Документ z0593-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2019, підстава - v0339874-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.03.2016  № 302


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2016 р.
за № 593/28723

Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1341 від 02.11.2017
№ 339 від 14.03.2019}

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 частини першої статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», абзацу п’ятого підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Голова Антимонопольного
комітету України

Голова Державної
регуляторної служби України
В.А. Негода


Ю. Терентьєв


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
10.03.2016  № 302
(у редакції постанови НКРЕКП
14.03.2019 № 339)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2016 р.
за № 593/28723

ПОРЯДОК
формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для суб’єктів природних монополій, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, ліцензування якої здійснюється НКРЕКП.

1.2. Цей Порядок застосовується під час установлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для суб’єктів природних монополій, зазначених у пункті 1.1 цієї глави, та поширюється на цих суб’єктів під час розрахунку таких тарифів.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

актуалізація витрат - приведення цін (тарифів) на матеріальні ресурси та інших показників, що використовуються у розрахунках тарифів, до їх актуальних значень відповідно до вимог цього Порядку;

базовий період - календарний рік, який передує планованому періоду;

витрати загального призначення - витрати, пов’язані з провадженням ліцензіатом більше ніж одного виду господарської діяльності та які розподіляються на основі баз розподілу, встановлених ліцензіатом та встановлених (погоджених) НКРЕКП для цілей формування тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення;

звітний період - період, дані якого використовуються в розрахунках на планований період (календарний рік, що передує базовому періоду, або інший, узгоджений з НКРЕКП, період);

ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

операційна діяльність - основна діяльність ліцензіата, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

планований період - період тривалістю 12 місяців (з 01 січня по 31 грудня), на який встановлюються тарифи;

споживачі, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - ліцензіати, які придбавають в іншого ліцензіата питну воду з метою її подальшої реалізації споживачам та/або подають стічні води для централізованого водовідведення іншому ліцензіату за тарифами, розрахованими відповідно до глав 4 та 5 цього Порядку;

споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - фізичні чи юридичні особи, які отримують або мають намір отримувати централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення;

структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із провадженням у планованому періоді ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які групуються за статтями, визначеними НКРЕКП відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, складові планованого прибутку, коригування витрат звітного періоду (компенсація або зменшення витрат) та зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи;

тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення - вартість одиниці (1 куб. м) централізованого водопостачання чи централізованого водовідведення відповідної якості як грошовий вираз суми планованих економічно обґрунтованих витрат, планованого прибутку, коригування витрат звітного періоду (компенсація або зменшення витрат) та зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

1.4. Формування тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, облік яких ведеться ліцензіатом окремо.

1.5. Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до установлених цим Порядком вимог.

1.6. До тарифів включаються витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

1.7. У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових структури тарифів з причин, які не залежать від ліцензіата, а саме збільшення або зменшення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, податків, зборів, платежів, підвищення або зниження цін (тарифів) на реагенти, паливно-енергетичні ресурси, придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, курсу валют за наявності зобов’язань по запозиченнях (кредитах, позиках) міжнародних фінансових організацій, може проводитися коригування лише тих складових структури тарифів, за якими відбулися зміни в бік збільшення або зменшення. Заява про встановлення тарифів шляхом коригування окремих їх складових, відповідні розрахунки та підтверджуючі документи подаються до НКРЕКП відповідно до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773.

1.8. Кошти, що були зекономлені протягом строку дії тарифів у результаті здійснення заходів з енергозбереження, можуть використовуватися ліцензіатом для стимулювання скорочення питомих витрат паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, у тому числі на винагороду за енергосервісними договорами для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів відновлення активів,  матеріального заохочення працівників та інших цілей відповідно до законодавства.

1.9. Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення ліцензіат подає до НКРЕКП у термін до 01 червня кожного року у друкованому та електронному вигляді заяву про встановлення тарифів та розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків.

