Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку й витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів
Мінпраці України, Мінфін України, ДПА України; Наказ, Інструкція від 02.08.1999130/171/398
Документ z0592-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2002, підстава - z0363-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 130/171/398 від 02.08.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
1 вересня 1999 р.
vd990802 vn130/171/398 за N 592/3885
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці
та соцполітики
N 178/306/152 ( z0363-02 ) від 04.04.2002 )
Про затвердження Інструкції про порядок надходження,
обліку й витрачання коштів Фонду України соціального
захисту інвалідів
( Дію Наказу зупинено згідно з Повідомленням Держпідприємництва
( n0110563-00 ) від 04.10.2000 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та
соцполітики
N 126/306/50 ( z0316-01 ) від 26.03.2001 )

У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1998 р. N 1538 ( 1538-98-п ) "Про внесення змін і
доповнень до Положення про Фонд України соціального захисту
інвалідів" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок надходження, обліку й
витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів, що
додається. 2. Виконавчій дирекції Фонду зареєструвати цей наказ у
Міністерстві юстиції України в установленому порядку. 3. Інструкцію про порядок надходження, обліку і витрачання
коштів Фонду України соціального захисту інвалідів, затверджену
наказом Фонду, Мінпраці, Мінфіну та Національного банку України
від 18 вересня 1996 року N 56/75/196/82 ( z0664-96 ) і
зареєстровану Міністерством юстиції 14.11.96 за N 664/1689,
вважати такою, що втратила чинність.
Перший заступник Міністра праці та
соціальної політики України
Голова правління Фонду України
соціального захисту інвалідів С.А.Вегера
Заступник Міністра фінансів України В.М.Матвійчук
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України О.І.Шитря
Затверджено
Наказ Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства
фінансів України, Державної податкової
адміністрації України
02.08.99 N 130/171/398
Інструкція про порядок надходження, обліку й
витрачання коштів Фонду України соціального
захисту інвалідів
1. Загальні положення
Ця Інструкція визначає порядок надходження, обліку й
витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів і
розроблена відповідно до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 18 липня 1991 р. N 92 ( 92-91-п ) "Про
створення Фонду України соціального захисту інвалідів" зі змінами
та доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів
України від 4 вересня 1993 р. N 705 ( 705-93-п ), від 21 червня
1995 р. N 441 ( 441-95-п ) та від 28 вересня 1998 р. N 1538
( 1538-98-п ), та погоджена з Національним банком України.
2. Джерела формування бюджету Фонду України
соціального захисту інвалідів (далі - Фонд)
Згідно з Законом України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" та відповідно до Положення про Фонд бюджет
Фонду формується за рахунок: коштів, що передаються Фонду з державного бюджету для
проведення державних заходів щодо соціального захисту інвалідів; надходжень від підприємств (об'єднань), установ і
організацій, що не забезпечили додержання встановлених нормативів
робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі - цільові
кошти); благодійних внесків організацій, трудових колективів і
громадян; відтворення позабюджетних коштів; інших надходжень. Кошти, передбачені абзацами 2 і 3, акумулюються на рахунках
органів Державного казначейства України. Для зарахування вказаних
надходжень до Фонду на ім'я органів Державного казначейства
України за кодом бюджетної класифікації 50070000 "Платежі до Фонду
України соціального захисту інвалідів" за символом звітності банку
300 відкриваються рахунки "Кошти Державного бюджету України": в установах Національного банку України (далі - НБУ) - за
балансовим рахунком N 3510; в установах комерційних банків - за балансовим рахунком N
2510. Кошти, передбачені абзацами 4, 5, 6, акумулюються на
позабюджетних рахунках Фонду. Для обліку позабюджетних коштів на
ім'я відділень Фонду в управліннях Державного казначейства, де
обслуговуються зазначені відділення, відкриваються спеціальні
реєстраційні рахунки як складові спеціальних рахунків органів
Державного казначейства, за балансовими рахунками N 3530 (НБУ) і N
2530 (КБ). Головним розпорядником коштів, що передаються Фонду і
акумулюються на рахунках органів Державного казначейства України,
є Міністерство праці та соціальної політики України (далі -
Мінпраці). Головним розпорядником позабюджетних коштів Фонду є
правління Фонду.
