Документ z0592-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.11.2013, підстава - z1801-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 106 від 29.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 вересня 1998 р.
vd980729 vn106 за N 592/3032
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 598 ( z1801-13 ) від 10.10.2013 }
Про затвердження Положення про проведення огляду учбово-тренажерних центрів і тренажерів Держкомрибгоспу
України

На підставі Положення про Державний комітет рибного
господарства України ( 1250/97 ), Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ) (ст.51), Міжнародної Конвенції
з підготовки, дипломування моряків та несення вахти 1978 р.
( 995_053 ) з доповненнями 1995 р. (правила I/6, I/7, I/8, I/12),
для відповідності системи підготовки і дипломування плавскладу
суден Держкомрибгоспу України національним та міжнародним
стандартам Н А К А З У Ю:
1. Запровадити обов'язковий огляд учбово-тренажерних центрів
і тренажерів, які здійснюють підготовку, перепідготовку плавскладу
відповідно до правил глави VI Міжнародної Конвенції з підготовки,
дипломування моряків та несення вахти 1978 р. з доповненнями 1995
р. 2. Затвердити і ввести в дію Положення про проведення огляду
учбово-тренажерних центрів і тренажерів Держкомрибгоспу України. 3. Відділу юридичного обслуговування (Гнесюк М.І.) подати
Положення про проведення огляду учбово-тренажерних центрів і
тренажерів Держкомрибгоспу України до Міністерства юстиції на
державну реєстрацію. 4. Контроль за виконанням наказу покладається на начальника
Управління флоту, безпеки мореплавства і охорони праці Дмитришина
П.О.
В.о.Голови комітету В.Бондаренко
Затверджено
наказ Державного комітету
рибного господарства України
29.07.98 N 106
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 1998 р.
за N 592/3032

Положення про проведення огляду учбово-тренажерних
центрів і тренажерів
1. Дія Положення про проведення огляду учбово-тренажерних
центрів і тренажерів (далі - Положення) поширюється на всі,
незалежно від форми власності, учбово-тренажерні центри (далі -
УТЦ) і тренажери Держкомрибгоспу України, у тому числі на УТЦ і
тренажери, які утворюються або модернізуються. 2. При здійсненні огляду УТЦ і тренажерів потрібно керуватись
вимогами: Кодексу з підготовки, дипломування моряків та несення вахти
(далі - ПДМНВ-78/95) - до учбових тренажерів (розділи А-I/12
"Стандарти, які визначають використання тренажерів", В-I/12
"Керівництва відносно використання тренажерів", А-I/6, В-I/6
"Підготовка і оцінка"); відповідних моделей-курсів Міжнародної Морської організації
(далі - ІМО) - до учбово-тренажерної бази з кожного напряму
підготовки; наказів Держкомрибгоспу щодо техніко-експлуатаційних вимог до
УТЦ і тренажерів. 3. Огляд на відповідність кваліфікації кадрів,
учбово-методичної бази, обладнання УТЦ або тренажера вимогам
нормативних документів, які згадані в пункті 2, здійснюється на
підставі заяви від керівника УТЦ або тренажера незалежною постійно
діючою комісією, затвердженою наказом Державного комітету рибного
господарства України ( z0053-98 ) (далі - комісія), один раз на
п'ять років, якщо іншого не вимагається законодавством України або
Міжнародними конвенціями та Резолюціями ІМО. 4. Заява на огляд УТЦ або тренажера подається керівникові
Держкомрибгоспу за 1 місяць до дати огляду. 5. Не пізніше 1 місяця з дати отримання заяви комісія повинна
в термін до 5 робочих днів здійснити огляд УТЦ або тренажера. 6. Керівник УТЦ або тренажера перед початком огляду подає
комісії довідку за власним підписом з обов'язковою інформацією: загальна характеристика УТЦ або тренажера; учбово-матеріальна база; кадровий склад; планування й організація роботи; учбово-методичне забезпечення; підготовка, проведення та контроль навчального процесу.
До згаданої довідки додаються копії: Статуту або Положення, які затверджені Держкомрибгоспом; учбових планів і програм; дозволів (органів охорони праці, пожежної безпеки,
санепідемстанції тощо) на експлуатацію УТЦ і тренажерів; сертифікатів виробника на обладнання.