1.10. Якщо протягом звітного періоду через дію обставин, що не залежать від ліцензіата, виникли різниця між фактичними витратами на оплату праці, зі сплати податків, зборів, платежів, на придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, на придбання електричної та теплової енергії, природного газу, що використовуються для технологічних та господарських потреб ліцензіата, і відповідними врахованими в тарифах витратами на цей період, а також втрати від курсової різниці по запозиченнях (кредитах, позиках), НКРЕКП ураховує компенсацію такої різниці та цих втрат шляхом включення їх до тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення планованого періоду або зменшує ці тарифи на суму додаткового доходу за кожним видом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у звітному періоді у визначеному відповідно до цього Порядку розмірі.

При цьому компенсація за кожною окремою статтею витрат не включається до тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення планованого періоду, якщо сума фактичних витрат на оплату праці, зі сплати податків, зборів, платежів, на придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, на придбання електричної та теплової енергії, природного газу, що використовуються для технологічних та господарських потреб ліцензіата, не перевищує суму відповідних статей у структурі встановлених тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення у звітному періоді. Граничний розмір загальної суми компенсації за всіма зазначеними вище статтями витрат не може перевищувати обсяг збитків звітного періоду від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

1.11. Для ліцензіатів, які мають запозичення (кредити, позики) міжнародних фінансових організацій та до структури тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення звітного періоду яких включено планований прибуток, що спрямовується на погашення основної суми цих запозичень (кредитів, позик), отриманих на розвиток виробництва (виробничі інвестиції), граничний розмір компенсації збільшується на суму коштів, спрямованих на погашення основної суми цих запозичень (кредитів, позик) за рахунок планованого прибутку.

1.12. Для ліцензіатів, які мають планований прибуток у структурі тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення звітного періоду, граничний розмір компенсації збільшується на суму коштів фактично виконаних у звітному періоді заходів інвестиційної програми за рахунок прибутку та за умови повного виконання заходів інвестиційної програми за рахунок амортизації з урахуванням фактичних обсягів централізованого водопостачання та/або водовідведення.

1.13. Граничний розмір компенсації витрат зменшується на суму коштів, отриманих у звітному періоді з місцевого або державного бюджетів для покриття витрат звітного періоду за статтями витрат, за якими передбачена компенсація, або на погашення основної суми запозичень (кредитів, позик) міжнародних фінансових організацій, що були враховані у структурі тарифів звітного періоду.

1.14. Ліцензіат може претендувати на компенсацію відповідно до вимог пунктів 1.10-1.13 цієї глави лише за звітний період.

1.15. У разі якщо ліцензіат не надав до НКРЕКП у встановлений пунктом 1.9 цієї глави термін відповідну заяву та розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, НКРЕКП на підставі даних звітності за звітний та базовий періоди, наданих до НКРЕКП розрахунків за звітний та базовий періоди може самостійно визначити та встановити тарифи. У цьому випадку компенсація витрат не включається до тарифів ліцензіата на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення та не застосовується прогноз індексу цін виробників промислової продукції, а також прогноз індексу споживчих цін при визначенні планованих витрат.

1.16. При невиконанні заходів інвестиційної програми за попередній до базового період у структурі тарифів на планований період може бути передбачено зменшення складових тарифів на суму коштів відповідного невиконання, передбачених структурою тарифів попередніх до базового періодів, за результатами аналізу наданих ліцензіатом звітів про виконання інвестиційної програми та/або за результатами здійснених заходів контролю.

1.17. При встановленні фактів невиконання заходів інвестиційної програми за попередній до базового період НКРЕКП за результатами аналізу наданих ліцензіатом звітів про виконання інвестиційної програми та/або за результатами здійснених заходів контролю може самостійно прийняти рішення про коригування  чинних тарифів на суму коштів відповідного невиконання.

1.18. При виявленні недостовірності даних звітного періоду, які надавались ліцензіатом для встановлення тарифів, у планованому періоді відповідна складова структури тарифів зменшується на обсяг витрат недостовірного значення.  

1.19. При формуванні тарифів планованого періоду враховується компенсація або зменшення складових, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми та були враховані в тарифах, які діяли до планованого періоду, з урахуванням фактичного строку їх дії.

