Документ z0599-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.01.2016, підстава - z1620-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2014  № 896/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2014 р.
за № 599/25376

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2710/5 від 22.12.2015}

Про внесення змін до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» та з метою удосконалення процедури реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів НАКАЗУЮ:

1. Внести до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16 квітня 2014 року № 656/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за № 427/25204, зміни, що додаються.

2. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної виконавчої служби України Сторожука Д.А.

Міністр юстиції України

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної виконавчої служби УкраїниД. Сторожук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.06.2014  № 896/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2014 р.
за № 599/25376

ЗМІНИ
до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів

1. Абзац десятий пункту 1 розділу I виключити.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять першим.

2. У розділі II:

пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2 - 8 вважати відповідно пунктами 1-7;

у пункті 1 слова «Передача майна на реалізацію» замінити словами «Реалізація майна»;

у пункті 2:

в абзаці першому слова «у Вінницькій, Дніпропетровській та Львівській областях, місті Києві» замінити словами «у місті Києві та областях, які беруть участь в експерименті»;

в абзаці другому слова «Вінницької, Дніпропетровської та Львівської областей, у місті Києві» замінити словами «областей, що беруть участь в експерименті, та в місті Києві»;

у пункті 3:

абзац перший після слів «вимогам законодавства» доповнити словами «, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«У разі якщо реалізації підлягає предмет іпотеки, відповідальний працівник не пізніше наступного робочого дня направляє Організатору заявку на публікацію повідомлення, зазначеного в пункті 5 розділу ІІІ цього Порядку.»;

абзац третій виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Державний виконавець призначає зберігача у порядку, встановленому статтею 59 Закону України «Про виконавче провадження».

Зберігачами можуть бути боржник, член його сім’ї або інші особи, у тому числі Організатор та/або особи, визначені головними управліннями юстиції у місті Києві та областях, що беруть участь в експерименті, шляхом проведення відкритого конкурсу.

Зберігач зобов’язаний забезпечити зберігання майна у приміщенні, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам, його демонстрацію та передачу переможцю електронних торгів.

Зберігачем нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та іншого майна, яке не потребує передачі на зберігання з об’єктивних причин (верстати, механізми, станки, устаткування тощо), призначається боржник або член його сім’ї, які забезпечують зберігання майна безоплатно.

В інших випадках з метою забезпечення схоронності майна це питання врегульовується відповідною угодою між зберігачем, регіональним органом державної виконавчої служби та Організатором. У цьому разі оплата послуг зберігача здійснюється Організатором у межах коштів, отриманих як винагорода Організатору.

У разі якщо зберігачем є Організатор, угода укладається між регіональним органом державної виконавчої служби та Організатором.

При передачі майна складається акт приймання-передавання, який є невід’ємною частиною угоди.»;

пункти 5-7 виключити.

3. У розділі III:

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо державним виконавцем призначено зберігачем іншу особу, ніж Організатор, Організатор забезпечує оплату витрат зберігача, пов’язаних зі зберіганням майна, з одночасним повідомленням регіонального органу державної виконавчої служби.»;

у пункті 4 слова «два місяці» замінити словами «один місяць»;

пункт 5 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Організатор зобов’язаний не пізніше ніж за 15 днів до початку проведення електронних торгів з реалізації предмета іпотеки опублікувати принаймні в двох місцевих (за місцем розташування предмета іпотеки) друкованих засобах масової інформації повідомлення про проведення електронних торгів. У повідомленні зазначаються інформація про дату і час проведення електронних торгів, опис предмета іпотеки, що підлягає продажу, місце, де можна отримати додаткову інформацію про умови проведення електронних торгів, та інша необхідна інформація.

Не пізніше дня публікації повідомлення про проведення електронних торгів у засобах масової інформації Організатор письмово повідомляє державного виконавця, іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час проведення електронних торгів та про початкову ціну продажу майна.»;

підпункт 1 пункту 6 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«відомості про зберігача (прізвище, ім’я, по батькові (найменування), контактний телефон, електронна адреса (за наявності);».

У зв’язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;

абзац десятий після слів «реквізити рахунку» доповнити словами «, контактні телефони».

4. Розділ V доповнити новим пунктом 1 такого змісту:

«1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.».

У зв’язку з цим пункти 1 - 6 вважати відповідно пунктами 2 - 7.

5. Розділ VII після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Не пізніше наступного робочого дня після проведення уцінки (повторної уцінки) майна державний виконавець направляє інформацію про проведення уцінки (повторної уцінки) та копію відповідного акта до регіонального органу державної виконавчої служби (відповідальному працівникові відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України) для внесення інформації про проведення повторних (у разі реалізації предмета іпотеки других (третіх)) електронних торгів у Систему у строк до п’яти робочих днів.».

У зв’язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 5, 6.

6. Абзац другий пункту 2 розділу VIII після слів «торги не відбулися» доповнити словами «або майно знято з реалізації відповідно до пункту 6 розділу ІХ цього Порядку».

7. У розділі IX:

заголовок розділу викласти в такій редакції:

«IX. Визнання електронних торгів такими, що не відбулися, зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації»;

в абзаці третьому пункту 2 слова «або зняття арешту з майна» виключити;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«6. У день надходження від державного виконавця постанови про зняття арешту з майна Організатор зобов’язаний припинити електронні торги та зняти майно з реалізації.».

Директор Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства
та законодавства з питань
земельних відносин

О. Ференсвгору