Документ z0596-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.02.2011, підстава - z0200-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.06.2009 N 757
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2009 р.
за N 596/16612

Про затвердження Порядку відбору
та функціонування первинних дилерів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 47 ( z0200-11 ) від 31.01.2011 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
14.04.2009 N 363 ( 363-2009-п ) "Про запровадження інституту
первинних дилерів на ринку державних цінних паперів"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок відбору та функціонування первинних
дилерів, що додається.
2. Цей наказ набирає чинності через десять днів після його
державної реєстрації.
3. Департаменту державного боргу (Башинській О.М.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кравця А.М.
Перший заступник Міністра І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
10.06.2009 N 757
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2009 р.
за N 596/16612

ПОРЯДОК
відбору та функціонування первинних дилерів

1. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює процедуру відбору первинних дилерів
та засади їх функціонування.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: відбір первинних дилерів - конкурс, що проводиться
Міністерством фінансів України (далі - Мінфін) відповідно до цього
Порядку, за результатами якого з переможцями конкурсу укладаються
договори; оцінка діяльності первинного дилера - здійснення Мінфіном
регулярного аналізу виконання первинним дилером взятих на себе
зобов'язань за договором; рейтинг первинного дилера - місце первинного дилера в
переліку, що публікується Мінфіном за результатами оцінки
діяльності первинних дилерів; статус первинного дилера - сукупність прав та зобов'язань,
які отримує банк, що уклав договір з Мінфіном за результатами
відбору.
3. Співпрацю з первинними дилерами, організацію відбору,
оцінювання первинних дилерів, а також зустрічей з ними здійснює
Департамент державного боргу Мінфіну.
4. Про відбір первинних дилерів Департамент державного боргу
оголошує шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Мінфіну
інформації про його проведення із зазначенням переліку документів,
які необхідні для участі у відборі, не пізніше ніж за 10 робочих
днів до його проведення.
5. Перший відбір первинних дилерів проводиться не пізніше ніж
у двомісячний строк з дати набрання чинності цим Порядком. У разі
якщо за результатами першого відбору первинних дилерів укладено
менше ніж шість договорів, відбір первинних дилерів проводиться
щомісяця до визначення шести первинних дилерів. Після визначення
шести первинних дилерів до укладання дванадцяти договорів відбір
первинних дилерів проводиться щокварталу, а до укладання
шістнадцяти договорів - раз на півроку. Відбір також може проводитися за рішенням Міністра фінансів
без дотримання вимог абзацу першого цього пункту з оголошенням
такого відбору не менше ніж за місяць до його проведення. { Пункт
5 глави 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 47 ( z0200-11 ) від 31.01.2011 }
6. Конкурс може проводитися в разі розірвання договору з
одним або кількома первинними дилерами, але не пізніше ніж через
місяць після розірвання договору. { Пункт 6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 47 ( z0200-11 ) від 31.01.2011 }
7. Департамент державного боргу не рідше ніж раз на місяць
проводить зустрічі з представниками первинних дилерів для
обговорення стану ринку та перспектив його розвитку.
2. Відбір первинних дилерів
1. Для участі у відборі банки, що мають намір укласти
договори з Мінфіном, не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати його
проведення подають до Мінфіну заяву про участь у конкурсі та
надають: документ, що підтверджує сплачений статутний капітал,
еквівалентний не менш як 10 млн. євро; копію ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами; інформацію про загальний обсяг торгівлі облігаціями
внутрішніх державних позик (далі - ОВДП), який повинен становити
не менш як 1 млрд. гривень.
2. Оцінка учасників відбору здійснюється комісією з відбору
та оцінки функціонування первинних дилерів. Результат оцінки
оголошується в присутності представників учасників в день
проведення відбору. Обсяги придбання ОВДП в розмірі 1 млн. гривень оцінюються як
0,001 бала за умови, якщо загальний обсяг торгівлі ОВДП становить
не менш як 1 млрд. гривень. { Абзац другий пункту 2 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 47
( z0200-11 ) від 31.01.2011 }
3. Переможцями конкурсу визначаються учасники, які
відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2009 року N 363 ( 363-2009-п ) "Про запровадження
інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів",
подали документи відповідно до цього Порядку і отримали більшу
кількість балів.
4. За результатами конкурсу з переможцями укладаються
договори, а перелік первинних дилерів на ринку державних цінних
паперів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінфіну.
3. Укладання договорів з первинними дилерами
1. Усім банкам, що отримали право підписати договори з
Мінфіном, у тижневий строк після проведення конкурсу надсилається
повідомлення із проектом відповідного договору.
2. Договір після підписання банком передається Мінфіну для
підписання уповноваженою на це особою.
3. Договори з первинними дилерами укладаються на необмежений
строк.
4. Для перших шести первинних дилерів у договорах
передбачається умова набрання чинності цими договорами в частині
виключного права участі у розміщеннях облігацій після укладення
Мінфіном договору з шостим первинним дилером.
4. Графік проведення розміщень ОВДП
1. Мінфін проводить розміщення ОВДП виключно відповідно до
графіка проведення розміщень.
2. Для складання графіка первинні дилери надають Мінфіну свої
пропозиції щодо дат проведення розміщень ОВДП та обсягів їх
розміщення на наступний рік за строками обігу.
3. Зміни до графіка можуть вноситися не частіше ніж один раз
на місяць за результатами зустрічі з первинними дилерами.
4. Затверджений графік або зміни до нього розміщуються на
офіційному веб-сайті Мінфіну.
5. Виконання зобов'язань первинними дилерами
1. Комісія з відбору та оцінки функціонування первинних
дилерів здійснює відстеження виконання первинними дилерами взятих
на себе зобов'язань та кожні шість місяців проводить оцінювання їх
діяльності.
2. Оцінювання проводиться окремо за питомою вагою купівлі
облігацій під час їх розміщень у загальному обсязі їх випуску
протягом звітного періоду та питомою вагою договорів купівлі
(продажу) облігацій на вторинному ринку у загальному обсязі
договорів купівлі (продажу) облігацій, укладених протягом звітного
періоду. Загальна оцінка визначається як сума оцінок за цими двома
показниками.
3. При визначенні обсягу договорів на вторинному ринку не
враховуються обсяги облігацій, випущених для збільшення статутних
капіталів банків.
4. За результатами оцінювання складається рейтинг первинних
дилерів, які розміщуються у ньому у порядку зменшення оцінки
(перше місце посідає той первинний дилер, що має найбільшу оцінку,
а останнє - той, що має найменшу).
Директор Департаменту
державного боргу О.М.Башинськавгору