Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

21.05.2015  № 98


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2015 р.
за № 600/27045

Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства України з питань
державної служби
№ 159 від 23.07.2015
№ 261 від 29.11.2016
№ 77 від 03.04.2018}

Відповідно до статті 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 7 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, та пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 року № 30 «Питання оптимізації діяльності територіальних органів Національного агентства з питань державної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

2. Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К.О. ВащенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби
21.05.2015  № 98


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 травня 2015 р.
за № 600/27045

ПОЛОЖЕННЯ
про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

{У тексті Положення слово «Нацдержслужба» в усіх відмінках замінено абревіатурою «НАДС» згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

1. Міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Управління) підпорядковуються Національному агентству України з питань державної служби (далі - НАДС) та є його територіальними органами.

2. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції, законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами НАДС, дорученнями керівництва НАДС, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

3. Основними завданнями Управлінь є:

1) реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом на відповідній території;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

2) внесення на розгляд НАДС пропозицій щодо формування державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом, а також служби в органах місцевого самоврядування;

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

3) здійснення функціонального управління державною службою на відповідній території.

4. Управління відповідно до покладених на них завдань:

1) узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, готують та вносять НАДС пропозиції щодо його вдосконалення;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

{Підпункт 2 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016}

{Підпункт 2 пункту 4 виключено на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

2) надають роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації для врахування особами, на яких поширюється дія Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

3) здійснюють методичне та консультативне забезпечення діяльності служб управління персоналом  місцевих державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування з питань служби в таких органах;

{Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

4) здійснюють контроль за додержанням визначених законодавством про державну службу умов реалізації громадянами права на державну службу на відповідній території;

5) проводять в межах повноважень, визначених законом, в установленому порядку перевірки стану дотримання вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення на відповідній території, або у будь-яких інших державних органах за дорученням НАДС;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 159 від 23.07.2015; в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

6) проводять в установленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 159 від 23.07.2015; в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

7) розглядають в установленому порядку скарги державних службовців категорій «Б» та «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу»;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016}

8) направляють в установленому порядку державним органам, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення, та їх посадовим особам вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В»;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016}

9) розглядають в установленому порядку скарги учасників конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

10) вивчають та узагальнюють пропозиції щодо потреб у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на відповідній території, зокрема у підвищенні кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, відповідно до вимог професійних стандартів;

{Підпункт 10 пункту 4 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

11) беруть участь у межах повноважень в організації та координації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, соціального діалогу, а також у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні контролю за якістю навчання;

12) у межах повноважень вивчають та узагальнюють інформацію щодо потреб у підготовці магістрів за  спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням на відповідній території;

{Підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

13) забезпечують у межах повноважень, передбачених Законом України «Про державну службу», здійснення моніторингу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням;

{Підпункт 13 пункту 4 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

14) беруть участь у межах повноважень, передбачених законом, у реалізації проектів та виконанні програм у сфері вдосконалення державного управління та державної служби, в тому числі міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги в рамках виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до їх компетенції;

{Підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

15) вносять до НАДС пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;

16) здійснюють розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг;

17) здійснюють інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України;

18) у межах повноважень проводять перевірку поданих державними органами наказів (розпоряджень) про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби та в разі відсутності зауважень передають відповідну інформацію для розміщення на офіційному веб-сайті НАДС;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 18 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

19) затверджують перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, за поданням керівника державної служби у відповідному органі на відповідній території;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 19 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

20) здійснюють методичне забезпечення проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 20 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

5. Управління з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечують у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції в Управліннях;

2) здійснюють добір персоналу до Управлінь, забезпечують підвищення кваліфікації державних службовців в Управліннях;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016, № 77 від 03.04.2018}

3) забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

4) організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію і вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

5) забезпечують в установленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядниками якої є Управління, а також розгляд запитів на інформацію;

{Підпункт 5 пункту 5 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

6) забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

7) забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

8) організовують ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених законодавством правил.

6. Управління мають право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадянського суспільства;

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

{Підпункт 2 пункту 6 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

3) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи), проводити конференції, семінари та інші заходи з питань, що належать до їх компетенції;

4) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Управління під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями на відповідній території.

8. Управління у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази можуть бути скасовані Головою НАДС повністю чи в окремій частині.

Вимоги Управлінь щодо скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу; щодо усунення порушень прав державного службовця або перешкод у реалізації таких прав; щодо скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» обов’язкові для виконання державними органами та їх посадовими особами у встановлений у цих вимогах строк.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016; в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду, звільняється з посади Головою НАДС відповідно до законодавства про державну службу.

Начальник Управління має заступника (заступників), якого (яких) призначає на посаду (посади) і звільняє з посади (посад) Голова НАДС відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 9 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

10. Начальник Управління:

здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів НАДС, доручень Голови НАДС, його першого заступника та заступника, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;

вносить Голові НАДС пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань;

подає на затвердження Голові НАДС плани роботи Управління, організовує та контролює їх виконання, затверджує звіти про їх виконання;

{Абзац п’ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з відповідними місцевими державними адміністраціями;

здійснює добір кадрів до Управління;

{Абзац сьомий пункту 10 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016}

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління;

призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

порушує перед Головою НАДС питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

підписує накази Управління;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

затверджує посадові інструкції працівників та положення про структурні підрозділи (у разі їх наявності);

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Управління підзвітний та підконтрольний Голові НАДС.

{Абзац п’ятнадцятий пункту 10 в редакції Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

11. Управління утримуються за рахунок державного бюджету.

Структури, штатні розписи та кошториси Управлінь затверджує Голова НАДС.

12. Управління є юридичними особами публічного права, мають самостійні баланси, рахунки в органах Казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України і своїми найменуваннями.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 77 від 03.04.2018}

13. Управління є неприбутковими установами.

{Положення доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 261 від 29.11.2016}

Директор Департаменту
контролю та взаємодії
з органами влади
Нацдержслужби
С.М. Іголкін


Публікації документа