2. Загальні вимоги до формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення

2.1. Формування тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому числі галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, з урахуванням фактичних даних та основних особливостей технологічних процесів конкретного виробництва, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків, зборів, платежів, цін (тарифів) на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Ціни (тарифи) на матеріальні ресурси та послуги сторонніх організацій можуть бути прийняті до розрахунку тарифів з урахуванням прогнозів індексу цін виробників промислової продукції.

Прогнозна ціна ресурсу/послуги (ЦП) визначається за формулою

(1)

де

ЦФ

-

фактична ціна (тариф) ресурсу (послуги) на дату подання заяви про встановлення тарифів або актуалізації витрат;


ІБП

-

прогноз індексу цін виробників промислової продукції на базовий період;


М

-

кількість повних місяців з дати реєстрації заяви про встановлення тарифів або актуалізації витрат до кінця базового періоду;


ІП

-

прогноз індексу цін виробників промислової продукції на планований період.

При визначенні прогнозної ціни на електричну енергію використовуються фактичні ціни на електричну енергію, але не вище ціни на електричну енергію постачальника універсальної послуги на відповідній території. 

За наявності прогнозу індексу цін виробників промислової продукції за декількома сценаріями застосовується його найменший розмір.

У разі відсутності прогнозу індексу цін виробників промислової продукції на планований період для визначення прогнозної ціни (тарифу) ресурсу (послуги) може використовуватися прогноз індексу цін виробників промислової продукції за базовий період.

2.2. Протягом періоду розгляду заяви про встановлення тарифів, відповідних розрахунків та підтверджуючих документів і встановлення тарифів з урахуванням усіх економічно обґрунтованих витрат у разі змін у законодавстві або договірних умовах плановані витрати ліцензованої діяльності на оплату праці, сплату внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, паливно-енергетичні ресурси, реагенти, придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, зі сплати податків, зборів, платежів, внесків на регулювання, курсу валют за зверненням ліцензіата з відповідними розрахунковими матеріалами можуть бути актуалізовані. Така актуалізація має відбутись не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення відкритих обговорень (слухань) проекту рішення НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Під час актуалізації застосовуються наявні на дату такої актуалізації норми законодавства, що стосуються планованого періоду, включаючи актуальні значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати, індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), індексу споживчих цін (у середньому до попереднього року), цін на активну електричну енергію, ставок податків, зборів, платежів, вартості основних ресурсів за договорами.

Актуалізація витрат на електричну енергію, придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання може здійснюватися за ініціативою НКРЕКП.

2.3. Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення складаються окремо за видами такої діяльності (централізоване водопостачання, централізоване водовідведення) на підставі фактичних за останні п’ять років та прогнозованих обсягів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з урахуванням укладених зі споживачами договорів та інших техніко-економічних факторів, зокрема:

зміни обсягів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення в результаті економічного розвитку населеного пункту;

здійснення заходів щодо зменшення обсягу витрат на технологічні потреби у питній воді та її втрат у процесі виробництва і транспортування, оснащення приладами обліку використання водних ресурсів, виробництва та реалізації питної води, підвищення вимог щодо якості послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

удосконалення технологічних процесів підйому та/або подачі води, транспортування та очищення води і стічних вод у результаті автоматизації та механізації виробництва, заміни мереж і обладнання, застосування енергозберігаючих технологій;

підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов праці у зв’язку з удосконаленням операційно-виробничого планування, систем управління, поліпшенням матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності та з урахуванням вимог щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.

Річні плани ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення погоджуються в установленому законодавством порядку.

Загальний обсяг втрат та витрат питної води, що враховується при складанні річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, не має перевищувати рівнів, установлених законодавством.

2.4. Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення проводяться шляхом ділення суми річних планованих витрат повної собівартості, річного планованого прибутку, суми коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат) та суми зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми, на планований річний обсяг централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, визначений річними планами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення згідно з пунктом 2.3 цієї глави.

2.5. Калькулювання планованих витрат, що включаються до повної собівартості централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, планованого прибутку, коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат) та зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми, здійснюється у розрахунку на 12 місяців.

2.6. Планування витрат, що включаються до повної собівартості централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, здійснюється з урахуванням планованих витрат операційної діяльності та фінансових витрат, пов’язаних з діяльністю з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення. Плановані витрати групуються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном.