3. Порядок визначення розміру коштів та терміни і
порядок надходження їх до Фонду
3.1. Розмір асигнувань з Державного бюджету України
визначається щорічно згідно з Законом України "Про Державний
бюджет". Видатки Фонду України соціального захисту інвалідів
здійснюються в порядку, передбаченому Тимчасовою інструкцією про
порядок касового виконання державного бюджету за видатками,
затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства
України від 21.03.97 N 28 ( z0102-97 ) та зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 21.03.97 за N 102/1906. 3.2. Підприємства (об'єднання), установи й організації
незалежно від форм власності і господарювання (далі -
підприємства), яким місцеві ради визначають нормативи робочих
місць, призначених для працевлаштування інвалідів, відповідно до
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" ( 875-12 ) і на яких працює інвалідів менш ніж
установлено нормативом, здійснюють обов'язкові щорічні
відрахування до Фонду на рахунки, відкриті на ім'я органів
Державного казначейства за балансовими рахунками N 3510 (НБУ) або
2510 (КБ). ( Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 126/306/50
( z0316-01 ) від 26.03.2001 ) Розмір відрахувань визначається середньою річною заробітною
платою на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не
зайняте інвалідом. Середня річна заробітна плата працівників у цілому по
підприємству, установі, організації обчислюється діленням сум,
нарахованих із фонду оплати працівників як в грошовій, так і в
натуральній формах, на середньооблікову чисельність працівників,
що приймається для розрахунку середньої заробітної плати та інших
середніх показників (середньооблікову чисельність всього персоналу
в еквіваленті повної зайнятості) за відповідний період (Інструкція
зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Міністерства
статистики України від 11.12.95 N 323 ( z0465-95 ) та
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.12.95 за
N 465/1001). 3.3. Підприємства, яким місцевими радами визначені нормативи
робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, подають
у відділення Фонду за своїм місцезнаходженням довідку про юридичну
особу (додаток 1) та "Звіт про зайнятість інвалідів" відповідно до
форми N 10-1 (річна), затвердженої наказом Держкомстату України
від 26.10.98 N 360 ( v0360202-98 ), не пізніше 15 січня року, який
наступає за звітним. ( Пункт 3.3 розділу 3 в редакції Наказу
Мінпраці та соцполітики N 126/306/50 ( z0316-01 ) від 26.03.2001 ) 3.4. Платникам цільових коштів відділенням Фонду видається
посвідчення платника (додаток 2). ( Пункт 3.4 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики
N 126/306/50 ( z0316-01 ) від 26.03.2001 ) 3.5. Відрахування до Фонду, передбачені пунктом 3.2 цієї
Інструкції, перераховуються підприємствами в дохід Державного
бюджету на рахунки, відкриті на ім'я Управлінь Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областей, міст
Києва та Севастополя. Відрахування здійснюються підприємствами
самостійно не пізніше 15 березня року, що настає за звітним. Сума відрахувань визначається як добуток середньої річної
заробітної плати на відповідному підприємстві на середню річну
кількість робочих місць, не зайнятих інвалідами. 3.6. Відрахування цільових коштів підприємства проводять
відповідно до чинного законодавства за рахунок прибутку, який
залишається в їхньому розпорядженні. У разі відсутності коштів
стягнення може бути проведено, зокрема, шляхом звернення на майно
підприємства, у відповідності з чинним законодавством. Перерахування коштів до Фонду здійснюється платниками
платіжними дорученнями, оформленими згідно з нормативними актами
Національного банку України. 3.7. Для акумуляції коштів, передбачених абзацами четвертим,
п'ятим і шостим пункту 2 цієї Інструкції, виконавчій дирекції та
відділенням Фонду відкриваються в органах Державного казначейства
України спеціальні реєстраційні рахунки "Суми за дорученням". Відкриття спеціальних реєстраційних рахунків для обліку руху
позабюджетних коштів здійснюються на підставі документів,
визначених нормативно-правовими актами Міністерства фінансів
України та Головного управління Державного казначейства України.
4. Порядок нарахування і обліку коштів до Фонду
Бухгалтерський облік операцій з коштами державного бюджету та
з позабюджетними коштами здійснюється на єдиному балансі за планом
рахунків та в порядку, що передбачені "Инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на
Государственном бюджете СССР", затвердженою наказом Міністерства
фінансів СРСР від 10.03.87 N 61 ( v0061400-87 ), з наступними
змінами, та Порядком казначейського обслуговування позабюджетних
коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, затвердженим наказом Головного управління
Державного казначейства України від 25.03.99 N 27 ( z0202-99 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.04.99 за
N 202/3495.
