Документ z0598-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.04.2013. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

20.03.2013  № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2013 р.
за № 598/23130

Про затвердження Змін до Положення Про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 5 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, що додаються.

2. Відділу з питань стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
20.03.2013 № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2013 р.
за № 598/23130

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. В абзаці п’ятнадцятому пункту 2.1 глави 2 розділу І слова «про залучення інвесторів з метою визначення плану врегулювання» замінити словами «щодо пошуку потенційних інвесторів з метою визначення плану врегулювання».

2. У розділі ІІ:

2.1. У пункті 1.6 глави 1 слова «до Фонду з подальшим їх продажем» виключити.

2.2. У главі 3:

в абзаці третьому пункту 3.6 слова «органів банківського нагляду держав, у яких банк має відокремлені підрозділи або кореспондентські відносини з іноземними банками» замінити словами «Міністерство доходів і зборів України, Міністерство внутрішніх справ України, Державну виконавчу службу України, Генеральну прокуратуру України, Службу безпеки України, Пенсійний Фонд України, спеціалізовані небанківські іпотечні фінансові установи другого рівня»;

у пункті 3.7 слова «та до кожного відокремленого підрозділу банку» виключити;

доповнити пункт 3.10 новим абзацом такого змісту:

«повідомлення про зобов'язання з виплати відсотків за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової адміністрації, які задовольняються відповідно до черговості, встановленої пунктом 4 частини першої статті 52 Закону».

2.3. У главі 4:

у пункті 4.1:

в абзаці першому слова «на тимчасову адміністрацію» виключити;

в абзаці другому після слів «фінансів чи права» додати слова «(не нижче кваліфікаційного рівня «спеціаліст»)».

3. У розділі ІІІ:

3.1. У главі 1:

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Протягом одного дня після призначення уповноваженої особи Фонду керівники банку забезпечують передачу уповноваженій особі Фонду печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку, а також протягом трьох днів - передачу бухгалтерської та іншої документації банку»;

абзац перший пункту 1.16 викласти в такій редакції:

«1.16. Обмеження, встановлені абзацом другим пункту 1.15 цієї глави, не поширюються на зобов'язання банку щодо»;

у пункті 1.25:

в абзаці восьмому слово «платіжні» замінити словом «розрахункові»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію»;

в абзаці дванадцятому після слів «на дату» доповнити словами «що передує даті»;

у пункті 1.27 слова «разом з проектом плану врегулювання такого неплатоспроможного банку» виключити.

3.2. У главі 3:

у пункті 3.2 після слів «Фонд визначає» доповнити словами «у плані врегулювання»;

у пункті 3.3:

слова та цифри «з пункту 3.2 цієї глави і особливо на інформації» виключити;

слово «потенційних» замінити словом «кваліфікованих»;

у пункті 3.4 слова «та/або газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України"» виключити;

абзац одинадцятий пункту 3.5 виключити;

у пункті 3.6:

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - вісімнадцятий уважати відповідно абзацами шостим - сімнадцятим;

абзац сьомий після слів «завірену нотаріально» доповнити словами «(для юридичних осіб)»;

в абзаці дев’ятому:

слово «квартал» замінити словом «період»;

після слів «в поточному звітному році)» доповнити словами «(для юридичних осіб)»;

абзацодинадцятий після слів «його ділову репутацію» доповнити словами «(для фізичних осіб)»;

у пункті 3.9:

в абзаці першому цифри та слова «30 днів з дати початку здійснення тимчасової адміністрації» замінити словами «строку для затвердження Фондом плану врегулювання»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому слово «потенційних» замінити словом «кваліфікованих»;

пункт 3.20 викласти в такій редакції:

«3.20. Виконавча дирекція Фонду затверджує план врегулювання неплатоспроможного банку не пізніше 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації. За рішенням виконавчої дирекції Фонду цей строк може бути продовжений до 30 днів».

4. У розділі IV:

4.1. У главі 1:

у пункті 1.5 цифри «30» замінити цифрами «10»;

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Договір із особами, зазначеними у пункті 1.6 цієї глави, не може бути укладений у випадку, якщо вони є пов’язаними особами банку, який було віднесено до категорії неплатоспроможних, або який ліквідовується на підставах, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

4.2. У главі 3:

в абзаці другому підпункту 3.5.10 пункту 3.5:

слова «не пізніше трьох місяців з дати створення перехідного банку» замінити словами «у строк, встановлений договором»;

слова «протягом трьох місяців» виключити;

у пункті 3.6:

підпункт 3.6.1 викласти в такій редакції:

«3.6.1. Уповноважена особа Фонду відповідно до закону набуває права розпорядження акціями (паями) банку від імені будь-якої особи, яка є учасником банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій (паїв)»;

у підпункті 3.6.2 слова «Виконавча дирекція Фонду» замінити словами «Уповноважена особа Фонду»;

у підпункті 3.6.4:

в абзаці першому слово «Фонд» замінити словами «уповноважена особа Фонду»;

абзац сьомий виключити;

підпункт 3.6.6 викласти в такій редакції:

«3.6.6. Після приведення інвестором діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства інвестор направляє до Фонду клопотання щодо звернення до НБУ з проханням проведення інспекційної перевірки такого банку.

Фонд наступного дня після здійснення інвестором відповідно до умов договору заходів з приведення неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України повідомляє НБУ про необхідність проведення інспекційної перевірки банку. Уповноважена особа Фонду надає НБУ необхідну інформацію та документи для проведення інспекційної перевірки і підготовки обґрунтованих висновків.

Фонд приймає рішення про припинення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ, яка підтвердила приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України, та повідомляє про прийняте рішення НБУ».

5. У розділі V:

5.1. У пункті 1.3 глави 1 після слова «відбитком» доповнити словом «гербової».

5.2. У главі 2:

у пункті 2.2 слова «не пізніше наступного робочого дня після» замінити словами «у день»;

пункт 2.8 доповнити після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

«органи державної податкової служби протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та подати до кожного з органів державної податкової служби, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, документи, передбачені підпунктом 11.1.3 пункту 11.1 розділу ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - п’ятнадцятим.

5.3. Абзац четвертий пункту 12.1 глави 12 після слів та цифр «частини шостої статті 36 Закону» доповнити словами та цифрами «та щодо покриття витрат Фонду, передбачених у пункті 17 частини п'ятої статті 12 цього Закону».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєвавгору