Документ z0594-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.03.2014, підстава - z0346-14

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
14.04.2011 N 606
( z0588-11 )
за погодженням з Держкомстатом
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 104 ( z0346-14 ) від 13.02.2014 }
ЗВІТ
про фінансові результати та виконання кошторису
витрат з ліцензованих видів діяльності
за _________________ 201__ року
(місяців)

---------------------------------------------------------- | Подають | Термін | Форма 6-НКРЕ-ЖКК | | подання | (квартальна) |---------------------------------------------+----------| |суб'єкти господарювання - ліцензіати, що | до | |мають ліцензію на виробництво теплової | 25 числа | |енергії, транспортування її магістральними та| місяця, | |місцевими (розподільчими) тепловими мережами |наступного| |та постачання теплової енергії, крім тих, що | після | |виробляють теплову енергію на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і| звітного | |когенераційних установках та установках з | періоду | |використанням нетрадиційних або поновлюваних | | |джерел енергії, на централізоване | | |водопостачання та водовідведення, | | |- Національній комісії регулювання | | |електроенергетики України, адреса: 03680, | | |м. Київ, вул. Смоленська, 19, електронна | | |адреса: f6-gkk@nerc.gov.ua | | ----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Найменування: ______________________________________________| |Місцезнаходження: ______________________________________________| |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, | | населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, | | N будинку / корпусу, N квартири / офісу) | ------------------------------------------------------------------


____________________________________ М.П. ____________________
(місце підпису керівника (власника)) (ініціали, прізвище)
____________________________________ ____________________
(місце підпису головного бухгалтера) (ініціали, прізвище)
____________________________________ ____________________
(місце підпису виконавця) (ініціали, прізвище)
телефон: _________ факс: _______ електронна пошта: ______________
Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу М.І.Расковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
14.04.2011 N 606
( z0588-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2011 р.
за N 594/19332

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення звіту за формою 6-НКРЕ-ЖКК
"Звіт про фінансові результати та виконання
кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності"

I. Загальні положення
1.1. Звіт за формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт про фінансові результати
та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності"
поширюється на суб'єктів господарювання - ліцензіатів, що мають
ліцензію на виробництво теплової енергії, транспортування її
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії, крім тих, що виробляють теплову
енергію на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках та установках
з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, на
централізоване водопостачання та водовідведення.
1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення звіту та
терміни його подання до НКРЕ.
1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), "Про питну
воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ), "Про Національну
комісію регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ),
"Про природні монополії" ( 1682-14 ); Указу Президента України від 21.04.98 N 335 ( 335/98 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України"; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання теплової енергії, затверджених наказом Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 24.11.2009
N 370 ( z1201-09 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
14.12.2009 за N 1201/17217; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України від 30.12.2008 N 168/418 ( z0097-09 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за
N 97/16113; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що
виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії), затверджених наказом Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з
питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008
N 167/417 ( z0096-09 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 03.02.2009 за N 96/16112; Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 14.02.2001 N 35/34 ( z0183-01 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за
N 183/5374 (із змінами); інших нормативно-правових актів, якими регулюється
ліцензована господарська діяльність з виробництва теплової
енергії, транспортування її магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії,
централізованого водопостачання та водовідведення.
II. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Звіт за формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт про фінансові результати
та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності"
подають до НКРЕ та відповідного територіального підрозділу НКРЕ
(далі - ТП НКРЕ) ліцензіати, на яких поширюється дія Закону
України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних
послуг України" ( 2479-17 ), незалежно від форм власності та
підпорядкування, щокварталу до 25 числа місяця, наступного після
звітного періоду, електронною поштою та на паперовому носії.
2.2. Звіт за формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт про фінансові результати
та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності"
направляється поштою до НКРЕ за адресою: 03680, м. Київ,
вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою:
f6-gkk@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон
звіту.
2.3. Звітним періодом є календарний квартал. Звіт складається
щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року.
2.4. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних
первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю
даних. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата,
головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою.
Зазначаються телефон, факс, електронна пошта.
2.5. ТП НКРЕ здійснює контроль за поданням звіту у
встановлений термін, перевіряє правильність заповнення та повноту
даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про
виявлені помилки та необхідність їх усунення.
III. Пояснення щодо заповнення звіту за формою
6-НКРЕ-ЖКК "Звіт про фінансові результати та виконання
кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності"
3.1. Звіт за формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт про фінансові результати
та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності"
передбачає звітність за всіма видами діяльності, включаючи
утримання об'єктів соціально-культурного призначення, підсобного
господарства тощо. Звіт складається наростаючим підсумком з
початку звітного року. Графи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 - витрати за діючими
тарифами; графа 19 - витрати за розрахунком. Графи 19, 20, 21 стосуються інших видів продукції та іншої
діяльності ліцензіата. У разі якщо така діяльність не
здійснюється, зазначені графи не заповнюються. Графа 21 - витрати за всіма іншими видами діяльності, які
належать до інших операційних витрат (доходів). Якщо на підприємстві деякі витрати не плануються або не
розподіляються за видами діяльності, відповідні клітини не
заповнюються. Графи 22 та 23 є підсумковими за всіма видами діяльності
підприємства. Розшифрування рядків (інші витрати) необхідно надавати до
НКРЕ щокварталу у вигляді додатка до форми 6-НКРЕ-ЖКК. Показники графи 23 повинні узгоджуватися з відповідними
показниками форми фінансової звітності N 2 "Звіт про фінансові
результати", яка складена відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами) (далі - форма
фінансової звітності N 2 "Звіт про фінансові результати").
3.2. Ліцензіати одержують 2 файли: інструкцію для заповнення
форми ins15.doc, таблицю-шаблон SHAB15.XLS. Необхідно створити на диску С папку NKRE_6 і перенести до неї
(шляхом копіювання) одержані файли. Щокварталу перед початком роботи таблицю SHAB15.XLS потрібно
скопіювати до папки NKRE_6 з ім'ям, яке формується так:
15_kkkkkk_nxx_рр, де: xx - місяць з початку року; n - ознака; рр - рік; kkkkkk - код ліцензіата. Таблиця SHAB15.XLS залишається незмінною. Вона щомісяця
використовується для роботи як шаблон. Інформація вноситься в
отриману копію.
3.3. На початку утвореної таблиці-копії заповнюється адресна
частина:
------------------------------------------------- | макет | код | рік | місяць з початку року | |-------+--------+------+-----------------------| | 15 | хххххх | 20рр | 00 | -------------------------------------------------
де "макет" - не змінюється; "код ліцензіата" - надається НКРЕ; "рік" - звітний рік; "місяць" - з початку року.
3.4. Далі таблиця заповнюється інформацією відповідно до
видів діяльності. Дані заносять лише в білі клітини. Зелені
клітини будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично згідно
з написаними формулами. Жовті клітини не заповнюються. Рядки, графи, формули змінювати заборонено. Форма і формули в
разі потреби будуть коригуватися шляхом одержання нового шаблону,
а саме: вартісні показники подаються в тис.грн у цілих числах; корисний відпуск водопостачання та водовідведення - у
тис.куб.м (3 знаки після коми); корисний відпуск теплової енергії - у тис.Гкал/год (3 знаки
після коми); відносні показники - у грн/куб.м, грн/Гкал, грн/куб.м
(2 знаки після коми), рентабельність - у відсотках (2 знаки після
коми).
3.5. Електронні таблиці зберігаються протягом року. Якщо немає можливості передавати макет електронною поштою,
заповнена таблиця надсилається факсом та поштою.
3.6. Зв'язок рядків та граф форми 6-НКРЕ-ЖКК наведено в
додатку 1 до цієї Інструкції.
3.7. Зв'язок форми 6-НКРЕ-ЖКК з іншими формами: рядки 310 "Обсяг реалізованої продукції (послуг) за діючими
тарифами", 315 "населенню", 320 "субсидії, відшкодування пільг",
325 "бюджетним установам", 330 "іншим споживачам" повинні
відповідати рядку 6 форм 5-НКРЕ-тепло ( z0591-11 ),
5-НКРЕ-водопостачання ( z0592-11 ), 5-НКРЕ-водовідведення
( z0593-11 ) - за 3, 6, 9, 12 місяців; рядки 510 "Корисний відпуск в одиниці виміру",
515 "населенню", 520 "бюджетним установам", 525 "іншим споживачам"
повинні відповідати рядку 4 форм 5-НКРЕ-тепло ( z0591-11 ),
5-НКРЕ-водопостачання ( z0592-11 ), 5-НКРЕ-водовідведення
( z0593-11 ) - за 3, 6, 9, 12 місяців. У додатку 2 до цієї Інструкції наведено зв'язок звіту за
формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт про фінансові результати та виконання
кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності" з формою
фінансової звітності N 2 "Звіт про фінансові результати"
( z0937-99 ).
Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу М.Расковський