До планованих витрат операційної діяльності включаються:

планована виробнича собівартість централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

плановані адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, пов’язані з централізованим водопостачанням та/або централізованим водовідведенням.

2.7. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних, у тому числі паливно-енергетичних, ресурсів, норм з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва з урахуванням фактичних показників попередніх періодів та прогнозу індексу цін виробників промислової продукції на базовий та планований періоди відповідно до пункту 2.1 цієї глави.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат за попередні періоди на підставі кошторисів.

2.8. До повної планованої собівартості централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення включаються витрати на ремонт основних засобів (окрім витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від їх використання відносно первісно очікуваних та, відповідно, збільшують їх первісну вартість) з урахуванням витрат звітного періоду, планів попереджувальних ремонтів, проектно-кошторисної документації або кошторисів.

2.9. Розмір суми компенсації окремої статті витрат звітного періоду на придбання електричної та теплової енергії, газу, що використовуються для технологічних та господарських потреб ліцензіата, води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання (ВКj) у грошовому виразі (вартість компенсації окремого ресурсу) визначається за формулою

(2)

де

Pф

-

фактичні витрати відповідного ресурсу в натуральному виразі у звітному періоді в розмірі, що не перевищує нормативи використання (за наявності);


Цjiф

-

ціна (тариф) одиниці відповідного j-го ресурсу, що діяла в і-му місяці звітного періоду. Для визначення розміру компенсації за придбання електричної енергії Цjiф не може перевищувати ціну постачальника універсальної послуги на відповідній території;


ЦТ

-

ціна (тариф) одиниці відповідного j-го ресурсу, що використана в розрахунках тарифів, що діяли в і-му місяці звітного періоду.

Від’ємне значення ВКj не враховується при встановленні тарифів.

Розмір суми коригування витрат звітного періоду (компенсації витрат) за статтями, пов’язаними з витратами на оплату праці (ВКОП), визначається за формулою

(3)

де

ЧФ

-

фактична середньооблікова кількість штатних працівників у звітному періоді, але не вище штатної чисельності, що врахована в розрахунках тарифів, що діяли у звітному періоді;


ЗПФ

-

фактична середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, що діяла у звітному періоді, але не вище середньомісячної заробітної плати на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата, що діяла у звітному періоді, з урахуванням внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;


ЧТ

-

середньозважена штатна чисельність персоналу, урахована в тарифах, що діяли у звітному періоді;


ЗПТ

-

середньозважена середньомісячна заробітна плата працівників, які задіяні в ліцензованій діяльності, урахована в тарифах, що діяли у звітному періоді, з урахуванням внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Від’ємне значення ВКОП не враховується при встановленні тарифів.

Розмір суми коригування витрат зі сплати податків, зборів, платежів (ВКПЗ) звітного періоду (компенсації або зменшення витрат) визначається за формулою

(4)

де

ПЗФ

-

сума податків, зборів, платежів, нарахованих для сплати ліцензіатом без урахування пені і штрафів у звітному періоді та з урахуванням фактичної оплати;


ПЗТ

-

середньозважена сума податків, зборів, платежів, урахована в тарифах, що діяли у звітному періоді.

Від’ємне значення ВКПЗ враховується при встановленні тарифів.

2.10. Компенсація втрат від курсової різниці по запозиченнях (кредитах, позиках) міжнародних фінансових організацій у звітному періоді розраховується з урахуванням курсу Національного банку України, урахованому в тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, що діяли у звітному періоді, та курсу Національного банку України на дату погашення основної суми запозичення (кредиту, позики) та/або сплати фінансових витрат, але не пізніше дати виплат, визначених умовами відповідного договору (угоди). Така компенсація включається до структури тарифу, якщо у звітному періоді в ліцензіата не виникла прострочена заборгованість по вищезазначених договорах (угодах). Компенсація втрат від курсової різниці по запозиченнях (кредитах, позиках) міжнародних фінансових організацій зменшується на суму отриманих ліцензіатом коштів з державного або місцевого бюджету на погашення основної суми такого запозичення (кредиту, позики) та/або фінансових витрат звітного періоду.