5. Порядок використання коштів Фонду України
соціального захисту інвалідів
5.1. Кошти, що передаються Фонду з державного бюджету, та
цільові кошти використовуються виконавчою дирекцією та
відділеннями Фонду в межах затверджених Мінпраці кошторисів
доходів та видатків. Проекти цих кошторисів розробляються й
подаються на затвердження виконавчою дирекцією Фонду. Указані кошториси формуються й затверджуються Мінпраці для
виконавчої дирекції Фонду, загальний - для відділень та в цілому
для Фонду на календарний рік з розбивкою по кварталах та подаються
до Головного управління Державного казначейства України в
установленому порядку. Фінансування видатків відділень Фонду здійснюється
територіальними органами Державного казначейства України на
підставі кошторисів доходів і видатків відділень Фонду, що
розробляються і затверджуються виконавчою дирекцією Фонду в межах
загального для відділень кошторису, затвердженого Мінпраці
України. 5.2. Кошти, що передаються до Фонду з державного бюджету,
використовуються на оплату автомобілів та крісел-колясок для
інвалідів, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації,
путівок на санаторно-курортне лікування, пільгового встановлення
телефонів інвалідам 1-ї та 2-ї груп, надання матеріальної
допомоги, виплати грошових компенсацій та інших соціальних виплат,
передбачених чинним законодавством. За рахунок цих коштів
здійснюються також видатки на утримання виконавчої дирекції та
відділень Фонду. Єдиний кошторис видатків на утримання виконавчої
дирекції та відділень Фонду затверджується Мінпраці в
установленому чинним законодавством порядку за погодженням з
Міністерством фінансів України. 5.3. Цільові надходження від підприємств (об'єднань),
установ, організацій за невиконання нормативів робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів, використовуються для
фінансування Фондом заходів щодо соціально-трудової і професійної
реабілітації інвалідів та надання з Фонду позик на створення
додаткових робочих місць, призначених для працевлаштування
інвалідів, відповідно до статутної діяльності підприємств, та
повернення цих позик на рахунки Фонду, який є складовою частиною
державного бюджету. Ці кошти надаються підприємствам, організаціям і установам
при зверненні їх до відділень Фонду на договірних умовах у межах
коштів, виділених на створення додаткових робочих місць,
призначених для працевлаштування інвалідів в поточному році. Робоче місце інваліда - це окреме робоче місце або ділянка
виробничої площі на підприємстві (об'єднанні), в установі та
організації незалежно від форм власності та господарювання, де
створено необхідні умови для праці інваліда. Робоче місце інваліда вважається створеним, якщо воно
відповідає встановленим вимогам робочого місця для інвалідів
відповідної нозології, атестоване спеціальною комісією за участю
представників МСЄК, органів Держнаглядохоронпраці, громадських
організацій інвалідів, і введено в дію шляхом працевлаштування на
ньому інваліда. Термін існування робочого місця визначається у
договорі про надання позики на створення додаткових робочих місць
для працевлаштування інвалідів. Позика надається підприємствам згідно з договором сторін
(додаток 3) шляхом перерахування коштів на поточний рахунок
одержувача при наявності гарантійного листа (додаток 4) або
договору застави відповідно до Закону України "Про заставу"
( 2654-12 ), що гарантують погашення позики в разі неспроможності
одержувача повернути її, та кошторису витрат на створення
обумовленої в договорі кількості робочих місць, призначених для
працевлаштування інвалідів. Позика надається підприємствам, відповідно до статті 374
Цивільного кодексу Української РСР ( 1540-06 ) і підлягає
обов'язковому поверненню. Терміни використання позик у кожному конкретному випадку
визначаються техніко-економічним обгрунтуванням створення
додаткових робочих місць та можливості їх повернення. Використання одержаних коштів не за призначенням є підставою
для стягнення їх, згідно з умовами договору у відповідності до
чинного законодавства. Про використані кошти підприємство звітує перед відділенням
Фонду, вказуючи кількість і вартість створення робочих місць для
інвалідів. Позика в разі порушення терміну її повернення стягується з
підприємств у відповідності до чинного законодавства. У разі неможливості повернення коштів позики Фонд набуває
права звернення стягнення на предмет застави в установленому
законом порядку. Кошти, одержанні Фондом від реалізації предмета
застави, перераховуються на рахунок Державного бюджету. Фонд фінансує на безповоротній основі також витрати на
