. Як виняток, відповідно до постанови Міністерства праці
України від 24 листопада 1991 р. N 95 "Про умови оплати праці та
розміри ставок заробітної плати й посадових окладів працівників
культури та архівів України" державним архівам, що мають особливу
громадську значущість, дозволяється підвищувати тарифи
Прейскуранта на 20%. Підвищувати тарифи Прейскуранта мають право також державні
архіви, працівникам яких установлено доплати за зайнятість на
роботах з важкими та шкідливими умовами праці. У відсотковому
плані розмір підвищення цін не повинен перевищувати розмір
установлених доплат. 1.6. Строки виконання замовлень визначає державна архівна
установа-виконавець з урахуванням обсягів робіт, нормативів
виробітку на конкретні види робіт (послуг) та виробничої
потужності її матеріально-технічної бази. 1.7. У разі термінового, на прохання замовника, виконання
робіт та послуг у строки, менші за встановлені архівною установою,
вартість замовлення збільшується до 50 відсотків від основної
ціни. 1.8. При виконанні додаткових робіт (послуг), що не
передбачені Прейскурантом, або в разі виникнення ускладнень у
роботі через будь-які фактори вартість замовлення визначається за
разовими калькуляціями. 1.9. У разі неякісного виконання або невиконання замовлення
кошти підлягають обов'язковому поверненню замовнику.
2. Тарифи на роботи та послуги з мікрофільмування
і виготовлення фотокопій документів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Найменування видів робіт та | Одиниця |Тарифи, | | з/п | послуг | виміру |грн.коп.| |———————+———————————————————————————————————+———————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———————+———————————————————————————————————+———————————+————————| |2.1. |Приймання справ і документів: | | | |2.1.1. |на мікрофільмування, оправлення |10 справ | 0-16 | |2.1.2. |на реставрацію |10 аркушів | 0-06 | |2.2. |Суцільне мікрофільмування - | | | | |виготовлення мікрофільмів для | | | | |створення страхового фонду з | | | | |документів: | | | |2.2.1. |першої складності |10 кадрів | 0-13 | |2.2.2. |другої складності | -"- | 0-07 | |2.2.3. |третьої складності | -"- | 0-05 | |2.2.4. |четвертої складності | -"- | 0-03 | |2.2.5. |п'ятої складності | -"- | 0-03 | |2.2.6. |шостої складності | -"- | 0-03 | |2.3. |Вибіркове мікрофільмування для | | | | |фоторепродукційних робіт: | | | |2.3.1. |першої складності | -"- | 0-16 | |2.3.2. |другої складності | -"- | 0-09 | |2.4. |Оброблення плівки на проявній | | | | |машині типу 60П-4: | | | |2.4.1. |негативної |10 метрів | 0-21 | |2.4.2. |позитивної | -"- | 0-11 | |2.4.3. |контратипної | -"- | 0-11 | |2.5. |Монтаж негатива | -"- | 0-14 | |2.6. |Підготовка до друку: | | | |2.6.1. |негатива | -"- | 0-05 | |2.6.2. |позитива | -"- | 0-05 | |2.7. |Друкування плівки на | | | | |копіювальному апараті: | | | |2.7.1. |позитивної | -"- | 0-09 | |2.7.2. |контратипної | -"- | 0-09 | |2.8. |Перевіряння якості: | | | |2.8.1. |виготовлених негативів |100 кадрів | 0-11 | |2.8.2. |виготовлених позитивів | -"- | 0-05 | |2.8.3. |виготовлених контратипів | -"- | 0-05 | |2.9. |Перевіряння якості негатива | -"- | 0-03 | | |після друкування позитива | | | |2.10. |Оформлення та упакування | -"- | 0-05 | | |мікрофільмів | | | |2.11. |Виготовлення чорно-білих фотоко- | | | | |пій з негативів мікрофільмів: | | | |2.11.1.