Документ z0587-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.05.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2012  № 299


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2012 р.
№ 587/20900

Про затвердження Порядку погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства культури України

Відповідно до підпункту 21 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства культури України, що додається.

2. Управлінню правового забезпечення (Петасюк Л.В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

2.2. Довести цей наказ до відома керівників підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

М.А. Кулиняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
03.04.2012  № 299


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2012 р.
№ 587/20900

ПОРЯДОК
погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства культури України

1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо призначення на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Міністерства культури України (далі - установа), а також юрисконсультів будь-якої категорії, якщо в установі вони виконують функції юридичної служби.

2. Подання щодо погодження претендента на посаду керівника юридичної служби установи, а також юрисконсультів будь-якої категорії, якщо в установі вони виконують функції юридичної служби (далі - претендент), вноситься керівником установи до управління правового забезпечення Мінкультури України після проходження претендентом стажування або після висування з кадрового резерву або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством для прийняття на посаду.

3. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана ним посада, посада, на яку претендент рекомендується, стаж роботи за фахом, рівень фахової та професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи, відомості про перебування в кадровому резерві, проходження стажування чи про іншу процедуру, визначену для прийняття на посаду, наявність (відсутність) судимості або перебування під слідством.

До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки, документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, проходження перепідготовки, письмова згода претендента щодо обробки персональних даних тощо, засвідчені кадровою службою установи, що вносить подання.

Також за бажанням претендента додаються інші документи, які можуть бути враховані при прийнятті рішення щодо погодження (документи, що підтверджують вчене звання, нагородження тощо).

4. Управління правового забезпечення попередньо розглядає документи, що надійшли на погодження, і у разі необхідності не пізніше ніж на третій календарний день з моменту їх отримання запрошує претендента на співбесіду.

Співбесіда проводиться з метою з'ясування рівня знань чинного законодавства України, в тому числі Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відповідної установи.

Для перевірки професійного рівня і ділових якостей претендента на посаду, набуття ним практичного досвіду може бути організоване його стажування в управлінні правового забезпечення.

5. Рішення щодо погодження (відмови у погодженні) претендента приймається управлінням правового забезпечення, яке оформлюється висновком за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, у трьох примірниках, один примірник якого протягом семи календарних днів з дня отримання подання, зазначеного в пункті 2 цього Порядку, надсилається керівнику відповідної установи.

6. У разі подання документів, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, управління правового забезпечення у триденний строк повертає їх без розгляду.

7. Виявлення невідповідності претендента кваліфікаційним вимогам чи рівню фахової підготовки є підставою для повернення матеріалів та відмови у погодженні призначення його на посаду.

8. Матеріали щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби зберігаються в управлінні правового забезпечення.

Начальник управління
правового забезпечення


Л.В. Петасюк
Додаток
до Порядку погодження
кандидатури претендента
на посаду керівника юридичної
служби підприємства, установи
та організації, віднесених
до сфери управління
Міністерства культури України

ВИСНОВОК
управління правового забезпечення щодо погодження (відмови у погодженні) призначення на посаду керівника юридичної служби (юрисконсульта)вгору