професійне навчання непрацюючих інвалідів 1-ї та 2-ї груп, у тому
числі за направленням державної служби зайнятості. Крім того, за рахунок цих коштів може надаватись безповоротна
фінансова допомога на здійснення заходів щодо соціально-трудової
та професійної реабілітації інвалідів за переліком (додаток 5). Відділеннями Фонду подаються до відповідних управлінь
Держказначейства розписи видатків поточного фінансування для
здійснення державними казначейськими органами необхідних платежів
(надання підприємствам цільових позик, фінансової допомоги, оплати
рахунків). Розписи видатків за підписами виконавчого директора
Фонду та головного бухгалтера (або осіб, на яких покладені їхні
обов'язки) скріплюються гербовою печаткою Фонду. Договори про
надання позик за підписом керуючих та головних бухгалтерів
відділень Фонду (або осіб, на яких покладені їхні обов'язки)
скріплюються гербовою печаткою відділень Фонду. ( Пункт 5.3 розділу 5 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики
N 126/306/50 ( z0316-01 ) від 26.03.2001 )
5.4. Благодійні внески підприємств, організацій, трудових
колективів і громадян, інші надходження, в тому числі від
здійснення заходів щодо відтворення позабюджетних коштів,
використовуються на заходи щодо соціального захисту інвалідів та
фінансове забезпечення виконання державних програм соціального
захисту інвалідів. Благодійні внески організацій, трудових колективів і
громадян, відтворені позабюджетні кошти, інші надходження до Фонду
акумулюються на позабюджетних рахунках Фонду, відкритих згідно з
пунктом 2 цієї Інструкції, і використовуються відповідно до
кошторисів, затверджених правлінням Фонду. Порядок відтворення позабюджетних коштів Фонду та витрачання
доходу від цієї діяльності на здійснення заходів щодо соціального
захисту інвалідів визначається правлінням Фонду за погодженням з
Мінпраці та Мінфіном України.
6. Відповідальність платників за правильне нарахування
і своєчасне внесення коштів до Фонду
6.1. Відповідальність за правильність нарахування і
своєчасність внесення коштів до Фонду покладається на платників.
( Пункт 6.2 розділу 6 вилучено на підставі Наказу Мінпраці та
соцполітики N 126/306/50 ( z0316-01 ) від 26.03.2001 )
( Пункт 6.3 розділу 6 вилучено на підставі Наказу Мінпраці та
соцполітики N 126/306/50 ( z0316-01 ) від 26.03.2001 )
( Пункт 6.4 розділу 6 вилучено на підставі Наказу Мінпраці та
соцполітики N 126/306/50 ( z0316-01 ) від 26.03.2001 )
( Пункт 6.5 розділу 6 вилучено на підставі Наказу Мінпраці та
соцполітики N 126/306/50 ( z0316-01 ) від 26.03.2001 )
6.2. У випадку неперерахування підприємствами, об'єднаннями,
установами й організаціями коштів в установлений строк відділення
Фонду зобов'язані пред'явити платникові претензію про
заборгованість. ( Пункт 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Мінпраці та соцполітики N 126/306/50 ( z0316-01 ) від
26.03.2001 ) 6.3. У разі ухилення підприємств (об'єднань), установ,
організацій від виконання вимог цієї Інструкції відділення Фонду
направляють матеріали, що підтверджують факти порушення, до
арбітражного суду. ( Пункт 6.3 розділу 6 в редакції Наказу
Мінпраці та соцполітики N 126/306/50 ( z0316-01 ) від 26.03.2001 )
7. Контроль за надходженням коштів
7.1. Контроль за правильним витрачанням коштів Фонду, а також
своєчасним і повним надходженням до Державного бюджету коштів від
підприємств (об'єднань), установ і організацій, які не
забезпечують установлених нормативів робочих місць, призначених
для працевлаштування інвалідів, здійснюють відділення Фонду,
відповідно до чинного законодавства. 7.2. Відділення Фонду здійснюють облік підприємств, яким
місцевими радами встановлені нормативи робочих місць, призначених
для працевлаштування інвалідів. 7.3. Відділення Фонду подають до відповідних органів
Державної податкової служби України розрахунки розміру платежів до
Фонду конкретних підприємств, які своєчасно не розрахувались із
Фондом за платежами, що обліковуються в доходній частині
Державного бюджету України. 7.4. Органи Державної податкової служби України при
здійсненні документальних перевірок забезпечують перевірку
підприємств стосовно сплати ними платежів до Фонду та приймають
рішення про стягнення додатково нарахованих сум у разі несплати їх
у встановлений термін. ( Розділ 7 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 126/306/50
( z0316-01 ) від 26.03.2001 )
8. Порядок розгляду скарг платників
8.1. Усі спірні питання між платниками і відділеннями Фонду
щодо відрахування коштів вирішуються органами арбітражного суду. 8.2. Роз'яснення з питань застосування цієї Інструкції
надаються Фондом України соціального захисту інвалідів.