|розміром 6 х 9 |1 відбиток | 0-03 | |2.11.2.|розміром 9 х 12 | -"- | 0-03 | |2.11.3.|розміром 13 х 18 | -"- | 0-04 | |2.11.4.|розміром 18 х 24 | -"- | 0-05 | |2.11.5.|розміром 24 х 30 | -"- | 0-06 | |2.11.6.|розміром 30 х 40 | -"- | 0-08 | |2.11.7.|розміром 40 х 50 | -"- | 0-11 | |2.11.8.|розміром 50 х 60 | -"- | 0-19 | |2.12. |Виготовлення мікрофіш (формат | | | | |105 х 148 мм) для створення | | | | |страхового фонду: | | | |2.12.1.|негатив |10 кадрів | 0-06 | |2.12.2.|позитив |10 мікрофіш| 0-19 | |2.13. |Вибіркове виготовлення мікрофіш | | | | |з одиничних документів: | | | |2.13.1.|негатив |10 кадрів | 0-14 | |2.13.2.|позитив |10 мікрофіш| 0-38 | |2.14. |Консерваційно-профілактичне об- | | | | |роблення плівки: оброблення не- | | | | |гативної плівки на проявній ма- | | | | |шині (проявлення, фіксування і | | | | |промивання) |1 метр | 0-02 | | | | 3. Тарифи на роботи та послуги з реставрації, ремонту та | | консерваційно-профілактичного оброблення документів і | | друкованих видань | | | |3.1. |Реставрація документів: | | | |3.1.1. |першої складності |1 аркуш | 0-19 | | | | | 0-10 | |3.1.2. |другої складності | -"- | 0-09 | |3.1.3. |третьої складності | -"- | 0-06 | |3.1.4. |четвертої складності | -"- | 0-04 | |3.2. |Реставрація крупноформатних доку- | | | | |ментів (карт, планів, креслень): | | | |3.2.1. |із посадкою на марлю |1 кв.метр | 2-97 | |3.2.2. |із посадкою на мікалентний папір | -"- | 1-42 | |3.3. |Реставрація документів на кальці | -"- | 3-15 | |3.4. |Реставрація газет: | | | |3.4.1. |першої складності |1 аркуш | 0-33 | |3.4.2. |другої складності | -"- | 0-10 | |3.5. |Ремонт документів: | | | |3.5.1. |складний | -"- | 0-04 | |3.5.2. |дрібний | -"- | 0-02 | |3.6. |Ремонт друкованих видань: | | | |3.6.1. |газет: | | | | |формат 25 х 40 см | -"- | 0-03 | | |формат, що перевищує 25 х 40 см | -"- | 0-05 | |3.6.2. |книг, журналів | -"- | 0-01 | |3.7. |Ламінація друкованих видань | | | | |з підготовчими роботами | -"- | 0-26 | |3.8. |Дезінфекція документів: | | | |3.8.1. |у спеціальних камерах |1 справа | 0-14 | |3.8.2. |методом вологої обробки з по- | | | | |аркушним очищенням |10 аркушів | 0-04 | | | | 4. Тарифи на палітурні та картонажні роботи | | | |4.1. |Брошурування з формуванням | | | | |блоків документів: | | | |4.1.1. |першої складності |10 аркушів | 0-09 | |4.1.2. |другої складності | -"- | 0-05 | |4.1.3. |третьої складності | -"- | 0-03 | |4.1.4. |четвертої складності | -"- | 0-02 | |4.2. |Оправлення справ і книг (складне з | | | | |матерчатим корінцем із обклеюван- | | | | |ням обкладинки): | | | |4.2.1. |товщина корінця до 6 см |1 справа | 0-29 | |4.2.2. |товщина корінця, що перевищує 6 см | -"- | 0-49 | | |або газети, журналу форматом понад | | | | |40 см | | | |4.3. |Оправлення справ у суцільнокроєну | | | | |картонну обкладинку чи цупкий | | | | |папір | -"- | 0-21 | |4.4. |Оправлення справ із збереженням | | | | |попереднього оформлення: | | | |4.4.1. |оправлення справ у попередні обкла-| -"- | 0-99 | | |динки, що потребують часткового ре-| | | | |монту | | | |4.4.2. |те саме без ремонту обкладинки | -"- | 0-25 | |4.5. |Підшивання справ: | | | |4.5.1. |що містять до 25 арк. | -"- | 0-08 | |4.5.2. |що містять до 50 арк. | -"- | 0-12 | |4.5.3. |що містять до 100 арк. | -"- | 0-20 | |4.5.4. |що містять до 150 арк. | -"- | 0-29 | |4.5.5. |що містять понад 150 арк. або з | -"- | 0-38 | | |нестандартними сторінками | | | |4.6. |Виготовлення коробок: | | | |4.6.1. |коробка архівна з картону, | | | | |розміром: |1 коробка | 0-16 | | |30 х 41 х 18 см | | | | |25 х 37 х 18 см | | | | |25 х 35 х 18 см | | | |4.6.2. |коробка картотечна, розміром до | | | | |16 х 40 х 15 см: | | | | |з кришкою | -"- | 0-25 | | |без кришки | -"- | 0-14 | |4.6.3. |коробка для мікрофільму з кришкою, | -"- | 0-25 | | |розміром 7 х 7 х 3,5 см | | | |4.6.4. |мікротека на 70 комірок | мікротека | 0-14 | |4.7. |Ремонт архівних картонних коробок | | | | |з покриттям їх папером чи ледерином| | | | |на папері: | | | |4.7.1. |дуже зруйнованих |1 коробка | 0-19 | |4.7.2. |слабо зруйнованих | -"- | 0-12 | |4.8. |Виготовлення папок: | | | |4.8.1. |для адреса |1 папка | 1-19 | |4.8.2. |з трьома клапанами та зав'язками | -"- | 0-37 | | |(обкладинка з картону, покриття з | | | | |паперу, корінці з техтканини), | | | | |розміром від 23х32х6 до 30х40х10 см| | | |4.8.3. |з гребінцями, розміром 23х32х4 см | -"- | 0-09 | |4.9. |Виготовлення папок-обкладинок: | | | |4.9.1. |з електрокартону з клапанами, | -"- | 0-05 | | |розміром до 30 х 40 см | | | |4.9.2. |з карткового паперу з клапанами, | -"- | 0-03 | | |розміром до 30 х 40 см | | | |4.9.3. |з карткового паперу без клапанів, | -"- | 0-01 | | |розміром до 30 х 40 см | | | |4.10. |Виклеювання паспарту, розміром |1 штука | 0-06 | | |до 40 х 50 см | | | |4.11. |Наклеювання: | | | |4.11.1 |фотокопій на паспарту | -"- | 0-14 | |4.11.2 |плакатів, гравюр, портретів, | -"- | 0-27 | | |фотокопій та ін. на картон | | | |4.12. |Виготовлення конвертів: | | | |4.12.1 |нестандартні, розміром | -"- | 0-05 | | |до 30 х 40 см | | | |4.12.2 |для зберігання негативів | -"- | 0-02 | | |фотодокументів | | | | | | 5. Тарифи на роботи та послуги з виготовлення копій документів | | з паперовою основою на копіювально-розмножувальних апаратах | | | |5.1. |Виготовлення одиничних копій з ар- | | | | |хівних документів для дослідників | | | | |на електрографічних апаратах: | | | |5.1.1. |складні |1 копія | 0-02 | |5.1.2. |прості |10 копій | 0-14 | |5.2. |Копіювання та оперативне розмно- |10 сторінок| 0-09 | | |ження на папері машинописних, ру- |копії | | | |кописних чи друкованих оригіналів | | | | |електрографічним способом, розміром| | | | |до 21 х 30 см | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————вгору