Документ z0593-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.03.2014, підстава - z0346-14

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
14.04.2011 N 606
( z0588-11 )
за погодженням з Держкомстатом
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
N 104 ( z0346-14 ) від 13.02.2014 }
ЗВІТ
про розрахунки за централізоване водовідведення
за _____________________________ 20__ року
(місяць)

-------------------------------------------------- | Подають | Термін | Форма 5-НКРЕ-водовідведення | | подання | (місячна) |-------------------------------------+----------| |суб'єкти господарювання - ліцензіати,| до | |що мають ліцензію на централізоване | 25 числа | |водопостачання та водовідведення, | місяця, | |- Національній комісії регулювання |наступного| |електроенергетики України, адреса: | після | |03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, | звітного | |електронна адреса: f5-vv@nerc.gov.ua | періоду | --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Найменування: ______________________________________________| |Місцезнаходження: ______________________________________________| |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, | | населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, | | N будинку / корпусу, N квартири / офісу) | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ | Показники |Одиниця| Код |Разом| у тому числі основними споживачами | | |виміру |рядка| |---------------------------------------------------| | | | | | у тому числі |інші| | | | | |----------------------------------------------| | | | | | |населення,|населення,|населення,|бюджетні|інші| | | | | | | усього | пільги | субсидії |установи| | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| | А | В | С | 1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |Заборгованість | | | | | | | | | | |споживачів за | | | | | | | | | | |централізоване | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |на початок року |тис.грн| 01 | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |на початок |тис.грн| 02 | | | | | | | | |звітного місяця | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |Обсяг реалізації| | | | | | | | | | |централізованого| | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |за | тис. | 03 | | | | | | | | |звітний місяць | куб.м | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |з | тис. | 04 | | | | | | | | |початку року | куб.м | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |Вартість | | | | | | | | | | |реалізації | | | | | | | | | | |централізованого| | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |за |тис.грн| 05 | | | | | | | | |звітний місяць | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |з початку року |тис.грн| 06 | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |Оплата спожитого| | | | | | | | | | |централізованого| | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |за звітний |тис.грн| 07 | | | | | | | | |місяць, усього | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |з початку |тис.грн| 08 | | | | | | | | |року, усього | | | | | | | | | | |----------------+-------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----+----| |Заборгованість |тис.грн| 09 | | | | | | | | |споживачів за | | | | | | | | | | |централізоване | | | | | | | | | | |водовідведення | | | | | | | | | | |на кінець | | | | | | | | | | |звітного періоду| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________ М.П. ____________________
(місце підпису керівника (власника)) (ініціали, прізвище)
____________________________________ ____________________
(місце підпису головного бухгалтера) (ініціали, прізвище)
____________________________________ ____________________
(місце підпису виконавця) (ініціали, прізвище)
телефон: _________ факс: _______ електронна пошта: ______________
Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу М.І.Расковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії регулювання
електроенергетики України
14.04.2011 N 606
( z0588-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2011 р.
за N 593/19331

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення звіту за формою
5-НКРЕ-водовідведення "Звіт про розрахунки
за централізоване водовідведення"

I. Загальні положення
1.1. Звіт за формою 5-НКРЕ-водовідведення "Звіт про
розрахунки за централізоване водовідведення" поширюється на
суб'єктів господарювання - ліцензіатів, що мають ліцензію на
централізоване водопостачання та водовідведення.
1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення звіту та
терміни подання його до НКРЕ. Подання до НКРЕ звіту здійснюється з метою перевірки та
аналізу ліцензованої діяльності в ринкових умовах, виявлення
порушень ліцензованої діяльності та їх усунення, а також для
врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.
1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Господарського кодексу України ( 436-15 ); Законів України "Про Національну комісію регулювання ринку
комунальних послуг України" ( 2479-17 ), "Про питну воду та питне
водопостачання" ( 2918-14 ); Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України від 14.02.2001 N 35/34 ( z0183-01 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за
N 183/5374 (із змінами); інших нормативно-правових актів, якими регулюється
ліцензована господарська діяльність з централізованого
водопостачання та водовідведення.
II. Порядок та терміни подання інформації
2.1. Звіт за формою 5-НКРЕ-водовідведення "Звіт про
розрахунки за централізоване водовідведення" подають до НКРЕ та
відповідного територіального підрозділу НКРЕ (далі - ТП НКРЕ)
ліцензіати, на яких поширюється дія Закону України "Про
Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України"
( 2479-17 ), незалежно від форм власності та підпорядкування
щомісячно до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду,
електронною поштою та на паперовому носії.
2.2. Звіт за формою 5-НКРЕ-водовідведення "Звіт про
розрахунки за централізоване водовідведення" направляється поштою
до НКРЕ за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та
електронною поштою за адресою: f5-vv@nerc.gov.ua, за якою можна
отримати електронний шаблон звіту.
2.3. Звітним періодом є календарний місяць.
2.4. Усі дані звіту мають ґрунтуватися на достовірних даних
первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю
даних. Звіт підписується керівником (власником) ліцензіата,
головним бухгалтером, виконавцем та скріплюється печаткою.
Зазначаються телефон, факс, електронна пошта.
2.5. ТП НКРЕ здійснює контроль за поданням звіту у
встановлений термін, перевіряє правильність заповнення та повноту
даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про
виявлені помилки та необхідність їх усунення.
2.6. Звітні дані наводяться з точністю до одного знака після
коми.
III. Пояснення щодо заповнення звіту за формою
5-НКРЕ-водовідведення "Звіт про розрахунки
за централізоване водовідведення"
3.1. У рядку 01 "Заборгованість споживачів за централізоване
водовідведення на початок року" зазначається вартість
централізованого водовідведення, спожитого споживачами станом на
початок календарного року, але не сплаченого згідно з укладеними
договорами. Заборгованість на початок календарного року
переноситься з останнього звіту за попередній рік з рядка 09
"Заборгованість споживачів за централізоване водовідведення на
кінець звітного періоду" та не може змінюватись протягом звітного
року.
3.2. У рядку 02 "Заборгованість споживачів за централізоване
водовідведення на початок звітного місяця" зазначається вартість
централізованого водовідведення, спожитого споживачами станом на
початок звітного місяця, але не сплаченого згідно з укладеними
договорами.
3.3. У рядку 03 "Обсяг реалізації централізованого
водовідведення за звітний місяць" наводиться обсяг спожитого
централізованого водовідведення споживачами протягом звітного
місяця.
3.4. У рядку 04 "Обсяг реалізації централізованого
водовідведення з початку року" наводиться обсяг спожитого
централізованого водовідведення споживачами за період з початку
календарного року до кінця звітного місяця.
3.5. У рядку 05 "Вартість реалізації централізованого
водовідведення за звітний місяць" наводиться вартість спожитого
централізованого водовідведення споживачами протягом звітного
місяця.
3.6. У рядку 06 "Вартість реалізації централізованого
водовідведення з початку року" наводиться вартість спожитого
централізованого водовідведення споживачами за період з початку
календарного року до кінця звітного місяця.
3.7. У рядку 07 "Оплата спожитого централізованого
водовідведення за звітний місяць, усього" зазначається сума
коштів, що надійшла виключно від споживачів централізованого
водовідведення протягом звітного місяця. У зазначений показник не
можуть бути включені інші види оплати.
3.8. У рядку 08 "Оплата спожитого централізованого
водовідведення з початку року, усього" зазначається сума коштів,
що надійшла від споживачів централізованого водовідведення за
період з початку календарного року до кінця звітного місяця.
3.9. У рядку 09 "Заборгованість споживачів за централізоване
водовідведення на кінець звітного періоду" зазначається вартість
централізованого водовідведення, спожитого споживачами станом на
кінець звітного періоду, але не сплаченого згідно з укладеними
договорами.
3.10. Усі дані наводяться за видами діяльності та у розрізі
споживачів, указаних у графах 2-5, без урахування податку на
додану вартість з точністю до одного десяткового знака, при цьому
графа 1 дорівнює сумі граф 2-5.
3.11. У графі 2 "населення, усього" зазначається загальна
кількість коштів, що надходить від населення з урахуванням
бюджетного відшкодування по пільгових категоріях населення та
субсидіях. Графа 2.1 "населення, пільги" та графа 2.2 "населення,
субсидії" заповнюються на підставі показників нарахованих та
отриманих коштів зазначеного бюджетного відшкодування відповідно
до законодавства.
3.12. У графі 3 "бюджетні установи" зазначаються кошти, що
надходять від бюджетних установ за централізоване водовідведення.
3.13. У графі 4 "інші" зазначаються кошти, що надходять від
інших споживачів централізованого водовідведення.
3.14. У графі 5 "інші" зазначаються кошти, що надходять від
споживачів централізованого водовідведення за тарифами, що
відрізняються від тарифів для споживачів графи 4, наприклад за
очистку стоків без транспортування від споживачів.
IV. Порядок виправлення звітних даних
4.1. Якщо у звітах поточного періоду виявлено помилки, то їх
виправлення буде здійснюватись у звітах за той період (місяць,
квартал), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих
підсумкових даних цього звіту (з початку року).
4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом
з відповідними примітками. Усі помилки мають бути відображені в
поясненнях до звіту.
Начальник управління
регулювання підприємств
житлово-комунального комплексу М.Расковськийвгору