2.11. До тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення може включатися планований прибуток.

Планований прибуток визначається як сума коштів, що додається до суми повної планованої собівартості і спрямовується на здійснення заходів інвестиційної програми, погашення основної суми запозичень (кредитів, позик), узгоджених з НКРЕКП, та/або забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників, відшкодування витрат з податку на прибуток та забезпечення обігових коштів.

Планування складової прибутку, що передбачається для здійснення заходів інвестиційної програми, провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої органами місцевого самоврядування та схваленої НКРЕКП в установленому порядку.

У тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення можуть ураховуватись обігові кошти за рахунок планованого прибутку в розмірі не більшому 2 % від повної планованої собівартості.

При плануванні застосування авансової системи платежів за електричну енергію в тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення разово можуть ураховуватись обігові кошти для здійснення таких платежів у розмірі не більшому 1 % від повної планованої собівартості.

2.12. У разі неподання ліцензіатом на схвалення до НКРЕКП у встановлені законодавством строки інвестиційної програми на планований період при формуванні тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення плановані витрати на ремонт зменшуються на суму планованої амортизації, що визначена відповідно до цього Порядку.

2.13. Витрати на матеріальні ресурси можуть бути актуалізовані при коригуванні тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення протягом періоду розгляду заяви про встановлення тарифів, відповідних розрахунків та підтверджуючих документів і встановленні з урахуванням вимог пункту 2.2 цієї глави.

2.14. Розподіл витрат між видами діяльності:

1) витратами відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення визнаються витрати, що безпосередньо пов’язані з провадженням цих видів діяльності або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

2) витратами будь-якого іншого виду діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, визнаються витрати, що безпосередньо пов’язані із провадженням іншого виду діяльності або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

3) розподіл витрат загального призначення між видами діяльності здійснюється в такій послідовності:

розподіл витрат загального призначення на витрати, що будуть віднесені в цілому до повної собівартості централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, і витрати, що будуть у цілому віднесені до собівартості всіх інших видів господарської діяльності, здійснюється з використанням обраної ліцензіатом бази розподілу, зазначеної в розпорядчому документі про облікову політику та узгодженої з НКРЕКП;

розподіл витрат загального призначення, що в цілому відносяться до повної собівартості централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, між цими видами діяльності здійснюється з використанням баз розподілу, встановлених НКРЕКП для цілей формування тарифів, тобто пропорційно прямим витратам (для розподілу загальновиробничих витрат) або виробничій собівартості (для розподілу адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат);

У разі неможливості або економічної недоцільності застосування визначених цим Порядком баз розподілу ліцензіат погоджує з НКРЕКП інші бази з відповідним обґрунтуванням їх вибору.

3. Розрахунок річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

3.1. До складу планованої виробничої собівартості включаються:

1) прямі матеріальні витрати:

витрати, пов’язані з використанням електричної енергії (у тому числі реактивної та активної) для технологічних потреб, що визначаються виходячи з обсягів підйому та/або подачі води, пропускання стічних вод, їх очищення, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених відповідно до галузевих нормативів та вимог законодавства, з урахуванням фактичного обсягу споживання за попередні періоди, планованого ефекту від виконання заходів з енергозбереження, у тому числі за енергосервісними договорами для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів, заходів інвестиційної програми, особливостей технологічних процесів, які застосовуються на відповідному підприємстві, та цін на електричну енергію у планованому періоді, що визначаються з урахуванням положень пункту 2.1 глави 2 цього Порядку або на підставі прогнозу НКРЕКП;

витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, які плануються відповідно до укладених договорів, виходячи з необхідного обсягу подачі питної води та/або обсягу відведення стічних вод, що передбачені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, і діючих цін (тарифів) підприємств-постачальників (або прогнозних цін (тарифів), якщо підприємство-постачальник є ліцензіатом НКРЕКП та НКРЕКП здійснює одночасний перегляд тарифів ліцензіата та підприємства-постачальника);

витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та стічних вод. Обсяг таких витрат визначається виходячи з планованих обсягів подачі води, пропускання стічних вод, доз реагентів та цін на них у планованому періоді, що визначаються з урахуванням положень пункту 2.1 глави 2 цього Порядку, з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Потреба в реагентах визначається відповідно до технологічного регламенту, затвердженого в установленому законодавством порядку, з урахуванням якості води, технологічних схем очищення, що застосовуються на підприємстві, та фактичних витрат реагентів у попередніх роках;

інші прямі матеріальні витрати, пов’язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (відповідного виду ліцензованої діяльності). Обсяг таких витрат визначається згідно з нормами використання відповідних ресурсів з урахуванням фактичних витрат за попередні періоди та діючих цін (тарифів) на них у планованому періоді за вирахуванням вартості зворотних відходів. Прогнозні ціни (тарифи) на пально-мастильні матеріали, газ, теплову енергію та послуги підкачки води сторонніми організаціями визначаються з урахуванням положень пункту 2.1 глави 2 цього Порядку;

2) прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення) відповідно до Закону України «Про оплату праці»:

основна заробітна плата виробничого персоналу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців та технічних службовців;

додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок до тарифних ставок і окладів (доплата за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, та компенсаційних виплат (виплати за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, встановлені законодавством);

інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та показників прожиткового мінімуму для працездатних осіб, інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору.

За наявності показників прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, встановлених у Державному бюджеті на планований рік, при формуванні та встановленні тарифів використовуються зазначені показники.

У разі відсутності встановлених на планований період показників прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати використовуються аналогічні показники, чинні на кінець базового періоду, до яких застосовується прогноз індексу споживчих цін (у середньому до попереднього року) на планований період. За наявності прогнозу індексу споживчих цін (у середньому до попереднього року) за декількома сценаріями застосовується його найменший розмір. У разі відсутності прогнозу індексу споживчих цін (у середньому до попереднього року) на планований період або якщо його значення менше або дорівнює 100 %, для визначення прогнозних значень прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати може використовуватися прогноз індексу споживчих цін  (у середньому до попереднього року) за базовий період.

Якщо рівень середньомісячної номінальної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника регіону (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата, перевищує розмір, розрахований в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору, допускається планування витрат на оплату праці для включення до тарифів із забезпеченням рівня середньомісячної номінальної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника регіону (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата, з урахуванням розміру фіксованої індексації витрат на оплату праці на планований період.

Для ліцензіатів, які провадять ліцензовану діяльність одночасно на декількох територіях, витрати на оплату праці визначаються для кожної території окремо;

3) інші прямі витрати:

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу;

амортизація необоротних активів виробничого призначення відповідно до Податкового кодексу України;

витрати за енергосервісними договорами для здійснення комплексу енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів;

витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж після повірки) засобів обліку води або стічних вод у технологічному процесі централізованого водопостачання або централізованого водовідведення;

інші прямі витрати виробничої собівартості, до складу яких включаються всі необхідні виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до об’єкта витрат (відповідного виду ліцензованої діяльності);

4) змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати:

витрати на управління виробництвом та обслуговування виробничого процесу (оплата праці, розрахована згідно з вимогами цього пункту, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень);

амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення відповідно до Податкового кодексу України;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення (матеріали, технічний огляд, технічне обслуговування, поточний ремонт, оренда, страхування майна, пожежна і сторожова охорона, дезінфекція, дератизація, вивезення сміття, придбання газу, теплової та електричної енергії);

витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, підготовку і перепідготовку кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів;

витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки та охорону навколишнього природного середовища;

утримання санітарних зон;

витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних робіт, зокрема ремонтно-налагоджувальних та інших, передбачених проектно-технічною документацією, освоєння нових потужностей, необхідних для забезпечення централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів, платежів;

інші витрати загальновиробничого призначення, у тому числі внески на регулювання.

Витрати загального призначення розподіляються на ліцензовані види діяльності відповідно до вимог пункту 2.14 глави 2 цього Порядку. Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати в частині ліцензованих видів діяльності розподіляються між видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення пропорційно прямим витратам.

Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді, розрахованих для матеріальних витрат та послуг із застосуванням індексу цін виробників промислової продукції відповідно до вимог пункту 2.1 глави 2 цього Порядку.

3.2. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням суб’єктом господарювання:

витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу, розраховані відповідно до вимог щодо формування витрат на оплату праці, визначених пунктом 3.1 цієї глави;

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

інші витрати на утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу (витрати на службові відрядження, підготовку і перепідготовку кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань, охорону праці);

амортизація необоротних активів загальногосподарського призначення відповідно до Податкового кодексу України;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (ремонт, оренда, страхування майна, охорона, придбання газу, теплової та електричної енергії);

витрати на оплату професійних послуг;

витрати на оплату Інтернету та послуг зв’язку;

витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;

витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів, платежів (крім податків, зборів, платежів, що включаються до виробничої собівартості);

витрати на розв’язання спорів у судах;

витрати на придбання пально-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури;

витрати з проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати загального призначення розподіляються на ліцензовані види діяльності відповідно до вимог пункту 2.14 глави 2 цього Порядку. Адміністративні витрати в частині ліцензованих видів діяльності розподіляються між видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення пропорційно виробничій собівартості.

Обсяг адміністративних витрат визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді, розрахованих для матеріальних витрат та послуг із застосуванням індексу цін виробників промислової продукції відповідно до вимог пункту 2.1 глави 2 цього Порядку.

3.3. До складу витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов’язані зі збутом централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення споживачам, а саме:

витрати на оплату праці персоналу, розраховані відповідно до вимог щодо формування витрат на оплату праці, визначених у пункті 3.1 цієї глави;

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу;

оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу;

амортизація необоротних активів відповідно до Податкового кодексу України;

витрати на утримання необоротних активів (зокрема оренда, страхування, ремонт, охорона, придбання газу, теплової та електричної енергії);

витрати на послуги банків з обробки та структурування інформації у платіжних документах;

витрати на оплату інформаційних послуг;

витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

інші витрати, пов’язані зі збутом централізованого водопостачання та/або водовідведення споживачам.

Витрати загального призначення розподіляються на ліцензовані види діяльності відповідно до вимог пункту 2.14 глави 2 цього Порядку. Витрати на збут у частині ліцензованих видів діяльності розподіляються між видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення пропорційно виробничій собівартості.

Обсяг витрат на збут централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді, розрахованих для матеріальних витрат та послуг із застосуванням індексу цін виробників промислової продукції відповідно до вимог пункту 2.1 глави 2 цього Порядку.

3.4. До складу інших операційних витрат включаються витрати діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат та витрат на збут.

До складу інших операційних витрат не можуть включатися:

суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

витрати, пов’язані з утриманням об’єктів соціальної інфраструктури;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

представницькі витрати;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестач та втрат від пошкодження цінностей;

вартість реалізованих виробничих запасів.

Витрати загального призначення розподіляються на ліцензовані види діяльності відповідно до вимог пункту 2.14 глави 2 цього Порядку. Інші операційні витрати в частині ліцензованих видів діяльності розподіляються між видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення пропорційно виробничій собівартості.

3.5. Для ліцензіатів, які мають узгоджені з НКРЕКП запозичення (кредити, позики), до фінансових витрат включаються витрати на сплату відсотків за користування такими запозиченнями (кредитами, позиками) та інші витрати, пов’язані із залученням запозичень (кредитів, позик), для провадження ліцензованої діяльності, у тому числі за звітний період (за необхідності), з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за № 610/12484.