Заступник виконавчого
директора Фонду України
соціального захисту інвалідів О.І.Добровольський
Додаток 1
до пункту 3.3 Інструкції про
порядок надходження, обліку й
витрачання коштів Фонду
України соціального захисту
інвалідів
Довідка про юридичну особу
1. __________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації) 2. __________________________________________________________
(скорочене найменування підприємства, установи,
організації) 3. Адреса _____________________ _____________________________ _____________________________________ Телефакс ___________________
4. Розрахунковий (поточний) рахунок _________________________ __________________________________________________________________
(найменування банку, МФО та код організації) 5. У чиєму підпорядкуванні перебуває підприємство, установа,
організація (міністерство, відомство) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник підприємства, __________ _____________________________
установи, організації (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
Додаток 2
до пункту 3.4 Інструкції про
порядок надходження, обліку й
витрачання коштів Фонду
соціального захисту інвалідів
Посвідчення платника
1. Підприємство (установа, організація) _____________________
(назва) __________________________________________________________________
2. Адреса ___________________________________________________ __________________________________________________________________
3. ________________________________________ відділенням Фонду
України соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) присвоєно
N________________, який необхідно вказувати у всіх документах
стосовно фінансових розрахунків, що будуть надсилатись до
відділення Фонду. 4. Цільові кошти до відділення Фонду перераховувати не
пізніше 15 березня року, що настає за звітним, на ________________ __________________________________________________________________
(реквізити рахунку та назва відділення банку) __________________________________________________________________
відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" (в редакції від 14.10.94) в розмірі середньої
річної заробітної плати за кожне робоче місце, не зайняте
інвалідом.
Керуючий відділенням Фонду ________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
( Додаток 3 вилучено на підставі Наказу Мінпраці та
соцполітики N 126/306/50 ( z0316-01 ) від
26.03.2001 )
Додаток 3
до пункту 5.3 Інструкції про
порядок надходження, обліку й
витрачання коштів Фонду
України соціального захисту
інвалідів
Зразковий договір
про надання позики на створення робочих місць для
працевлаштування інвалідів
м.Київ "___" _____________ ____ р.
Фонд України соціального захисту інвалідів, що діє відповідно
до Положення про Фонд (далі - Позикодавець), в особі ____________,
з одного боку, і ___________________________ (далі - Позичальник),
(повна назва підприємства) в особі _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства)
з другого боку (далі - сторони), виходячи з завдань соціального
захисту інвалідів та з метою створення робочих місць для
працевлаштування інвалідів, склали цей договір про таке:
1. Обов'язки сторін: 1.1. Позикодавець зобов'язується: 1.1.1. Надати Позичальнику позику в сумі ____________________
терміном на __________ ______ до ___________________, за умови, що
(кількість років) (дата) вона буде використана на створення робочих місць для
працевлаштування інвалідів шляхом створення або розширення діючого
виробництва. 1.1.2. Кошти, які надаються Позичальнику, мають бути
використані тільки на створення нових (реконструкцію існуючих)
робочих місць для працевлаштування інвалідів згідно з
технічно-економічним обгрунтуванням. 1.1.3. Позикодавець має право здійснювати перевірки цільового
використання коштів.
1.2. Позичальник зобов'язується: 1.2.1. Забезпечити повернення позики в сумі ______________ не
пізніше "___" ____________ ____ р. 1.2.2. Щокварталу звітувати перед Позикодавцем про цільове
використання коштів позики. 1.2.3. На вимогу Позикодавця надавати потрібні фінансові
документи для перевірки цільового використання коштів.