7. Під час огляду обов'язковій перевірці підлягають: відповідність кваліфікації кадрів, учбово-методичної бази,
обладнання УТЦ і тренажера вимогам нормативних документів, які
згадані у пункті 2; оригінали документів, згаданих у пункті 6. 8. За результатами огляду складається Акт огляду
учбово-тренажерного центру або тренажера (додаток 1), який
підписується головою комісії та її членами. До Акта додаються
копії документів, згаданих у пункті 6. 9. При відповідності УТЦ і тренажера вимогам нормативних
документів, які згадані в пункті 2, на підставі Акта огляду
учбово-тренажерного центру або тренажера Держкомрибгосп у термін
до 5 робочих днів після отримання Акта видає Свідоцтво про
відповідність учбово-тренажерного центру або тренажера
національним і міжнародним стандартам (додаток 2), терміном на 5
років. 10. За наявності зауважень комісії, огляд УТЦ або тренажера
може бути, за рішенням комісії, проведений у 2 етапи: 1-й етап - надається право експлуатації на тимчасовий строк,
визначений комісією, але не більше 6 місяців; 2-й етап - після усунення зауважень комісії надається право
постійної експлуатації. У термін тимчасової експлуатації керівник УТЦ або тренажера
повинен усунути зауваження комісії та надати заявку до
Держкомрибгоспу на повторний огляд у відповідності до визначених
цим Положенням вимог. 11. Свідоцтво про відповідність учбово-тренажерного центру
або тренажера національним і міжнародним стандартам може бути
відкликано Держкомрибгоспом у разі виявлення порушення вимог, що
обумовлені цим Положенням.
Додаток 1
до Положення про проведення огляду
учбово-тренажерних центрів і
тренажерів Держкомрибгоспу України
м.__________________ "___"___________ 199_ р.
Акт N ______
огляду учбово-тренажерного центру або тренажера на
відповідність національним та міжнародним вимогам
Назва УТЦ або тренажера __________________________________________ __________________________________________________________________
Належність _______________________________________________________ __________________________________________________________________
Підприємство-виробник тренажера __________________________________ __________________________________________________________________
Тип тренажера ____________________________________________________ __________________________________________________________________
Дата виготовлення ________________________________________________ __________________________________________________________________
Документи ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Комісією, затвердженою наказом Держкомрибгоспу від _______________
N_______ у складі ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ______________________________ "___"____________ 199_ р. здійснено
огляд УТЦ або тренажера __________________________________________ __________________________________________________________________
на відповідність вимогам Кодексу з підготовки, дипломування
моряків та несення вахти (ПДМНВ-78/95), Резолюцій ІМО А.703(17),
А.769(18) та техніко-експлуатаційним вимогам Держкомрибгоспу
України до УТЦ і тренажерів.
При цьому виявлено _______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Висновок комісії _________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До акта додаються ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії _______________________
Члени комісії _______________________ _______________________
Додаток 2
до Положення про проведення огляду
учбово-тренажерних центрів і
тренажерів Держкомрибгоспу України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Свідоцтво N _____
Про відповідність учбово-тренажерного центру або тренажера
національним та міжнародним стандартам
Назва УТЦ або тренажера __________________________________________ __________________________________________________________________
Належність _______________________________________________________ __________________________________________________________________
Підприємство - виробник тренажера ________________________________ __________________________________________________________________
Тип тренажера ____________________________________________________ __________________________________________________________________
Дата виготовлення ________________________________________________
Призначення: _____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Акт огляду від "___"___________ 199_ р.
На підставі огляду цим засвідчується, що учбово-тренажерний центр
або тренажер відповідає вимогам Резолюцій ІМО, стандарту Кодексу
ПДМНВ-78/95 і техніко-експлуатаційним вимогам Держкомрибгоспу
України до УТЦ і тренажерів для підвищення кваліфікації і
перепідготовки плавскладу морських суден рибного господарства.
Примітка. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Дата огляду "___"_____________ 199_ р.
Дійсно до "___"_____________ 199_ р.
__________________________________ ____________________________
(підпис керівника Держкомрибгоспу) (Прізвище, Ім'я, по батькові)
М.П.вгору