4. Особливості формування тарифів на централізоване водопостачання

4.1. Якщо ліцензіат здійснює транспортування води власними водоводами до систем споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, формування тарифів ліцензіатами на централізоване водопостачання для цих споживачів здійснюється з урахуванням:

прямих витрат на забір води з джерел питного водопостачання, доведення її якості до вимог, які висуваються до питної води, подачу води з очисних споруд до системи водоводів та витрат на транспортування;

прямих витрат на придбання води в інших суб’єктів господарювання, які плануються відповідно до укладених договорів, виходячи з необхідного обсягу подачі питної води, передбаченого річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, і діючих цін підприємств-постачальників (або прогнозних цін (тарифів), якщо підприємство-постачальник є ліцензіатом НКРЕКП та НКРЕКП здійснює одночасний перегляд тарифів ліцензіата і підприємства-постачальника);

загальновиробничих, адміністративних, інших операційних та фінансових витрат, визначених пропорційно обсягам реалізації централізованого водопостачання споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, у загальному обсязі реалізації централізованого водопостачання ліцензіата;

планованого прибутку, у тому числі відповідно до заходів інвестиційної програми;

суми коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат);

суми зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми.

Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, здійснюються шляхом ділення суми планованих економічно обґрунтованих витрат, розрахованих відповідно до цього пункту, відповідної частини планованого прибутку, коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат) та зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційних програм, на планований обсяг виробництва питної води з урахуванням частини загальних втрат та витрат питної води після другого підйому, визначених пропорційно обсягам реалізації централізованого водопостачання споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, у загальному обсязі реалізації централізованого водопостачання ліцензіата.

4.2. Якщо ліцензіат не здійснює транспортування води власними водоводами до систем споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, формування тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, здійснюється шляхом ділення суми планованих економічно обґрунтованих витрат, розрахованих відповідно до пункту 4.1 цієї глави, відповідної частини планованого прибутку, коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат) та зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми, на планований обсяг виробництва питної води.

4.3. Формування тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, здійснюється шляхом ділення різниці між сумою планованих економічно обґрунтованих витрат на централізоване водопостачання, планованого прибутку, коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат), зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми, та сумою економічно обґрунтованих витрат на централізоване водопостачання, відповідної частини планованого прибутку, коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат), зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми, урахованих у тарифах, розрахованих відповідно до пункту 4.1 або пункту 4.2 цієї глави, на обсяг реалізації централізованого водопостачання споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання.

5. Особливості формування тарифів на централізоване водовідведення

5.1. Формування тарифів ліцензіатами на централізоване водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, здійснюється з урахуванням:

прямих витрат на очищення стічних вод, транспортування стічних вод системами ліцензіата;

загальновиробничих, адміністративних, інших операційних та фінансових витрат, визначених пропорційно обсягам реалізації централізованого водовідведення споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, у загальному обсязі реалізації централізованого водовідведення ліцензіата;

планованого прибутку, у тому числі відповідно до заходів інвестиційної програми;

суми коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат);

суми зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми.

5.2. Якщо ліцензіат не здійснює транспортування стічних вод споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, власними системами, формування тарифів ліцензіата на централізоване водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, здійснюється з урахуванням:

прямих витрат на очищення стічних вод;

загальновиробничих, адміністративних, інших операційних та фінансових витрат пропорційно обсягам реалізації централізованого водовідведення споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, у загальному обсязі реалізації централізованого водовідведення ліцензіата;

планованого прибутку, у тому числі відповідно до заходів інвестиційної програми;

суми коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат);

суми зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми.

5.3. Розрахунки тарифів на централізоване водовідведення здійснюються шляхом ділення суми планованих економічно обґрунтованих витрат, розрахованих відповідно до пункту 5.1 або пункту 5.2 цієї глави, відповідної частини прибутку, коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат), зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми, на планований обсяг очищення ліцензіатом стічних вод.

5.4. Формування тарифів на централізоване водовідведення для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення, здійснюється шляхом ділення різниці між сумою планованих економічно обґрунтованих витрат на централізоване водовідведення, планованого прибутку, коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат), зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми, і сумою планованих економічно обґрунтованих витрат на централізоване водовідведення, відповідної частини планованого прибутку, коригування витрат звітного періоду (компенсації або зменшення витрат), зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення заходів інвестиційної програми, урахованих у тарифах, розрахованих відповідно до пункту 5.1 або пункту 5.2 цієї глави, на обсяг реалізації централізованого водовідведення споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення.

{Порядок в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 339 від 14.03.2019}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання
та водовідведення

А. Чумаквгору