2. Відповідальність сторін: 2.1. У разі несвоєчасного повернення позики Позичальник
сплачує Позикодавцю пеню у розмірі _________________________ за
кожний день прострочення. 2.2. При встановленні фактів нецільового використання коштів
Позичальник сплачує Позикодавцю штраф у розмірі _________________
відсотків річних за весь період користування коштами. 2.3. Позику, не сплачену своєчасно, Позикодавець стягує з
Позичальника в порядку, встановленому чинним законодавством.
3. Інші умови: 3.1. Договір діє з моменту підписання ______________________
(дата) до ___________________.
(дата) Сторони можуть продовжити дію цього договору допоміжною
угодою обох сторін. 3.2. Гарантом цього договору є ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3.3. У договір можуть вноситись зміни та доповнення за згодою
обох сторін. 3.4. Спори за цим договором розглядаються арбітражним судом
згідно з чинним законодавством.
Реквізити сторін:
Позикодавець Позичальник _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________
Підпис _________________ Підпис ________________
М.П. М.П.
Додаток 4
до пункту 5.3 Інструкції про
порядок надходження, обліку й
витрачання коштів Фонду
України соціального захисту
інвалідів
Гарантійний лист __________
Найменування організації-гаранта ____________________________ Найменування організації-позичальника _______________________
Гарантуємо погашення позики, виданої на період до ___________
(дата) ____________________________ відділенням Фонду України соціального
(найменування) захисту інвалідів названому позичальнику на створення робочих
місць для працевлаштування інвалідів у сумі ______________________ При несплаті позичальником позики надаємо право _____________
відділенню Фонду без попереднього повідомлення провести погашення
її з нашого рахунку ____________________ в _______________________
(реквізити) (найменування банку)
банку або накласти стягнення на матеріальні цінності, які нам
належать, у порядку, встановленому чинним законодавством. Гарантія перестає діяти після погашення позики. Термін дії гарантії до "___" ________________ ____ р.
Реквізити сторін:
Організація-гарант Організація-позичальник ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
Підпис__________________ Підпис__________________
М.П. М.П.
Додаток 5
до пункту 5.3 Інструкції про
порядок надходження, обліку й
витрачання коштів Фонду
України соціального захисту
інвалідів
Перелік
заходів щодо соціально-трудової та професійної
реабілітації інвалідів, фінансування яких може
здійснюватись з коштів, що надходять до Фонду
України соціального захисту інвалідів,
відповідно до ст.ст.19, 20 Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні"
1. Зміцнення центрів медико-соціальної, професійної та
соціально-трудової реабілітації інвалідів. 2. Обладнання та переобладнання існуючих учбових закладів для
професійно-технічного навчання інвалідів. 3. Зміцнення навчально-виробничих майстерень для здобуття
професій дітьми-інвалідами, які перебувають у спеціалізованих
школах-інтернатах. 4. Зміцнення матеріальної бази лікувально-виробничих
майстерень і підсобних господарств будинків-інтернатів, де
працюють інваліди. 5. Зміцнення матеріальної бази: соціально-трудових
реабілітаційних відділень, стаціонарних закладів для інвалідів,
територіальних центрів для обслуговування інвалідів, що діють при
управліннях соціального захисту населення; галузевих санаторіїв
для інвалідів війни і технікумів-інтернатів для дітей-інвалідів. 6. Створення санітарно-гігієнічних умов для праці інвалідів,
згідно з діючими нормативами. 7. Придбання засобів сурдотехніки індивідуального та
колективного споживання для обладнання робочих місць для
інвалідів. 8. Придбання спеціального обладнання для бібліотек,
навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань,
будинків звукозапису й друку УТОС, УТОГ. 9. Професійно-технічне навчання інвалідів 1-ї та 2-ї груп, у
тому числі первинне та первинно-реабілітаційне навчання для
набуття професій та перекваліфікація інвалідів для інших робіт
(включаючи витрати на проживання та харчування іногородніх
інвалідів). 10. Придбання й забезпечення інвалідів зору необхідними
реабілітаційними засобами, локаторними приладами для орієнтування,
собаками-поводирями, годинниками для незрячих, папером та
письмовим приладдям за Брайлем. 11. Фінансування витрат на складне індивідуальне
протезування. 12. Фінансування навчання інвалідів у вищих учбових закладах
(включаючи витрати на проживання та харчування іногородніх
інвалідів).вгору