Додаток 1
до Інструкції
щодо заповнення звіту
за формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт
про фінансові результати
та виконання кошторису
витрат з ліцензованих видів
діяльності"

ЗВ'ЯЗОК
рядків та граф звіту за формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт
про фінансові результати та виконання кошторису
витрат з ліцензованих видів діяльності"

------------------------------------------------------------------ | Рядки | Графи | Знак | Рядки | Графи | | | | рівності | | | |---------+--------+------------+--------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------------------------------------------| | Зв'язок за графами | |----------------------------------------------------------------| | 005-350 | 5 | = | | 1+3 | |---------+--------+------------+--------------------+-----------| | 005-350 | 11 | = | | 5+7+9 | |---------+--------+------------+--------------------+-----------| | 005-350 | 6 | = | | 2+4 | |---------+--------+------------+--------------------+-----------| | 005-350 | 12 | = | | 6+8+10 | |---------+--------+------------+--------------------+-----------| | 005-350 | 17 | = | | 13+15 | |---------+--------+------------+--------------------+-----------| | 005-350 | 18 | = | | 14+16 | |---------+--------+------------+--------------------+-----------| | 005-350 | 22 | = | | 11+17+19 | |---------+--------+------------+--------------------+-----------| | 325 | 23 | = | |12+18+20+21| |----------------------------------------------------------------| | Зв'язок за рядками | |----------------------------------------------------------------| | 005 | 1-23 | = | 010 +070 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 010 | 1-23 | = |015+050+055+060+065| | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 070 | 1-23 | = |075+080+085+090+095| | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 100 | 1-23 | = |105+110+115+120+125| | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 130 | 1-23 | = |135+140+145+150+155| | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 200 | 1-23 | = | 005+100+130+160 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 200 | 1-23 | = |205+250+255+260+265| | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 275 | 1-23 | = | 200+270 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 310 | 1-23 | = | 315+325+330 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 350 | 1-23 | | 310-275 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 390 | 1-23 | = | 350+355+360+365- | | | | | | -370-380-385 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 400 | 1-23 | = | 390-395 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 510 | 1-23 | = | 515+520+525 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 530 | 1-18 | = | 200/510 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 545 | 1-18 | = | 310/510 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 550 | 1-18 | = | 350/510 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 555 | 1-18 | = | 100*350/200 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 570 | 1-18 | = | 250/560 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 615 | 23 | = | 100*400/610 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 635 | 1-12 | = | 530 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 640 | 1-12 | = | 020/510 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 645 | 15 | = | (200-020-025- | | | | | | 040)/510 | | |---------+--------+------------+-------------------+------------| | 685 | 1-18 | = | 690+695+700 | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції
щодо заповнення звіту
за формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт
про фінансові результати
та виконання кошторису
витрат з ліцензованих видів
діяльності"

ЗВ'ЯЗОК
звіту за формою 6-НКРЕ-ЖКК "Звіт
про фінансові результати та виконання кошторису
витрат з ліцензованих видів діяльності"
з формою фінансової звітності N 2 "Звіт
про фінансові результати"
( z0397-99 )

------------------------------------------------------------------ |6-НКРЕ-ЖКК "Звіт про | | Форма фінансової | |фінансові результати | |звітності N 2 "Звіт про| | та виконання | | фінансові результати" | | кошторису витрат з | | | | ліцензованих видів | | | | діяльності" | | | |---------------------+------------------+-----------------------| | Рядки | Графи | Знак рівності | Рядки | Графи | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 100 | 23 | = | 70 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 130 | 23 | = | 80 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 160 | 23 | = | 90 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 335 | 23 | = | 60 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 350 | 23 | = | 100 (105) | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 355 | 23 | = | 110 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 360 | 23 | = | 120 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 365 | 23 | = | 130 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 370 | 23 | = | 140 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 380 | 23 | = | 150 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 385 | 23 | = | 160 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 390 | 23 | = | 170 (175) | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 395 | 23 | = | 180 | 3 | |----------+----------+------------------+-------------+---------| | 400 | 23 | = | 190 (195) | 3 | ------------------------------------------------------------------вгору